رله SMD مخابراتی تک بوبین لچ 3 ولت 1 آمپر 10 پایه TTI TRQ2S-3VDC-L
  رله SMD مخابراتی تک بوبین لچ 3 ولت 1 آمپر 10 پایه TTI TRQ2S-3VDC-L
  TRQ2S-3-L
  TRQ۲S-۳-L
  خرید بالای 20 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 20 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 50 واحد۱۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  رله صنعتی لچ تک بوبین 12 ولت 40 آمپر NCR NRL709-12S
  رله صنعتی لچ تک بوبین 12 ولت 40 آمپر NCR NRL709-12S
  NRL-709M-12S
  NRL-۷۰۹M-۱۲S
  ۵۲۵,۰۰۰ تومان
  رله صنعتی لچ تک بوبین 24 ولت 40 آمپر NCR NRL709M-24S
  رله صنعتی لچ تک بوبین 24 ولت 40 آمپر NCR NRL709M-24S
  NRL709M-23S
  NRL۷۰۹M-۲۳S
  ۵۲۵,۰۰۰ تومان
  رله لچ 9 ولت 2 آمپر 10 پایه HFD2.009
  رله لچ 9 ولت 2 آمپر 10 پایه HFD2.009
  HFD-009-S-L2-D
  HFD-۰۰۹-S-L۲-D
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی لچ 12 ولت 1 آمپر 10 پایه OMRON G6AK-274P-ST-US
  رله مخابراتی لچ 12 ولت 1 آمپر 10 پایه OMRON G6AK-274P-ST-US
  G6AK-274P
  G۶AK-۲۷۴P
  ۲۳۱,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی لچ 12 ولت 4 آمپر 12 پایه MATSUSHITA S2E-L2-12V
  رله مخابراتی لچ 12 ولت 4 آمپر 12 پایه MATSUSHITA S2E-L2-12V
  S2EB-L2-12
  S۲EB-L۲-۱۲
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی لچ 12 ولت 5 آمپر 6 پایه OMRON G6BK-114P-US
  رله مخابراتی لچ 12 ولت 5 آمپر 6 پایه OMRON G6BK-114P-US
  G6BK-114
  G۶BK-۱۱۴
  خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۲۸۲,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی لچ 24 ولت 1 آمپر 10 پایه OMRON G6AK-234P-ST40-US
  رله مخابراتی لچ 24 ولت 1 آمپر 10 پایه OMRON G6AK-234P-ST40-US
  G6AK-234P
  G۶AK-۲۳۴P
  ۲۳۱,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی لچ 5 ولت 1 آمپر 10 پایه OMRON G6AK-274-ST-US
  رله مخابراتی لچ 5 ولت 1 آمپر 10 پایه OMRON G6AK-274-ST-US
  G6AK-274
  G۶AK-۲۷۴
  ۲۳۱,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی لچ دو بوبین 5 ولت 4 آمپر 12 پایه MATSUSHITA S2-L2-5V
  رله مخابراتی لچ دو بوبین 5 ولت 4 آمپر 12 پایه MATSUSHITA S2-L2-5V
  S2-L2
  S۲-L۲
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی لچ دو بوبین 5 ولت 5 آمپر 6 پایه OMRON G6BK-1114P-US
  رله مخابراتی لچ دو بوبین 5 ولت 5 آمپر 6 پایه OMRON G6BK-1114P-US
  G6BK-1114P
  G۶BK-۱۱۱۴P
  خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۲۵۲,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی لچ دو بوبین 5 ولت 5 آمپر 8 پایه NAIS DSP1-L2-DC5V
  رله مخابراتی لچ دو بوبین 5 ولت 5 آمپر 8 پایه NAIS DSP1-L2-DC5V
  DSP1-L2-5V
  DSP۱-L۲-۵V
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی لچ دوبوبین 12 ولت 1 آمپر 10 پایه OMRON G6HK-2
  رله مخابراتی لچ دوبوبین 12 ولت 1 آمپر 10 پایه OMRON G6HK-2
  G6HK-2
  G۶HK-۲
  خرید بالای 20 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۱۵۵,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی لچ 4.5 ولت 1 آمپر 10 پایه NEC EE2-4/5TNU
  رله مینی مخابراتی لچ 4.5 ولت 1 آمپر 10 پایه NEC EE2-4/5TNU
  EE2-4/5TNU
  EE۲-۴/۵TNU
  خرید بالای 20 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۳۵۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۴۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۴۹,۸۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی لچ 4.5 ولت 1 آمپر 8 پایه NAIS AGN2104H
  رله مینی مخابراتی لچ 4.5 ولت 1 آمپر 8 پایه NAIS AGN2104H
  AGN2104
  AGN۲۱۰۴
  خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۷۷,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی لچ 5 ولت 1 آمپر 10 پایه SONG CHUAN 702U-2C-S
  رله مینی مخابراتی لچ 5 ولت 1 آمپر 10 پایه SONG CHUAN 702U-2C-S
  702U-2C-S-5VDC
  ۷۰۲U-۲C-S-۵VDC
  خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۱۵۲,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی لچ تک بوبین 4.5 ولت 1 آمپر 8 پایه NEC UA2-4/5SNU
  رله مینی مخابراتی لچ تک بوبین 4.5 ولت 1 آمپر 8 پایه NEC UA2-4/5SNU
  UA2-4/5
  UA۲-۴/۵
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی لچ دو بوبین 12ولت 2 آمپر 10 پایه MATSUSHITA TX2-L2-12V
  رله مینی مخابراتی لچ دو بوبین 12ولت 2 آمپر 10 پایه MATSUSHITA TX2-L2-12V
  TX2-L2
  TX۲-L۲
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی لچ دوبوبین 12 ولت 1 آمپر 10 پایه NAIS TQ2-L2-12V
  رله مینی مخابراتی لچ دوبوبین 12 ولت 1 آمپر 10 پایه NAIS TQ2-L2-12V
  TQ2-L2-12VDC
  TQ۲-L۲-۱۲VDC
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی لچ دوبوبین 24 ولت 1 آمپر 10 پایه NAIS TQ2-L2-24V
  رله مینی مخابراتی لچ دوبوبین 24 ولت 1 آمپر 10 پایه NAIS TQ2-L2-24V
  TQ2-L2-24VDC
  TQ۲-L۲-۲۴VDC
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی لچ دوبوبین 5 ولت 1 آمپر 10 پایه NAIS TQ2-L2-5V
  رله مینی مخابراتی لچ دوبوبین 5 ولت 1 آمپر 10 پایه NAIS TQ2-L2-5V
  TQ2-L2-5V
  TQ۲-L۲-۵V
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  رله کتابی 12 ولت لچ 16 آمپر 9 پایه SCHRACK RT314F12
  رله کتابی 12 ولت لچ 16 آمپر 9 پایه SCHRACK RT314F12
  RT314F12
  RT۳۱۴F۱۲
  خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۲۵۲,۰۰۰ تومان
  رله کتابی لچ 12 ولت 5 آمپر 10 پایه OMRON G2RK-2
  رله کتابی لچ 12 ولت 5 آمپر 10 پایه OMRON G2RK-2
  G2RK-2
  G۲RK-۲
  ۳۸۱,۱۵۰ تومان
  رله کتابی لچ 2 بوبین 12 ولت 40 آمپر 6 پایه ZETTLER AZ2501P2-1C-12DK
  رله کتابی لچ 2 بوبین 12 ولت 40 آمپر 6 پایه ZETTLER AZ2501P2-1C-12DK
  AZ2501P2
  AZ۲۵۰۱P۲
  ۶۵۰,۰۰۰ تومان
  رله کتابی لچ 24 ولت 5 آمپر 10 پایه OMRON G2RK-2
  رله کتابی لچ 24 ولت 5 آمپر 10 پایه OMRON G2RK-2
  G2RK-2
  G۲RK-۲
  ۳۸۱,۱۵۰ تومان
  رله کتابی لچ بوبین 5 ولت 16 آمپر 7 پایه FUJITSU K1LDAK005T
  رله کتابی لچ بوبین 5 ولت 16 آمپر 7 پایه FUJITSU K1LDAK005T
  K1LDAK005T
  K۱LDAK۰۰۵T
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  رله کتابی لچ دوبوبین 1 کنتاکت باز 24 ولت 8 آمپر 5 پایه SCHRACK RP431024REMII
  رله کتابی لچ دوبوبین 1 کنتاکت باز 24 ولت 8 آمپر 5 پایه SCHRACK RP431024REMII
  RP431024
  RP۴۳۱۰۲۴
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  رله کتابی لچ دوبوبین 12 ولت 50 آمپر 5 پایه NCR NRL708C
  رله کتابی لچ دوبوبین 12 ولت 50 آمپر 5 پایه NCR NRL708C
  NRL708C
  NRL۷۰۸C
  ۵۲۵,۰۰۰ تومان
  رله پاور لچ دو بوبین 12 ولت 90 آمپر 3 پایه NCR NRL709BC-12D
  رله پاور لچ دو بوبین 12 ولت 90 آمپر 3 پایه NCR NRL709BC-12D
  NRL709BC-12D
  NRL۷۰۹BC-۱۲D
  ناموجود
  رله مخابراتی لچ دوبوبین 24 ولت 5 آمپر 8 پایه MATSUSHITA DSP1-L2
  رله مخابراتی لچ دوبوبین 24 ولت 5 آمپر 8 پایه MATSUSHITA DSP1-L2
  DSP1-L2
  DSP۱-L۲
  ناموجود

