رله کتابی هونگفا 1 کنتاکت باز 12 ولت 26 آمپر 4 پایه HONGFA HF161F-W
  رله کتابی هونگفا 1 کنتاکت باز 12 ولت 26 آمپر 4 پایه HONGFA HF161F-W
  رله 12 ولت هونگفا
  رله ۱۲ ولت هونگفا
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  رله کتابی هونگفا 12 ولت 12 آمپر 4 پایه HONGFA HF115FD-012
  رله کتابی هونگفا 12 ولت 12 آمپر 4 پایه HONGFA HF115FD-012
  HF115FD-012-1H1A
  HF۱۱۵FD-۰۱۲-۱H۱A
  ۳۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳۳ )
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  رله کتابی هونگفا 24 ولت 16 آمپر 8 پایه HONGFA HF115FK
  رله کتابی هونگفا 24 ولت 16 آمپر 8 پایه HONGFA HF115FK
  HF115FK-24-ZS3T
  HF۱۱۵FK-۲۴-ZS۳T
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۴۸,۰۰۰ تومان
  رله کتابی هونگفا ارتفاع کوتاه 24 ولت 16 آمپر 8 پایه HONGFA HF115F-024-1ZS3
  رله کتابی هونگفا ارتفاع کوتاه 24 ولت 16 آمپر 8 پایه HONGFA HF115F-024-1ZS3
  رله 24 ولت هونگفا
  رله ۲۴ ولت هونگفا
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  ۴۳,۰۰۰ تومان
  رله کتابی هونگفا ارتفاع کوتاه 24 ولت 8 آمپر 8 پایه HONGFA HF115F-024-2ZS4
  رله کتابی هونگفا ارتفاع کوتاه 24 ولت 8 آمپر 8 پایه HONGFA HF115F-024-2ZS4
  HF115F
  HF۱۱۵F
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۴۳,۰۰۰ تومان
  رله کتابی هونگفا ارتفاع کوتاه 24 ولت 8 آمپر 8 پایه HONGFA HF115FK
  رله کتابی هونگفا ارتفاع کوتاه 24 ولت 8 آمپر 8 پایه HONGFA HF115FK
  HF115FK-24-2ZS4T
  HF۱۱۵FK-۲۴-۲ZS۴T
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۴۸,۵۰۰ تومان
  رله کتابی هونگفا 12 ولت 16 آمپر 4 پایه HONGFA HF62F-012-1HT
  رله کتابی هونگفا 12 ولت 16 آمپر 4 پایه HONGFA HF62F-012-1HT
  رله 12 ولت یخچال
  رله ۱۲ ولت یخچال
  رله کتابی هونگفا 12 ولت 16 آمپر 8 پایه HONGFA HF14FW
  رله کتابی هونگفا 12 ولت 16 آمپر 8 پایه HONGFA HF14FW
  رله 12 ولت هونگفا
  رله ۱۲ ولت هونگفا
  رله کتابی هونگفا 24 ولت 16 آمپر 6 پایه HONGFA HF115F-024-1HS3
  رله کتابی هونگفا 24 ولت 16 آمپر 6 پایه HONGFA HF115F-024-1HS3
  رله 24 ولت هونگفا
  رله ۲۴ ولت هونگفا
  رله کتابی هونگفا ارتفاع کوتاه 12 ولت 16 آمپر 8 پایه HONGFA HF115-012-1ZS3AF
  رله کتابی هونگفا ارتفاع کوتاه 12 ولت 16 آمپر 8 پایه HONGFA HF115-012-1ZS3AF
  رله 24 ولت هونگفا
  رله ۲۴ ولت هونگفا
  رله کتابی هونگفا ارتفاع کوتاه 12 ولت 16 آمپر 8 پایه HONGFA HF115F-01201ZS3
  رله کتابی هونگفا ارتفاع کوتاه 12 ولت 16 آمپر 8 پایه HONGFA HF115F-01201ZS3
  رله 12 ولت هونگفا
  رله ۱۲ ولت هونگفا

   رله هونگفا کتابی

   رله هونگفا کتابی
   ولتاژ
   جریان
   تعداد پایه
   نوع کنتاکت
   سایز
   خیر
   بله