رله هونگفا پی ال سی رله هونگفا کتابی رله هونگفا کبریتی رله هونگفا کولری رله هونگفا مینیاتوری رله هونگفا ماشینی
+ -1 دسته‌بندی دیگر
  رله بند انگشتی هونگفا 12 ولت 5 آمپر 5 پایه (Hf32F (HONGFA JZC-32F
  رله بند انگشتی هونگفا 12 ولت 5 آمپر 5 پایه -Hf32F -HONGFA JZC-32F
  JZC-32F-012
  JZC-۳۲F-۰۱۲
  خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  رله بند انگشتی هونگفا 24 ولت 3 آمپر 5 پایه HONGFA JZC-32F-024-ZS3
  رله بند انگشتی هونگفا 24 ولت 3 آمپر 5 پایه HONGFA JZC-32F-024-ZS3
  رله 24 ولت هونگفا
  رله ۲۴ ولت هونگفا
  خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  رله بند انگشتی هونگفا 5 ولت 10 آمپر 4 پایه HONGFA HF32F-G
  رله بند انگشتی هونگفا 5 ولت 10 آمپر 4 پایه HONGFA HF32F-G
  رله 5 ولت هونگفا
  رله ۵ ولت هونگفا
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  ۲۹,۰۰۰ تومان
  رله پکیجی هونگفا 24 ولت 5 آمپر 6 پایه HONGFA HF42
  رله پکیجی هونگفا 24 ولت 5 آمپر 6 پایه HONGFA HF42
  HF42-024
  HF۴۲-۰۲۴
  ۹۵,۰۰۰ تومان
  رله پی ال سی باریک هونگفا 12 ولت 5 آمپر 4 پایه HONGFA HF49FD-012-1H12
  رله پی ال سی باریک هونگفا 12 ولت 5 آمپر 4 پایه HONGFA HF49FD-012-1H12
  رله 12 ولت هونگفا
  رله ۱۲ ولت هونگفا
  خرید بالای 25 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۶۵۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 200 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۳۹,۶۰۰ تومان
  رله پی ال سی باریک هونگفا 24 ولت 5 آمپر 4 پایه HONGFA HF49FD-024-1H12
  رله پی ال سی باریک هونگفا 24 ولت 5 آمپر 4 پایه HONGFA HF49FD-024-1H12
  رله 24 ولت هونگفا
  رله ۲۴ ولت هونگفا
  خرید بالای 25 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۳۳۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 200 واحد۳۸۵ تومان تخفیف ( %۱)
  ۳۷,۶۲۰ تومان
  رله پی ال سی باریک هونگفا 5 ولت 5 آمپر 4 پایه HONGFA HF49FD-05-1H12
  رله پی ال سی باریک هونگفا 5 ولت 5 آمپر 4 پایه HONGFA HF49FD-05-1H12
  رله 5 ولت هونگفا
  رله ۵ ولت هونگفا
  خرید بالای 25 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۴۳۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 200 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۴۴,۰۰۰ تومان
  رله پی ال سی باریک هونگفا 60 ولت 6 آمپر 5 پایه HONGFA HF41F-24-ZS
  رله پی ال سی باریک هونگفا 60 ولت 6 آمپر 5 پایه HONGFA HF41F-24-ZS
  رله 60 ولت هونگفا
  رله ۶۰ ولت هونگفا
  خرید بالای 100 واحد۱,۱۵۵ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۱۵۵ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 200 واحد۱,۱۵۵ تومان تخفیف ( %۱)
  ۱۱۳,۱۹۰ تومان
  رله پی ال سی هونگفا 24 ولت 5 آمپر 4 پایه HONGFA HF49FD-024-1H11G
  رله پی ال سی هونگفا 24 ولت 5 آمپر 4 پایه HONGFA HF49FD-024-1H11G
  HF49FD-024-1H11G
  HF۴۹FD-۰۲۴-۱H۱۱G
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 200 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۳۹,۰۰۰ تومان
  رله پی ال سی هونگفا 24 ولت 6 آمپر 5 پایه HONGFA HF41F-24-ZS
  رله پی ال سی هونگفا 24 ولت 6 آمپر 5 پایه HONGFA HF41F-24-ZS
  رله 24 ولت هونگفا
  رله ۲۴ ولت هونگفا
  خرید بالای 25 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 25 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 100 واحد۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۵۵,۰۰۰ تومان
  رله پی ال سی هونگفا پایه معکوس 12 ولت 10 آمپر 4 پایه HONGFA HF118F-012-1HS5T
  رله پی ال سی هونگفا پایه معکوس 12 ولت 10 آمپر 4 پایه HONGFA HF118F-012-1HS5T
  رله 12 ولت هونگفا
  رله ۱۲ ولت هونگفا
