رله الکترونیکی روبردی رله الکترونیکی پیچ خور بلوکی
+ -5 دسته‌بندی دیگر
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور بلوکی تک فاز 40 آمپر AC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور بلوکی تک فاز 40 آمپر AC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۳۵۴,۲۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور بلوکی تک فاز 40 آمپر AC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور بلوکی تک فاز 40 آمپر AC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۳۵۴,۲۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور بلوکی تک فاز 40 آمپر AC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور بلوکی تک فاز 40 آمپر AC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۴۹۳,۳۵۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 10 آمپر AC/AC تی تی آی تایوان TTI
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 10 آمپر AC/AC تی تی آی تایوان TTI
  SAA-200K010S-1Z
  SAA-۲۰۰K۰۱۰S-۱Z
  ۳۴۸,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 10 آمپر AC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 10 آمپر AC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۴۶۷,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 10 آمپر DC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 10 آمپر DC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۴۰۵,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 10 آمپر DC/DC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 10 آمپر DC/DC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  خرید بالای 10 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۱۳)
  • خرید بالای 10 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۱۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۳۸)
  ۳۹۶,۵۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 100 آمپر DC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 100 آمپر DC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 15 آمپر CLION DC/AC
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 15 آمپر CLION DC/AC
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  خرید بالای 10 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۴۱)
  • خرید بالای 10 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۴۱)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۲۴۶,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 25 آمپر AC/AC تی تی آی تایوان TTI
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 25 آمپر AC/AC تی تی آی تایوان TTI
  SIA-200U025S-1P
  SIA-۲۰۰U۰۲۵S-۱P
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 25 آمپر AC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 25 آمپر AC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۴۹۴,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 25 آمپر DC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 25 آمپر DC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  خرید بالای 50 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۴۵)
  ۴۴۴,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 25 آمپر DC/DC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 25 آمپر DC/DC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  خرید بالای 50 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۴۳)
  ۴۶۶,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 40 آمپر AC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 40 آمپر AC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۵۷۷,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 40 آمپر DC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 40 آمپر DC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  خرید بالای 50 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۳۴)
  ۵۸۴,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 40 آمپر DC/DC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 40 آمپر DC/DC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۱۷)
  ۵۸۵,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 50 آمپر AC/AC تی تی آی تایوان TTI
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 50 آمپر AC/AC تی تی آی تایوان TTI
  SIA-200U050S-1P
  SIA-۲۰۰U۰۵۰S-۱P
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 50 آمپر DC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 50 آمپر DC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۶۴۵,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 60 آمپر DC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 60 آمپر DC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۷۴۵,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 80 آمپر DC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 80 آمپر DC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۸۱۰,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی 4 آمپر 4 پایه PANASONIC AQZ102 DC/DC
  رله الکترونیکی SSR روبردی 4 آمپر 4 پایه PANASONIC AQZ102 DC/DC
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  خرید بالای 10 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 10 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۳,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۲۴۴,۲۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی 4 آمپر 4 پایه PANASONIC AQZ202 DC/DC
  رله الکترونیکی SSR روبردی 4 آمپر 4 پایه PANASONIC AQZ202 DC/DC
  AQZ202
  AQZ۲۰۲
  خرید بالای 10 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۴۳)
  • خرید بالای 10 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۴۳)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۲۵۴,۱۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی 4 آمپر 4 پایه PANASONIC AQZ204 DC/DC
  رله الکترونیکی SSR روبردی 4 آمپر 4 پایه PANASONIC AQZ204 DC/DC
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  خرید بالای 10 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 10 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۳,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۲۵۵,۲۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی 4 پایه تک فاز 3.5 آمپر DC/DC
  رله الکترونیکی SSR روبردی 4 پایه تک فاز 3.5 آمپر DC/DC
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۹۱۳,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱ )
  ۹۰۲,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 0/1 آمپر 4 پایه CRYDOM DC/DC
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 0/1 آمپر 4 پایه CRYDOM DC/DC
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  خرید بالای 50 واحد۳۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۳۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۸۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  ۱,۰۷۸,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 0/1 آمپر 4 پایه CRYDOM DC/DC
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 0/1 آمپر 4 پایه CRYDOM DC/DC
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۵۷۲,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 1 آمپر 4 پایه CRYDOM DC/AC
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 1 آمپر 4 پایه CRYDOM DC/AC
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 1 آمپر 4 پایه CRYDOM DC/AC
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 1 آمپر 4 پایه CRYDOM DC/AC
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  خرید بالای 10 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 10 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 1 آمپر 4 پایه NAIS DC/AC
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 1 آمپر 4 پایه NAIS DC/AC
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۲۰۵,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲ )
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 1 آمپر 4 پایه NAIS DC/AC
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 1 آمپر 4 پایه NAIS DC/AC
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۳۱۹,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 1 آمپر 4 پایه NAIS DC/DC
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 1 آمپر 4 پایه NAIS DC/DC
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۲۷۵,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 1 آمپر 4 پایه OMRON DC/DC
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 1 آمپر 4 پایه OMRON DC/DC
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  خرید بالای 10 واحد۱۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 10 واحد۱۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 50 واحد۱۶,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 100 واحد۲۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  ۱۷۶,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 1.5 آمپر 4 پایه OMRON DC/DC
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 1.5 آمپر 4 پایه OMRON DC/DC
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 12 آمپر 4 پایه CRYDOM DC/AC
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 12 آمپر 4 پایه CRYDOM DC/AC
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  خرید بالای 10 واحد۱۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 10 واحد۱۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱۶,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۲۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۹۲۴,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 16 آمپر 4 پایه SHARP DC/AC
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 16 آمپر 4 پایه SHARP DC/AC
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  خرید بالای 10 واحد۱۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 10 واحد۱۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱۶,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۲۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۴۹۵,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 2 آمپر 4 پایه CRYDOM DC/AC
  رله الکترونیکی SSR روبردی تک فاز 2 آمپر 4 پایه CRYDOM DC/AC
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۹۶۸,۰۰۰ تومان

