رله پایه گرد فیندر 24 ولت 10 آمپر 8 پایه 60.12.9.24 FINDER
  رله پایه گرد فیندر 24 ولت 10 آمپر 8 پایه 60.12.9.24 FINDER
  60/12/9/24
  ۶۰/۱۲/۹/۲۴
  خرید بالای 10 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۲۲)
  • خرید بالای 10 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۲۲)
  • خرید بالای 50 واحد۴۱,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  ۵۰۳,۸۰۰ تومان
  رله شیشه ای پاور امرون پایه گرد 24 ولت 10 آمپر 8 پایه OMRON MKS2P
  رله شیشه ای پاور امرون پایه گرد 24 ولت 10 آمپر 8 پایه OMRON MKS2P
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  خرید بالای 10 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 10 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای پای گرد امرون 220 ولت 3 کنتاکت 11 پایه OMRON MK3SP
  رله شیشه ای پای گرد امرون 220 ولت 3 کنتاکت 11 پایه OMRON MK3SP
  MKS3P-220VAC
  MKS۳P-۲۲۰VAC
  خرید بالای 10 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 10 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۳۴۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای پای گرد امرون 24 ولت 3 کنتاکت 11 پایه OMRON MK3SP
  رله شیشه ای پای گرد امرون 24 ولت 3 کنتاکت 11 پایه OMRON MK3SP
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  خرید بالای 10 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 10 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۳۴۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای پایه گرد امرون 220 AC ولت کنتاکت 10 آمپر 8 پایه OMRON MK2SP
  رله شیشه ای پایه گرد امرون 220 AC ولت کنتاکت 10 آمپر 8 پایه OMRON MK2SP
  رله 220 ولت امرون
  رله ۲۲۰ ولت امرون
  خرید بالای 10 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 10 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای پایه گرد امرون 48 ولت 2 کنتاکت 10 آمپر 8 پایه OMRON MK2P-I
  رله شیشه ای پایه گرد امرون 48 ولت 2 کنتاکت 10 آمپر 8 پایه OMRON MK2P-I
  رله 48 ولت امرون
  رله ۴۸ ولت امرون
  ۳۲۰,۰۰۰ تومان ۷۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲۲ )
  ۲۴۹,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای پایه گرد سانگ چوآن ۱۲ ولت ۱۰ آمپر ۸ پایه SONG CHUAN 703XB
  رله شیشه ای پایه گرد سانگ چوآن ۱۲ ولت ۱۰ آمپر ۸ پایه SONG CHUAN 703XB
  رله 12 ولت سانگ چوآن
  رله ۱۲ ولت سانگ چوآن
  خرید بالای 10 واحد۶,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 10 واحد۶,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 100 واحد۱۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۲۸۲,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای پایه گرد سانگ چوآن 220 ولت 10 آمپر 11 پایه SONG CHUAN 703XC
  رله شیشه ای پایه گرد سانگ چوآن 220 ولت 10 آمپر 11 پایه SONG CHUAN 703XC
  رله 220 ولت سانگ چوآن
  رله ۲۲۰ ولت سانگ چوآن
  خرید بالای 10 واحد۶,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 10 واحد۶,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 100 واحد۱۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۲۸۲,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای پایه گرد سانگ چوآن 230 ولت 10 آمپر 11 پایه SONG CHUAN 205-3CC-DM-1
  رله شیشه ای پایه گرد سانگ چوآن 230 ولت 10 آمپر 11 پایه SONG CHUAN 205-3CC-DM-1
  رله 230 ولت سانگ چوآن
  رله ۲۳۰ ولت سانگ چوآن
  خرید بالای 10 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 10 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 50 واحد۲۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • خرید بالای 100 واحد۴۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۷)
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای پایه گرد سانگ چوآن 230 ولت 3 کنتاکت 6 آمپر 11 پایه SONG CHUAN 205
  رله شیشه ای پایه گرد سانگ چوآن 230 ولت 3 کنتاکت 6 آمپر 11 پایه SONG CHUAN 205
  رله 230 ولت سانگ چوآن
  رله ۲۳۰ ولت سانگ چوآن
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای پایه گرد سانگ چوآن 24 ولت 10 آمپر 8 پایه SONG CHUAN 205-2CC-DM-1
  رله شیشه ای پایه گرد سانگ چوآن 24 ولت 10 آمپر 8 پایه SONG CHUAN 205-2CC-DM-1
  رله 24 ولت سانگ چوآن
  رله ۲۴ ولت سانگ چوآن
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای پایه گرد فیندر 110 ولت ای سی 10 آمپر 11 پایه 60.13.8.110 FINDER
  رله شیشه ای پایه گرد فیندر 110 ولت ای سی 10 آمپر 11 پایه 60.13.8.110 FINDER
  رله 110 ولت فیندر
  رله ۱۱۰ ولت فیندر
  خرید بالای 10 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۱۹)
  • خرید بالای 10 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۱۹)
  • خرید بالای 50 واحد۵۱,۷۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  ۵۸۸,۵۰۰ تومان
  رله شیشه ای پایه گرد فیندر 12 ولت 10 آمپر 11 پایه Finder 60.13.9.12
  رله شیشه ای پایه گرد فیندر 12 ولت 10 آمپر 11 پایه Finder 60.13.9.12
  رله 12 ولت فیندر
  رله ۱۲ ولت فیندر
  خرید بالای 10 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۲۰)
  • خرید بالای 10 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۲۰)
  • خرید بالای 50 واحد۴۹,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  ۵۵۵,۵۰۰ تومان
  رله شیشه ای پایه گرد فیندر 12 ولت 10 آمپر 6 پایه 60.12.9.12 FINDER
  رله شیشه ای پایه گرد فیندر 12 ولت 10 آمپر 6 پایه 60.12.9.12 FINDER
  رله 12 ولت فیندر
  رله ۱۲ ولت فیندر
  خرید بالای 10 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۲۰)
  • خرید بالای 10 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۲۰)
  • خرید بالای 50 واحد۴۸,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  ۵۴۶,۷۰۰ تومان
  رله شیشه ای پایه گرد فیندر 230 ولت 10 آمپر 11 پایه 60.13.8.230 FINDER
  رله شیشه ای پایه گرد فیندر 230 ولت 10 آمپر 11 پایه 60.13.8.230 FINDER
  رله 230 فیندر
  رله ۲۳۰ فیندر
  خرید بالای 10 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۳۸)
  • خرید بالای 10 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۳۸)
  • خرید بالای 50 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۵۲۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای پایه گرد فیندر 230 ولت 10 آمپر 8 پایه FINDER 60.12.8.230
  رله شیشه ای پایه گرد فیندر 230 ولت 10 آمپر 8 پایه FINDER 60.12.8.230
  رله 230 ولت فیندر
  رله ۲۳۰ ولت فیندر
  خرید بالای 10 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۲۲)
  • خرید بالای 10 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۲۲)
  • خرید بالای 50 واحد۴۱,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • خرید بالای 100 واحد۴۵,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  ۵۰۳,۸۰۰ تومان
  رله شیشه ای پایه گرد فیندر 24 ولت 10 آمپر 11 پایه 60.13.9.24 FINDER
  رله شیشه ای پایه گرد فیندر 24 ولت 10 آمپر 11 پایه 60.13.9.24 FINDER
  60/13/024
  ۶۰/۱۳/۰۲۴
  خرید بالای 10 واحد۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 10 واحد۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۴۸۴,۰۰۰ تومان