   رله لچ

   رله لچینگ یک کلید الکترومکانیکی است که معمولا زمانی انتخاب می شود که نیاز به کنترل یا توقف مقدار جریان بالایی باشد. عملکرد این رله ها به صورتی است که با اعمال ولتاژ به بوبین رله کنتاکت رله در همان حالت قفل می شود تا با اعمال دوباره ولتاژ از حالت قفل خارج شود.
   رله های لچ به چند نوع در بازار الکترونیک موجود میباشند:

   • تک بوبین ست ریست 
   • دو بوبین لچ 
   • سه یا چهار بوبین لچ 

   نحوه عملکرد رله لچ تک بوبین به این صورت است که با اعمال ولتاژ به بوبین، رله قفل شده و با جابجا کردن مثبت و منفی ولتاژ و اعمال آن به بوبین رله از حالت قفل باز می شود.
   نحوه عملکرد رله دوبوبین لچ هم به این صورت است که با ولتاژ اولیه به بوبین رله بوبین عمل کرده و قفل می شود و با اعمال ولتاژ به بوبین دیگر رله به حالت اولیه بر میگردد.
   کاربرد این رله ها در لوازم خانگی هوشمند، تهویه مطبوع، کنترهای هوشمند،کنترل روشنایی، تجهیزات امنیتی و غیره ... میباشد.

   رله لچ
   بر اساس سازنده
   • FUJITSU
   • MATSUSHITA
   • NAIS
   • NCR
   • NEC
   • OMRON
   • SCHRACK
   • SONG CHUAN
   • TTI
   • ZETTLER
   ولتاژ
   جریان
   تعداد پایه
   نوع کنتاکت
   خیر
   بله