رله بچه میلون اچ کا ای 12 ولت 20 آمپر 5 پایه CM51H-S-DC12V-C HKE
  رله بچه میلون اچ کا ای 12 ولت 20 آمپر 5 پایه CM51H-S-DC12V-C HKE
  CMA51H-S-DC12V-C
  CMA۵۱H-S-DC۱۲V-C
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  رله بچه میلون اچ کا ای 24 ولت 20 آمپر 5 پایه CMA51H-S HKE
  رله بچه میلون اچ کا ای 24 ولت 20 آمپر 5 پایه CMA51H-S HKE
  CMA51H-S-DC24V
  CMA۵۱H-S-DC۲۴V
  ۲۵,۰۰۰ تومان
  رله بچه میلون ان اچ جی 12 ولت 20 آمپر 5 پایه NHG NT78
  رله بچه میلون ان اچ جی 12 ولت 20 آمپر 5 پایه NHG NT78
  SDT-S-112DMR
  SDT-S-۱۱۲DMR
  ۱۲,۶۵۰ تومان
  رله بچه میلون هلی شان 12 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC12V
  رله بچه میلون هلی شان 12 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC12V
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۱۱۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۱۱۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 1000 واحد۳۳۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۱۳,۳۱۰ تومان
  رله بچه میلون هلی شان 24 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC24V-C
  رله بچه میلون هلی شان 24 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC24V-C
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۴۴۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 1000 واحد۶۶۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۱۴,۵۲۰ تومان
  رله بچه میلون هلی شان 5 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC5V-C
  رله بچه میلون هلی شان 5 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC5V-C
  رله 5 ولت هلی شان
  رله ۵ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 1000 واحد۶۶۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۱۳,۷۵۰ تومان
  رله پایه میلون اچ کا ای 12 ولت 7 آمپر 5 پایه HKE HRS4H-S-DC12V
  رله پایه میلون اچ کا ای 12 ولت 7 آمپر 5 پایه HKE HRS4H-S-DC12V
  HRS4H-S-DC12V
  HRS۴H-S-DC۱۲V
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  رله پایه میلون اچ کا ای 24 ولت 7 آمپر 5 پایه HKE HRS4H-S-DC24V
  رله پایه میلون اچ کا ای 24 ولت 7 آمپر 5 پایه HKE HRS4H-S-DC24V
  HRS4H-S-DC24V
  HRS۴H-S-DC۲۴V
  ۱۵,۰۰۰ تومان
  رله پایه میلون امرون 12ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5LE-14
  رله پایه میلون امرون 12ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5LE-14
  رله میلون امرن
  رله میلون امرن
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 1000 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۵۱,۰۰۰ تومان
  رله پایه میلون امرون 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5LA-14-24VDC
  رله پایه میلون امرون 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5LA-14-24VDC
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۷)
  • خرید بالای 1000 واحد۹,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲۰)
  ۴۶,۰۰۰ تومان
  رله پایه میلون امرون 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5LE-14R387
  رله پایه میلون امرون 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5LE-14R387
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 1000 واحد۶,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  ۴۶,۰۰۰ تومان
  رله پایه میلون امرون 5 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5LA-14-5VDC
  رله پایه میلون امرون 5 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5LA-14-5VDC
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۷)
  • خرید بالای 1000 واحد۹,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲۰)
  ۴۶,۰۰۰ تومان
  رله میلون اسپرینت 12 ولت 10 آمپر 5 پایه SPRINT SP3F-1Z-12
  رله میلون اسپرینت 12 ولت 10 آمپر 5 پایه SPRINT SP3F-1Z-12
  رله 12 ولت اسپرینت
  رله ۱۲ ولت اسپرینت
  خرید بالای 25 واحد۸۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۸۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱۸۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 1000 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۷,۴۸۰ تومان
  رله میلون پاسر تچ 9 ولت 6 آمپر 5 پایه PACER TECH RU-9SH-1C-P
  رله میلون پاسر تچ 9 ولت 6 آمپر 5 پایه PACER TECH RU-9SH-1C-P
  رله 9 ولت پاسر تچ
  رله ۹ ولت پاسر تچ
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵)
  • خرید بالای 1000 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲۰)
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  رله میلون پاسر تچ 9 ولت 7 آمپر 5 پایه PACER TECH RW-9SH-1C-N
  رله میلون پاسر تچ 9 ولت 7 آمپر 5 پایه PACER TECH RW-9SH-1C-N
  رله 9 ولت پاسر تچ
  رله ۹ ولت پاسر تچ
  ۹,۰۰۰ تومان ۵۰۰ تومان تخفیف ( %۶ )
  ۸,۵۰۰ تومان
  رله میلون تی تی آی 12 ولت 20 آمپر 5 پایه TTI TR81-12VDC-SC-C
  رله میلون تی تی آی 12 ولت 20 آمپر 5 پایه TTI TR81-12VDC-SC-C
  TR81-12VDC-SC-C
  TR۸۱-۱۲VDC-SC-C
  ۱۱,۰۰۰ تومان
  رله میلون تی تی آی 48 ولت 10 آمپر 5 پایه TTI TRD-48VDC-FC-CL
  رله میلون تی تی آی 48 ولت 10 آمپر 5 پایه TTI TRD-48VDC-FC-CL
  TRD-48VDC-FC-CL
  TRD-۴۸VDC-FC-CL
  ۱۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲۰ )
  ۱۲,۰۰۰ تومان
  رله میلون تی تی آی 9 ولت 20 آمپر 5 پایه TTI TR81
  رله میلون تی تی آی 9 ولت 20 آمپر 5 پایه TTI TR81
  TR81-9VDC-SC-C
  TR۸۱-۹VDC-SC-C
  ۱۱,۰۰۰ تومان
  رله میلون تیانبو 12 ولت 20 آمپر 5 پایه TIANBO TRKM-S-Z