  خرید بالای 25 واحد۱,۲۶۵ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۲۶۵ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۵۳۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 200 واحد۳,۷۹۵ تومان تخفیف ( %۸)
  ۵۰,۶۰۰ تومان
  رله پی ال سی هونگفا پایه معکوس 12 ولت 10 آمپر 5 پایه HONGFA HF118F-012-1ZS1T
  رله پی ال سی هونگفا پایه معکوس 12 ولت 10 آمپر 5 پایه HONGFA HF118F-012-1ZS1T
  رله 12 ولت هونگفا
  رله ۱۲ ولت هونگفا
  خرید بالای 25 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 200 واحد۱,۶۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۶۳,۸۰۰ تومان
  رله پی ال سی هونگفا پایه معکوس 24 ولت 10 آمپر 5 پایه HONGFA HF118F-024-1ZS1T
  رله پی ال سی هونگفا پایه معکوس 24 ولت 10 آمپر 5 پایه HONGFA HF118F-024-1ZS1T
  رله 24 ولت هونگفا
  رله ۲۴ ولت هونگفا
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 200 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۶۵,۰۰۰ تومان
  رله پی ال سی هونگفا پایه معکوس 5 ولت 10 آمپر 5 پایه HONGFA HF118F-005-1ZS1T
  رله پی ال سی هونگفا پایه معکوس 5 ولت 10 آمپر 5 پایه HONGFA HF118F-005-1ZS1T
  رله 5 ولت هونگفا
  رله ۵ ولت هونگفا
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 200 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۷۲,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی دوبل هونگفا 12 ولت 20 آمپر 8 پایه HONGFA HFKJ-012-BZSPT
  رله ماشینی دوبل هونگفا 12 ولت 20 آمپر 8 پایه HONGFA HFKJ-012-BZSPT
  رله 12 ولت هونگفا
  رله ۱۲ ولت هونگفا
  خرید بالای 100 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۱۴۵,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی دوبل هونگفا 12 ولت 25 آمپر 10 پایه HONGFA HFKDV 012-2ZST
  رله ماشینی دوبل هونگفا 12 ولت 25 آمپر 10 پایه HONGFA HFKDV 012-2ZST
  رله 12 ولت هونگفا
  رله ۱۲ ولت هونگفا
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی دوبل هونگفا 12 ولت 30 آمپر 10 پایه HONGFA HFKC-T 012-2ZT
  رله ماشینی دوبل هونگفا 12 ولت 30 آمپر 10 پایه HONGFA HFKC-T 012-2ZT
  رله 12 ولت هونگفا
  رله ۱۲ ولت هونگفا
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی هونگفا 12 ولت 20 آمپر 4 پایه HONGFA HFV11 12-H
  رله ماشینی هونگفا 12 ولت 20 آمپر 4 پایه HONGFA HFV11 12-H
  رله 12 ولت هونگفا
  رله ۱۲ ولت هونگفا
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی هونگفا 12 ولت 20 آمپر 4 پایه HONGFA HFV9 012-1H
  رله ماشینی هونگفا 12 ولت 20 آمپر 4 پایه HONGFA HFV9 012-1H
  رله 12 ولت هونگفا
  رله ۱۲ ولت هونگفا
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی هونگفا 12 ولت 25 آمپر 10 پایه HONGFA HFKD012-2ZST
  رله ماشینی هونگفا 12 ولت 25 آمپر 10 پایه HONGFA HFKD012-2ZST
  رله 12 ولت هونگفا
  رله ۱۲ ولت هونگفا
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی هونگفا 12 ولت 25 آمپر 5 پایه HONGFA HFKA-T 012-1ZPT
  رله ماشینی هونگفا 12 ولت 25 آمپر 5 پایه HONGFA HFKA-T 012-1ZPT
  رله 12 ولت هونگفا
  رله ۱۲ ولت هونگفا
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی هونگفا 12 ولت 25 آمپر 5 پایه HONGFA HFKF-12-1ZT
  رله ماشینی هونگفا 12 ولت 25 آمپر 5 پایه HONGFA HFKF-12-1ZT
  رله 12 ولت هونگفا
  رله ۱۲ ولت هونگفا
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی هونگفا 12 ولت 40 آمپر 6 پایه HONGFA 12-HST
  رله ماشینی هونگفا 12 ولت 40 آمپر 6 پایه HONGFA 12-HST
  رله 12 ولت هونگفا
  رله ۱۲ ولت هونگفا
  خرید بالای 5 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 5 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 25 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 100 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی هونگفا 24 ولت 20 آمپر 4 پایه HONGFA HFV9 024-1H
