ترموسوییچ سیم دار 100 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  ترموسوییچ سیم دار 100 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  100NO
  ۱۰۰NO
  خرید بالای 20 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۱۷,۲۰۰ تومان
  ترموسوییچ سیم دار 100 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  ترموسوییچ سیم دار 100 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  100NC
  ۱۰۰NC
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۵۸۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۱۵,۰۰۰ تومان
  ترموسوییچ سیم دار 105 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  ترموسوییچ سیم دار 105 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  105NC
  ۱۰۵NC
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۱۷,۲۰۰ تومان
  ترموسوییچ سیم دار 110 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  ترموسوییچ سیم دار 110 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  110NO
  ۱۱۰NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۱۷,۲۰۰ تومان
  ترموسوییچ سیم دار 110 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  ترموسوییچ سیم دار 110 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  110NC
  ۱۱۰NC
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۵۸۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۱۵,۰۰۰ تومان
  ترموسوییچ سیم دار 115 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  ترموسوییچ سیم دار 115 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  115NC
  ۱۱۵NC
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۱۷,۲۰۰ تومان
  ترموسوییچ سیم دار 120 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  ترموسوییچ سیم دار 120 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  120NO
  ۱۲۰NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۱۷,۲۰۰ تومان
  ترموسوییچ سیم دار 120 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  ترموسوییچ سیم دار 120 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  120NC
  ۱۲۰NC
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۱۷,۲۰۰ تومان
  ترموسوییچ سیم دار 125 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  ترموسوییچ سیم دار 125 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  125NC
  ۱۲۵NC
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۱۷,۲۰۰ تومان
  ترموسوییچ سیم دار 130 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  ترموسوییچ سیم دار 130 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  130NO
  ۱۳۰NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۱۷,۲۰۰ تومان
  ترموسوییچ سیم دار 130 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  ترموسوییچ سیم دار 130 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  130NC
  ۱۳۰NC
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۱۷,۲۰۰ تومان
  ترموسوییچ سیم دار 140 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  ترموسوییچ سیم دار 140 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  140NC
  ۱۴۰NC
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۱۷,۲۰۰ تومان
  ترموسوییچ سیم دار 150 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  ترموسوییچ سیم دار 150 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  150NC
  ۱۵۰NC
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۱۷,۲۰۰ تومان
  ترموسوییچ سیم دار 45 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  ترموسوییچ سیم دار 45 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  45NO
  ۴۵NO
  خرید بالای 50 واحد۱۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۱۶,۶۰۰ تومان
  ترموسوییچ سیم دار 45 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  ترموسوییچ سیم دار 45 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  45NC
  ۴۵NC
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۱۷,۲۰۰ تومان
  ترموسوییچ سیم دار 50 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  ترموسوییچ سیم دار 50 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  50NO
  ۵۰NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۱۷,۲۰۰ تومان
  ترموسوییچ سیم دار 50 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  ترموسوییچ سیم دار 50 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  50NC
  ۵۰NC
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۱۷,۲۰۰ تومان
  ترموسوییچ سیم دار 55 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  ترموسوییچ سیم دار 55 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  55NO
  ۵۵NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۱۷,۲۰۰ تومان
  ترموسوییچ سیم دار 55 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  ترموسوییچ سیم دار 55 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  55NC
  ۵۵NC
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۱۷,۲۰۰ تومان
  ترموسوییچ سیم دار 60 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  ترموسوییچ سیم دار 60 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  60NO
  ۶۰NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۱۷,۲۰۰ تومان
  ترموسوییچ سیم دار 60 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  ترموسوییچ سیم دار 60 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  60NC
  ۶۰NC
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۱۷,۲۰۰ تومان
  ترموسوییچ سیم دار 65 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  ترموسوییچ سیم دار 65 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  65NO
  ۶۵NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۱۷,۲۰۰ تومان
  ترموسوییچ سیم دار 65 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  ترموسوییچ سیم دار 65 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  65NC
  ۶۵NC
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۱۷,۲۰۰ تومان
  ترموسوییچ سیم دار 70 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  ترموسوییچ سیم دار 70 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  70NO
  ۷۰NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۱۷,۲۰۰ تومان
  ترموسوییچ سیم دار 70 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  ترموسوییچ سیم دار 70 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  70NC
  ۷۰NC
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۱۷,۲۰۰ تومان
  ترموسوییچ سیم دار 75 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  ترموسوییچ سیم دار 75 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  75NO
  ۷۵NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۱۷,۲۰۰ تومان
  ترموسوییچ سیم دار 75 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  ترموسوییچ سیم دار 75 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  75NC
  ۷۵NC
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۱۷,۲۰۰ تومان
  ترموسوییچ سیم دار 80 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  ترموسوییچ سیم دار 80 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  80NO
  ۸۰NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۱۷,۲۰۰ تومان
  ترموسوییچ سیم دار 80 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  ترموسوییچ سیم دار 80 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  80NC
  ۸۰NC
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۱۷,۲۰۰ تومان
  ترموسوییچ سیم دار 85 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  ترموسوییچ سیم دار 85 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  85NO
  ۸۵NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۱۷,۲۰۰ تومان
  ترموسوییچ سیم دار 85 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  ترموسوییچ سیم دار 85 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  85NC
  ۸۵NC
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۱۷,۲۰۰ تومان
  ترموسوییچ سیم دار 90 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  ترموسوییچ سیم دار 90 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  90NO
  ۹۰NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۱۷,۲۰۰ تومان
  ترموسوییچ سیم دار 90 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  ترموسوییچ سیم دار 90 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  90NC
  ۹۰NC
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۱۷,۲۰۰ تومان
  ترموسوییچ سیم دار 95 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  ترموسوییچ سیم دار 95 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  95NO
  ۹۵NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۱۷,۲۰۰ تومان
  ترموسوییچ سیم دار 95 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  ترموسوییچ سیم دار 95 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  95NC
  ۹۵NC
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۱۷,۲۰۰ تومان

