رله شاخک دار امرون 12 ولت 16 آمپر 3 پایه OMRON G5G-1A
  رله شاخک دار امرون 12 ولت 16 آمپر 3 پایه OMRON G5G-1A
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  خرید بالای 10 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 10 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۹۵,۷۰۰ تومان
  رله شاخک دار امرون 12 ولت 20 آمپر 4 پایه OMRON G4A-1A-E
  رله شاخک دار امرون 12 ولت 20 آمپر 4 پایه OMRON G4A-1A-E
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  خرید بالای 10 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 10 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۹۹,۰۰۰ تومان
  رله کولری امرون 220 ولت 20 آمپر 6 پایه OMRON G7L-2A-P
  رله کولری امرون 220 ولت 20 آمپر 6 پایه OMRON G7L-2A-P
  رله 220 ولت امرون
  رله ۲۲۰ ولت امرون
  خرید بالای 10 واحد۵,۷۵۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 10 واحد۵,۷۵۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۸,۰۵۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۳۸۵,۲۵۰ تومان
  رله کولری امرون 220 ولت 25 آمپر 6 پایه OMRON G7L-2A-TUB
  رله کولری امرون 220 ولت 25 آمپر 6 پایه OMRON G7L-2A-TUB
  رله 220 ولت امرون
  رله ۲۲۰ ولت امرون
  خرید بالای 10 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۴۷)
  • خرید بالای 10 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۴۷)
  • خرید بالای 50 واحد۳,۴۵۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۴۸۶,۴۵۰ تومان
  رله کولری امرون ۲۴ AC ولت ۲۵ آمپر 4 پایه OMRON G7L-1A-TUBJ
  رله کولری امرون ۲۴ AC ولت ۲۵ آمپر 4 پایه OMRON G7L-1A-TUBJ
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  خرید بالای 50 واحد۱۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۳۴,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  ۵۱۷,۵۰۰ تومان
  رله کولری امرون ۲۴ ولت ۲5 آمپر 6 پایه OMRON G7L-2A-TUB-CB
  رله کولری امرون ۲۴ ولت ۲5 آمپر 6 پایه OMRON G7L-2A-TUB-CB
  G7L-2A-TUB-CB
  G۷L-۲A-TUB-CB
  ۳۴۵,۰۰۰ تومان
  رله شاخک دار امرون 24 ولت 20 آمپر 4 پایه OMRON G4A-1A-E
  رله شاخک دار امرون 24 ولت 20 آمپر 4 پایه OMRON G4A-1A-E
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون

   رله امرون کولری

   رله امرون کولری
   ولتاژ
   جریان
   تعداد پایه
   نوع کنتاکت
   خیر
   بله