   رله پایه گرد

   رله‌های پایه گرد با برند امرون (omron) در دو نوع ولتاژ  AC/DC طراحی شده است. 

   رله‌های پایه گرد دارای دو پایه هستند عبارتند از:

   رله پایه گرد امرون (OMRON) رقیب خوبی برای برند فیندر(FINDER) هستند. رله‌های پایه گرد امرون از لحاظ قیمت به صرفه تر از رله‌های پایه گرد فیندرنیز می‌باشند.

   کاربرد رله‌های پایه گرد:

   • برد‌های آسانسوری
   • برد‌های اتاق کنترل فرمان
   • کنترل پنل آسانسور

   فروشگاه اسپرینت مرجع تخصصی رله‌های امرون (OMRON) و سانگ چوآن (SONG CHUAN) نیز می‌باشد.

   ⁠رله های پایه گرد در رنج ولتاژهای متفاوتی در فروشگاه اسپرینت ارائه می‌شود:

   رله پایه گرد 12 ولت
   رله پایه گرد 24 ولت
   رله پایه گرد 48 ولت
   رله پایه گرد 110 ولت
   رله پایه گرد 220 ولت

   رله پایه گرد
   بر اساس سازنده
   • FINDER
   • OMRON
   • SONG CHUAN
   ولتاژ
   جریان
   تعداد پایه
   نوع کنتاکت
   خیر
   بله