ترموسوئیچ قابلمه ای ترموسوئیچ سیم دار
+ -5 دسته‌بندی دیگر
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 105درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 105درجه KSD301
  105NO
  ۱۰۵NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 115درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 115درجه KSD301
  115NO
  ۱۱۵NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 125درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 125درجه KSD301
  125NO
  ۱۲۵NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 130درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 130درجه KSD301
  130NO
  ۱۳۰NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 135درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 135درجه KSD301
  135NO
  ۱۳۵NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 145درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 145درجه KSD301
  145NO
  ۱۴۵NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 100 درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 100 درجه KSD301
  100NO
  ۱۰۰NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 110درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 110درجه KSD301
  110NO
  ۱۱۰NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 120درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 120درجه KSD301
  120NO
  ۱۲۰NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 140درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 140درجه KSD301
  140NO
  ۱۴۰NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 150درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 150درجه KSD301
  150NO
  ۱۵۰NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 155درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 155درجه KSD301
  155NO
  ۱۵۵NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 160درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 160درجه KSD301
  160NO
  ۱۶۰NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 40درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 40درجه KSD301
  40NO
  ۴۰NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 45درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 45درجه KSD301
  45NO
  ۴۵NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 50درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 50درجه KSD301
  50NO
  ۵۰NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 55درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 55درجه KSD301
  55NO
  ۵۵NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 60 درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 60 درجه KSD301
  60NO
  ۶۰NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 65 درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 65 درجه KSD301
  65NO
  ۶۵NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 70 درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 70 درجه KSD301
  70NO
  ۷۰NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 75 درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 75 درجه KSD301
  75NO
  ۷۵NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 80 درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 80 درجه KSD301
  80NO
  ۸۰NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 85 درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 85 درجه KSD301
  85NO
  ۸۵NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 90 درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 90 درجه KSD301
  90NO
  ۹۰NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 95 درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 95 درجه KSD301
  95NO
  ۹۵NO
  خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی اوپن 175درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی اوپن 175درجه KSD301
  175NO
  ۱۷۵NO
  ۴۶,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 165درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 165درجه KSD301
  165NC
  ۱۶۵NC
  ۳۴,۵۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 170درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 170درجه KSD301
  170NC
  ۱۷۰NC
  ۳۴,۵۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 180درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 180درجه KSD301
  180NC
  ۱۸۰NC
  ۳۴,۵۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 190درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 190درجه KSD301
  190NC
  ۱۹۰NC
  ۳۴,۵۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 200درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 200درجه KSD301
  200NC
  ۲۰۰NC
  ۳۴,۵۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 210درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 210درجه KSD301
  210NC
  ۲۱۰NC
  ۳۴,۵۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 220درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 220درجه KSD301
  220NC
  ۲۲۰NC
  ۳۴,۵۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 230درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 230درجه KSD301
  230NC
  ۲۳۰NC
  ۳۴,۵۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 240درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 240درجه KSD301
  240NC
  ۲۴۰NC
  ۳۴,۵۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 250درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 250درجه KSD301
  250NC
  ۲۵۰NC
  ۳۴,۵۰۰ تومان

   ترموسوئیچ

   ترموسوئیچ چیست؟

   ترموسوئیچ یک دستگاه الکترونیکی است که بر اساس تغییرات دما یا فشار، یک سیگنال الکتریکی را فعال یا غیرفعال می‌کند. این دستگاه در بسیاری از صنایع و کاربردهای مختلف استفاده می‌شود، از جمله در سیستم‌های خنک کننده، سیستم‌های گرمایش، دستگاه‌های خودرو و سیستم‌های ایمنی. ترموسوئیچ‌ها معمولاً به منظور کنترل و مانیتورینگ دما و فشار در سیستم‌های مختلف استفاده می‌شوند.

