رله بچه میلون هلی شان 12 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC12V
  رله بچه میلون هلی شان 12 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC12V
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۱۱۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۱۱۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 1000 واحد۳۳۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۱۳,۳۱۰ تومان
  رله بچه میلون هلی شان 24 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC24V-C
  رله بچه میلون هلی شان 24 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC24V-C
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۴۴۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 1000 واحد۶۶۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۱۴,۵۲۰ تومان
  رله بچه میلون هلی شان 5 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC5V-C
  رله بچه میلون هلی شان 5 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC5V-C
  رله 5 ولت هلی شان
  رله ۵ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 1000 واحد۶۶۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۱۳,۷۵۰ تومان
  رله میلون هلی شان 5 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-DC5V-S-C
  رله میلون هلی شان 5 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-DC5V-S-C
  رله 5 ولت هلی شان
  رله ۵ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۳۳۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 1000 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۱۶,۷۲۰ تومان
  رله میلون هلی شان 12 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-22F-DC12V-C
  رله میلون هلی شان 12 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-22F-DC12V-C
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 1000 واحد۴۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۱۸,۴۰۰ تومان
  رله میلون هلی شان 12 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-DC12V-S-C
  رله میلون هلی شان 12 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-DC12V-S-C
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۳۳۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۳۳۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 1000 واحد۷۷۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۱۳,۷۵۰ تومان
  رله میلون هلی شان 24 ولت 12 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8-22F-DC24V-C
  رله میلون هلی شان 24 ولت 12 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8-22F-DC24V-C
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 25 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 1000 واحد۱,۶۵۰ تومان تخفیف ( %۹)
  ۱۸,۱۵۰ تومان
  رله میلون هلی شان 3 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-DC3V-S-C
  رله میلون هلی شان 3 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-DC3V-S-C
  رله 3 ولت هلی شان
  رله ۳ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۴۴۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 1000 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۱۶,۷۲۰ تومان
  رله میلون هلی شان 48 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-DC48V-S-C
  رله میلون هلی شان 48 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-DC48V-S-C
  رله 48 ولت هلی شان
  رله ۴۸ ولت هلی شان
  خرید بالای 100 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 1000 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۱۸,۱۵۰ تومان
  رله میلون هلی شان 6 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-DC6V-S-C
  رله میلون هلی شان 6 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-DC6V-S-C
  رله 6 ولت هلی شان
  رله ۶ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۴۴۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 1000 واحد۶۶۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۱۷,۸۲۰ تومان
  رله میلون هلی شان 9 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-DC9V-S-C
  رله میلون هلی شان 9 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-DC9V-S-C
  رله 9 ولت هلی شان
  رله ۹ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۴۴۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 1000 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۱۷,۸۲۰ تومان

   رله هلی شان پایه میلون

   رله هلی شان پایه میلون
   ولتاژ
   جریان
   تعداد پایه
   نوع کنتاکت
   خیر
   بله