رله ماشینی هلی شان 12 ولت 40 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-CMA3-PS
  رله ماشینی هلی شان 12 ولت 40 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-CMA3-PS
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 5 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 5 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۶۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۵۲,۸۰۰ تومان
  رله ماشینی هلی شان 12 ولت 80 آمپر 5 پایه HELISHUN CMA3-1-NS
  رله ماشینی هلی شان 12 ولت 80 آمپر 5 پایه HELISHUN CMA3-1-NS
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 5 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 5 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۶۱,۶۰۰ تومان
  رله ماشینی هلی شان 24 ولت 40 آمپر 5 پایه HLS-CMA3-PS
  رله ماشینی هلی شان 24 ولت 40 آمپر 5 پایه HLS-CMA3-PS
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  خرید بالای 5 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 5 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۶۵۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۳۹,۶۰۰ تومان
  رله ماشینی هلی شان 24 ولت 40 آمپر 7 پایه HELISHUN HLS-4120-S-CE
  رله ماشینی هلی شان 24 ولت 40 آمپر 7 پایه HELISHUN HLS-4120-S-CE
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۵۵,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی هلی شان 24 ولت 80 آمپر 4 پایه HLS-CMA3-1-A-NS
  رله ماشینی هلی شان 24 ولت 80 آمپر 4 پایه HLS-CMA3-1-A-NS
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  خرید بالای 5 واحد۲,۴۲۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 5 واحد۲,۴۲۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۲۱۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۴,۸۴۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۸۷,۱۲۰ تومان
  رله ماشینی هلی شان 24 ولت 80 آمپر 5 پایه HLS-CMA3-1-NS
  رله ماشینی هلی شان 24 ولت 80 آمپر 5 پایه HLS-CMA3-1-NS
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  خرید بالای 5 واحد۴۴۰ تومان تخفیف ( %۰.۵۰)
  • خرید بالای 5 واحد۴۴۰ تومان تخفیف ( %۰.۵۰)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۲۱۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۴,۷۳۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۸۸,۳۳۰ تومان
  رله ماشینی هلی شان بدون کاور 24 ولت 40 آمپر 7 پایه HELISHUN HLS-4120-CE
  رله ماشینی هلی شان بدون کاور 24 ولت 40 آمپر 7 پایه HELISHUN HLS-4120-CE
  4120
  ۴۱۲۰
  خرید بالای 5 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 5 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۳۷,۵۰۰ تومان
  رله ماشینی بدون کاور هلی شان 12 ولت 40 آمپر 7 پایه HELISHUN HLS-4120
  رله ماشینی بدون کاور هلی شان 12 ولت 40 آمپر 7 پایه HELISHUN HLS-4120
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان

   رله هلی شان ماشینی

   رله هلی شان ماشینی
   ولتاژ
   جریان
   تعداد پایه
   نوع کنتاکت
   خیر
   بله