رله پایه میلون رله پکیجی رله PLC رله کتابی رله کبریتی رله کولری و شاخک دار رله شیشه ای امرون G2R
+ 0 دسته‌بندی دیگر
  رله T شکل 48 ولت 30 آمپر 5 پایه TTI TR90-48VDC-SC-A
  رله T شکل 48 ولت 30 آمپر 5 پایه TTI TR90-48VDC-SC-A
  TR90
  TR۹۰
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  رله بچه میلون اچ کا ای 12 ولت 20 آمپر 5 پایه CM51H-S-DC12V-C HKE
  رله بچه میلون اچ کا ای 12 ولت 20 آمپر 5 پایه CM51H-S-DC12V-C HKE
  CMA51H-S-DC12V-C
  CMA۵۱H-S-DC۱۲V-C
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  رله بچه میلون اچ کا ای 24 ولت 20 آمپر 5 پایه CMA51H-S HKE
  رله بچه میلون اچ کا ای 24 ولت 20 آمپر 5 پایه CMA51H-S HKE
  CMA51H-S-DC24V
  CMA۵۱H-S-DC۲۴V
  ۲۵,۰۰۰ تومان
  رله بچه میلون ان اچ جی 12 ولت 20 آمپر 5 پایه NHG NT78
  رله بچه میلون ان اچ جی 12 ولت 20 آمپر 5 پایه NHG NT78
  SDT-S-112DMR
  SDT-S-۱۱۲DMR
  ۱۲,۶۵۰ تومان
  رله بچه میلون فوجیستو 12 ولت 20 آمپر 5 پایه FUJITSU 61NCD012
  رله بچه میلون فوجیستو 12 ولت 20 آمپر 5 پایه FUJITSU 61NCD012
  61NCD012
  ۶۱NCD۰۱۲
  ۲۵,۰۰۰ تومان
  رله بچه میلون هلی شان 12 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC12V
  رله بچه میلون هلی شان 12 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC12V
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۱۱۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۱۱۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 1000 واحد۳۳۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۱۳,۳۱۰ تومان
  رله بچه میلون هلی شان 24 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC24V-C
  رله بچه میلون هلی شان 24 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC24V-C
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۴۴۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 1000 واحد۶۶۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۱۴,۵۲۰ تومان
  رله بچه میلون هلی شان 5 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC5V-C
  رله بچه میلون هلی شان 5 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC5V-C
  رله 5 ولت هلی شان
  رله ۵ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 1000 واحد۶۶۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۱۳,۷۵۰ تومان
  رله بدون کاور رایکس 12ولت 20 آمپر 6 پایه RAYEX L-90
  رله بدون کاور رایکس 12ولت 20 آمپر 6 پایه RAYEX L-90
  رله 12 ولت رایکس
  رله ۱۲ ولت رایکس
  خرید بالای 50 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۳۰,۰۰۰ تومان
  رله بند انگشتی تاکامیساوا 24 ولت 5 آمپر 4 پایه TAKAMISAWA JV24S-KT
  رله بند انگشتی تاکامیساوا 24 ولت 5 آمپر 4 پایه TAKAMISAWA JV24S-KT
  رله 24 ولت تاکامیساوا
  رله ۲۴ ولت تاکامیساوا
  خرید بالای 20 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۶۵۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  رله بند انگشتی تایکو 12 ولت 10 آمپر 4 پایه TYCO OJE-SH-112HMF
  رله بند انگشتی تایکو 12 ولت 10 آمپر 4 پایه TYCO OJE-SH-112HMF
  رله 12 ولت تایکو
  رله ۱۲ ولت تایکو
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۷۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۲۷,۵۰۰ تومان
  رله بند انگشتی تایکو 24 ولت 10 آمپر 4 پایه TYCO-OJE-SH-124HM
  رله بند انگشتی تایکو 24 ولت 10 آمپر 4 پایه TYCO-OJE-SH-124HM
  رله 24 ولت تایکو
  رله ۲۴ ولت تایکو
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۲۷,۵۰۰ تومان
  رله بند انگشتی تایکو 5 ولت 10 آمپر 4 پایه TYCO OJE-SH-105HM
  رله بند انگشتی تایکو 5 ولت 10 آمپر 4 پایه TYCO OJE-SH-105HM
  رله 5 ولت تایکو
  رله ۵ ولت تایکو
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • خرید بالای 100 واحد۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۶)
  ۲۵,۰۰۰ تومان
