رله شیشه ای مینیاتوری امرون 24 ولت 0.5 آمپر 8 پایه OMRON G5A-237P
  رله شیشه ای مینیاتوری امرون 24 ولت 0.5 آمپر 8 پایه OMRON G5A-237P
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای مینیاتوری امرون 24 ولت 7 آمپر 6 پایه OMRON G6C-2117P-US
  رله شیشه ای مینیاتوری امرون 24 ولت 7 آمپر 6 پایه OMRON G6C-2117P-US
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای مینیاتوری امرون 4.5 ولت 0.5 آمپر 8 پایه OMRON G5A-237P 4/5VDC
  رله شیشه ای مینیاتوری امرون 4.5 ولت 0.5 آمپر 8 پایه OMRON G5A-237P 4/5VDC
  رله 4.5 ولت امرون
  رله ۴.۵ ولت امرون
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای مینیاتوری امرون 5 ولت 7 آمپر 6 پایه OMRON G6C-2117P-US-SV
  رله شیشه ای مینیاتوری امرون 5 ولت 7 آمپر 6 پایه OMRON G6C-2117P-US-SV
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای مینیاتوری امرون 9 ولت 7 آمپر 6 پایه OMRON G6C-2117P-US-SV
  رله شیشه ای مینیاتوری امرون 9 ولت 7 آمپر 6 پایه OMRON G6C-2117P-US-SV
  رله 9 ولت امرون
  رله ۹ ولت امرون
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای مینیاتوری امرون خوابیده 24 ولت 1 آمپر 9 پایه OMRON LZN2
  رله شیشه ای مینیاتوری امرون خوابیده 24 ولت 1 آمپر 9 پایه OMRON LZN2
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای مینیاتوری امرون خوابیده 5 ولت 10 آمپر 4 پایه OMRON G6C-1117P-US
  رله شیشه ای مینیاتوری امرون خوابیده 5 ولت 10 آمپر 4 پایه OMRON G6C-1117P-US
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 12 ولت 0.5 آمپر 6 پایه OMRON G5V-1
  رله مینیاتوری امرون 12 ولت 0.5 آمپر 6 پایه OMRON G5V-1
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  ۴۰,۲۵۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 12 ولت 1 آمپر 5 پایه OMRON G6E-134P-ST-US
  رله مینیاتوری امرون 12 ولت 1 آمپر 5 پایه OMRON G6E-134P-ST-US
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۹۹,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 12 ولت 8 آمپر 4 پایه OMRON G6C-1114P-US-12VDC
  رله مینیاتوری امرون 12 ولت 8 آمپر 4 پایه OMRON G6C-1114P-US-12VDC
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 12 ولت 8 آمپر 6 پایه OMRON G6C-2114P-US
  رله مینیاتوری امرون 12 ولت 8 آمپر 6 پایه OMRON G6C-2114P-US
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 24 ولت 0.5 آمپر 6 پایه OMRON G5V-1
  رله مینیاتوری امرون 24 ولت 0.5 آمپر 6 پایه OMRON G5V-1
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۴۰,۲۵۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 24 ولت 1 آمپر 5 پایه OMRON G6E-134P-US
  رله مینیاتوری امرون 24 ولت 1 آمپر 5 پایه OMRON G6E-134P-US
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۹۹,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 24 ولت 8 آمپر 4 پایه OMRON G6C-1114P-US-24VDC
  رله مینیاتوری امرون 24 ولت 8 آمپر 4 پایه OMRON G6C-1114P-US-24VDC
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 24 ولت 8 آمپر 6 پایه OMRON G6C-2114P-US
  رله مینیاتوری امرون 24 ولت 8 آمپر 6 پایه OMRON G6C-2114P-US
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۱۳۷,۵۰۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 5 ولت 0.5 آمپر 6 پایه OMRON G5V-1
  رله مینیاتوری امرون 5 ولت 0.5 آمپر 6 پایه OMRON G5V-1
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  ۴۰,۲۵۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 5 ولت 1 آمپر 5 پایه OMRON G6E-134P-US
  رله مینیاتوری امرون 5 ولت 1 آمپر 5 پایه OMRON G6E-134P-US
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۹۹,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 5 ولت 30 میلی آمپر 8 پایه OMRON G6J-2P-Y
  رله مینیاتوری امرون 5 ولت 30 میلی آمپر 8 پایه OMRON G6J-2P-Y
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  ۴۸,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 5 ولت 8 آمپر 4 پایه OMRON G6C-1114P-US-5VDC
  رله مینیاتوری امرون 5 ولت 8 آمپر 4 پایه OMRON G6C-1114P-US-5VDC
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 5 ولت 8 آمپر 6 پایه OMRON G6C-2114P-US
  رله مینیاتوری امرون 5 ولت 8 آمپر 6 پایه OMRON G6C-2114P-US
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  ۱۹۷,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 5 ولت 8 آمپر 8 پایه OMRON G6CN-2
  رله مینیاتوری امرون 5 ولت 8 آمپر 8 پایه OMRON G6CN-2
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  خرید بالای 100 واحد۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 100 واحد۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 200 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۸۲,۵۰۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 9 ولت 0.5 آمپر 6 پایه OMRON G5V-1