  رله ماشینی هونگفا 24 ولت 20 آمپر 4 پایه HONGFA HFV9 024-1H
  رله 24 ولت هونگفا
  رله ۲۴ ولت هونگفا
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی هونگفا 24 ولت 20 آمپر 5 پایه HONGFA HFV9 024-1Z
  رله ماشینی هونگفا 24 ولت 20 آمپر 5 پایه HONGFA HFV9 024-1Z
  رله 24 ولت هونگفا
  رله ۲۴ ولت هونگفا
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی هونگفا 24 ولت 30 آمپر 6 پایه HONGFA HFKP 024-1ZST
  رله ماشینی هونگفا 24 ولت 30 آمپر 6 پایه HONGFA HFKP 024-1ZST
  رله 24 ولت هونگفا
  رله ۲۴ ولت هونگفا
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی هونگفا دوبل 12 ولت 25 آمپر 10 پایه HONGFA HFKA 012-2ZST
  رله ماشینی هونگفا دوبل 12 ولت 25 آمپر 10 پایه HONGFA HFKA 012-2ZST
  رله 12 ولت هونگفا
  رله ۱۲ ولت هونگفا
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹ )
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری هونگفا 3 ولت 2 آمپر 6 پایه HONGFA HFD-003-1ZS
  رله مینیاتوری هونگفا 3 ولت 2 آمپر 6 پایه HONGFA HFD-003-1ZS
  رله 3 ولت هونگفا
  رله ۳ ولت هونگفا
  خرید بالای 25 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 25 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 200 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۱۷,۰۰۰ تومان
  رله کتابی هونگفا 1 کنتاکت باز 12 ولت 26 آمپر 4 پایه HONGFA HF161F-W
  رله کتابی هونگفا 1 کنتاکت باز 12 ولت 26 آمپر 4 پایه HONGFA HF161F-W
  رله 12 ولت هونگفا
  رله ۱۲ ولت هونگفا
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  رله کتابی هونگفا 12 ولت 12 آمپر 4 پایه HONGFA HF115FD-012
  رله کتابی هونگفا 12 ولت 12 آمپر 4 پایه HONGFA HF115FD-012
  HF115FD-012-1H1A
  HF۱۱۵FD-۰۱۲-۱H۱A
  ۳۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳۳ )
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  رله کتابی هونگفا 24 ولت 16 آمپر 8 پایه HONGFA HF115FK
  رله کتابی هونگفا 24 ولت 16 آمپر 8 پایه HONGFA HF115FK
  HF115FK-24-ZS3T
  HF۱۱۵FK-۲۴-ZS۳T
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۴۸,۰۰۰ تومان
  رله کتابی هونگفا ارتفاع کوتاه 24 ولت 16 آمپر 8 پایه HONGFA HF115F-024-1ZS3
  رله کتابی هونگفا ارتفاع کوتاه 24 ولت 16 آمپر 8 پایه HONGFA HF115F-024-1ZS3
  رله 24 ولت هونگفا
  رله ۲۴ ولت هونگفا
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  ۴۳,۰۰۰ تومان
  رله کتابی هونگفا ارتفاع کوتاه 24 ولت 8 آمپر 8 پایه HONGFA HF115F-024-2ZS4
  رله کتابی هونگفا ارتفاع کوتاه 24 ولت 8 آمپر 8 پایه HONGFA HF115F-024-2ZS4
  HF115F
  HF۱۱۵F
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۴۳,۰۰۰ تومان
  رله کتابی هونگفا ارتفاع کوتاه 24 ولت 8 آمپر 8 پایه HONGFA HF115FK
  رله کتابی هونگفا ارتفاع کوتاه 24 ولت 8 آمپر 8 پایه HONGFA HF115FK
  HF115FK-24-2ZS4T
  HF۱۱۵FK-۲۴-۲ZS۴T
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۴۸,۵۰۰ تومان
  رله کولری T شکل هونگفا 1 کنتاکت باز 12ولت 30 آمپر 4 پایه HF165FD
  رله کولری T شکل هونگفا 1 کنتاکت باز 12ولت 30 آمپر 4 پایه HF165FD
  HF165FD-12-HY1TFV HUNGFA MINIATURE HIGH POWER RELAY
  HF۱۶۵FD-۱۲-HY۱TFV HUNGFA MINIATURE HIGH POWER RELAY
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  رله کولری T شکل هونگفا 1 کنتاکت باز 12ولت 35 آمپر 4 پایه HF165F
  رله کولری T شکل هونگفا 1 کنتاکت باز 12ولت 35 آمپر 4 پایه HF165F
  HF165F-12-HT HUNGFA MINIATURE HIGH POWER RELAY
  HF۱۶۵F-۱۲-HT HUNGFA MINIATURE HIGH POWER RELAY
  ۶۵,۰۰۰ تومان

