رله پای گرد امرون 24 ولت 3 کنتاکت 11 پایه OMRON MK3SP
  رله پای گرد امرون 24 ولت 3 کنتاکت 11 پایه OMRON MK3SP
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  خرید بالای 10 واحد۳,۳۹۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 10 واحد۳,۳۹۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۵,۶۵۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۹,۰۴۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۳۰۸,۴۹۰ تومان
  رله پایه گرد امرون 220 AC ولت کنتاکت 10 آمپر 8 پایه OMRON MK2SP
  رله پایه گرد امرون 220 AC ولت کنتاکت 10 آمپر 8 پایه OMRON MK2SP
  رله 220 ولت امرون
  رله ۲۲۰ ولت امرون
  خرید بالای 10 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 10 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۲۶۳,۰۰۰ تومان
  رله پایه گرد امرون 48 ولت 2 کنتاکت 10 آمپر 8 پایه OMRON MK2P-I
  رله پایه گرد امرون 48 ولت 2 کنتاکت 10 آمپر 8 پایه OMRON MK2P-I
  رله 48 ولت امرون
  رله ۴۸ ولت امرون
  خرید بالای 10 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 10 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۱۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۲۷۵,۰۰۰ تومان
  رله پایه گرد سانگ چوآن ۱۲ ولت ۱۰ آمپر ۸ پایه SONG CHUAN 703XB
  رله پایه گرد سانگ چوآن ۱۲ ولت ۱۰ آمپر ۸ پایه SONG CHUAN 703XB
  رله 12 ولت سانگ چوآن
  رله ۱۲ ولت سانگ چوآن
  خرید بالای 10 واحد۶,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 10 واحد۶,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 100 واحد۱۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۲۸۲,۰۰۰ تومان
  رله پایه گرد سانگ چوآن 220 ولت 10 آمپر 11 پایه SONG CHUAN 703XC
  رله پایه گرد سانگ چوآن 220 ولت 10 آمپر 11 پایه SONG CHUAN 703XC
  رله 220 ولت سانگ چوآن
  رله ۲۲۰ ولت سانگ چوآن
  خرید بالای 10 واحد۶,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 10 واحد۶,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 100 واحد۱۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۲۸۲,۰۰۰ تومان
  رله پایه گرد سانگ چوآن 230 ولت 10 آمپر 11 پایه SONG CHUAN 205-3CC-DM-1
  رله پایه گرد سانگ چوآن 230 ولت 10 آمپر 11 پایه SONG CHUAN 205-3CC-DM-1
  رله 230 ولت سانگ چوآن
  رله ۲۳۰ ولت سانگ چوآن
  خرید بالای 10 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 10 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 50 واحد۲۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • خرید بالای 100 واحد۴۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۷)
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان
  رله پایه گرد سانگ چوآن 24 ولت 10 آمپر 8 پایه SONG CHUAN 205-2CC-DM-1
  رله پایه گرد سانگ چوآن 24 ولت 10 آمپر 8 پایه SONG CHUAN 205-2CC-DM-1
  رله 24 ولت سانگ چوآن
  رله ۲۴ ولت سانگ چوآن
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  رله پایه گرد فیندر 110 ولت 10 آمپر 11 پایه 60.13.8.110 FINDER
  رله پایه گرد فیندر 110 ولت 10 آمپر 11 پایه 60.13.8.110 FINDER
  رله 110 ولت فیندر
  رله ۱۱۰ ولت فیندر
  خرید بالای 10 واحد۶,۳۲۵ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 10 واحد۶,۳۲۵ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱۲,۶۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۱۸,۹۷۵ تومان تخفیف ( %۵)
  ۳۸۵,۸۲۵ تومان
  رله پایه گرد فیندر 12 ولت 10 آمپر 11 پایه 60.13.9.12 FINDER
  رله پایه گرد فیندر 12 ولت 10 آمپر 11 پایه 60.13.9.12 FINDER
  رله 12 ولت فیندر
  رله ۱۲ ولت فیندر
  خرید بالای 10 واحد۱۲,۶۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 10 واحد۱۲,۶۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۲۵,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 100 واحد۳۱,۶۲۵ تومان تخفیف ( %۸)
  ۳۷۹,۵۰۰ تومان
  رله پایه گرد فیندر 12 ولت 10 آمپر 6 پایه 60.12.9.12 FINDER
  رله پایه گرد فیندر 12 ولت 10 آمپر 6 پایه 60.12.9.12 FINDER
  رله 12 ولت فیندر
  رله ۱۲ ولت فیندر
  خرید بالای 10 واحد۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 10 واحد۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۲۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 100 واحد۲۴,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  ۳۵۲,۰۰۰ تومان
  رله پایه گرد فیندر 230 ولت 10 آمپر 11 پایه 60.13.8.230 FINDER
  رله پایه گرد فیندر 230 ولت 10 آمپر 11 پایه 60.13.8.230 FINDER
  رله 230 فیندر
  رله ۲۳۰ فیندر
  ۴۵۱,۰۰۰ تومان
  رله پایه گرد فیندر 230 ولت 10 آمپر 8 پایه FINDER 60.12.8.230
  رله پایه گرد فیندر 230 ولت 10 آمپر 8 پایه FINDER 60.12.8.230
  رله 230 ولت فیندر
  رله ۲۳۰ ولت فیندر
  خرید بالای 10 واحد۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 10 واحد۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۳۶۸,۵۰۰ تومان
  رله پایه گرد فیندر 24 ولت 10 آمپر 11 پایه 60.13.9.24 FINDER
  رله پایه گرد فیندر 24 ولت 10 آمپر 11 پایه 60.13.9.24 FINDER
  60/13/024
  ۶۰/۱۳/۰۲۴
  ۴۵۶,۵۰۰ تومان

   رله پایه گرد

   رله پایه گرد
   بر اساس سازنده
   • FINDER
   • OMRON
   • SONG CHUAN
   ولتاژ
   جریان
   تعداد پایه
   نوع کنتاکت
   خیر
   بله