رله هلی شان پایه میلون رله هلی شان کتابی رله هلی شان کبریتی رله هلی شان کولری رله هلی شان مخابراتی رله هلی شان مینیاتوری رله هلی شان پایه ایزومی رله هلی شان ماشینی سوکت رله هلی شان کارت رله هلی شان
+ 3 دسته‌بندی دیگر
  رله بچه میلون هلی شان 12 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC12V
  رله بچه میلون هلی شان 12 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC12V
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۱)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۱)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۴)
  • خرید بالای 1000 واحد۲,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۸)
  ۱۴,۰۰۰ تومان
  رله بچه میلون هلی شان 24 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC24V-C
  رله بچه میلون هلی شان 24 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC24V-C
  رله 24 ولت
  رله ۲۴ ولت
  خرید بالای 25 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 25 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۶)
  • خرید بالای 1000 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۹)
  ۱۶,۰۰۰ تومان
  رله بچه میلون هلی شان 5 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC5V-C
  رله بچه میلون هلی شان 5 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC5V-C
  رله 5 ولت
  رله ۵ ولت
  خرید بالای 25 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • خرید بالای 1000 واحد۲,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۷)
  ۱۵,۰۰۰ تومان
  رله بند انگشتی هلی شان 5 ولت 5 آمپر 4 پایه HELISHUN HLS-32F-HS
  رله بند انگشتی هلی شان 5 ولت 5 آمپر 4 پایه HELISHUN HLS-32F-HS
  رله 5 ولت هلی شان
  رله ۵ ولت هلی شان
  خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۱)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۱)
  • خرید بالای 50 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۶)
  • خرید بالای 100 واحد۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲۱)
  ۱۹,۰۰۰ تومان
  رله بند انگشتی هلی شان 12 ولت 5 آمپر 4 پایه HELISHUN HLS-32F-HS
  رله بند انگشتی هلی شان 12 ولت 5 آمپر 4 پایه HELISHUN HLS-32F-HS
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۱)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۱)
  • خرید بالای 50 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۶)
  • خرید بالای 100 واحد۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲۱)
  ۱۹,۰۰۰ تومان
  رله بند انگشتی هلی شان 24 ولت 5 آمپر 4 پایه HELISHUN HLS-32F-HS
  رله بند انگشتی هلی شان 24 ولت 5 آمپر 4 پایه HELISHUN HLS-32F-HS
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 50 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵)
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  رله خودرویی هلی شان 24 ولت 80 آمپر 4 پایه HLS-CMA3-1-A-NS
  رله خودرویی هلی شان 24 ولت 80 آمپر 4 پایه HLS-CMA3-1-A-NS
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  خرید بالای 5 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 5 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۵۷,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای 2 کنتاکت هلی شان پایه راستا 24 ولت 5 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-4453
  رله شیشه ای 2 کنتاکت هلی شان پایه راستا 24 ولت 5 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-4453
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 200 واحد۶,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۱۲۸,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای ۳ کنتاکت هلی شان 220 ولت 5 آمپر 11 پایه 3 کنتاکت HELISHUN HLS-4453-18F
  رله شیشه ای ۳ کنتاکت هلی شان 220 ولت 5 آمپر 11 پایه 3 کنتاکت HELISHUN HLS-4453-18F
  رله 220 ولت هلی شان
  رله ۲۲۰ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۳۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • خرید بالای 25 واحد۳۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • خرید بالای 100 واحد۵۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲۲)
  • خرید بالای 200 واحد۶۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲۶)
  ۲۳۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای 4 کنتاکت هلی شان پایه بردی 12 ولت 5 آمپر 14 پایه HELISHUN HLS-4453
  رله شیشه ای 4 کنتاکت هلی شان پایه بردی 12 ولت 5 آمپر 14 پایه HELISHUN HLS-4453
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 25 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۷,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 200 واحد۹,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۱۵۳,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای 4 کنتاکت هلی شان پایه سوکتی 12 ولت 5 آمپر 14پایه HELISHUN HLS-4453
  رله شیشه ای 4 کنتاکت هلی شان پایه سوکتی 12 ولت 5 آمپر 14پایه HELISHUN HLS-4453
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 25 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۷,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 200 واحد۹,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۱۵۳,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای 4 کنتاکت هلی شان پایه سوکتی 24 ولت 5 آمپر 14 پایه HELISHUN HLS-4453
  رله شیشه ای 4 کنتاکت هلی شان پایه سوکتی 24 ولت 5 آمپر 14 پایه HELISHUN HLS-4453
