رله پکیجی امرون 12ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G5NB-1A-E
  رله پکیجی امرون 12ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G5NB-1A-E
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  خرید بالای 50 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 500 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۱۹,۵۰۰ تومان
  رله پکیجی امرون 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5Q-14
  رله پکیجی امرون 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5Q-14
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  خرید بالای 50 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 500 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۳۷,۰۰۰ تومان
  رله پکیجی امرون 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G5NB-1A-E
  رله پکیجی امرون 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G5NB-1A-E
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  خرید بالای 50 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 500 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۱۸,۵۰۰ تومان
  رله پکیجی امرون 5 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G5NB-1A-E
  رله پکیجی امرون 5 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G5NB-1A-E
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 500 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  رله پکیجی او ای جی 12 ولت 5 آمپر 4 پایه OEG PCJ-112D3M
  رله پکیجی او ای جی 12 ولت 5 آمپر 4 پایه OEG PCJ-112D3M
  رله 12 ولت او ای جی
  رله ۱۲ ولت او ای جی
  ۱۹,۵۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰ )
  ۱۷,۵۰۰ تومان
  رله پکیجی او ای جی 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OJE- SS-124DM
  رله پکیجی او ای جی 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OJE- SS-124DM
  OJE-SS-124DM
  OJE-SS-۱۲۴DM
  ۱۸,۰۰۰ تومان ۶,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳۳ )
  ۱۲,۰۰۰ تومان
  رله پکیجی پاناسونیک 12 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ112
  رله پکیجی پاناسونیک 12 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ112
  رله 12 ولت پاناسونیک
  رله ۱۲ ولت پاناسونیک
  خرید بالای 50 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۳۰,۰۰۰ تومان
  رله پکیجی پاناسونیک 12 ولت 5 آمپر 4 پایه PANASONIC ALDP112
  رله پکیجی پاناسونیک 12 ولت 5 آمپر 4 پایه PANASONIC ALDP112
  رله 12 ولت پاناسونیک
  رله ۱۲ ولت پاناسونیک
  ۲۶,۰۰۰ تومان
  رله پکیجی پاناسونیک 24 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ124
  رله پکیجی پاناسونیک 24 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ124
  رله 24 ولت پاناسونیک
  رله ۲۴ ولت پاناسونیک
  خرید بالای 50 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۳۰,۰۰۰ تومان
  رله پکیجی پاناسونیک 24 ولت 5 آمپر 4 پایه PANASONIC ALDP124
  رله پکیجی پاناسونیک 24 ولت 5 آمپر 4 پایه PANASONIC ALDP124
  رله 24 ولت پاناسونیک
  رله ۲۴ ولت پاناسونیک
  خرید بالای 50 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 500 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۲۵,۰۰۰ تومان
  رله پکیجی پاناسونیک 5 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ105 JQ1P-5V-F