   رله هونگفا (Hongfa)

   معرفی برند هونگفا

   کمپانی هونگفا  (  هنگفا )  دارای 160 نوع رله از سری پلاس و 40 هزار نوع رله از خانواده‌های رله سیگنال، رله خودرویی، رله‌های برقی، رله‌های لچ و رله‌ با تکنولوژی انرژی‌های جدید و نو می‌باشد. همچنین قادر است سالانه 10 تا 15 سری از رله‌های جدید با ظرفیت‌های تولید سالانه را تولید کرده و با ظرفیت‌های تولید سالانه تا 2.8 میلیارد را توسعه دهد.
   Hongfa که به فارسی به دوشکل هونگفا یا هنگفا نوشته می شود ، تنها شرکت رله در چین است که دارای "برند برتر چینی و "علامت تجاری مشهور چینی" است. همچنین بیشترین سهم را در چین  برای رله‌های خودرو به خود اختصاص داده است. از دیگر پیشرفت‌های این شرکت می‌توان به گسترش سریع کارخانه‌های تولیدی و امکانات تحقیقاتی و طراحی اشاره کرد. به مرور زمان هونگفا نیز بیشترین سهم را در جهان برای رله‌های برق به خود اختصاص داد. و از لحاظ درآمد هونگفا در صنعت رله جهانی رتبه اول را دارد.
   شرکت هونگفا در زمینه رله و قطعات الکترونیک دارای گواهینامه‌هایی همچون:
   • Vde
   • UI/CUL
   • TUV
   •  CQC
   از کاربرد‌های چشم‌گیر این شرکت می‌توان به کنترل برق صنعتی، تجهیزات خودرویی، مخابرات، لوازم خانگی، تجهیزات پزشکی  و..اشاره کرد.

   رله صنعتی

   Plc  و ابزار کمکی، ماشین ابزار و تجهیزات مکانیکی صنعتی، آسانسور و سایر کنترل صنعتی و کنترل ایمنی.

