رله شیشه ای کتابی هلی شان 12 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-14F1L-DC12V-C
  رله شیشه ای کتابی هلی شان 12 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-14F1L-DC12V-C
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 20 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۴۴۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۴۰,۹۲۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی هلی شان 12 ولت 16 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-14F2L-DC12V-C
  رله شیشه ای کتابی هلی شان 12 ولت 16 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-14F2L-DC12V-C
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 20 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۷۷۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۴۰,۹۲۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی هلی شان 24 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-14F1L-DC24V-C
  رله شیشه ای کتابی هلی شان 24 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-14F1L-DC24V-C
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  خرید بالای 20 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۴۴۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۷۷۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۴۰,۹۲۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی هلی شان 24 ولت 16 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-14F2L-DC24V-C
  رله شیشه ای کتابی هلی شان 24 ولت 16 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-14F2L-DC24V-C
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  خرید بالای 20 واحد۳۳۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۳۳۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۶۶۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۸۸۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۴۵,۹۸۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی هلی شان 24 ولت 5 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-14F3L-DC24V-C
  رله شیشه ای کتابی هلی شان 24 ولت 5 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-14F3L-DC24V-C
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  خرید بالای 20 واحد۳۳۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۳۳۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۷۷۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۴۱,۲۵۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی هلی‌شان 12 ولت 5 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-14F3L-DC12V-C
  رله شیشه ای کتابی هلی‌شان 12 ولت 5 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-14F3L-DC12V-C
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 20 واحد۳۳۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۳۳۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۷۷۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۴۱,۲۵۰ تومان
  رله کتابی هلی شان 12 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-14F1L-DC12V-C
  رله کتابی هلی شان 12 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-14F1L-DC12V-C
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 20 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۷۷۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۸۸۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۳۹,۰۵۰ تومان
  رله کتابی هلی شان 12 ولت 16 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-14F2L-DC12-C
  رله کتابی هلی شان 12 ولت 16 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-14F2L-DC12-C
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 20 واحد۱۱۰ تومان تخفیف ( %۰.۲۷)
  • خرید بالای 20 واحد۱۱۰ تومان تخفیف ( %۰.۲۷)
  • خرید بالای 50 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۴۱,۲۵۰ تومان
  رله کتابی هلی شان 12 ولت 5 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-14F3L-DC12V-C
  رله کتابی هلی شان 12 ولت 5 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-14F3L-DC12V-C
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 20 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۴۴۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۴۰,۹۲۰ تومان
  رله کتابی هلی شان 24 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-14F1L-DC24V-C
  رله کتابی هلی شان 24 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-14F1L-DC24V-C
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  خرید بالای 20 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۴۴۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۷۷۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۴۰,۹۲۰ تومان
  رله کتابی هلی شان 24 ولت 16 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-14F2L-DC24V-C
  رله کتابی هلی شان 24 ولت 16 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-14F2L-DC24V-C
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  خرید بالای 20 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۳۳۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۴۱,۴۷۰ تومان
  رله کتابی هلی شان 24 ولت 5 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-14F3L-DC24V-C
  رله کتابی هلی شان 24 ولت 5 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-14F3L-DC24V-C
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  خرید بالای 20 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۷۷۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۴۱,۴۷۰ تومان
  رله کتابی هلی شان 5 ولت 16 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-14F2L-DC5V-C
  رله کتابی هلی شان 5 ولت 16 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-14F2L-DC5V-C
  رله 5 ولت هلی شان
  رله ۵ ولت هلی شان
  خرید بالای 20 واحد۶۰۵ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۵ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۱۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۸۱۵ تومان تخفیف ( %۴)
  ۴۱,۷۴۵ تومان
  رله کتابی هلی شان 5 ولت 5 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-14F3L-DC5V-C
  رله کتابی هلی شان 5 ولت 5 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-14F3L-DC5V-C
  رله 5 ولت هلی شان
  رله ۵ ولت هلی شان
  خرید بالای 20 واحد۶۰۵ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۶۰۵ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۱۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۸۱۵ تومان تخفیف ( %۴)
  ۴۴,۱۶۵ تومان

   رله هلی شان کتابی

   رله هلی شان کتابی
   ولتاژ
   جریان
   تعداد پایه
   نوع کنتاکت
   سایز
   خیر
   بله