خازن الکترولیت 1 میکروفاراد 50 ولت برند JWCO
  خازن الکترولیت 1 میکروفاراد 50 ولت برند JWCO
  1.50
  ۱.۵۰
  ۱,۰۰۰ تومان
  خازن الکترولیت 10 میکروفاراد 50 ولت برند چانگ
  خازن الکترولیت 10 میکروفاراد 50 ولت برند چانگ
  10.50
  ۱۰.۵۰
  ۳۷۰ تومان
  خازن الکترولیت 100 میکروفاراد 25 ولت برند JWCO
  خازن الکترولیت 100 میکروفاراد 25 ولت برند JWCO
  100.25
  ۱۰۰.۲۵
  ۱,۵۰۰ تومان
  خازن الکترولیت 1000 میکروفاراد 16 ولت برند JWCO
  خازن الکترولیت 1000 میکروفاراد 16 ولت برند JWCO
  1000/16
  ۱۰۰۰/۱۶
  ۲,۳۰۰ تومان
  خازن الکترولیت 1000 میکروفاراد 50 ولت برند JWCO
  خازن الکترولیت 1000 میکروفاراد 50 ولت برند JWCO
  1000.50
  ۱۰۰۰.۵۰
  ۱,۶۰۰ تومان
  خازن الکترولیت 2.2 میکروفاراد 50 ولت برند JWCO
  خازن الکترولیت 2.2 میکروفاراد 50 ولت برند JWCO
  2/2.50
  ۲/۲.۵۰
  ۱,۰۰۰ تومان
  خازن الکترولیت 220 میکروفاراد 16 ولت برند JWCO
  خازن الکترولیت 220 میکروفاراد 16 ولت برند JWCO
  220.16
  ۲۲۰.۱۶
  ۱,۸۰۰ تومان
  خازن الکترولیت 220 میکروفاراد 25 ولت برند JWCO
  خازن الکترولیت 220 میکروفاراد 25 ولت برند JWCO
  220.25
  ۲۲۰.۲۵
  ۲,۰۰۰ تومان
  خازن الکترولیت 2200 میکروفاراد 35 ولت برند JWCO
  خازن الکترولیت 2200 میکروفاراد 35 ولت برند JWCO
  2200.35
  ۲۲۰۰.۳۵
  ۷,۵۰۰ تومان
  خازن الکترولیت 33 میکروفاراد 50 ولت برند JWCO
  خازن الکترولیت 33 میکروفاراد 50 ولت برند JWCO
  33/50
  ۳۳/۵۰
  ۱,۲۰۰ تومان
  خازن الکترولیت 47 میکروفاراد 25 ولت برند JWCO
  خازن الکترولیت 47 میکروفاراد 25 ولت برند JWCO
  47/25
  ۴۷/۲۵
  ۱,۳۰۰ تومان
  خازن الکترولیت 47 میکروفاراد 35 ولت برند JWCO
  خازن الکترولیت 47 میکروفاراد 35 ولت برند JWCO
  47.35
  ۴۷.۳۵
  ۱,۰۰۰ تومان
  خازن الکترولیت 470 میکروفاراد 16 ولت برند JWCO
  خازن الکترولیت 470 میکروفاراد 16 ولت برند JWCO
  470.16
  ۴۷۰.۱۶
  ۲,۰۰۰ تومان
  خازن الکترولیت 470 میکروفاراد 63 ولت برند JWCO
  خازن الکترولیت 470 میکروفاراد 63 ولت برند JWCO
  470.63
  ۴۷۰.۶۳
  ۴,۰۰۰ تومان
  خازن الکترولیت 220 میکروفاراد 35 ولت برند چانگ
  خازن الکترولیت 220 میکروفاراد 35 ولت برند چانگ
  220.35
  ۲۲۰.۳۵
  ۱,۰۰۰ تومان
  خازن الکترولیت 1000 میکروفاراد 16 ولت برند چانگ
  خازن الکترولیت 1000 میکروفاراد 16 ولت برند چانگ
  1000.16
  ۱۰۰۰.۱۶
  خازن الکترولیت 1000 میکروفاراد 25 ولت برند JWCO
  خازن الکترولیت 1000 میکروفاراد 25 ولت برند JWCO
  1000.25
  ۱۰۰۰.۲۵
   خازن الکترولیت
   بر اساس سازنده
   • CHONG
   • JWCO
   خیر
   بله