   محصولات مرتبط

   • HF140FF-G
   • HF18FZ
   • HF10F
   • HFA6
   • HFA4
   • HF140FF
   • HF49FD
   • HF118F
   • HFA6A
   • HF13F
   • HF14FW
   • HF115FP
   • HF157F
   • HFA2
   • HF18FF/HF18FH
   • HF115F
   • HF3701
   • HF14FF
   • HF41F
   • HF115F-A
   • HFA4A
   • HF140FF
   • HFA2B
   • HFA3B
   • HFA4B
   • HFA4G
   • HFRB400
   • HFRD400

   رله پاور

   لوازم خانگی، کنترل دما، برق، نظارت بر امنیت، اتوماسیون اداری و...

   محصولات مرتبط

   رله چفت کننده

   کنتور هوشمند، روشنایی هوشمند، سوکت هوشمند، حفاظت رله و...

   محصولات مرتبط

   • HFE33
   • HFE60
   • HFE62
   • HFE70
   • HFE20
   • HFE10-50
   • HFE25

   رله خودرو

   کنترل بدنه خودرو، کنترل موتور، کنترل امنیتی، جمع آوری اطلاعات رانندگی، وسایل رفاهی/تفریحی و ...

   محصولات مرتبط

   • HFV9-G
   • HFV12
   • HFKH
   • HF3628
   • HFKC/HFKC-T
   • HFKM
   • HFK7-T
   • HFK9-T

   رله سیگنال

   نظارت بر امنیت و حفاظت، کنترل کننده دما، مرکز پزشکی، تجهیزات تست، تجهیزات شبکه و... 

   محصولات مرتبط

   • HFD3-VI
   • HFD4-I
   • HFD3-I
   • HFD5
   • HFD17
   • HFD3-H

   رله ولتاژ بالا DC 

   رله DC ولتاژ بالا  (HVDC) به طور گسترده در سیستم های تولید برق فتوولتائیک، وسایل نقلیه الکتریکی و شارژرهای آنها و... استفاده می شود.

   محصولات مرتبط

   • HFE82V-20
   • HFE82V-40
   • HFE82V-60
   • HFE82V-60B
   • HFZ16V-30
   • HFZ17V-50

   سوکت رله

   تطبیق سوکت طراحی ساختار جدید، فن آوری پیشرفته برای اطمینان از کارآمدتر و قابل اطمینان تر.

   محصولات مرتبط

   رله فرکانس بالا

   محصولات مرتبط

   • HFD43
   • HFD45
   • HFD32
   • HFD48

   ماژول رله

   محصولات مرتبط

   • HFA4-AS
   • HF115FK-AS
   • HF115FP-AS
   • HF13F-AS
   • HF157F-AS

   خرید و قیمت رله هونگفا از فروشگاه اسپرینت الکترونیک

   خرید رله هونگفا یک محصول مهم و حساس است

   • کیفیت ساخت: از اهمیت بالایی برخوردار است که رله هونگفا از مواد با کیفیت و با استانداردهای بین‌المللی ساخته شده باشد. این موضوع می‌تواند تأثیر زیادی بر عملکرد و عمر مفید رله داشته باشد.
   • قابلیت‌های فنی: ویژگی‌های فنی مانند ولتاژ و جریان کاری، تحمل دما، عمر مفید، سرعت عمل و دقت، از جمله مواردی هستند که باید در نظر گرفته شود.
   • استانداردها و گواهی‌نامه‌ها: اطمینان حاصل کنید که رله هونگفا دارای استانداردهای معتبر صنعتی و گواهی‌نامه‌های لازم مانند CE و UL است.
   •  قابلیت اطمینان: رله هونگفا باید قابل اطمینان و پایدار باشد و بتواند در شرایط مختلف کارکرد کند.
   •  خدمات پس از فروش: همچنین فروشگاه اسپرینت الکترونیک این اطمینان را به شما می‌دهد که شما عزیزان در صورت نیاز به تعمیر یا تعویض رله به فروشگاه مراجعه کنید.

   در نهایت شما عزیزان با توجه به نیاز شخصی خود و در نظر گرفتن موارد بالا محصول مورد نظر خود را انتخاب و خریداری کنید.

   رله هونگفا Hongfa
   خیر
   بله