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 25 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۷,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 200 واحد۹,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۱۵۳,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای ۴ کنتاکت هلی شان پایه سوکتی 220 ولت 5 آمپر 14پایه HELISHUN HLS-4453
  رله شیشه ای ۴ کنتاکت هلی شان پایه سوکتی 220 ولت 5 آمپر 14پایه HELISHUN HLS-4453
  رله 220 ولت هلی شان
  رله ۲۲۰ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 25 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۷,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 200 واحد۹,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۱۵۵,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای ۴ کنتاکت هلی شان پایه سوزنی 24 ولت 5 آمپر 14 پایه HELISHUN HLS-4453-18F
  رله شیشه ای ۴ کنتاکت هلی شان پایه سوزنی 24 ولت 5 آمپر 14 پایه HELISHUN HLS-4453-18F
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 25 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۷,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 200 واحد۹,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۱۵۳,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای ۴ کنتاکت هلی شان پایه سوزنی 220 ولت 5 آمپر 14 پایه HELISHUN HLS-4453-18F
  رله شیشه ای ۴ کنتاکت هلی شان پایه سوزنی 220 ولت 5 آمپر 14 پایه HELISHUN HLS-4453-18F
  رله 220 ولت هلی شان
  رله ۲۲۰ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 25 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۷,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 200 واحد۹,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۱۵۳,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای ایزومی هلی شان پایه بردی 12 ولت 10 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-13F-2C
  رله شیشه ای ایزومی هلی شان پایه بردی 12 ولت 10 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-13F-2C
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 200 واحد۷,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای ایزومی هلی شان پایه بردی 220 ولت 10 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-13F-2C
  رله شیشه ای ایزومی هلی شان پایه بردی 220 ولت 10 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-13F-2C
  رله 220 ولت هلی شان
  رله ۲۲۰ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 25 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۶,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 200 واحد۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای ایزومی هلی شان پایه بردی 24 ولت 10 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-13F-2C
  رله شیشه ای ایزومی هلی شان پایه بردی 24 ولت 10 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-13F-2C
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 200 واحد۷,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای ایزومی هلی شان پایه سوکتی 110 ولت 10 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-13F2-110VAC-10A
  رله شیشه ای ایزومی هلی شان پایه سوکتی 110 ولت 10 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-13F2-110VAC-10A
  HLS-13F2-110VAC
  HLS-۱۳F۲-۱۱۰VAC
  خرید بالای 25 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 25 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۷,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 200 واحد۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای ایزومی هلی شان پایه سوکتی 220 AC ولت 10 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-13F-2C
  رله شیشه ای ایزومی هلی شان پایه سوکتی 220 AC ولت 10 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-13F-2C
  رله 220 ولت هلی شان
  رله ۲۲۰ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 200 واحد۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای ایزومی هلی شان پایه سوکتی 24 ولت 10 آمپر 8 پایه HLS-13F-2C
  رله شیشه ای ایزومی هلی شان پایه سوکتی 24 ولت 10 آمپر 8 پایه HLS-13F-2C
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 200 واحد۷,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای ایزومی هلی شان پایه سوکتی پایه 12 ولت 10 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-13F-2C
  رله شیشه ای ایزومی هلی شان پایه سوکتی پایه 12 ولت 10 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-13F-2C
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 200 واحد۷,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی هلی شان 12 ولت 16 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-14F2L-DC12V-C
  رله شیشه ای کتابی هلی شان 12 ولت 16 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-14F2L-DC12V-C
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 50 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  ۴۳,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی هلی شان 24 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-14F1L-DC24V-C
  رله شیشه ای کتابی هلی شان 24 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-14F1L-DC24V-C
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  خرید بالای 20 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 100 واحد۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  ۴۳,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی هلی شان 24 ولت 16 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-14F2L-DC24V-C