  رله میلون تیانبو 12 ولت 20 آمپر 5 پایه TIANBO TRKM-S-Z
  TRKM-D-S-Z
  TRKM-D-S-Z
  ۲۵,۰۰۰ تومان
  رله میلون تیانبو 24 ولت 20 آمپر 5 پایه TIANBO TRKM-S-Z
  رله میلون تیانبو 24 ولت 20 آمپر 5 پایه TIANBO TRKM-S-Z
  TRKM L-24VDC-S-Z
  TRKM L-۲۴VDC-S-Z
  ۲۵,۰۰۰ تومان
  رله میلون تیانبو 5 ولت 7 آمپر 5 پایه TIANBO HJR-3FF-S-Z
  رله میلون تیانبو 5 ولت 7 آمپر 5 پایه TIANBO HJR-3FF-S-Z
  HJR-3FF
  HJR-۳FF
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۲۱,۰۰۰ تومان
  رله میلون قوطی بلند تیانبو 12 ولت 10 آمپر 5 پایه TIANBO HJR-21FF
  رله میلون قوطی بلند تیانبو 12 ولت 10 آمپر 5 پایه TIANBO HJR-21FF
  HJR-21FF-S-Z2
  HJR-۲۱FF-S-Z۲
  ۳۰,۰۰۰ تومان
  رله میلون قوطی بلند تیانبو 24 ولت 10 آمپر 5 پایه TIANBO HJR-21FF
  رله میلون قوطی بلند تیانبو 24 ولت 10 آمپر 5 پایه TIANBO HJR-21FF
  HJR-21FF-S-Z-24
  HJR-۲۱FF-S-Z-۲۴
  ۳۰,۰۰۰ تومان
  رله میلون هلی شان 5 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-DC5V-S-C
  رله میلون هلی شان 5 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-DC5V-S-C
  رله 5 ولت هلی شان
  رله ۵ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۳۳۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 1000 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۱۶,۷۲۰ تومان
  رله میلون هلی شان 12 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-22F-DC12V-C
  رله میلون هلی شان 12 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-22F-DC12V-C
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 1000 واحد۴۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۱۸,۴۰۰ تومان
  رله میلون هلی شان 12 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-DC12V-S-C
  رله میلون هلی شان 12 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-DC12V-S-C
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۳۳۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۳۳۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 1000 واحد۷۷۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۱۳,۷۵۰ تومان
  رله میلون هلی شان 24 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-DC24V-S-C
  رله میلون هلی شان 24 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-DC24V-S-C
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۱۱۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۱۱۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 1000 واحد۳۳۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۱۴,۷۴۰ تومان
  رله میلون هلی شان 24 ولت 12 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8-22F-DC24V-C
  رله میلون هلی شان 24 ولت 12 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8-22F-DC24V-C
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 25 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 1000 واحد۱,۶۵۰ تومان تخفیف ( %۹)
  ۱۸,۱۵۰ تومان
  رله میلون هلی شان 3 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-DC3V-S-C
  رله میلون هلی شان 3 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-DC3V-S-C
  رله 3 ولت هلی شان
  رله ۳ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۴۴۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 1000 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۱۶,۷۲۰ تومان
  رله میلون هلی شان 48 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-DC48V-S-C
  رله میلون هلی شان 48 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-DC48V-S-C
  رله 48 ولت هلی شان
  رله ۴۸ ولت هلی شان
  خرید بالای 100 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 1000 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۱۸,۱۵۰ تومان
  رله میلون هلی شان 6 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-DC6V-S-C
  رله میلون هلی شان 6 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-DC6V-S-C
  رله 6 ولت هلی شان
  رله ۶ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۴۴۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 1000 واحد۶۶۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۱۷,۸۲۰ تومان
  رله میلون هلی شان 9 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-DC9V-S-C
  رله میلون هلی شان 9 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-DC9V-S-C
  رله 9 ولت هلی شان
  رله ۹ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۴۴۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 1000 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۱۷,۸۲۰ تومان
  رله میلون کیانجی 12 ولت 7 آمپر 5 پایه QIANJI JQC-3f(T73)-12vdc
  رله میلون کیانجی 12 ولت 7 آمپر 5 پایه QIANJI JQC-3f-T73--12vdc
  رله 12 ولت کیانجی
  رله ۱۲ ولت کیانجی
  ۷,۰۰۰ تومان
  رله پایه میلون امرون 12 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5LA-14-12VDC
  رله پایه میلون امرون 12 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5LA-14-12VDC
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  رله میلون اچ کا اف 12 ولت 10 آمپر 5 پایه HKF JQC-3F
  رله میلون اچ کا اف 12 ولت 10 آمپر 5 پایه HKF JQC-3F
  رله 12 ولت اچ کا اف
  رله ۱۲ ولت اچ کا اف
  رله میلون اچ کا پی 12 ولت 10 آمپر 5 پایه HKP JQC-3FP
  رله میلون اچ کا پی 12 ولت 10 آمپر 5 پایه HKP JQC-3FP
  رله 12 ولت اچ کا پی
  رله ۱۲ ولت اچ کا پی

