رله رایکس پایه میلون
ولتاژ
جریان
تعداد پایه
نوع کنتاکت
خیر
بله