رله بند انگشتی تاکامیساوا 24 ولت 5 آمپر 4 پایه TAKAMISAWA JV24S-KT
  رله بند انگشتی تاکامیساوا 24 ولت 5 آمپر 4 پایه TAKAMISAWA JV24S-KT
  رله 24 ولت تاکامیساوا
  رله ۲۴ ولت تاکامیساوا
  خرید بالای 20 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۶۵۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  رله بند انگشتی تایکو 24 ولت 10 آمپر 4 پایه TYCO-OJE-SH-124HM
  رله بند انگشتی تایکو 24 ولت 10 آمپر 4 پایه TYCO-OJE-SH-124HM
  رله 24 ولت تایکو
  رله ۲۴ ولت تایکو
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۲۷,۵۰۰ تومان
  رله بند انگشتی تایکو 5 ولت 8 آمپر 4 پایه TYCO OJE-SH-105LMH
  رله بند انگشتی تایکو 5 ولت 8 آمپر 4 پایه TYCO OJE-SH-105LMH
  رله 5 ولت تایکو
  رله ۵ ولت تایکو
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۲۷,۵۰۰ تومان
  رله بند انگشتی سانگ چوآن 24 ولت 5 آمپر 4 پایه SONG SHUAN 307N-1AC-F-C
  رله بند انگشتی سانگ چوآن 24 ولت 5 آمپر 4 پایه SONG SHUAN 307N-1AC-F-C
  رله 24 ولت سانگ چوآن
  رله ۲۴ ولت سانگ چوآن
  خرید بالای 50 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۱۳,۰۰۰ تومان
  رله بند انگشتی سانگل 5 ولت 5 آمپر 4 پایه SONGLE SRSB-05VDC-SL-A
  رله بند انگشتی سانگل 5 ولت 5 آمپر 4 پایه SONGLE SRSB-05VDC-SL-A
  رله 5 ولت سانگل
  رله ۵ ولت سانگل
  ۱۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲۰ )
  ۱۲,۰۰۰ تومان
  رله بند انگشتی هلی شان 5 ولت 5 آمپر 4 پایه HELISHUN HLS-32F-HS
  رله بند انگشتی هلی شان 5 ولت 5 آمپر 4 پایه HELISHUN HLS-32F-HS
  رله 5 ولت هلی شان
  رله ۵ ولت هلی شان
  خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۱)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۱)
  • خرید بالای 50 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۶)
  • خرید بالای 100 واحد۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲۱)
  ۱۹,۰۰۰ تومان
  رله بند انگشتی هلی شان 12 ولت 5 آمپر 4 پایه HELISHUN HLS-32F-HS
  رله بند انگشتی هلی شان 12 ولت 5 آمپر 4 پایه HELISHUN HLS-32F-HS
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۱)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۱)
  • خرید بالای 50 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۶)
  • خرید بالای 100 واحد۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲۱)
  ۱۹,۰۰۰ تومان
  رله بند انگشتی هلی شان 24 ولت 5 آمپر 4 پایه HELISHUN HLS-32F-HS
  رله بند انگشتی هلی شان 24 ولت 5 آمپر 4 پایه HELISHUN HLS-32F-HS
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 50 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵)
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  رله بند انگشتی هونگفا 12 ولت 5 آمپر 5 پایه (Hf32F (HONGFA JZC-32F
  رله بند انگشتی هونگفا 12 ولت 5 آمپر 5 پایه -Hf32F -HONGFA JZC-32F
  JZC-32F-012
  JZC-۳۲F-۰۱۲
  خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  رله بند انگشتی هونگفا 24 ولت 3 آمپر 5 پایه HONGFA JZC-32F-024-ZS3
  رله بند انگشتی هونگفا 24 ولت 3 آمپر 5 پایه HONGFA JZC-32F-024-ZS3
  رله 24 ولت هونگفا
  رله ۲۴ ولت هونگفا
  خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  رله بند انگشتی هونگفا 5 ولت 10 آمپر 4 پایه HONGFA HF32F-G