  رله شیشه ای کتابی هلی شان 24 ولت 16 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-14F2L-DC24V-C
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  خرید بالای 20 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 100 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۱)
  ۴۴,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی هلی شان 24 ولت 5 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-14F3L-DC24V-C
  رله شیشه ای کتابی هلی شان 24 ولت 5 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-14F3L-DC24V-C
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  خرید بالای 20 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 100 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۱)
  ۴۴,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی هلی شان 24 ولت پمپ آب ست کنترل 16 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS-14F2
  رله شیشه ای کتابی هلی شان 24 ولت پمپ آب ست کنترل 16 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS-14F2
  HLS-14F2L-DC24V-A
  HLS-۱۴F۲L-DC۲۴V-A
  خرید بالای 25 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 25 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 100 واحد۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 200 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۱)
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی هلی‌شان 12 ولت 5 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-14F3L-DC12V-C
  رله شیشه ای کتابی هلی‌شان 12 ولت 5 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-14F3L-DC12V-C
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 20 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 100 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۱)
  ۴۴,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی - رله خودرویی هلی شان 12 ولت 40 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-CMA3-PS
  رله ماشینی - رله خودرویی هلی شان 12 ولت 40 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-CMA3-PS
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 5 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 5 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 25 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 100 واحد۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  ۴۶,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی هلی شان 12 ولت 80 آمپر 5 پایه HELISHUN CMA3-1-NS
  رله ماشینی هلی شان 12 ولت 80 آمپر 5 پایه HELISHUN CMA3-1-NS
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 5 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 5 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۵۶,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی هلی شان 24 ولت 40 آمپر 5 پایه HLS-CMA3-PS
  رله ماشینی هلی شان 24 ولت 40 آمپر 5 پایه HLS-CMA3-PS
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  خرید بالای 5 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 5 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 25 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • خرید بالای 100 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی هلی شان 24 ولت 40 آمپر 7 پایه HELISHUN HLS-4120-S-CE
  رله ماشینی هلی شان 24 ولت 40 آمپر 7 پایه HELISHUN HLS-4120-S-CE
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی هلی شان 24 ولت 80 آمپر 5 پایه HLS-CMA3-1-NS
  رله ماشینی هلی شان 24 ولت 80 آمپر 5 پایه HLS-CMA3-1-NS
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  خرید بالای 5 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 5 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 25 واحد۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 100 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  ۶۲,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی هلی شان 12 ولت 1 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-4078-DC12V
  رله مخابراتی هلی شان 12 ولت 1 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-4078-DC12V
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 50 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۴)
  • خرید بالای 200 واحد۳,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵)
  ۲۲,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی هلی شان 24 ولت 1 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-4078-DC24V
  رله مخابراتی هلی شان 24 ولت 1 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-4078-DC24V
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 50 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • خرید بالای 200 واحد۳,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵)
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی هلی شان 5 ولت 1 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-4078-DC5V
  رله مخابراتی هلی شان 5 ولت 1 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-4078-DC5V
  رله 5 ولت هلی شان
  رله ۵ ولت هلی شان
  خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 50 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۴)
  • خرید بالای 200 واحد۳,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۶)
  ۲۲,۰۰۰ تومان

