رله پاور امرون 24 ولت 25 آمپر 10 پایه OMRON G7J-4A-P
  رله پاور امرون 24 ولت 25 آمپر 10 پایه OMRON G7J-4A-P
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۷۵۰,۰۰۰ تومان ۶۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۸ )
  ۶۹۰,۰۰۰ تومان
  رله پاور تی تی آی پایه سوزنی 24 ولت 25 آمپر 6 پایه TTI TRG7-24VDC-FB-2AP
  رله پاور تی تی آی پایه سوزنی 24 ولت 25 آمپر 6 پایه TTI TRG7-24VDC-FB-2AP
  رله 24ولت تی تی آی
  رله ۲۴ولت تی تی آی
  خرید بالای 10 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 10 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۲۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۴۲۰,۰۰۰ تومان
  رله پاور کیانجی 12 ولت 60 آمپر 4 پایه QIANJI JQX-60F
  رله پاور کیانجی 12 ولت 60 آمپر 4 پایه QIANJI JQX-60F
  JQX-60F-12
  JQX-۶۰F-۱۲
  خرید بالای 10 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۴۷)
  • خرید بالای 10 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۴۷)
  • خرید بالای 50 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۴۲۲,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای ایزومی امرون 4 کنتاکت 12ولت 10 آمپر 14 پایه OMRON LY4
  رله شیشه ای ایزومی امرون 4 کنتاکت 12ولت 10 آمپر 14 پایه OMRON LY4
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  ۴۰۲,۵۰۰ تومان
  رله شیشه ای پاور امرون ۲۴ ولت ۴ کنتاکنت ۱۰ آمپر 14 پایه OMRON LY4
  رله شیشه ای پاور امرون ۲۴ ولت ۴ کنتاکنت ۱۰ آمپر 14 پایه OMRON LY4
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۴۴۲,۷۵۰ تومان
  رله شیشه ای پاور امرون 3 کنتاکنت 24 ولت 20 آمپر 11 پایه OMRON MJ3P
  رله شیشه ای پاور امرون 3 کنتاکنت 24 ولت 20 آمپر 11 پایه OMRON MJ3P
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای پاور امرون 4 کنتاکت 110 ولت دی سی 10 آمپر 14 پایه OMRON LY4NJ
  رله شیشه ای پاور امرون 4 کنتاکت 110 ولت دی سی 10 آمپر 14 پایه OMRON LY4NJ
  رله 110 ولت امرون
  رله ۱۱۰ ولت امرون
  خرید بالای 50 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۲۷۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای پاور سانگ چوآن 110 ولت ای سی 25 آمپر 8 پایه SONG CHUAN 735-2C-C1
  رله شیشه ای پاور سانگ چوآن 110 ولت ای سی 25 آمپر 8 پایه SONG CHUAN 735-2C-C1
  رله 110 ولت سانگ چوآن
  رله ۱۱۰ ولت سانگ چوآن
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای پاور سانگ چوآن 12 ولت 20 آمپر 8 پایه 3 کنتاکت باز SONG CHUAN 735-3A-C
  رله شیشه ای پاور سانگ چوآن 12 ولت 20 آمپر 8 پایه 3 کنتاکت باز SONG CHUAN 735-3A-C
  رله 12 ولت سانگ چوآن
  رله ۱۲ ولت سانگ چوآن
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای پاور سانگ چوآن 220 ولت 20 آمپر 11 پایه SONG CHUAN 731H-TPDT-C
  رله شیشه ای پاور سانگ چوآن 220 ولت 20 آمپر 11 پایه SONG CHUAN 731H-TPDT-C
  رله 220 ولت سانگ چوآن
  رله ۲۲۰ ولت سانگ چوآن
  خرید بالای 10 واحد۳۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 10 واحد۳۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 50 واحد۴۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  ۵۳۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای پاور شراک 4 کنتاکت 220 ولت 8 آمپر 14 پایه SCHRACK PT570730
  رله شیشه ای پاور شراک 4 کنتاکت 220 ولت 8 آمپر 14 پایه SCHRACK PT570730
  PT570730
  PT۵۷۰۷۳۰
  خرید بالای 10 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۳۴)
  • خرید بالای 10 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۳۴)
  • خرید بالای 50 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۶,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۵۸۵,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای پاور شراک 4 کنتاکت 24 ولت 6 آمپر 14 پایه SCHRACK PT570024-PT570L24
  رله شیشه ای پاور شراک 4 کنتاکت 24 ولت 6 آمپر 14 پایه SCHRACK PT570024-PT570L24
  رله 24 ولت شراک
  رله ۲۴ ولت شراک
  ۵۸۵,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای صنعتی الستا 110 ولت ای سی 8 آمپر 8 پایه ELESTA SIR282
  رله شیشه ای صنعتی الستا 110 ولت ای سی 8 آمپر 8 پایه ELESTA SIR282
  رله 110 ولت الستا
  رله ۱۱۰ ولت الستا
  ۸۰۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای صنعتی الستا 12 ولت 8 آمپر 10 پایه ELESTA SIM222
  رله شیشه ای صنعتی الستا 12 ولت 8 آمپر 10 پایه ELESTA SIM222
  رله 12 ولت الستا
  رله ۱۲ ولت الستا
  ۸۰۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای صنعتی الستا 12 ولت 8 آمپر 8 پایه ELESTA SIR282
  رله شیشه ای صنعتی الستا 12 ولت 8 آمپر 8 پایه ELESTA SIR282
  رله 12 ولت الستا