  رله بند انگشتی تایکو 5 ولت 8 آمپر 4 پایه TYCO OJE-SH-105LMH
  رله بند انگشتی تایکو 5 ولت 8 آمپر 4 پایه TYCO OJE-SH-105LMH
  رله 5 ولت تایکو
  رله ۵ ولت تایکو
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۲۷,۵۰۰ تومان
  رله بند انگشتی تی تی آی 24 ولت 5 آمپر 4 پایه TTI TRC-24VDC
  رله بند انگشتی تی تی آی 24 ولت 5 آمپر 4 پایه TTI TRC-24VDC
  TRC-24VDC-SC-AL
  TRC-۲۴VDC-SC-AL
  ۱۵,۰۰۰ تومان
  رله بند انگشتی تیانبو 12 ولت 5 آمپر 4 پایه TIANBO TRG1L
  رله بند انگشتی تیانبو 12 ولت 5 آمپر 4 پایه TIANBO TRG1L
  TRG1
  TRG۱
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۱۸,۰۰۰ تومان
  رله بند انگشتی سانگ چوآن 24 ولت 5 آمپر 4 پایه SONG SHUAN 307N-1AC-F-C
  رله بند انگشتی سانگ چوآن 24 ولت 5 آمپر 4 پایه SONG SHUAN 307N-1AC-F-C
  رله 24 ولت سانگ چوآن
  رله ۲۴ ولت سانگ چوآن
  خرید بالای 50 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۱۳,۰۰۰ تومان
  رله بند انگشتی سانگل 5 ولت 5 آمپر 4 پایه SONGLE SRSB-05VDC-SL-A
  رله بند انگشتی سانگل 5 ولت 5 آمپر 4 پایه SONGLE SRSB-05VDC-SL-A
  رله 5 ولت سانگل
  رله ۵ ولت سانگل
  ۱۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲۰ )
  ۱۲,۰۰۰ تومان
  رله بند انگشتی هلی شان 5 ولت 5 آمپر 4 پایه HELISHUN HLS-32F-HS
  رله بند انگشتی هلی شان 5 ولت 5 آمپر 4 پایه HELISHUN HLS-32F-HS
  رله 5 ولت هلی شان
  رله ۵ ولت هلی شان
  خرید بالای 20 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱۱)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۶)
  ۲۰,۹۰۰ تومان
  رله بند انگشتی هلی شان 12 ولت 5 آمپر 4 پایه HELISHUN HLS-32F-HS
  رله بند انگشتی هلی شان 12 ولت 5 آمپر 4 پایه HELISHUN HLS-32F-HS
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 20 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱۱)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۷)
  ۱۹,۸۰۰ تومان
  رله بند انگشتی هلی شان 24 ولت 5 آمپر 4 پایه HELISHUN HLS-32F-HS
  رله بند انگشتی هلی شان 24 ولت 5 آمپر 4 پایه HELISHUN HLS-32F-HS
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  خرید بالای 50 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۶۵۰ تومان تخفیف ( %۷)
  ۲۲,۵۵۰ تومان
  رله بند انگشتی هونگفا 12 ولت 5 آمپر 5 پایه (Hf32F (HONGFA JZC-32F
  رله بند انگشتی هونگفا 12 ولت 5 آمپر 5 پایه -Hf32F -HONGFA JZC-32F
  JZC-32F-012
  JZC-۳۲F-۰۱۲
  خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  رله بند انگشتی هونگفا 24 ولت 3 آمپر 5 پایه HONGFA JZC-32F-024-ZS3
  رله بند انگشتی هونگفا 24 ولت 3 آمپر 5 پایه HONGFA JZC-32F-024-ZS3
  رله 24 ولت هونگفا
  رله ۲۴ ولت هونگفا
  خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  رله بند انگشتی هونگفا 5 ولت 10 آمپر 4 پایه HONGFA HF32F-G
  رله بند انگشتی هونگفا 5 ولت 10 آمپر 4 پایه HONGFA HF32F-G
  رله 5 ولت هونگفا
  رله ۵ ولت هونگفا
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  ۲۹,۰۰۰ تومان
  رله پایه میلون امرون 12ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5LE-14
  رله پایه میلون امرون 12ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5LE-14
  رله میلون امرن
  رله میلون امرن
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 1000 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۵۱,۰۰۰ تومان
  رله پایه میلون امرون 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5LA-14-24VDC
  رله پایه میلون امرون 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5LA-14-24VDC
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۷)
  • خرید بالای 1000 واحد۹,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲۰)
  ۴۶,۰۰۰ تومان
  رله پایه میلون امرون 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5LE-14R387
