ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 105درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 105درجه KSD301
  105NO
  ۱۰۵NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 115درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 115درجه KSD301
  115NO
  ۱۱۵NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 125درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 125درجه KSD301
  125NO
  ۱۲۵NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 130درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 130درجه KSD301
  130NO
  ۱۳۰NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 135درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 135درجه KSD301
  135NO
  ۱۳۵NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 145درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 145درجه KSD301
  145NO
  ۱۴۵NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 100 درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 100 درجه KSD301
  100NO
  ۱۰۰NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 110درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 110درجه KSD301
  110NO
  ۱۱۰NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 120درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 120درجه KSD301
  120NO
  ۱۲۰NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 140درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 140درجه KSD301
  140NO
  ۱۴۰NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 150درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 150درجه KSD301
  150NO
  ۱۵۰NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 155درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 155درجه KSD301
  155NO
  ۱۵۵NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 160درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 160درجه KSD301
  160NO
  ۱۶۰NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 40درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 40درجه KSD301
  40NO
  ۴۰NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 45درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 45درجه KSD301
  45NO
  ۴۵NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 50درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 50درجه KSD301
  50NO
  ۵۰NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 55درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 55درجه KSD301
  55NO
  ۵۵NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 60 درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 60 درجه KSD301
  60NO
  ۶۰NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 65 درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 65 درجه KSD301
  65NO
  ۶۵NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 70 درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 70 درجه KSD301
  70NO
  ۷۰NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 75 درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 75 درجه KSD301
  75NO
  ۷۵NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 80 درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 80 درجه KSD301
  80NO
  ۸۰NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 85 درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 85 درجه KSD301
  85NO
  ۸۵NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 90 درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 90 درجه KSD301
  90NO
  ۹۰NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 95 درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 95 درجه KSD301
  95NO
  ۹۵NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی اوپن 175درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی اوپن 175درجه KSD301
  175NO
  ۱۷۵NO
  ۴۶,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 165درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 165درجه KSD301
  165NC
  ۱۶۵NC
  ۳۴,۵۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 170درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 170درجه KSD301
  170NC
  ۱۷۰NC
  ۳۴,۵۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 180درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 180درجه KSD301
  180NC
  ۱۸۰NC
  ۳۴,۵۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 190درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 190درجه KSD301
  190NC
  ۱۹۰NC
  ۳۴,۵۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 200درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 200درجه KSD301
  200NC
  ۲۰۰NC
  ۳۴,۵۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 210درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 210درجه KSD301
  210NC
  ۲۱۰NC
  ۳۴,۵۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 220درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 220درجه KSD301
  220NC
  ۲۲۰NC
  ۳۴,۵۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 230درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 230درجه KSD301
  230NC
  ۲۳۰NC
  ۳۴,۵۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 240درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 240درجه KSD301
  240NC
  ۲۴۰NC
  ۳۴,۵۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 250درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 250درجه KSD301
  250NC
  ۲۵۰NC
  ۳۴,۵۰۰ تومان

   ترموسوئیچ قابلمه ای

   ترموسوئیچ قابلمه ای چیست؟

   ترموسوییچ قابلمه‌ای یک دستگاه الکترونیکی است که برای کنترل دما و حفظ دمای مطلوب در قابلمه‌ها و دیگ‌ها استفاده می‌شود. این ترموسوییچ‌ها معمولاً دارای حسگرهای دما هستند که به وسیله آن‌ها می‌توانند دمای محتوای قابلمه را اندازه گیری کرده و در صورت نیاز به روشن یا خاموش کردن گرماکن‌ها یا سایر وسایل کنترل دما اقدام کنند. این دستگاه‌ها معمولاً برای استفاده در صنایع غذایی، پزشکی، آشپزخانه‌ها و سایر محیط‌هایی که نیاز به کنترل دما دارند، استفاده می‌شوند.

   تاریخچه ترموسوئیچ قابلمه ای

   ترموسوییچ‌ها از دهه ۱۹۵۰ به عنوان یک روش جدید برای کنترل دما و استفاده از انرژی در صنایع مختلف معرفی شدند. در آن زمان، ترموسوییچ‌ها به عنوان یک جایگزین برای سیستم‌های مکانیکی و الکترومکانیکی قدیمی برای کنترل دما معرفی شدند. این تکنولوژی نوآورانه امکان کنترل دقیق‌تر دما و صرفه‌جویی در انرژی را فراهم کرد.
   از آن زمان تاکنون، ترموسوییچ‌ها به طور گسترده در صنایع مختلف استفاده می‌شوند و بهبودهای مختلفی در آن‌ها اعمال شده است. این بهبودها شامل استفاده از حسگرهای دما پیشرفته‌تر، افزودن قابلیت‌های هوشمند و اتصال به شبکه‌های دیجیتالی برای کنترل و نظارت بر دما در فواصل زمانی مختلف است.
   با پیشرفت تکنولوژی، انتظار می‌رود که ترموسوییچ‌ها به طور مداوم بهبود یابند و به عنوان یک راه حل هوشمند و پایدار برای کنترل دما در صنایع مختلف استفاده شوند.