   ترموسوئیچ سیم دار

   ترموسوئیچ سیم دار چیست؟

   ترموسوئیچ سیم دار یک دستگاه هوشمند است که به صورت خودکار دمای قابلمه را کنترل می‌کند. این دستگاه معمولاً دارای یک سیم برق است که به برق متصل می‌شود و با تنظیم دما، غذا را در دمای مناسب نگه می‌دارد. این دستگاه به صورت خودکار روشن و خاموش می‌شود و برای پخت و پز غذا از آن استفاده می‌شود.

   تاریخچه ترموسوئیچ سیم دار

   ترموسوئیچ‌های سیم دار نیز از دستگاه‌هایی هستند که بیشتر در دهه ۱۹۵۰ میلادی معرفی شدند. این دستگاه‌ها ابتدا به عنوان یک روش جدید برای کنترل دما در سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی مورد استفاده قرار گرفتند.
   ترموسوئیچ‌های سیم دار به کاربران این امکان را می‌دهند که دمای محیط را به طور دقیق کنترل کنند و آن را با توجه به نیازهای خود تنظیم کنند. این دستگاه‌ها به صورت گسترده در صنعت، خانه‌ها، دفاتر و ساختمان‌های تجاری استفاده می‌شوند.
   امروزه، ترموسوئیچ‌های سیم دار با اضافه شدن فناوری‌های هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء، قابلیت‌های بسیار بیشتری نسبت به نسخه‌های قدیمی‌تر خود دارند. این امکانات شامل کنترل از راه دور، تنظیمات هوشمند بر اساس الگوریتم‌های پیشرفته و اتصال به شبکه‌های هوشمند مانند شبکه‌های خانه هوشمند می‌باشد.