  رله پایه میلون امرون 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5LE-14R387
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 1000 واحد۶,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  ۴۶,۰۰۰ تومان
  رله پایه میلون امرون 5 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5LA-14-5VDC
  رله پایه میلون امرون 5 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5LA-14-5VDC
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۷)
  • خرید بالای 1000 واحد۹,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲۰)
  ۴۶,۰۰۰ تومان
  رله پکیجی امرون 12 ولت 10 آمپر 4 پایه OMRON G5Q-1A
  رله پکیجی امرون 12 ولت 10 آمپر 4 پایه OMRON G5Q-1A
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 500 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۳۶,۰۰۰ تومان
  رله پکیجی امرون 12 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5Q-14
  رله پکیجی امرون 12 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5Q-14
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  خرید بالای 50 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 500 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۳۶,۰۰۰ تومان
  رله پکیجی امرون 12ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G5NB-1A-E
  رله پکیجی امرون 12ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G5NB-1A-E
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  خرید بالای 50 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 500 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۱۹,۵۰۰ تومان
  رله پکیجی امرون 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5Q-14
  رله پکیجی امرون 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5Q-14
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  خرید بالای 50 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 500 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۳۷,۰۰۰ تومان
  رله پکیجی امرون 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G5NB-1A-E
  رله پکیجی امرون 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G5NB-1A-E
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  خرید بالای 50 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 500 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۱۹,۵۰۰ تومان
  رله پکیجی امرون 5 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G5NB-1A-E
  رله پکیجی امرون 5 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G5NB-1A-E
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 500 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  رله پکیجی او ای جی 12 ولت 5 آمپر 4 پایه OEG PCJ-112D3M
  رله پکیجی او ای جی 12 ولت 5 آمپر 4 پایه OEG PCJ-112D3M
  رله 12 ولت او ای جی
  رله ۱۲ ولت او ای جی
  ۱۹,۵۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۷,۵۰۰ تومان
  رله پکیجی او ای جی 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OJE- SS-124DM
  رله پکیجی او ای جی 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OJE- SS-124DM
  OJE-SS-124DM
  OJE-SS-۱۲۴DM
  ۱۸,۰۰۰ تومان ۶,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳۳ )
  ۱۲,۰۰۰ تومان

   رله عمومی

   رله عمومی
   بر اساس سازنده
   • ELESTA
   • FINDER
   • FUJITSU
   • HELISHUN
   • HKE
   • HKF
   • HKP
   • Hongfa
   • LIMING
   • MATSUSHITA
   • NAIS
   • NHG
   • OEG
   • OMRON
   • PACER TECH
   • PANASONIC
   • QIANJI
   • RAYEX
   • SANYOU
   • SCHNEIDER
   • SCHRACK
   • SHINMEI
   • SIEMENS
   • SONG CHUAN
   • SONGLE
   • SPRINT
   • TAKAMISAWA
   • TEC
   • TIANBO
   • TTI
   • TYCO
   • ZETTLER
   ولتاژ
   جریان
   تعداد پایه
   نوع کنتاکت
   سایز
   خیر
   بله