رله الکترونیکی SSR روبردی 4 آمپر 4 پایه PANASONIC AQZ102 DC/DC
  رله الکترونیکی SSR روبردی 4 آمپر 4 پایه PANASONIC AQZ102 DC/DC
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  خرید بالای 10 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 10 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۳,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۲۴۴,۲۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی 4 آمپر 4 پایه PANASONIC AQZ202 DC/DC
  رله الکترونیکی SSR روبردی 4 آمپر 4 پایه PANASONIC AQZ202 DC/DC
  AQZ202
  AQZ۲۰۲
  خرید بالای 10 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۴۳)
  • خرید بالای 10 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۴۳)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۲۵۴,۱۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی 4 آمپر 4 پایه PANASONIC AQZ204 DC/DC
  رله الکترونیکی SSR روبردی 4 آمپر 4 پایه PANASONIC AQZ204 DC/DC
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  خرید بالای 10 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 10 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۳,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۲۵۵,۲۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی 4 پایه تک فاز 3.5 آمپر DC/DC
  رله الکترونیکی SSR روبردی 4 پایه تک فاز 3.5 آمپر DC/DC
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۹۱۳,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱ )
  ۹۰۲,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 0/1 آمپر 4 پایه CRYDOM DC/DC
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 0/1 آمپر 4 پایه CRYDOM DC/DC
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  خرید بالای 50 واحد۳۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۳۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۸۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  ۱,۰۷۸,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 0/1 آمپر 4 پایه CRYDOM DC/DC
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 0/1 آمپر 4 پایه CRYDOM DC/DC
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۵۷۲,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 1 آمپر 4 پایه CRYDOM DC/AC
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 1 آمپر 4 پایه CRYDOM DC/AC
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 1 آمپر 4 پایه CRYDOM DC/AC
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 1 آمپر 4 پایه CRYDOM DC/AC
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  خرید بالای 10 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 10 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 1 آمپر 4 پایه NAIS DC/AC
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 1 آمپر 4 پایه NAIS DC/AC
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۲۰۵,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲ )
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 1 آمپر 4 پایه NAIS DC/AC
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 1 آمپر 4 پایه NAIS DC/AC
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۳۱۹,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 1 آمپر 4 پایه NAIS DC/DC
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 1 آمپر 4 پایه NAIS DC/DC
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۲۷۵,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 1 آمپر 4 پایه OMRON DC/DC
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 1 آمپر 4 پایه OMRON DC/DC
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  خرید بالای 10 واحد۱۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 10 واحد۱۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 50 واحد۱۶,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 100 واحد۲۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  ۱۷۶,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 1.5 آمپر 4 پایه OMRON DC/DC
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 1.5 آمپر 4 پایه OMRON DC/DC
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 12 آمپر 4 پایه CRYDOM DC/AC
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 12 آمپر 4 پایه CRYDOM DC/AC
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  خرید بالای 10 واحد۱۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 10 واحد۱۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱۶,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۲۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۹۲۴,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 16 آمپر 4 پایه SHARP DC/AC
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 16 آمپر 4 پایه SHARP DC/AC
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  خرید بالای 10 واحد۱۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 10 واحد۱۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱۶,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۲۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۴۹۵,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 2 آمپر 4 پایه CRYDOM DC/AC
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 2 آمپر 4 پایه CRYDOM DC/AC
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۹۶۸,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 2 آمپر 4 پایه CRYDOM DC/AC
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 2 آمپر 4 پایه CRYDOM DC/AC
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  خرید بالای 10 واحد۱۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 10 واحد۱۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۲۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۶۶,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۱,۴۹۶,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 2 آمپر 4 پایه JIANGSU DC/AC
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 2 آمپر 4 پایه JIANGSU DC/AC
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  خرید بالای 10 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۳۲)
  • خرید بالای 10 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۳۲)
  • خرید بالای 50 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۳۰۸,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 2 آمپر 4 پایه KYOTTO DC/DC
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 2 آمپر 4 پایه KYOTTO DC/DC
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  خرید بالای 10 واحد۱۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 10 واحد۱۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱۶,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۲۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۴۹۵,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 2 آمپر 4 پایه KYOTTO DC/DC
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 2 آمپر 4 پایه KYOTTO DC/DC
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۴۹۰,۰۰۰ تومان ۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱ )
  ۴۸۴,۵۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 2 آمپر 4 پایه OMRON DC/DC
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 2 آمپر 4 پایه OMRON DC/DC
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲ )
  ۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 2 آمپر 4 پایه SHARP S202T01 DC/AC
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 2 آمپر 4 پایه SHARP S202T01 DC/AC
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۲۶۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴ )
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 2 آمپر 4 پایه TTI DC/AC
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 2 آمپر 4 پایه TTI DC/AC
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۴۲۹,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳ )
  ۴۱۸,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 24 ولت 2 آمپر 4 پایه NAIS DC/AC
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 24 ولت 2 آمپر 4 پایه NAIS DC/AC
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۳۱۹,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 24 ولت 2 آمپر 4 پایه OMRON DC/AC
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 24 ولت 2 آمپر 4 پایه OMRON DC/AC
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  خرید بالای 10 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 10 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۶,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۲۴۵,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 3 آمپر 4 پایه OMRON DC/AC
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 3 آمپر 4 پایه OMRON DC/AC
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳ )
  ۳۳۹,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 3 آمپر 4 پایه OPTO 22 DC/DC
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 3 آمپر 4 پایه OPTO 22 DC/DC
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۷۵۹,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱ )
  ۷۴۸,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 3 آمپر 4 پایه OPTO22 DC/DC
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 3 آمپر 4 پایه OPTO22 DC/DC
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۱,۱۹۹,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۰۸ )
  ۱,۱۹۸,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 4 آمپر 4 پایه JIANGSU DC/AC
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 4 آمپر 4 پایه JIANGSU DC/AC
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  خرید بالای 10 واحد۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 10 واحد۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۶,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۷,۱۵۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۲۸۶,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 4 آمپر 4 پایه JIANGSU DC/DC
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 4 آمپر 4 پایه JIANGSU DC/DC
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  خرید بالای 10 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 10 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۳,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۳۳۰,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 4 آمپر 4 پایه KYOTTO DC/DC
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 4 آمپر 4 پایه KYOTTO DC/DC
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۵۵۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲ )
  ۵۳۹,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 4 آمپر 4 پایه KYOTTO DC/DC
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 4 آمپر 4 پایه KYOTTO DC/DC
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  خرید بالای 10 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۲۷)
  • خرید بالای 10 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۲۷)
  • خرید بالای 50 واحد۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۷۵۲,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 4 آمپر 4 پایه NNC DC/AC
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 4 آمپر 4 پایه NNC DC/AC
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  خرید بالای 10 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۳۶)
  • خرید بالای 10 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۳۶)
  • خرید بالای 50 واحد۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۹,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۲۷۴,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 4 آمپر 4 پایه NNC DC/AC
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 4 آمپر 4 پایه NNC DC/AC
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  خرید بالای 10 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 10 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۵,۷۵۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۸,۰۵۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۳۴۱,۵۵۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 4 آمپر 4 پایه TTI DC/AC
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 4 آمپر 4 پایه TTI DC/AC
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۳۳۰,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 5 آمپر 4 پایه ELCO DC/AC
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 5 آمپر 4 پایه ELCO DC/AC
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۷۹۲,۰۰۰ تومان ۲۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳ )
  ۷۷۰,۰۰۰ تومان

