رله مخابراتی امرون 12 ولت 1 آمپر 8 پایه OMRON G5V-2
  رله مخابراتی امرون 12 ولت 1 آمپر 8 پایه OMRON G5V-2
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۱,۱۵۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۱۵۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۵۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 200 واحد۱,۷۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۵۱,۷۵۰ تومان
  رله مخابراتی امرون 12 ولت 1 آمپر 8 پایه OMRON G5V-2-H1
  رله مخابراتی امرون 12 ولت 1 آمپر 8 پایه OMRON G5V-2-H1
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۱,۱۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۱۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۷۲۵ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 200 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۴۱,۴۰۰ تومان
  رله مخابراتی امرون 12 ولت 1 آمپر 8 پایه OMRON G6A-274-ST-US
  رله مخابراتی امرون 12 ولت 1 آمپر 8 پایه OMRON G6A-274-ST-US
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  ۹۰,۷۵۰ تومان
  رله مخابراتی امرون 12 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G6B-1114P-US
  رله مخابراتی امرون 12 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G6B-1114P-US
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  ۸۸,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی امرون 12 ولت 5 آمپر 6 پایه OMRON G6B-2114P-US
  رله مخابراتی امرون 12 ولت 5 آمپر 6 پایه OMRON G6B-2114P-US
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی امرون 12ولت 5 آمپر 6 پایه OMRON G6B-2214P-US
  رله مخابراتی امرون 12ولت 5 آمپر 6 پایه OMRON G6B-2214P-US
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  ۱۳۶,۹۵۰ تومان
  رله مخابراتی امرون 24 ولت 1 آمپر 8 پایه OMRON G5V-2
  رله مخابراتی امرون 24 ولت 1 آمپر 8 پایه OMRON G5V-2
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۱,۱۵۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۱۵۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 200 واحد۳,۴۵۰ تومان تخفیف ( %۷)
  ۵۱,۷۵۰ تومان
  رله مخابراتی امرون 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G6B-1114P-FD-US-PB6
  رله مخابراتی امرون 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G6B-1114P-FD-US-PB6
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۲۱۴,۵۰۰ تومان
  رله مخابراتی امرون 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G6B-1174P-FD-US-P6B
  رله مخابراتی امرون 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G6B-1174P-FD-US-P6B
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۲۳۱,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی امرون 24 ولت 5 آمپر 6 پایه OMRON G6B-2014P
  رله مخابراتی امرون 24 ولت 5 آمپر 6 پایه OMRON G6B-2014P
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۱۲۱,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی امرون 24 ولت 5 آمپر 6 پایه OMRON G6B-2114P-US
  رله مخابراتی امرون 24 ولت 5 آمپر 6 پایه OMRON G6B-2114P-US
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۹۳,۵۰۰ تومان
  رله مخابراتی امرون 24 ولت 5 آمپر 6 پایه OMRON G6B-2214P-US
  رله مخابراتی امرون 24 ولت 5 آمپر 6 پایه OMRON G6B-2214P-US
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۱۳۶,۹۵۰ تومان
  رله مخابراتی امرون 48 ولت 8 پایه OMRON G6A-274P-ST40-US
  رله مخابراتی امرون 48 ولت 8 پایه OMRON G6A-274P-ST40-US
  رله 48 ولت امرون
  رله ۴۸ ولت امرون
  ۹۶,۸۰۰ تومان
  رله مخابراتی امرون 5 ولت 1 آمپر 8 پایه OMRON G6A-274P
  رله مخابراتی امرون 5 ولت 1 آمپر 8 پایه OMRON G6A-274P
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  ۹۰,۷۵۰ تومان
  رله مخابراتی امرون 5 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G6B-1114P-US
  رله مخابراتی امرون 5 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G6B-1114P-US
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  ۸۸,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی امرون 5 ولت 5 آمپر 6 پایه OMRON G6B-2114P-US
  رله مخابراتی امرون 5 ولت 5 آمپر 6 پایه OMRON G6B-2114P-US
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  ۹۳,۵۰۰ تومان
  رله مخابراتی امرون 5 ولت 5 آمپر 6 پایه OMRON G6B-2214-US
  رله مخابراتی امرون 5 ولت 5 آمپر 6 پایه OMRON G6B-2214-US
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی امرون 24 ولت 1 آمپر 8 پایه OMRON G6A-274P-ST-US
  رله مخابراتی امرون 24 ولت 1 آمپر 8 پایه OMRON G6A-274P-ST-US
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  رله مخابراتی امرون 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G6B-1114P-US
  رله مخابراتی امرون 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G6B-1114P-US
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون

   رله امرون مخابراتی

   رله امرون مخابراتی
   ولتاژ
   جریان
   تعداد پایه
   نوع کنتاکت
   خیر
   بله