  رله پکیجی پاناسونیک 5 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ105 JQ1P-5V-F
  رله 5 ولت پاناسونیک
  رله ۵ ولت پاناسونیک
  ۳۳,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳ )
  ۳۲,۰۰۰ تومان
  رله پکیجی تایکو 12 ولت 5 آمپر 4 پایه TYCO PCH-112L2M-WG
  رله پکیجی تایکو 12 ولت 5 آمپر 4 پایه TYCO PCH-112L2M-WG
  رله 12 ولت تایکو
  رله ۱۲ ولت تایکو
  ۳۰,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۳ )
  ۲۶,۰۰۰ تومان
  رله پکیجی تایکو 24 ولت 5 آمپر 4 پایه TYCO PCH-124L2M
  رله پکیجی تایکو 24 ولت 5 آمپر 4 پایه TYCO PCH-124L2M
  رله 24 ولت تایکو
  رله ۲۴ ولت تایکو
  ۲۹,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۴ )
  ۲۵,۰۰۰ تومان
  رله پکیجی تایکو 24 ولت 5 آمپر 4 پایه TYCO PCH-124L2M-WG
  رله پکیجی تایکو 24 ولت 5 آمپر 4 پایه TYCO PCH-124L2M-WG
  رله 24 ولت تایکو
  رله ۲۴ ولت تایکو
  ۲۹,۰۰۰ تومان
  رله پکیجی تی تی آی 5 ولت 5 آمپر 4 پایه TTI TRJ-5VDC
  رله پکیجی تی تی آی 5 ولت 5 آمپر 4 پایه TTI TRJ-5VDC
  TRJ-5VDC-SB-AL
  TRJ-۵VDC-SB-AL
  ۲۲,۰۰۰ تومان
  رله پکیجی تی تی آی 24 ولت 5 آمپر 4 پایه TTI TRJ-24VDC
  رله پکیجی تی تی آی 24 ولت 5 آمپر 4 پایه TTI TRJ-24VDC
  TRJ-24VDC-SA-AL
  TRJ-۲۴VDC-SA-AL
  ۲۲,۰۰۰ تومان
  رله پکیجی فوجیتسو ۱۲ولت 5 آمپر 4 پایه FUJITSU F3AA012E
  رله پکیجی فوجیتسو ۱۲ولت 5 آمپر 4 پایه FUJITSU F3AA012E
  رله 12 ولت فوجیتسو
  رله ۱۲ ولت فوجیتسو
  ۳۸,۰۰۰ تومان ۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۸ )
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  رله پکیجی فوجیستو 24 ولت 5 آمپر 4 پایه FUJITSU F3AA024E
  رله پکیجی فوجیستو 24 ولت 5 آمپر 4 پایه FUJITSU F3AA024E
  رله 24 ولت فوجیستو
  رله ۲۴ ولت فوجیستو
  خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 500 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۳۷,۰۰۰ تومان
  رله پکیجی هونگفا 24 ولت 5 آمپر 6 پایه HONGFA HF42
  رله پکیجی هونگفا 24 ولت 5 آمپر 6 پایه HONGFA HF42
  HF42-024
  HF۴۲-۰۲۴
  ۹۵,۰۰۰ تومان
  رله پکیجی امرون 12 ولت 10 آمپر 4 پایه OMRON G5Q-1A
  رله پکیجی امرون 12 ولت 10 آمپر 4 پایه OMRON G5Q-1A
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  رله پکیجی امرون 12 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5Q-14
  رله پکیجی امرون 12 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5Q-14
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  رله پکیجی امرون 12 ولت 3 آمپر 4 پایه OMRON G5NB-1A
  رله پکیجی امرون 12 ولت 3 آمپر 4 پایه OMRON G5NB-1A
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  رله پکیجی پاناسونیک 24 ولت 5 آمپر 6 پایه PANASONIC ALA2PF24
  رله پکیجی پاناسونیک 24 ولت 5 آمپر 6 پایه PANASONIC ALA2PF24
  رله 24 ولت پاناسونیک
  رله ۲۴ ولت پاناسونیک
  رله پکیجی تایکو 24 ولت 5 آمپر 4 پایه TYCO PCJ-124D3M
  رله پکیجی تایکو 24 ولت 5 آمپر 4 پایه TYCO PCJ-124D3M
  رله 24 ولت تایکو
  رله ۲۴ ولت تایکو
  رله پکیجی تایکو 24 ولت 5 آمپر 6 پایه TYCO OSA-SH-224DM5
  رله پکیجی تایکو 24 ولت 5 آمپر 6 پایه TYCO OSA-SH-224DM5
  رله 24 ولت تایکو
  رله ۲۴ ولت تایکو
  رله پکیجی سانگ چوآن 5 ولت 5 آمپر 4 پایه SONG CHUAN 202-1AC
  رله پکیجی سانگ چوآن 5 ولت 5 آمپر 4 پایه SONG CHUAN 202-1AC
  رله 5 ولت سانگ چوآن
  رله ۵ ولت سانگ چوآن