   رله الکترونیکی SSR

   رله الکترونیکی چیست؟

   رله حالت جامد یا Solid State با نام تجاری SSR یک کلید الکتریکی است که توسط ورودی الکتریکی جهت روشن و خاموش کردن وسایل و دستگاه‌ها استفاده میشود. درواقع رله‌های الکترونیکی برخلاف رله‌های الکترومکانیکی EMR (رله‌های دارای سیم پیچ) هستند اما سوال اصلی تفاوت عمده این دو رله است که در ادامه به آن میپردازیم.

   بیشتر بخوانید: رله الکترونیکی چیست؟

   تفاوت رله الکترونیکی و رله مکانیکی

   رله حالت جامد SSR رله‌ای است که دارای کنتاکت متحرک نمی باشد و از نظر عملکرد، SSR ها با رله های مکانیکی که کنتاکت های متحرک دارند، تفاوت چندانی ندارند. با این حال رله‌های الکترونیکی از عناصر سوئیچینگ نیمه هادی،کلیدهای نیمه هادی و الکترونیک نوری مانند تریستور، تریاک، دیود و ترانزیستور استفاده میکنند.
   ضمنا رله‌های الکترونیکی SSR به نسبت گران تر از رله های معمولی هستند ولی با این تفاوت که از نظر کیفیت و طول عمر عملکرد بهتری نسبت به رله های مکانیکی دارند.
   همچنین در برخی موارد رله‌های آمپر بالا و قدرت در رله‌های مکانیکی از نظر ابعاد بزرگ تر و از نظر حجمی سنگین تر از رله های اِس اِس آر می‌باشند. برخی از مشتریان جهت عملکرد بهتر رله SSR  و جلوگیری از افزایش دما هیت سینک آلومینیومی برای رله های جامد استفاده میکنند که جهت طول عمر و بهبود عملکرد رله SSR  میشود.

   کاربرد رله الکترونیکی

   از کاربردهای عالی رله های الکترونیکی SSR میتوان به استفاده در دستگاه های CNC ، جهت فعال سازی موتور های DC , AC، دستگا ه های تزریق پلاستیک، ماشین آلات سنگین کارخانجات نساجی و بسته بندی اشاره کرد.

   خرید رله الکترونیکی SSR

   فروشگاه اسپرینت الکترونیک به جهت بالابردن کیفیت خرید شما عزیزان از انواع رله ازجمله رله های الکترونیکی SSR اقدام به واردات مجموعه کامل این قطعات از برندهای نامدار و باکیفیت نظیر امرون (OMRON)، رایکس (RAYEX)، کیوتو (KYOTTO)، کرایدوم (CRYDOM) در انواع مختلف AC/ AC ، DC/DC و DC/AC در رنج جریان و ولتاژهای متنوع کرده است که به راحتی توسط فیلترهای اعمالی میتوانید به رله مدنظر خود دست یابید. لازم به ذکر است که اسپرینت الکترونیک جزو نمایندگان رسمی شرکت رایکس (RAYEX) تایوان بوده و با اطمینان از قیمت مناسب و کیفیت بالا میتوانید خرید خود را ثبت کنید.
   رله الکترونیکی SSR
   بر اساس سازنده
   • CLION
   • CRYDOM
   • ELCO
   • FINDER
   • JIANGSU
   • KYOTTO
   • NAIS
   • NNC
   • OMRON
   • OPTO 22
   • PANASONIC
   • RAYEX
   • SHARP
   • TTI
   ولتاژ
   جریان
   تعداد پایه
   نوع کنتاکت
   نوع SSR
   ولتاژ ورودی
   ولتاژ خروجی
   خیر
   بله