   رله پایه میلون

   این رله ها که شکل ساختاری اکثر آنها به صورت مکعب مربع و 5 پایه میباشند معروف به رله میلیون هستند.که به صورت یک کنتاکت باز و بسته و در ولتاژ های مختلف از 3 ولت تا 48 ولت و جریان 7 تا 20 آمپر در بازار موجود میباشند
   به خاطر ارزان بودن و همیشه در دسترس بودن این نوع رله ها به یکی از محبوب ترین رله ها برای تولید دستگاه های الکترونیک درآمده است 

   رله میلون در بازار ایران به سه مدل معروف میباشد:

   رله بچه میلیون که معروف به رله ماشینی میباشد و بیشتر در صنایع خودرو سازی استفاده میشود 
   رله های بدنه کوتاه 7 امپری که بیشترین نوع مصرف را در بین اقشار مختلف دارا می باشد از پروژه های دانشجویی تا صنایع لوازم خانگی و نظامی همه رله میلیون را استفاده می‌نمایند
   رله بدنه بلند 15 آمپری که بیشتر در ساخت محافظ برق کاربرد دارد 
   اسپرینت الکترونیک مفتخر است که  رله های میلون با برند هلی شان را در هر سه مدل و با رنج کامل ولتاژی واردات می نماید.

   توضیح مفهوم الکترونیک و بررسی برد محافظ برق

   الکترونیک، مجموعه‌ای از قطعات الکترونیک است که در بردهای الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این قطعات در تمام لوازم خانگی و صوتی تصویری مانند یخچال، تلویزیون و سایر لوازم الکترونیکی استفاده می‌شود.
   برد محافظ برق یکی از بردهای مهم الکترونیکی است که در تمام خانه‌ها پیدا می‌شود. این برد شامل قطعات مختلفی از جمله رله، خازن، آی سی، مقاومت و ال ای دی است. این برد محافظ برق عمدتاً برای حفاظت از دستگاه‌های الکتریکی در خانه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
   در این برد، رله یکی از قطعات استفاده شده است که نقش مهمی در عملکرد این برد دارد. همچنین، مجموعه اسپرینت الکترونیک یکی از شرکت‌های فعال در زمینه فعالیت‌های الکترونیک است که به طور گسترده در این بردها استفاده می‌شود.

   کار و مصارف رله در مدارهای الکترونیکی

   رله یک قطعه الکترونیکی است که وظیفه قطع و وصل کردن جریان برق را دارد. به طور ساده، می‌توان آن را مانند یک کلید برق تصور کرد که به صورت خودکار فعال و غیرفعال می‌شود. رله‌ها در محافظ‌های خانگی، بردهای یخچال، بردهای فرمان آسانسور و هر جایی که نیاز به قطع و وصل جریان برق در یک مدار الکترونیکی باشد، استفاده می‌شوند.
   با استفاده از رله، می‌توان جریان برق را به صورت اتوماتیک قطع و وصل کرد، بدون نیاز به دستیابی فیزیکی به محل مدار. این ویژگی‌های رله آن را به یک قطعه کاربردی و حیاتی در دستگاه‌های الکترونیکی تبدیل کرده است.
   با این توضیحات، مفهوم الکترونیک و نقش بردهای الکترونیکی به خوبی توضیح داده شده است و قطعات مورد استفاده در برد محافظ برق نیز به صورت جامع تشریح شده است.