   کاربرد ترموسوئیچ قابلمه ای

   ترموسوییچ قابلمه‌ای کلوز در مصارف مختلفی استفاده می‌شود. از جمله کاربردهای آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
   1. کنترل دما در قابلمه‌ها: ترموسوییچ قابلمه‌ای می‌تواند در قابلمه‌های بخارپز برای تنظیم دمای آب و پخت مواد غذایی استفاده شود.
   2. حفظ حرارت در قابلمه‌ها: این ترموسوییچ‌ها می‌توانند در قابلمه‌ها برای حفظ حرارت و جلوگیری از خنک شدن سریع غذاها استفاده شوند.
   3.  کنترل دما در ظروف نوشیدنی: ترموسوییچ قابلمه‌ای می‌تواند در فلاسک‌ها یا قوری‌ها برای حفظ دمای نوشیدنی‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
   4. استفاده در دستگاه‌های کنترل دما: این ترموسوییچ‌ها می‌توانند در دستگاه‌های گرمایشی یا سردایشی برای کنترل دما و حرارت استفاده شوند.
   به طور کلی، ترموسوییچ قابلمه‌ای کلوز در هر جایی که نیاز به کنترل دما و حرارت وجود دارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
   ترموسوئیچ ها در حالت کلی به دو گروه تقسیم می‌شوند:
   1. نرمالی اوپن
   2. نرمالی کلوز
   از لحاظ ساختار ترموسوئیچ های قابلمه ای عبارتند از:
   ترموسوییچ قابلمه‌ای کلوز از یک سنسور حرارتی و یک سوئیچ کنترلی تشکیل شده است. سنسور حرارتی در تماس با محیط قرار می‌گیرد و تغییرات دما را اندازه‌گیری می‌کند. سوئیچ کنترلی نیز بر اساس این اندازه‌گیری‌ها، دستوراتی را به دستگاه یا قابلمه متصل شده می‌دهد تا دما یا حرارت را تنظیم کند. این ساختار ساده و کارآمد، ترموسوییچ قابلمه‌ای را به یک ابزار مفید برای کنترل دما و حرارت در مصارف مختلف تبدیل کرده است. 

   مزایای استفاده از ترموسوئیچ قابلمه ای

   1. صرفه جویی در انرژی: ترموسوئیچ قابلمه ای به صورت خودکار روشن و خاموش می‌شود و این باعث صرفه جویی در انرژی می‌شود.
   2. حفظ طعم و مواد مغذی: با استفاده از ترموسوئیچ قابلمه ای، مواد غذایی در دمای مناسب حفظ می‌شوند و طعم و مواد مغذی آن‌ها حفظ می‌شود.
   3. ایمنی بیشتر: با استفاده از ترموسوئیچ قابلمه ای، خطر اتصال برق یا سوختن غذا کاهش می‌یابد و این باعث افزایش ایمنی در آشپزخانه می‌شود
   4. سهولت استفاده: ترموسوئیچ قابلمه ای به صورت خودکار عمل می‌کند و نیاز به نظارت مداوم کمتری دارد که باعث سهولت استفاده می‌شود.
   5. صرفه جویی در زمان: با استفاده از ترموسوئیچ قابلمه ای، زمان بسیار کمتری برای نظارت و پخت غذا نیاز است که باعث صرفه جویی در زمان می‌شود.

   خرید و قیمت ترموسوئیچ قابلمه ای در فروشگاه اسپرینت الکترونیک

   ترموسوئیچ ها در یخچال ها، آب سرد کن ها، کوره ها، کمپرسورها، قطعات ماشین، الکتروموتور، صنایع ماشین سازی و … استفاده می شوند. بنا به شرایط و زمینه استفاده مدل های مختلفی از این محصولات وجود دارند که باید در انتخاب آنها دقت کرد. شما عزیزان می‌توانید با توجه به نیاز خود از فروشگاه اسپرینت الکترونیک قطعه مورد نظر خود را انتخاب و خریداری کنید.

   ترموسوئیچ قابلمه ای
   خیر
   بله