رله پی ال سی امرون 24 ولت 6 آمپر 5 پایه OMRON G2RV-SR700
  رله پی ال سی امرون 24 ولت 6 آمپر 5 پایه OMRON G2RV-SR700
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۳۲۰,۰۰۰ تومان
  رله کتابی ارتفاع کوتاه امرون 12 ولت 12 آمپر 5 پایه OMRON G2RL-1
  رله کتابی ارتفاع کوتاه امرون 12 ولت 12 آمپر 5 پایه OMRON G2RL-1
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۵۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۵۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۱۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۶۴,۰۵۰ تومان
  رله کتابی ارتفاع کوتاه امرون 12 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2RL-1-E
  رله کتابی ارتفاع کوتاه امرون 12 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2RL-1-E
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۴۷)
  • خرید بالای 20 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۴۷)
  • خرید بالای 50 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۶۳,۸۰۰ تومان
  رله کتابی ارتفاع کوتاه امرون 24 ولت 12 آمپر 5 پایه OMRON G2RL-1
  رله کتابی ارتفاع کوتاه امرون 24 ولت 12 آمپر 5 پایه OMRON G2RL-1
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۵۲۵ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۵۲۵ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۵۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۷۵ تومان تخفیف ( %۲)
  ۶۴,۰۵۰ تومان
  رله کتابی ارتفاع کوتاه امرون 24 ولت 8 آمپر 8 پایه OMRON G2RL-2
  رله کتابی ارتفاع کوتاه امرون 24 ولت 8 آمپر 8 پایه OMRON G2RL-2
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۲۱۰ تومان تخفیف ( %۰.۳۱)
  • خرید بالای 20 واحد۲۱۰ تومان تخفیف ( %۰.۳۱)
  • خرید بالای 50 واحد۳۶۸ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۴۲۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۶۸,۴۶۰ تومان
  رله کتابی امرون 1 کنتاکت باز 5 ولت 10 آمپر 4 پایه OMRON G2R-1117
  رله کتابی امرون 1 کنتاکت باز 5 ولت 10 آمپر 4 پایه OMRON G2R-1117
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  ۵۷,۷۵۰ تومان
  رله کتابی امرون 220 ولت 2 کنتاکت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2
  رله کتابی امرون 220 ولت 2 کنتاکت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2
  رله 220 ولت امرون
  رله ۲۲۰ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۲۰۲,۰۰۰ تومان
  رله کتابی امرون 5 ولت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2
  رله کتابی امرون 5 ولت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۵۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۵۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۱۵۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۷۶,۶۵۰ تومان
  رله کتابی امرون شیشه ای 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G2R-1-SN
  رله کتابی امرون شیشه ای 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G2R-1-SN
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  خرید بالای 50 واحد۵,۲۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۵,۲۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۵,۲۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۱۸۳,۷۵۰ تومان
  رله کتابی شیشه ای امرون 110 ولت ای سی 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2
  رله کتابی شیشه ای امرون 110 ولت ای سی 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2
  رله 110 ولت امرون
  رله ۱۱۰ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۲)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۴)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۴۸)
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  رله کتابی شیشه ای امرون 12 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G2R-1
  رله کتابی شیشه ای امرون 12 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G2R-1
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۶۱,۰۰۰ تومان
  رله کتابی شیشه ای امرون 12 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2R-1-E
  رله کتابی شیشه ای امرون 12 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2R-1-E
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۵۸,۵۰۰ تومان
  رله کتابی شیشه ای امرون 12 ولت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2
  رله کتابی شیشه ای امرون 12 ولت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۶۱,۰۰۰ تومان
  رله کتابی شیشه ای امرون 230 ولت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2SNI
  رله کتابی شیشه ای امرون 230 ولت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2SNI
  رله 230 ولت امرون
  رله ۲۳۰ ولت امرون
  ۴۸۰,۰۰۰ تومان
  رله کتابی شیشه ای امرون 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G2R-1
  رله کتابی شیشه ای امرون 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G2R-1
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۶۳,۰۰۰ تومان
  رله کتابی شیشه ای امرون 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G2R-1SNI
  رله کتابی شیشه ای امرون 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G2R-1SNI
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  خرید بالای 50 واحد۵,۲۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۵,۲۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۵,۲۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۱۸۳,۷۵۰ تومان
  رله کتابی شیشه ای امرون 24 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2R-1-E
  رله کتابی شیشه ای امرون 24 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2R-1-E
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۵۵,۰۰۰ تومان
  رله کتابی شیشه ای امرون 24 ولت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2
  رله کتابی شیشه ای امرون 24 ولت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۶۲,۵۰۰ تومان
  رله کتابی شیشه ای امرون 24 ولت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2-SN
  رله کتابی شیشه ای امرون 24 ولت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2-SN
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۲۶۲,۵۰۰ تومان
  رله کتابی ارتفاع کوتاه امرون 12 ولت 8 آمپر 8 پایه OMRON G2RL-2
  رله کتابی ارتفاع کوتاه امرون 12 ولت 8 آمپر 8 پایه OMRON G2RL-2
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  رله کتابی ارتفاع کوتاه امرون 24 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2RL-1-E -24VDC
  رله کتابی ارتفاع کوتاه امرون 24 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2RL-1-E -24VDC
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  رله کتابی امرون 220 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G2R-1-SN
  رله کتابی امرون 220 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G2R-1-SN
  رله 220 ولت امرون
  رله ۲۲۰ ولت امرون
  رله کتابی امرون 220 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G2R-1SNI
  رله کتابی امرون 220 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G2R-1SNI
  رله 220 ولت امرون
  رله ۲۲۰ ولت امرون