   تاریخچه ترموسوئیچ ها

   ترموسوئیچ‌ها از دهه ۱۹۲۰ میلادی و با پیدایش صنعت برق و الکترونیک، به وجود آمدند. اولین استفاده از ترموسوئیچ‌ها در صنایع برقی و الکترونیکی بوده است و از آنجا به بعد، این دستگاه‌ها به صورت گسترده‌ای در صنایع مختلف مورد استفاده قرار گرفته‌اند. ترموسوئیچ‌ها به دلیل قابلیت کنترل دما و فشار به صورت خودکار و دقیق، در بهبود عملکرد و کارایی سیستم‌های مختلف نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند.

   انواع ترموسوئیچ

   1. قابلمه ای
   2. سیم دار

   قابلمه ای
   ترموسوئیچ قابلمه‌ای یک نوع ترموسوئیچ است که به صورت مستقیم در قابلمه‌ها و دیگ‌ها نصب می‌شود. این نوع ترموسوئیچ برای کنترل دما و فشار درون قابلمه‌ها استفاده می‌شود. وقتی دما یا فشار داخل قابلمه به حد معینی می‌رسد، ترموسوئیچ قابلمه‌ای به طور خودکار فعال می‌شود و عملکرد مورد نظر را انجام می‌دهد، مثلاً خاموش کردن یا روشن کردن یک دستگاه یا سیستم. این نوع ترموسوئیچ‌ها در صنایع غذایی، شیمیایی، داروسازی و صنایع دیگر استفاده می‌شوند.
   سیم دار
   ترموسوئیچ سیم دار یک نوع ترموسوئیچ است که دارای یک سیم برای انتقال سیگنال‌ها است. این نوع ترموسوئیچ‌ها برای کنترل دما و فشار در سیستم‌های گرمایشی، سردایشی، کولرها، یخچال‌ها و سایر دستگاه‌های الکتریکی استفاده می‌شوند. وقتی دما یا فشار به حد معینی می‌رسد، ترموسوئیچ سیم دار به صورت خودکار عمل مورد نظر را انجام می‌دهد، مثلاً روشن یا خاموش کردن دستگاه.

   کاربرد ترموسوئیچ ها
   ترموسوئیچ‌های برای کاربردهای مختلفی استفاده می‌شوند، از جمله:

   1. سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی: ترموسوئیچ‌های سیم دار برای کنترل دما در سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی استفاده می‌شوند. وقتی دما به حد معینی می‌رسد، ترموسوئیچ خاموش یا روشن می‌شود تا دما در محدوده مطلوب نگه داشته شود.
   2. کولرها و یخچال‌ها: در کولرها و یخچال‌ها نیز ترموسوئیچ‌های سیم دار برای کنترل دما و فشار استفاده می‌شوند. این ترموسوئیچ‌ها باعث روشن یا خاموش شدن دستگاه می‌شوند تا دما و فشار در محدوده مطلوب باقی بماند.
   3. دستگاه‌های الکتریکی: ترموسوئیچ‌های سیم دار در دستگاه‌های الکتریکی مانند بخاری‌ها، پمپ‌ها و سایر دستگاه‌ها برای کنترل دما و فشار استفاده می‌شوند.

   به طور کلی، ترموسوئیچ‌های سیم دار برای انجام عملکردهای خاموش و روشن کردن دستگاه‌ها و کنترل دما و فشار در سیستم‌های مختلف استفاده می‌شوند.

   خرید و قیمت ترموسوئیچ در فروشگاه اسپرینت الکترونیک

   همانطور که در مطالب بالا خواندید ترموسوئیچ ها دستگاهایی هستند که بر اساس تغییرات فشار یک سیگنال را فعال/غیرفعال می‌کنند. همچنین ترموسوئیچ ها انواع مختلفی در زمینه کنتاکت ها دارند که عبارتند از: کلوز و اوپن می‌باشند. به همین سبب شما عزیزان می‌توانید با توجه به نوع کنتاکت، ترموسوئیچ مورد نظر خود را با توجه به درجه آن از سمت چپ سایت در قسمت فیلتر ها محصول را انتخاب و خریداری کنید.


   ترموسوئیچ
   بر اساس سازنده
   • KSD
   درجه
   ولتاژ
   جریان
   نوع کنتاکت
   نوع ترموسوئیچ
   خیر
   بله