رله فیش خور کولری هلی شان 12 ولت 30 آمپر سفید 5 پایه HELISHUN HLS-T91-16F-1-C
  رله فیش خور کولری هلی شان 12 ولت 30 آمپر سفید 5 پایه HELISHUN HLS-T91-16F-1-C
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 10 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 10 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۴۴۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۷۷۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۳۹,۲۷۰ تومان
  رله فیش خور کولری هلی شان 24 ولت 30 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T91-16F-1-C
  رله فیش خور کولری هلی شان 24 ولت 30 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T91-16F-1-C
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  خرید بالای 10 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 10 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۷۷۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۳۹,۲۷۰ تومان
  رله هلی شان T شکل 12 ولت 30 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS-T90-15F-C
  رله هلی شان T شکل 12 ولت 30 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS-T90-15F-C
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 10 واحد۲۳۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 10 واحد۲۳۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۴۶۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۵۷۵ تومان تخفیف ( %۱)
  ۴۲,۷۸۰ تومان
  رله هلی شان T شکل 24 ولت 30 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS-T90-15F-C
  رله هلی شان T شکل 24 ولت 30 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS-T90-15F-C
  HLS-T90
  HLS-T۹۰
  خرید بالای 10 واحد۲۳۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 10 واحد۲۳۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۴۶۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۵۷۵ تومان تخفیف ( %۱)
  ۴۲,۷۸۰ تومان
  رله هلی شان T شکل 48 ولت 30 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS-T90-15F-C
  رله هلی شان T شکل 48 ولت 30 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS-T90-15F-C
  HLS-T90
  HLS-T۹۰
  خرید بالای 50 واحد۲,۵۷۶ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۵۷۶ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۸۶۴ تومان تخفیف ( %۵)
  ۷۷,۲۸۰ تومان
  رله کولری هلی شان 12 ولت 30 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T91-16F-1-C
  رله کولری هلی شان 12 ولت 30 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T91-16F-1-C
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 10 واحد۶۰۵ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 10 واحد۶۰۵ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۸۱۵ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۰۲۵ تومان تخفیف ( %۷)
  ۴۰,۵۳۵ تومان
  رله کولری هلی شان جا پیچ دار 12 ولت 30 آمپر HELISHUN HLS-T91-3-12
  رله کولری هلی شان جا پیچ دار 12 ولت 30 آمپر HELISHUN HLS-T91-3-12
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 10 واحد۶۰۵ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 10 واحد۶۰۵ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۱۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۸۱۵ تومان تخفیف ( %۳)
  ۷۰,۷۸۵ تومان
  رله کولری هلی شان فیش خور 12ولت 30 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T91-2-C
  رله کولری هلی شان فیش خور 12ولت 30 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T91-2-C
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 10 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۰.۴۵)
  • خرید بالای 10 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۰.۴۵)
  • خرید بالای 50 واحد۴۴۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۶۶۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۴۸,۶۲۰ تومان
  رله کولری هلی شان فیش خور 24 ولت 30 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T91-16F-1-C
  رله کولری هلی شان فیش خور 24 ولت 30 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T91-16F-1-C
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  خرید بالای 50 واحد۱,۳۳۱ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۳۳۱ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۶۶۲ تومان تخفیف ( %۵)
  ۵۳,۲۴۰ تومان
  رله کولری هلی شان فیش خور 24 ولت 30 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T91-16F-2-C
  رله کولری هلی شان فیش خور 24 ولت 30 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T91-16F-2-C
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  خرید بالای 10 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۰.۴۵)
  • خرید بالای 10 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۰.۴۵)
  • خرید بالای 50 واحد۴۴۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۶۶۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۴۸,۶۲۰ تومان
  رله کولری جا پیچ دار 24 ولت 30 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T91-16F-3-C
  رله کولری جا پیچ دار 24 ولت 30 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T91-16F-3-C
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان

   رله هلی شان کولری

   رله هلی شان کولری
   ولتاژ
   جریان
   تعداد پایه
   نوع کنتاکت
   خیر
   بله