رله مینیاتوری هلی شان 12 ولت 1 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS6-23F
  رله مینیاتوری هلی شان 12 ولت 1 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS6-23F
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۴۴۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 200 واحد۷۷۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۱۷,۸۲۰ تومان
  رله مینیاتوری هلی شان 24 ولت 1 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS6-23F
  رله مینیاتوری هلی شان 24 ولت 1 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS6-23F
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۳۳۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۳۳۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۸۸۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 200 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۱۹,۵۸۰ تومان
  رله مینیاتوری هلی شان 3 ولت 1 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS6-23F
  رله مینیاتوری هلی شان 3 ولت 1 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS6-23F
  رله 3 ولت هلی شان
  رله ۳ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 25 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 200 واحد۱,۶۵۰ تومان تخفیف ( %۹)
  ۱۸,۱۵۰ تومان
  رله مینیاتوری هلی شان 3 ولت 3 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS-4100H
  رله مینیاتوری هلی شان 3 ولت 3 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS-4100H
  رله 3 ولت هلی شان
  رله ۳ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۴۴۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 200 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۱۸,۹۲۰ تومان
  رله مینیاتوری هلی شان 5 ولت 1 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS6-23F
  رله مینیاتوری هلی شان 5 ولت 1 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS6-23F
  رله 5 ولت هلی شان
  رله ۵ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 25 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۴۳۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • خرید بالای 200 واحد۱,۶۵۰ تومان تخفیف ( %۹)
  ۱۸,۱۵۰ تومان
  رله مینیاتوری هلی شان 9 ولت 1 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS6-23F
  رله مینیاتوری هلی شان 9 ولت 1 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS6-23F
  رله 9 ولت هلی شان
  رله ۹ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۲۳۱ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۲۳۱ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۳۴۷ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 200 واحد۴۶۲ تومان تخفیف ( %۲)
  ۲۱,۰۲۱ تومان
  رله مینیاتوری هلی شان بوبین وسط 12 ولت 3 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS6-4100H
  رله مینیاتوری هلی شان بوبین وسط 12 ولت 3 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS6-4100H
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۱۱۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۱۱۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۳۳۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 200 واحد۳۸۵ تومان تخفیف ( %۳)
  ۱۳,۳۱۰ تومان
  رله مینیاتوری هلی شان بوبین وسط 24 ولت 3 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS6-4100H
  رله مینیاتوری هلی شان بوبین وسط 24 ولت 3 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS6-4100H
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۱۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۱۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 200 واحد۴۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۱۲,۳۰۰ تومان
  رله مینیاتوری هلی شان بوبین وسط 5 ولت 3 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS6-4100H
  رله مینیاتوری هلی شان بوبین وسط 5 ولت 3 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS6-4100H
  رله 5 ولت هلی شان
  رله ۵ ولت هلی شان
  خرید بالای 100 واحد۲۴۲ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۲۴۲ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 200 واحد۳۶۳ تومان تخفیف ( %۳)
  ۱۲,۱۰۰ تومان
  رله مینیاتوری هلی شان بوبین کنار 12 ولت 3 آمپر 5 پایه HLS6-4100H-1-DC12V
  رله مینیاتوری هلی شان بوبین کنار 12 ولت 3 آمپر 5 پایه HLS6-4100H-1-DC12V
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۴۴۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 200 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۱۳,۹۷۰ تومان
  رله مینیاتوری هلی شان بوبین کنار 24 ولت 3 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS6-4100H-1
  رله مینیاتوری هلی شان بوبین کنار 24 ولت 3 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS6-4100H-1
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۱۱۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۱۱۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 200 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۱۳,۲۰۰ تومان
  رله مینیاتوری هلی شان بوبین کنار 5 ولت 3 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS6-4100H-1
  رله مینیاتوری هلی شان بوبین کنار 5 ولت 3 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS6-4100H-1
  رله 5 ولت هلی شان
  رله ۵ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 25 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۷۷۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 200 واحد۸۸۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۱۳,۷۵۰ تومان

   رله هلی شان مینیاتوری

   رله هلی شان مینیاتوری
   ولتاژ
   جریان
   تعداد پایه
   نوع کنتاکت
   خیر
   بله