   کاربرد ترموسوئیچ سیم دار

   ترموسوئیچ‌های سیم دار در صنایع مختلف مانند صنایع غذایی، داروسازی، پتروشیمی و غیره استفاده می‌شوند. آن‌ها به کنترل دما در فرآیندهای تولیدی کمک می‌کنند و از ایجاد شرایط مناسب برای تولید محصولات با کیفیت و استاندارد اطمینان می‌دهند. همچنین در سیستم‌های گرمایش و سرمایش ساختمان‌ها، ترموسوئیچ‌های سیم دار برای افزایش راحتی و کارآیی در مصرف انرژی نقش مهمی ایفا می‌کنند.
   در خانه‌ها نیز، ترموسوئیچ‌های سیم دار برای کنترل دما در سیستم‌های گرمایش و سرمایش استفاده می‌شوند. این ابزارها به کاربران این امکان را می‌دهند که دمای محیط را به طور دقیق کنترل کرده و از مصرف اضافی انرژی جلوگیری کنند. همچنین با اضافه شدن قابلیت‌های هوش مصنوعی، کاربران می‌توانند این دستگاه‌ها را به صورت هوشمند کنترل کرده و تنظیمات خود را بر اساس الگوریتم‌های پیشرفته انجام دهند.
   به طور کلی، ترموسوئیچ‌های سیم دار به عنوان یک راه حل هوشمند و کارآمد برای کنترل دما در محیط‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند و با اضافه شدن فناوری‌های جدید، قابلیت‌های بسیار بیشتری نسبت به نسخه‌های قدیمی‌تر خود دارند.
   از لحاظ ساختار ترموسوئیچ های سیم دار عبارتند از:
   1. بدنه: قسمت اصلی ترموسوئیچ که شامل موادی مانند پلاستیک یا فلز است و وظیفه حفاظت از قطعات داخلی را دارد.
   2.  سیم: برای انتقال سیگنال‌های الکتریکی از ترموسوئیچ به دستگاه کنترلی یا دستگاه تنظیم دما استفاده می‌شود.
   3. قطعات الکتریکی: این قطعات شامل سوئیچ‌ها، رله‌ها و سنسورهای دما هستند که وظیفه تشخیص تغییرات دما و کنترل سیستم را بر عهده دارند.
   4. پوشش و عایق: برای جلوگیری از خطرات الکتریکی و حفاظت از قطعات داخلی ترموسوئیچ استفاده می‌شود.
   5.  قطعات مکانیکی: این قطعات شامل فنرها، دسته‌ها و روکش‌ها هستند که وظیفه حرکت و عملکرد صحیح ترموسوئیچ را دارند.
   6. قطعات مبدل: برای تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی حرارتی (و بالعکس) در ترموسوئیچ‌های دماسنج و دمابرق استفاده می‌شود.

   مزایای استفاده از ترموسوئیچ سیم دار

   1. دقت بالا: ترموسوئیچ سیم دار دارای دقت بالایی در تشخیص تغییرات دما است و به طور دقیق می‌تواند دمای محیط را اندازه‌گیری کند
   2.  قابلیت اتصال به سیستم‌های کنترلی: با وجود سیم، ترموسوئیچ قادر است به سیستم‌های کنترلی مختلف متصل شود و دما را به صورت خودکار کنترل کند.
   3. امکان استفاده در محیط‌های مختلف: ترموسوئیچ سیم دار می‌تواند در محیط‌های مختلف و با دماهای مختلف عمل کند و از آن برای کنترل دما در انواع صنایع استفاده کرد.
   4.  عمر طولانی: ترموسوئیچ سیم دار به دلیل عدم حضور قطعات مکانیکی، دارای عمر طولانی‌تری است و نیاز به تعمیرات کمتری دارد.
   5. اندازه کوچک: ترموسوئیچ سیم دار از ابعاد کوچکی برخوردار است و به راحتی در فضاهای محدود قرار گرفته و نصب می‌شود.
   6. قابلیت اندازه‌گیری دماهای مختلف: ترموسوئیچ سیم دار قادر است دماهای مختلف را اندازه‌گیری کرده و بر اساس آن‌ها عمل کند، از جمله دماهای بسیار بالا یا پایین.

   خرید و قیمت ترموسوئیچ سیم دار در فروشگاه اسپرینت الکترونیک

   فروشگاه اسپرینت الکترونیک ارائه دهنده قطعات الکترونیک در ایران می‌باشد. همچنین تلاش دارد که بهترین محصول در مناسب ترین قیمت و بالاترین کیفیت را به مشتریان خود عرضه کند. شما عزیزان با توجه به کاربرد این ترموسوئیچ سیم دار می‌توانید محصول مورد نظر خود را انتخاب و خریداری کنید.
   ترموسوئیچ سیم دار
   خیر
   بله