   استاندارد های رله میلون

   رله میلون، یک قطعه محافظ برق است که عمده فعالیت مجموعه اسپرینت الکترونیک است. برای انتخاب یک رله میلون با کیفیت و مطمئن، باید به استانداردهای آن توجه کرد. 
   اگر رله میلونی را خریدید که هیچ استانداردی روی آن نبود، بهتر است آن را دور بیندازید، زیرا این نشان‌دهنده کیفیت و قابلیت‌های مطلوب نیست.

   رله‌های با برند هلی شان، که فروشگاه اسپرینت الکترونیک نمایندگی آن هست، دارای 4 استاندارد مختلف می‌باشد که عبارتند از:

   1. استاندارد CQC (مختص کشور چین)
   2. استاندارد CE (مختص اتحادیه اروپا)
   3. استاندارد LU (مختص کشور کانادا)
   4. استاندارد TUV (مختص کشور آلمان)
   به علاوه، فروشگاه اسپرینت الکترونیک نیز یک رله با برند اسپرینت تولید کرده است که قیمت آن به نفع مشتری می‌باشد. این رله با برند SPE (که مخفف SPRINT ELECTRONIC ) دو استاندارد زیر را دارد:
   1. استاندارد CQC (چین)
   2. استاندارد CE (اروپا)
   بنابراین، اگر به دنبال یک رله با استانداردهای معتبر و با کیفیت هستید، رله با برند هلی شان یا اسپرینت الکترونیک را در نظر بگیرید.

   بررسی تخصصی دیگر پارامترهای رله میلون

   در بخش قبلی در مورد انتخاب رله میلون با استانداردهای معتبر صحبت کردیم. حالا می‌خواهیم به بررسی تخصصی‌تر این موضوع بپردازیم.
   یکی از روش‌های بررسی کیفیت رله میلون، بررسی متریال آن است. می‌توان با شکاف زدن پوست رله و یا استفاده از اهنربا، درصد اهن و نیکل موجود در آن را اندازه‌گیری کرد. همچنین، با تست جذب اهن توسط اهنربا، می‌توان تشخیص داد که آیا رله از جنس فلز است یا خیر.
   روش دیگر برای بررسی کیفیت رله، وزن‌گیری آن است. با وزن‌گیری رله می‌توان به نقطه‌ای از کیفیت و ساختار آن پی برد. به عنوان مثال، رله‌های برندهای مختلف وزن‌های متفاوتی دارند که ممکن است نشان‌دهنده کیفیت و مواد استفاده شده در ساخت آن‌ها باشد.
   علاوه بر این، برای بررسی متریال رله، می‌توان دیتاشیت (کاتالوگ) آن را مورد بررسی قرار داد. اطلاعات در دیتاشیت شامل جزئیات متریال مورد استفاده در ساخت رله است که به شما کمک می‌کند تا بهترین تصمیم را در خصوص خرید رله مطابق با نیاز خود بگیرید.
   از جمله برخی از متریال ها در رله های میلون عبارتند از:
   1. AGNI نقره (90%) و نیکل
   2. AGCDO نقره و کادیوم
   3. AGSNO اکسید قلع نقره
   با این روش‌های بررسی، می‌توانید به صورت تخصصی‌تر و دقیق‌تر به انتخاب و خرید رله مطمئن‌تر بپردازید.

   متریال کنتاکت رله میلون

   برای مشخص شدن متریال کنتاکت رله، به کاتالوگ محصول مراجعه کنید. این رله‌ها از متریال‌های مختلفی برای کنتاکت استفاده می‌کنند، از جمله:
   1. AGNI: شامل 90% نقره و 10% نیکل است. این متریال در اکثر رله‌های موجود در بازار استفاده می‌شود.
   2. AGCDO: شامل نقره و کادیوم است و در برخی از رله‌ها استفاده می‌شود.
   3. AGSNO: شامل اکسید قلع نقره و دارای رسانایی بالایی است. این متریال نسبت به AGCDO تخریب زیست محیطی کمتری دارد. در سال‌های اخیر، این متریال به‌روز شده و به نام AGSNO2 شناخته می‌شود که بسیاری از کمپانی‌ها، از جمله تولیدکنندگان رله میلون، از آن استفاده می‌کنند.
   با مراجعه به کاتالوگ محصول و بررسی این موارد، می‌توانید با دقت بیشتر به تشخیص متریال کنتاکت رله بپردازید و تصمیم به خرید مناسب‌تری بگیرید.
   رله پایه میلون
   بر اساس سازنده
   • HELISHUN
   • HKE
   • HKF
   • HKP
   • LIMING
   • NHG
   • OEG
   • OMRON
   • PACER TECH
   • QIANJI
   • RAYEX
   • SPRINT
   • TIANBO
   • TTI
   ولتاژ
   جریان
   تعداد پایه
   نوع کنتاکت
   خیر
   بله