  رله مینیاتوری امرون 9 ولت 0.5 آمپر 6 پایه OMRON G5V-1
  رله 9 ولت امرون
  رله ۹ ولت امرون
  ۴۶,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری ان ای سی 24 ولت 1 آمپر 10 پایه NEC EA2-24NCR
  رله مینیاتوری ان ای سی 24 ولت 1 آمپر 10 پایه NEC EA2-24NCR
  رله 24 ولت ان ای سی
  رله ۲۴ ولت ان ای سی
  ۴۲,۳۵۰ تومان
  رله مینیاتوری او ای جی خوابیده 12 ولت 10 آمپر 4 پایه OEG PCD-112D1M
  رله مینیاتوری او ای جی خوابیده 12 ولت 10 آمپر 4 پایه OEG PCD-112D1M
  رله 12 ولت او ای جی
  رله ۱۲ ولت او ای جی
  ۴۹,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری او ای جی خوابیده 24 ولت 10 آمپر 4 پایه OEG PCD-124D1M
  رله مینیاتوری او ای جی خوابیده 24 ولت 10 آمپر 4 پایه OEG PCD-124D1M
  رله 24 ولت او ای جی
  رله ۲۴ ولت او ای جی
  ۴۹,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری پاسر تچ بوبین کنار 24 ولت 3 آمپر 5 پایه PACER TECH RBH-24SH-1C-M
  رله مینیاتوری پاسر تچ بوبین کنار 24 ولت 3 آمپر 5 پایه PACER TECH RBH-24SH-1C-M
  رله 24 ولت پاسر تچ
  رله ۲۴ ولت پاسر تچ
  خرید بالای 100 واحد۱۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 200 واحد۱۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۵,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری تاکامیساوا 24 ولت 1 آمپر 6 پایه TAKAMISAWA SY-24W-K
  رله مینیاتوری تاکامیساوا 24 ولت 1 آمپر 6 پایه TAKAMISAWA SY-24W-K
  رله 24 ولت تاکامیساوا
  رله ۲۴ ولت تاکامیساوا
  خرید بالای 25 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 25 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 200 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۱۵,۵۰۰ تومان
  رله مینیاتوری تاکامیساوا پایه LZ خوابیده قلع خورده 60 ولت 2.5 آمپر 5 پایه TAKAMISAWA LZL-60
  رله مینیاتوری تاکامیساوا پایه LZ خوابیده قلع خورده 60 ولت 2.5 آمپر 5 پایه TAKAMISAWA LZL-60
  رله 60 ولت تاکامیساوا
  رله ۶۰ ولت تاکامیساوا
  ۶۵۰,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری تی تی آی 5 ولت 1 آمپر 5 پایه TTI TRBS-5VDC-SA-CL
  رله مینیاتوری تی تی آی 5 ولت 1 آمپر 5 پایه TTI TRBS-5VDC-SA-CL
  TRBS-5VDC-SA-CL
  TRBS-۵VDC-SA-CL
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری تی تی آی 5 ولت 10 آمپر 5 پایه TTI TR72 LZ
  رله مینیاتوری تی تی آی 5 ولت 10 آمپر 5 پایه TTI TR72 LZ
  TR72-5VDC-SB-C
  TR۷۲-۵VDC-SB-C
  ۱۵,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری تیانبو 5 ولت 1 آمپر 6 پایه TIANBO TR5V-L-S-Z
  رله مینیاتوری تیانبو 5 ولت 1 آمپر 6 پایه TIANBO TR5V-L-S-Z
  رله 5 ولت تیانبو
  رله ۵ ولت تیانبو
  خرید بالای 25 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 200 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۲۱,۵۰۰ تومان
  رله مینیاتوری تیانبو بوبین وسط 12 ولت 3 آمپر 6 پایه TIANBO HJR-4102-L
  رله مینیاتوری تیانبو بوبین وسط 12 ولت 3 آمپر 6 پایه TIANBO HJR-4102-L
  HJR-4102-L-12
  HJR-۴۱۰۲-L-۱۲
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری تیانبو بوبین وسط 24 ولت 3 آمپر 6 پایه TIANBO HJR-4102-L
  رله مینیاتوری تیانبو بوبین وسط 24 ولت 3 آمپر 6 پایه TIANBO HJR-4102-L
  HJR-4102-L-24
  HJR-۴۱۰۲-L-۲۴
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری سانگ چوآن بوبین وسط 6 ولت 3 آمپر 6 پایه SONG CHUAN 842-1C-C
  رله مینیاتوری سانگ چوآن بوبین وسط 6 ولت 3 آمپر 6 پایه SONG CHUAN 842-1C-C
  رله 6 ولت سانگ چوآن
  رله ۶ ولت سانگ چوآن
  ۱۴,۰۰۰ تومان ۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱۶ )
  ۱۱,۸۰۰ تومان
  رله مینیاتوری سانگ چوآن خوابیده 12 ولت 10 آمپر 4 پایه SONG CHUAN 834-1A-F-C
  رله مینیاتوری سانگ چوآن خوابیده 12 ولت 10 آمپر 4 پایه SONG CHUAN 834-1A-F-C
  رله 12 ولت سانگ چوآن
  رله ۱۲ ولت سانگ چوآن
  ۳۹,۵۰۰ تومان ۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱ )
  ۳۹,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری سانیو 12 ولت 16 آمپر 4 پایه SANYO SPA
  رله مینیاتوری سانیو 12 ولت 16 آمپر 4 پایه SANYO SPA
  SPA-S-112DM2
  SPA-S-۱۱۲DM۲
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 200 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۵۱,۰۰۰ تومان

   رله مینیاتوری

   رله مینیاتوری
   بر اساس سازنده
   • GOODSKY
   • HELISHUN
   • Hongfa
   • MATSUSHITA
   • NAIS
   • NEC
   • OEG
   • OMRON
   • PACER TECH
   • RAYEX
   • SANYOU
   • SONG CHUAN
   • TAKAMISAWA
   • TIANBO
   • TTI
   ولتاژ
   جریان
   تعداد پایه
   نوع کنتاکت
   خیر
   بله