   رله هلی شان (HELISHUN)

   معرفی برند هلی شان

   هلی شان یک تولید کننده متخصص در ساخت، تحقیق و توسعه رله می‌باشد. این شرکت درشهر نینگبو، بندر بزرگ شرق در خط ساحلی دریای شرقی تاسیس شد. تخصص این شرکت در تحقیق، توسعه و تولید رله است و نقش مهمی در بازار رله ایفا می کنند. هلی شان فناوری پیشرفته و تجهیزات تست پیشرفته را از داخل و خارج از کشور معرفی کرد و سیستم مدیریت کیفیت قابل اعتمادی را ایجاد کرد. وهمچنین گواهینامه سیستم کیفیت ISO9001: 2015 را گذرانده است. از نکات حائز اهمیت این شرکت: ویژگی ها و چیدمان نصب محصولات مطابق با همنوع های خارجی است. محصولات این شرکت دارای گواهینامه های UL، TüV، CE  و cqc می‎‌باشد و با الزامات اتحادیه اروپا از RoHS هستند و جایگزینی مناسب برای محصولات مشابه است.
   "HELISHUN" رله های خوبی به بازار داخلی و خارجی می‌فروشد که به طور گسترده در لوازم برقی خانگی، مخابرات، کنترل اتوماسیون، خودرو، ابزار و متر استفاده می شوند.
   این شرکت کیفیت بالا را از مدیریت همه جانبه دنبال می‌کند و با ساخت دقیق رضایت مشتریان را جلب کرده است با کیفیت محصول برجسته و خدمات خوب، بیشتر و بیشتر اعتماد را جلب می کند.
   برند هلی شان محصولات باکیفیت زیادی برای انتخاب مشتریان دارد، مانند  HLS-4078 ، HLS6-23F ،  HLS6-4100H  و...، نه تنها می توانند کیفیت را تضمین کنند، بلکه یک سری خدمات پس از فروش نیز ارائه می‌کنند.
   اسپرینت الکترونیک دارای کامل‌ترین مجموعه رله‌های هلی شان ژاپن می‌باشد و همچنین این شرکت دارای نمایندگی برند هلی شان نیز هست.
   بیشتر بخوانید: آشنایی با برند هلی‌شان
   این شرکت فناوری پیشرفته و تجهیزات تست پیشرفته را از داخل و خارج از کشور معرفی کرد و سیستم مدیریت کیفیت قابل اعتمادی را ایجاد کرده.شرکت هلی‌شان تولیدکنندگان رله‌های الکتریکی OEM/ODM و تامین کنندگان رله‌های الکترومغناطیسی سفارشی در چین هستند.
   رله‌های هلی شان دارای گواهینامه‌های certificates of UL,TüV,CE and CQC می‌باشند و از نظر کیفیت و عملکرد در مقایسه با برند‌های مطرح رله مانند امرون omron و فیندر FINDER نیز کم و کسر آن چنانی ندارد و همچنین ارزان تر از برند‌های مطرح روز و رقبای خود در برند های چینی مانند برند هونگفا HONGFA و ... می‌باشد. 
   رله های مختلف HELISHUN که در ولتاژ و آمپر‌های مختلف تولید شده‌اند را در ذیل مورد بررسی قرار می‌دهیم : 

   دسته بندی محصولات

   تولیدکننده متخصص در ساخت، تحقیق و توسعه رله.

   رله مخابراتی

   رله های مخابراتی هلی‌شان که دارای مدل‌های مختلف می‌باشند . رله‌های سری 4078 مخابراتی که دارای 8 پایه و 1 آمپر می باشند و مناسب جهت استفاده در برد‌های کیت گاز سوز خودرو‌ها ، برد های مخابراتی و صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. رله های سری HLS-4078  رقیب جدی برای مدل‌های HJR-2C تیانبو TIANBO  می باشند . همچنین مشابه مدل‌های G5V-2  امرن OMRON – مشابه مدل‌های HRS2H  اچ کا ای HKE ، سری JRC-19F 4078 در لیمینگ LIMING - مدل های HFD27 در هونگفا HONGFA می باشد. مدل های HLS6-23F که به مدل رله های مینیاتوری 6 پایه 1 آمپر معروف هستند و در مقایسه با رله‌های مخابراتی 8 پایه دارای سایز کوچک تر و کیفیت مناسب تری می باشند . این رله‌ها دارای مدل‌های مشابه در برند های مختلف می‌باشد.

   اما در ادامه معرفی رله‌های مخابراتی هلی‌شان به مدل های HLS-4100 نیز باید پرداخت. رله‌های مینیاتوری 6 پایه ( بوبین وسط ) و 5 پایه ( بوبین کنار ) که هر دو مدل دارای 3 آمپر می باشند و به رله های مینیاتوری 6 پایه 3 آمپر معروف هستند. بیشترین مورد مصرف این رله ها در برد های کرکره هوشمند برقی ، برد های آنتن های گردان و دیش گردان های ماهواره ، برد های کرکره برقی اتوماتیک ، برد های مخابراتی می‌باشد. مدل های معروف در برند های دیگر به شرح رو به رو می‌باشد : 

   •  مدل 4102 تیانبو Tianbo که رقیب جدی رله های مینیاتوری 6 پایه 3 آمپر HLS-4100 هلی شان می باشد. 
   • مدل های G6E در برند امرون omron 
   • مدل های HFD16 هونگفا Hongfa

    رله برق عمومی (PCB)