   رله الکترونیکی SSR روبردی⁠

   رله‌های الکترونیکی روبردی، رله یک کنتاکت باز هستند که روی برد لحیم میشود. این رله ها  4 پایه بوده و در رنج جریان 1 آمپر تا 6 آمپر در بازار موجود هستند.
   انواع رله های اس اس آر به شرح زیر است:

   انواع رله‌های الکترونیکی روبردی:

   • رله‌های الکترونیکی زیرو تراس (هنگامی که به نقطه صفر برسد، ولتاژ به صورت آهسته ولتاژ خروجی را قطع می‌کند)
   • رله‌های الکترونیکی غیر زیروتراس و معمولی

   بیشتر بخوانید: رله الکترونیکی چیست؟

   خرید آنلاین رله الکترونیکی SSR روبردی

   فروشگاه اسپرینت الکترونیک دارای لیست کاملی از رله های SSR در دو نوع روبردی و پیچ خور بلوکی از برندهای معتبر جهانی نظیری امرون (OMRON) ، کیوتو (KYOTTO) و کرایدوم (CRYDOM) میباشد. شما عزیزان باتوجه به نیاز خود میتوانید رله الکترونیکی مدنظر خود را توسط فیلترهای تعریف شده به راحتی یافت کنید یا جهت راهنمایی بیشتر با متخصصین این مجموعه در ارتباط باشید تا بهترین تجربه خرید خود را از رله های الکترونیکی داشته باشید.

   رله الکترونیکی روبردی
   بر اساس سازنده
   • CRYDOM
   • ELCO
   • FINDER
   • JIANGSU
   • KYOTTO
   • NAIS
   • NNC
   • OMRON
   • OPTO 22
   • PANASONIC
   • SHARP
   • TTI
   ولتاژ
   جریان
   تعداد پایه
   نوع کنتاکت
   نوع SSR
   ولتاژ ورودی
   ولتاژ خروجی
   خیر
   بله