رله کتابی هونگفا 1 کنتاکت باز 12 ولت 26 آمپر 4 پایه HONGFA HF161F-W
  رله کتابی هونگفا 1 کنتاکت باز 12 ولت 26 آمپر 4 پایه HONGFA HF161F-W
  رله 12 ولت هونگفا
  رله ۱۲ ولت هونگفا
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  رله کتابی هونگفا 12 ولت 12 آمپر 4 پایه HONGFA HF115FD-012
  رله کتابی هونگفا 12 ولت 12 آمپر 4 پایه HONGFA HF115FD-012
  HF115FD-012-1H1A
  HF۱۱۵FD-۰۱۲-۱H۱A
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  رله کتابی هونگفا 12 ولت 16 آمپر 4 پایه HONGFA HF62F-012-1HT
  رله کتابی هونگفا 12 ولت 16 آمپر 4 پایه HONGFA HF62F-012-1HT
  رله 12 ولت هونگفا
  رله ۱۲ ولت هونگفا
  ۵۶,۰۰۰ تومان
  رله کتابی هونگفا 24 ولت 16 آمپر 8 پایه HONGFA HF115FK
  رله کتابی هونگفا 24 ولت 16 آمپر 8 پایه HONGFA HF115FK
  HF115FK-24-ZS3T
  HF۱۱۵FK-۲۴-ZS۳T
  ۴۸,۰۰۰ تومان
  رله کتابی هونگفا ارتفاع کوتاه 24 ولت 16 آمپر 8 پایه HONGFA HF115F-024-1ZS3
  رله کتابی هونگفا ارتفاع کوتاه 24 ولت 16 آمپر 8 پایه HONGFA HF115F-024-1ZS3
  رله 24 ولت هونگفا
  رله ۲۴ ولت هونگفا
  ۴۳,۰۰۰ تومان
  رله کتابی هونگفا ارتفاع کوتاه 24 ولت 8 آمپر 8 پایه HONGFA HF115F
  رله کتابی هونگفا ارتفاع کوتاه 24 ولت 8 آمپر 8 پایه HONGFA HF115F
  HF115F
  HF۱۱۵F
  ۴۳,۰۰۰ تومان
  رله کتابی هونگفا ارتفاع کوتاه 24 ولت 8 آمپر 8 پایه HONGFA HF115FK
  رله کتابی هونگفا ارتفاع کوتاه 24 ولت 8 آمپر 8 پایه HONGFA HF115FK
  HF115FK-24-2ZS4T
  HF۱۱۵FK-۲۴-۲ZS۴T
  ۴۸,۵۰۰ تومان
  رله کتابی هونگفا 12 ولت 16 آمپر 8 پایه HONGFA HF14FW
  رله کتابی هونگفا 12 ولت 16 آمپر 8 پایه HONGFA HF14FW
  رله 12 ولت هونگفا
  رله ۱۲ ولت هونگفا
  ناموجود
  رله کتابی هونگفا 24 ولت 16 آمپر 6 پایه HONGFA HF115F-024-1HS3
  رله کتابی هونگفا 24 ولت 16 آمپر 6 پایه HONGFA HF115F-024-1HS3
  رله 24 ولت هونگفا
  رله ۲۴ ولت هونگفا
  ناموجود
  رله کتابی هونگفا ارتفاع کوتاه 12 ولت 16 آمپر 8 پایه HONGFA HF115-012-1ZS3AF
  رله کتابی هونگفا ارتفاع کوتاه 12 ولت 16 آمپر 8 پایه HONGFA HF115-012-1ZS3AF
  رله 24 ولت هونگفا
  رله ۲۴ ولت هونگفا
  ناموجود
  رله کتابی هونگفا ارتفاع کوتاه 12 ولت 16 آمپر 8 پایه HONGFA HF115F-01201ZS3
  رله کتابی هونگفا ارتفاع کوتاه 12 ولت 16 آمپر 8 پایه HONGFA HF115F-01201ZS3
  رله 12 ولت هونگفا
  رله ۱۲ ولت هونگفا
  ناموجود

   رله هونگفا کتابی

   رله هونگفا کتابی
   ولتاژ
   جریان
   تعداد پایه
   نوع کنتاکت
   سایز
   خیر
   بله