   رله‌های دیگر برند هلی شان از جزو دسته رله‌های عمومی و General قرار می‌گیرند:
   •  رله‌های بند انگشتی HLS-32F که دارای 4 پایه و 5 پایه می‌باشند .
   • رله های 4 پایه 5 آمپر هلی شان که مشابه مدل های TRG1 در برند تیانبو tianbo
   • مشابه رله های 4 پایه هونگفا hongfa JZC-32F 
   • مشابه رله های 4 پایه tyco oje می‌باشند.
   • رله های میلون 5 پایه HLS8-T73 هلی شان یا به عبارتی دیگر رله های 5 پایه محافظ و یا 5 پایه 10 آمپر که مشابه و رقیب های فراوانی در بازار دارد . برای مثال :
   • مشابه مدل T73 لیمینگ LIMING  
   • مدل HRS4H اچ کا ای HKE 
   • مدل JQC-3FF هونگفا Hongfa 
   • مدل T73 کیانجی QIANJI 
   • مدل HJR-3FF تیانبو Tianbo
   • HLS8-22F رله های میلون قوطی بزرگ 10 آمپر معروف به میلون بدنه بلند و یا میلون قوطی بزرگ که مشابه مدل رله های تیانبو HJR-21FF Tianbo می‌باشد.
   • رله‌های کولری NT90 
   • رله‌های T شکل 30 آمپر T90 
   • مدل های کولری T91 هلی شان همگی جزو رله های عمومی محسوب می‌شوند. 
   • رله‌های شیشه‌ای سری HLS-13F که معروف به رله‌های ایزومی می‌باشند
   • رله های سری 4453 که رله‌های 14 پایه 4 کنتاکت می‌باشند که مشابه و رقیب جدی برای مدل های شیشه ای MY2 امرون OMRON 
   • مدل های 14 پایهMY4  امرون OMRON می‌باشند. 
   • همچنین به گفته مشتریان مدل های پایه ایزومی هلی شان در بازار الکترونیک ایران فراتر از مدل‌های رله NHG مدل JQX-13F 2CbDC24V1 می‌باشند. 
   • رله‌های کتابی هلی شان که اصلی ترین مدل و پر کاربرد ترین مدل رله های هلی شان می باشد . این مدل به دلیل قیمت های پایین و کیفیت بالا و دارا بودن اهم رله مناسب در بازار ایران بدون رقیب و از رقبای سنتی خود به مراتب بالاتر است. 
   • رله‌های 12 ولت 8 پایه 16 آمپر و 5 پایه که مناسب جهت استفاده در برد های صنعتی و مخابراتی و برد های یخچال و برد های آسانسور می‌باشد. 
   •  رله های کتابی 24 ولت 8 پایه 16 آمپر و 5 آمپر که مدل 16 آمپر مناسب جهت پمپ های آب و کارت رله های 8 تایی و 16 تایی می باشد. 
   •  رله های کتابی هلی شان HLS-14F دارای بالاترین کیفیت و دارای گواهینامه های UL,TüV,CE and CQC می‌باشد . 
   •  رله هایی که مدل های مشابه HRM2 , HRM1 برند اچ کا ای HKE را کنار گذاشته است. همچنین مشابه مدل های TRA2 , TRA1 تیانبو Tianbo می‌باشد. 
   •  رله های کتابی شیشه ای هلی شان که با کیفیت بالا به تازگی توسط شرکت اسپرینت الکترونیک در ایران وارد شده است مشابه مدل های رله های شیشه ای امرن G2R و رله های شیشه ای فیندر ایتالیا سری 40.52 , 40.61 , 40.31 می باشد. 
   برای مثال رله شیشه‌ای  24 ولت 16 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-14F2L-DC24V-C که دقیقا مشابه مدل رله کتابی امرون شیشه ای 24 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2R-1-E می باشد که رله هلی شان دارای قیمت به صرف تر از برند امرون می باشد. 

    رله خودرو

    سوکت های رله

   • HLS-PYF08A
   • HLS-PYF11A
   • HLS-PYF14A
   • HLS-PYF08B
   • HLS-PYF14B
   • HLS-PTF08A-01
   • HLS-PTF08A-03
   • HLS-PTF11A
   • HLS-PTF14A
   • HLS-PF083A
   • HLS-PF085A
   • HLS-PF113A
   • HLS-TYPE-P3G-08