   رله شیشه ای امرون G2R

   رله کتابی شیشه ای برند امرون (omron) ساخت کشور اندونزی از کمپانی مطرح ژاپن می‌باشد. رله‌های کتابی شیشه‌ای در برخی از صنف‌های تجاری به رله 24 ولت پمپ آب معروف است. همانطور که از نام این محصول پیداست، رله‌های سری G2R امرون اکثرا دارای بدنه شیشه‌ای و شفاف هستند اما در مدل‎‌های قدیمی تر بدنه این رله‌ها پلاستیکی می‌باشند. سایز رله‌های سری G2R امرون 29x13x25.5mm  و درجه حرارت این رله -40...70°C می‌باشند.

   مقایسه رله روبردی شیشه‌ای امرون و فیندر

   رله های امرون ژاپن دارای بالاترین کیفیت در بین محصولات الکترونیکی می باشند. برای مثال رله های روبردی شیشه‌ای امرون سری G2R که رقیب جدی برای رله های فیندر سری 40 می باشند، از کیفیت بالایی برخوردار بوده و از نظر کیفیت با برندهای روز رله‌های اروپایی برابری می‌کند همچنین از نظر قیمت پایین‌تر از رقبا می باشد.

   کاربرد رله شیشه ای G2R امرون

   برای مثال رله امرون کتابی شیشه ای 24 ولت 16 آمپر 8 پایه با سریال OMRON G2R-1-Eکه رقیب سر سخت مدل 40.61 فیندرfinder می‌باشد و از کاربردهای آن میتوان به جهت استفاده در پمپ‌های آب ( برد‌های ست ریستبرد رله های 8 تایی و 16 تایی ، برد فرمان تابلو آسانسورها اشاره کرد.

   مزایای رله شیشه ای امرون G2R

   رله‌های شیشه‌ای امرون سری G2R دارای بدنه شیشه‌ای بوده با این مزایا که در صورت خرابی و خال زدن رله، قابل مشاهده می باشند.

   خرید رله شیشه ای امرون G2R

   فروشگاه اسپرینت الکترونیک واردکننده اصلی رله‌های کتابی ازجمله رله های شیشه ای g2R دررنج ولتاژ متنوع بوده و دارای کامل‌ترین مجموعه از رله‌های OMRON میباشد. شما ⁠عزیزان با اطمینان خاطر از لحاظ قیمت  مناسب و کیفیت بالا میتوانید این رله ها را خریداری کنید.
   رله شیشه ای امرون G2R
   بر اساس سازنده
   • ELESTA
   • FINDER
   • FUJITSU
   • HELISHUN
   • HKE
   • HKF
   • HKP
   • Hongfa
   • LIMING
   • MATSUSHITA
   • NAIS
   • NHG
   • OEG
   • OMRON
   • PACER TECH
   • PANASONIC
   • QIANJI
   • RAYEX
   • SANYOU
   • SCHNEIDER
   • SCHRACK
   • SHINMEI
   • SIEMENS
   • SONG CHUAN
   • SONGLE
   • SPRINT
   • TAKAMISAWA
   • TEC
   • TIANBO
   • TTI
   • TYCO
   • ZETTLER
   ولتاژ
   جریان
   تعداد پایه
   نوع کنتاکت
   سایز
   خیر
   بله