  رله ۱۲ ولت الستا
  ۸۰۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای صنعتی الستا 16 ولت 8 آمپر 6 پایه ELESTA SIM112
  رله شیشه ای صنعتی الستا 16 ولت 8 آمپر 6 پایه ELESTA SIM112
  رله 16 ولت الستا
  رله ۱۶ ولت الستا
  ۸۰۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای صنعتی الستا 17 ولت 10 آمپر 10 پایه ELESTA SLR312
  رله شیشه ای صنعتی الستا 17 ولت 10 آمپر 10 پایه ELESTA SLR312
  رله 17 ولت الستا
  رله ۱۷ ولت الستا
  ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای صنعتی الستا 17 ولت 10 آمپر 22 پایه ELESTA SIR822
  رله شیشه ای صنعتی الستا 17 ولت 10 آمپر 22 پایه ELESTA SIR822
  رله 17 ولت الستا
  رله ۱۷ ولت الستا
  ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای صنعتی الستا 21.5 ولت 16 آمپر 22 پایه ELESTA SIP422
  رله شیشه ای صنعتی الستا 21.5 ولت 16 آمپر 22 پایه ELESTA SIP422
  رله 21.5 ولت الستا
  رله ۲۱.۵ ولت الستا
  ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای صنعتی الستا 24 ولت 8 آمپر 8 پایه ELESTA SIM212
  رله شیشه ای صنعتی الستا 24 ولت 8 آمپر 8 پایه ELESTA SIM212
  رله 24 ولت الستا
  رله ۲۴ ولت الستا
  ۸۰۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای صنعتی الستا 48 ولت 8 آمپر 10 پایه ELESTA SIM312
  رله شیشه ای صنعتی الستا 48 ولت 8 آمپر 10 پایه ELESTA SIM312
  رله 48 ولت الستا
  رله ۴۸ ولت الستا
  ۸۰۰,۰۰۰ تومان
  رله صنعتی الستا 12 ولت 6 آمپر 6 پایه ELESTA SIS112
  رله صنعتی الستا 12 ولت 6 آمپر 6 پایه ELESTA SIS112
  رله 12 ولت الستا
  رله ۱۲ ولت الستا
  ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  رله صنعتی الستا 18 ولت 6 آمپر 14 پایه ELESTA SIS422
  رله صنعتی الستا 18 ولت 6 آمپر 14 پایه ELESTA SIS422
  رله 18 ولت الستا
  رله ۱۸ ولت الستا
  ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  رله فیش خور ان ان سی 12 ولت 30 آمپر 8 پایه CLION NNC71A-2Z
  رله فیش خور ان ان سی 12 ولت 30 آمپر 8 پایه CLION NNC71A-2Z
  رله 12 ولت ان ان سی
  رله ۱۲ ولت ان ان سی
  خرید بالای 10 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 10 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۰.۲۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۴۱)
  ۲۶۶,۲۰۰ تومان
  رله فیش خور کلیون 220 ولت 30 آمپر 8 پایه CLION HHC71A
  رله فیش خور کلیون 220 ولت 30 آمپر 8 پایه CLION HHC71A
  رله 220 ولت کلیون
  رله ۲۲۰ ولت کلیون
  خرید بالای 10 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 10 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۰.۲۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۴۱)
  ۲۶۶,۲۰۰ تومان
  رله فیش خور کلیون 24 ولت 30 آمپر 8 پایه CLION NNC71A-2Z
  رله فیش خور کلیون 24 ولت 30 آمپر 8 پایه CLION NNC71A-2Z
  رله 24 ولت کلیون
  رله ۲۴ ولت کلیون
  خرید بالای 10 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۴۱)
  • خرید بالای 10 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۴۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۶۵۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۲۶۷,۳۰۰ تومان
  رله نظامی فلزی 26.5ولت 8 پایه MGSPD-5464W
  رله نظامی فلزی 26.5ولت 8 پایه MGSPD-5464W
  رله 26.5 ولت
  رله ۲۶.۵ ولت
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  رله پاور هونگفا 12 ولت 90 آمپر 4 پایه HONGFA HF167F
  رله پاور هونگفا 12 ولت 90 آمپر 4 پایه HONGFA HF167F
  HF167F
  HF۱۶۷F
  رله ترمینال امرون 24 ولت 4 کنتاکت باز 2 آمپر OMRON G6B-47BND
  رله ترمینال امرون 24 ولت 4 کنتاکت باز 2 آمپر OMRON G6B-47BND
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  رله شیشه ای صنعتی الستا 110 ولت ای سی 10 آمپر 10 پایه ELESTA SIR222
  رله شیشه ای صنعتی الستا 110 ولت ای سی 10 آمپر 10 پایه ELESTA SIR222
  رله 110 ولت الستا
  رله ۱۱۰ ولت الستا
  رله شیشه ای صنعتی الستا 24 ولت 10 آمپر 14 پایه ELESTA SIR422
  رله شیشه ای صنعتی الستا 24 ولت 10 آمپر 14 پایه ELESTA SIR422
  رله 24 ولت الستا
  رله ۲۴ ولت الستا
  رله شیشه ای صنعتی الستا 24 ولت 12 آمپر 6 پایه ELESTA SIR312P
  رله شیشه ای صنعتی الستا 24 ولت 12 آمپر 6 پایه ELESTA SIR312P
  رله 24 ولت الستا
  رله ۲۴ ولت الستا
  رله صنعتی الستا 14 ولت 8 آمپر 10 پایه ELESTA SIF312
  رله صنعتی الستا 14 ولت 8 آمپر 10 پایه ELESTA SIF312
  رله 14 ولت الستا
  رله ۱۴ ولت الستا

   رله صنعتی

   رله صنعتی
   بر اساس سازنده
   • CLION
   • ELESTA
   • Hongfa
   • NNC
   • OMRON
   • QIANJI
   • SCHRACK
   • SONG CHUAN
   • TTI
   ولتاژ
   جریان
   تعداد پایه
   نوع کنتاکت
   خیر
   بله