   تفاوت رله های شیشه ای و پلاستیکی 

   سوالی که اغلب مشتریان و مصرف کنندگان رله‌های کتابی رو بردی دارند همین سوال است ؟ که تفاوت رله‌های شیشه ای رو بردی و مدل مشابه پلاستیکی آنها در چیست ؟ تنها تفاوت رله‌های شیشه ای و رله های پلاستیکی در شکل ظاهری آن‌ها می‌باشد. رله‌های شیشه ای به دلیل شفاف بودن و پیدا بودن شکل کنتاکت و سیم پیچ رله به رله های شیشه ای و شفاف معروف هستند. و در صورت خرابی و خال زدن رله با چشم قابل دید هستند اما رله‌های سیلد و یا پلاستیکی غیر قابل دید هستند .
   همچنین رله های شیشه ای نمی توانند از ورود گرد و غبار به داخل رله جلوگیری کنند در صورتی که رله های سیلد و پلاستیکی Dust-proof ضد گرد و غبار و نفوذ خاک به داخل رله هستند . 

   نقش رله چیست؟

   رله دارای وظایف زیر است:

   • دامنه کنترل را گسترش می‌دهد: به عنوان مثال، هنگامی که سیگنال کنترل یک رله چند کنتاکتی به مقدار معینی می رسد، می توان مدارهای متعددی را با توجه به اشکال مختلف گروه های تماس همزمان سوئیچ، قطع و وصل کرد.
   • تقویت: به عنوان مثال رله‌های حساس، رله های میانی و غیره با کمیت کنترل بسیار کم می توانند یک مدار قدرت بزرگ را کنترل کنند.
   • سیگنال جامع: به عنوان مثال، هنگامی که سیگنال‌های کنترلی متعدد به شکلی تجویز شده به یک رله چند سیم پیچ وارد می شوند، برای دستیابی به اثر کنترل از پیش تعیین شده، نسبتاً یکپارچه خواهند شد.
   • خودکار، کنترل از راه دور و مانیتورینگ: به عنوان مثال، رله روی دستگاه اتوماتیک و سایر لوازم الکتریکی می تواند یک مدار کنترل برنامه را برای تحقق عملیات خودکار تشکیل دهد. رله یک دستگاه کنترل الکتریکی است. این یک رابطه تعاملی بین سیستم کنترل (که حلقه ورودی نیز نامیده می شود) و سیستم کنترل شده (که حلقه خروجی نیز نامیده می شود) دارد. معمولاً در مدارهای کنترل خودکار استفاده می‌شود، در واقع یک "سوئیچ اتوماتیک" است که از جریان کمی برای کنترل عملکرد یک جریان بزرگ استفاده می‌کند. بنابراین نقش تنظیم خودکار، حفاظت ایمنی و مدار تبدیل را در مدار ایفا می‌کند.

   رله های واسط چه کاربردهایی دارند؟

   • شوک الکتریکی در رله واسط، وظیفه بارگذاری را دارد. اگر ظرفیت بار مورد نیاز وسایل الکتریکی کم باشد، می توان به جای آن از کنتاکتورهای کوچک مانند لوازم خانگی کوچک و کرکره برقی استفاده کرد. در این زمان کنتاکتور کوچک نه تنها می تواند نقش کنترل بهتری را ایفا کند، بلکه فضای بیشتری را نیز ذخیره می‌کند.
   • از رله واسط نه تنها می توان برای اتصال قطعات استفاده کرد، بلکه می‌تواند با رله‌های واسط دیگر نیز متصل شود تا تعداد نقاط اتصال افزایش یابد و مشکلات بیشتری در زندگی برطرف شود. علاوه بر این، برای اطمینان از استفاده معمولی، می‌توان ظرفیت رله را با اتصال رله واسط دیگری افزایش نمود.
   • در بسیاری از مدارهای کنترلی از رله‌های واسط برای روشن و خاموش کردن وسایل برقی استفاده می‌شود. به عنوان مثال، یک تلویزیون رنگی در داخل خانه استفاده می‌شود و تریود آن می تواند به خوبی رله واسط را کنترل کند. بدین ترتیب روشن و خاموش شدن سیم پیچ ضد گاز داخلی کنترل می‌شود. علاوه بر این، رله واسط می تواند به طور موثری از برخی تداخل‌ها برای اطمینان از عملکرد عادی آن محافظت نمود.