   رله پکیجی

   رله پکیجی چیست؟

   رله پکیجی همان طور که از نامش پیداست در انواع بردهای پکیج کاربرد دارد. البته این مدل رله ها کاربردهای فراوان دیگری در لوازم خانگی و دیگر صنایع دارند ولی به دلیل استفاده‌ی بیشتر آنها در بردهای پکیج در بازار الکترونیک ایران به این نام مشهور شده اند.
   اکثر رله های پکیجی به صورت یک کنتاکت باز و یک کنتاکت باز و بسته با جریان 5 و 10 آمپر ارائه می شوند رله پکیجی پاناسونیک با تحمل دمای 40- 85 درجه سانتی گراد و جریان 5 آمپر یک رله مناسب برای برد پکیج میباشد که دارای تحمل درجه حرارت بالا و تعداد کنتاکت بالا میباشد.
   اکثر رله های پکیجی ارائه شده در اسپرینت الکترونیک از دو برند معروف و معتبر پاناسونیک و امرون میباشد که دارای استانداردهای معتبر و بسته بندی مناسب میباشند. و باعث شده است که سالیان سال تعمیرکاران و تولیدکنندگان بردهای پکیجی بوتان، ایران رادیاتور و و دیگر پکیج ها با اطمینان کامل از این نوع رله ها استفاده نمایند.
   بیشترین مشکلی که ممکن است برای برد پکیج پیش بیاید، خراب شدن رله فن پکیج میباشد. رله فن پکیج، قطعه ای است که اجازه میدهد فن روشن شود در نتیجه اگر رله فن خراب شود، یا فن همیشه روشن میماند و یا این که هیچوقت روشن نمیشود. رله فن به دو صورت ممکن است خراب شود. اگر رله مدت زمان زیادی کار کند، کنتاکت رله خال میزند. خال زدن رله فن پکیج باعث میشود که کنتاکت های آن به همدیگر جوش بخورند و فن همیشه روشن بماند. تعمیرکاران می توانند رله فن پکیجی بوتان و رله فن پکیجی ایران رادیاتور و دیگر فن پکیج  ها را از اسپرینت الکترونیک تهیه کنند.

   علت خرابی فن پکیج ایران رادیاتور چیست؟

   علل مختلفی ممکن است سبب خراب شدن فن پکیج دیواری گردد. که به چند مورد مهم آن اشاره میکنیم:
   • رله فن پکیج خراب‌شده باشد
   • اتصالات برقی بین فن و برد پکیج قطع‌شده باشد.
   • موتور فن سوخته باشد.
   • کارکرد زیاد و استهلاک بیش ‌ازحد فن پکیج و دیگر عواملی که در هنگام عیب یابی فن پکیج ایران رادیاتور می‌توان آن‌ها را به‌طور دقیق‌تر شناسایی نمود

   معرفی رله های پکیجی کاربردی و پرفروش در اسپرینت الکترونیک:

   خرید رله پکیجی

   نگران خرید رله پکیجی نباشید! اسپرینت الکترونیک به عنوان اولین وارد کننده رله های پکیجی در ایران سه برند مطرح پاناسونیک (Panasonic)، امرون(Omron) و تایکو(Tyco) را در بازار الکترونیک ارائه میدهد، تعمیرکاران و تولیدکنندگان پکیج، همکاران و کاربران مصرف کننده نهایی میتوانند رله های پکیجی را به صورت تک و عمده با اطمینان خاطر از قیمت مناسب آن از فروشگاه اسپرینت الکترونیک خریداری کرده و با خرید عمده از تخفیف های ویژه و پلکانی بهره مند شوند.
   رله پکیجی
   بر اساس سازنده
   • FUJITSU
   • Hongfa
   • OEG
   • OMRON
   • PANASONIC
   • SONG CHUAN
   • TTI
   • TYCO
   ولتاژ
   جریان
   تعداد پایه
   نوع کنتاکت
   سایز
   خیر
   بله