رله رایکس پایه میلون
ولتاژ
جریان
تعداد پایه
نوع کنتاکت
سایز
خیر
بله