رله شیشه ای لچ مینیاتوری امرون 5 ولت 4 پایه OMRON G6CU-1117P-US
  رله شیشه ای لچ مینیاتوری امرون 5 ولت 4 پایه OMRON G6CU-1117P-US
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  ۷۸,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی لچ دو بوبین امرون 12 ولت 5 آمپر 10 پایه OMRON G2RK-2
  رله شیشه ای کتابی لچ دو بوبین امرون 12 ولت 5 آمپر 10 پایه OMRON G2RK-2
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  ۴۲۶,۸۸۸ تومان
  رله شیشه ای کتابی لچ دو بوبین امرون 24 ولت 5 آمپر 10 پایه OMRON G2RK-2
  رله شیشه ای کتابی لچ دو بوبین امرون 24 ولت 5 آمپر 10 پایه OMRON G2RK-2
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۱,۱۲۰ تومان تخفیف ( %۰.۲۶)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۱۲۰ تومان تخفیف ( %۰.۲۶)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۲۴۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۴۳۲,۳۲۰ تومان
  رله لچ دوبوبین امرون 3 ولت 8 آمپر 8 پایه OMRON G6CK-2114P-US-360
  رله لچ دوبوبین امرون 3 ولت 8 آمپر 8 پایه OMRON G6CK-2114P-US-360
  G6CK
  G۶CK
  ۳۲۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱ )
  ۳۲۳,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی لچ امرون 12 ولت 1 آمپر 10 پایه OMRON G6AK-274P-ST-US
  رله مخابراتی لچ امرون 12 ولت 1 آمپر 10 پایه OMRON G6AK-274P-ST-US
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  ۲۳۱,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی لچ امرون 12 ولت 5 آمپر 6 پایه OMRON G6BK-1114P-US
  رله مخابراتی لچ امرون 12 ولت 5 آمپر 6 پایه OMRON G6BK-1114P-US
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۲۸۲,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی لچ امرون 24 ولت 1 آمپر 10 پایه OMRON G6AK-234P-ST40-US
  رله مخابراتی لچ امرون 24 ولت 1 آمپر 10 پایه OMRON G6AK-234P-ST40-US
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۲۳۱,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی لچ دو بوبین امرون 5 ولت 5 آمپر 6 پایه OMRON G6BK-1114P-US
  رله مخابراتی لچ دو بوبین امرون 5 ولت 5 آمپر 6 پایه OMRON G6BK-1114P-US
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۲۵۲,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی لچ دوبوبین امرون 12 ولت 1 آمپر 10 پایه OMRON G6HK-2
  رله مخابراتی لچ دوبوبین امرون 12 ولت 1 آمپر 10 پایه OMRON G6HK-2
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۱۵۵,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری لچ دو بوبین امرون 5 ولت 3 آمپر 6 پایه OMRON G6EK-134P-1-US
  رله مینیاتوری لچ دو بوبین امرون 5 ولت 3 آمپر 6 پایه OMRON G6EK-134P-1-US
  G6EK-134P-1-US
  G۶EK-۱۳۴P-۱-US
  خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۱۱۲,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی لچ امرون 5 ولت 1 آمپر 10 پایه OMRON G6AK-274-ST-US
  رله مخابراتی لچ امرون 5 ولت 1 آمپر 10 پایه OMRON G6AK-274-ST-US
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون

   رله امرون لچ

   رله امرون لچ
   ولتاژ
   جریان
   تعداد پایه
   نوع کنتاکت
   سایز
   خیر
   بله