   سوکت رله: آسان‌تر و ایمن‌تر کردن اتصالات الکتریکی

   رله‌ها بخش مهمی از سیستم الکتریکی مدرن هستند که مکانیزمی را برای کنترل توزیع توان و محافظت از دستگاه‌ها در برابر اضافه بار فراهم می‌کنند. با این حال، برای اتصال موثر و مدیریت اجزای رله، یک سوکت مناسب ضروری است. یک سوکت رله به طور خاص برای این منظور طراحی شده است و مجموعه ای از مزایا را برای سیستم‌های الکتریکی فراهم می‌کند. یکی از مزایای اصلی استفاده از سوکت رله، قابلیت اطمینان است. سوکت اتصال مطمئن و پایداری را برای رله فراهم می کند و احتمال شل شدن اتصالات را کاهش می‌دهد که می‌تواند باعث آسیب، ناکارآمدی یا حتی آتش سوزی شود. علاوه بر این، سوکت با ارائه یک رابط یکنواخت برای مدل‌های مختلف رله و تولیدکنندگان، سازگاری در اتصالات الکتریکی را تضمین می‌کند که به نوبه خود قابلیت اطمینان سیستم الکتریکی را تضمین می‌کند. سهولت نصب یکی دیگر از مزایای سوکت رله است. سوکت به راحتی به برد مدار متصل می‌شود و نیاز به سیم کشی پیچیده را کاهش می‌دهد که می‌تواند وقت گیر باشد و به نیروی کار ماهر نیاز دارد. این ویژگی امکان نصب سریع و آسان‌تر سیستم‌های الکتریکی را فراهم می‌کند و هزینه‌های سربار را برای کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی کاهش می‌دهد.
   هنگامی که صحبت از سیستم‌های الکتریکی می‌شود، ایمنی نیز به همان اندازه مهم است. سوکت رله باعث می‌شود افراد حرفه‌ای و حتی غیرمتخصصان بتوانند به‌طور غیرمستقیم وسایل مکانیکی یا الکتریکی را کنترل کنند. سوکت با ایجاد اتصال ایمن برای رله، به کاهش خطر برق گرفتگی و خطرات آتش سوزی کمک می‌کند. این ویژگی به ویژه در کاربردهای با جریان بالا، جایی که قرار گرفتن در معرض سیم‌های برق دار می‌تواند فاجعه آمیز باشد، مهم است.
   یک سوکت رله نیز تعمیر و نگهداری را ساده می کند. تعویض یک رله به رله دیگر با استفاده از این سوکت‌ها آسان است و باعث صرفه‌جویی در جداسازی سیم‌ها و وسایل الکتریکی می‌شود. رله‌های مبتنی بر سوکت، اگر برای عملکرد بازنگری شود، می‌توان مطمعن شد که هر رله معیوب ایزوله شده و به سرعت جایگزین می شوند. این ویژگی به نوبه خود باعث افزایش زمان کارکرد سیستم ها و دستگاه‌های الکتریکی می‌شود. در نهایت، استفاده از سوکت رله نیز اتوماسیون سیستم‌های الکتریکی را تسهیل می‌کند. این اتوماسیون یک رویکرد کارآمد و قابل اعتماد برای کنترل و محافظت موثر دستگاه‌های الکترونیکی مختلف ارائه می‌شوند با اجرای صحیح، سیستم‌های الکتریکی خودکار نیز می توانند به صرفه جویی در انرژی کمک کنند و هزینه های عملیاتی را برای مشاغل و صاحبان خانه به طور یکسان کاهش دهند. 
   در نتیجه، یک سوکت رله جزء ضروری سیستم‌های الکتریکی است. این یک پلت‌فرم قابل اعتماد، کارآمد و در دسترس برای کنترل مدارها فراهم می‌کند. با افزایش استفاده از سیستم‌های الکتریکی خودکار، نمی توان اهمیت این سوکت را نادیده گرفت. برای بهینه‌سازی عملیات الکتریکی، همه متخصصان و سازندگان باید اهمیت سوکت‌ رله‌ها را درک کنند و از نصب مناسب آن‌ها برای کاربردشان اطمینان حاصل کنند.

   مزیت هلی شان

   • کیفیت

   ما تجهیزات آزمایش پیشرفته خود را در صنعت برای اطمینان از کیفیت محصول داریم.

   • سرویس

   ما بر توسعه محصولات با کیفیت بالا برای بازارهای سطح بالا تمرکز می کنیم.

   • ظرفیت

   ظرفیت تولید سالانه ما بیش از 60 میلیون قطعه رله است، اما زمان تحویل سریع را نیز برآورده می کند.

   رله هلی شان Helishun
   خیر
   بله