رله بچه میلون هلی شان 12 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC12V
  رله بچه میلون هلی شان 12 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC12V
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۱)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۱)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۴)
  • خرید بالای 1000 واحد۲,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۸)
  ۱۴,۰۰۰ تومان
  رله بچه میلون هلی شان 24 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC24V-C
  رله بچه میلون هلی شان 24 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC24V-C
  رله 24 ولت
  رله ۲۴ ولت
  خرید بالای 25 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 25 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۶)
  • خرید بالای 1000 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۹)
  ۱۶,۰۰۰ تومان
  رله بچه میلون هلی شان 5 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC5V-C
  رله بچه میلون هلی شان 5 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC5V-C
  رله 5 ولت
  رله ۵ ولت
  خرید بالای 25 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • خرید بالای 1000 واحد۲,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۷)
  ۱۵,۰۰۰ تومان
  رله میلون قوطی بلند هلی شان 12 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-22F-DC12V-C
  رله میلون قوطی بلند هلی شان 12 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-22F-DC12V-C
  رله 12 ولت
  رله ۱۲ ولت
  خرید بالای 25 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 25 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱۱)
  • خرید بالای 1000 واحد۲,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  رله میلون قوطی بلند هلی شان 24 ولت 12 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8-22F-DC24V-C
  رله میلون قوطی بلند هلی شان 24 ولت 12 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8-22F-DC24V-C
  رله 24 ولت
  رله ۲۴ ولت
  خرید بالای 25 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵)
  • خرید بالای 25 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۸)
  • خرید بالای 1000 واحد۴,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲۲)
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  رله میلون هلی شان 5 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-DC5V-S-C
  رله میلون هلی شان 5 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-DC5V-S-C
  رله 5 ولت
  رله ۵ ولت
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 1000 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  ۱۶,۰۰۰ تومان
  رله میلون هلی شان 12 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-DC12V-S-C
  رله میلون هلی شان 12 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-DC12V-S-C
  رله 12 ولت
  رله ۱۲ ولت
  خرید بالای 25 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • خرید بالای 25 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۷)
  • خرید بالای 1000 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲۰)
  ۱۵,۰۰۰ تومان
  رله میلون هلی شان 3 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-DC3V-S-C
  رله میلون هلی شان 3 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-DC3V-S-C
  رله 3 ولت
  رله ۳ ولت
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 1000 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  ۱۵,۰۰۰ تومان
  رله میلون هلی شان 48 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-DC48V-S-C
  رله میلون هلی شان 48 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-DC48V-S-C
  رله 48 ولت
  رله ۴۸ ولت
  خرید بالای 25 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 1000 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵)
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  رله میلون هلی شان 6 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-DC6V-S-C
  رله میلون هلی شان 6 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-DC6V-S-C
  رله 6 ولت
  رله ۶ ولت
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 1000 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  ۱۶,۰۰۰ تومان
  رله میلون هلی شان 9 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-DC9V-S-C
  رله میلون هلی شان 9 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-DC9V-S-C
  رله 9 ولت
  رله ۹ ولت
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۱)
  • خرید بالای 1000 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  ۱۸,۰۰۰ تومان

   رله هلی شان پایه میلون

   رله هلی شان پایه میلون
   ولتاژ
   جریان
   تعداد پایه
   نوع کنتاکت
   سایز
   خیر
   بله