رله امرون پایه گرد
ولتاژ
جریان
تعداد پایه
نوع کنتاکت
خیر
بله