  رله بند انگشتی هونگفا 5 ولت 10 آمپر 4 پایه HONGFA HF32F-G
  رله 5 ولت هونگفا
  رله ۵ ولت هونگفا
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  ۲۹,۰۰۰ تومان
  رله پکیجی تایکو 5 ولت 5 آمپر 4 پایه TYCO PCH-105L2M
  رله پکیجی تایکو 5 ولت 5 آمپر 4 پایه TYCO PCH-105L2M
  رله 5 ولت تایکو
  رله ۵ ولت تایکو
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۳۶,۰۰۰ تومان
  رله کبریتی امرون 24 ولت یک کنتاکت باز 3 آمپر 4 پایه OMRON G5B-1
  رله کبریتی امرون 24 ولت یک کنتاکت باز 3 آمپر 4 پایه OMRON G5B-1
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۴۴,۰۰۰ تومان
  رله کبریتی او ای جی 5 ولت 10 آمپر 4 پایه OEG SDT-S-105LMR
  رله کبریتی او ای جی 5 ولت 10 آمپر 4 پایه OEG SDT-S-105LMR
  رله 5 ولت او ای جی
  رله ۵ ولت او ای جی
  خرید بالای 20 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 50 واحد۴,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 100 واحد۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۶)
  ۳۵,۲۰۰ تومان
  رله کبریتی او ای جی 12 ولت 10 آمپر 4 پایه OEG SDT-S-112LMR
  رله کبریتی او ای جی 12 ولت 10 آمپر 4 پایه OEG SDT-S-112LMR
  رله 12 ولت او ای جی
  رله ۱۲ ولت او ای جی
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  رله کبریتی او ای جی 9 ولت 10 آمپر 4 پایه OEG SDT-SS-109DM
  رله کبریتی او ای جی 9 ولت 10 آمپر 4 پایه OEG SDT-SS-109DM
  رله 9 ولت او ای جی
  رله ۹ ولت او ای جی
  ۲۷,۵۰۰ تومان
  رله کبریتی تاکامیساوا 12 ولت 5 آمپر 4 پایه TAKAMISAWA JV12S-KT
  رله کبریتی تاکامیساوا 12 ولت 5 آمپر 4 پایه TAKAMISAWA JV12S-KT
  رله 12 ولت تاکامیساوا
  رله ۱۲ ولت تاکامیساوا
  ۱۰۸,۹۰۰ تومان ۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۱ )
  ۱۰۷,۸۰۰ تومان
  رله کبریتی تاکامیساوا 24 ولت 5 آمپر 5 پایه TAKAMISAWA VE24
  رله کبریتی تاکامیساوا 24 ولت 5 آمپر 5 پایه TAKAMISAWA VE24
  VE24HE-K
  VE۲۴HE-K
  خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  رله کبریتی سانگ چوآن 24 ولت 7 آمپر 5 پایه SONG CHUAN 851N-1C-C
  رله کبریتی سانگ چوآن 24 ولت 7 آمپر 5 پایه SONG CHUAN 851N-1C-C
  رله 24 ولت سانگ چوآن
  رله ۲۴ ولت سانگ چوآن
  ۹۵,۰۰۰ تومان
  رله کبریتی شین‌می 5 ولت 8 آمپر 4 پایه SHINMEI RPE-5-Q
  رله کبریتی شین‌می 5 ولت 8 آمپر 4 پایه SHINMEI RPE-5-Q
  رله 5 ولت شین‌می
  رله ۵ ولت شین‌می
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  ۲۶,۰۰۰ تومان
  رله بند انگشتی 12 ولت 10 آمپر 4 پایه CHUROD A1-S-112HA
  رله بند انگشتی 12 ولت 10 آمپر 4 پایه CHUROD A1-S-112HA
  رله 12 ولت
  رله ۱۲ ولت
  رله بند انگشتی تایکو 12 ولت 10 آمپر 4 پایه TYCO OJE-SH-112HMF
  رله بند انگشتی تایکو 12 ولت 10 آمپر 4 پایه TYCO OJE-SH-112HMF
  رله 12 ولت تایکو
  رله ۱۲ ولت تایکو
  رله بند انگشتی تایکو 5 ولت 10 آمپر 4 پایه TYCO OJE-SH-105HM
  رله بند انگشتی تایکو 5 ولت 10 آمپر 4 پایه TYCO OJE-SH-105HM
  رله 5 ولت تایکو
  رله ۵ ولت تایکو
  رله بند انگشتی تی تی آی 24 ولت 5 آمپر 4 پایه TTI TRC-24VDC
  رله بند انگشتی تی تی آی 24 ولت 5 آمپر 4 پایه TTI TRC-24VDC
  TRC-24VDC-SC-AL
  TRC-۲۴VDC-SC-AL
  رله بند انگشتی تیانبو 12 ولت 5 آمپر 4 پایه TIANBO TRG1L
  رله بند انگشتی تیانبو 12 ولت 5 آمپر 4 پایه TIANBO TRG1L
  TRG1
  TRG۱
  رله بند انگشتی سانگ چوآن 5 ولت 5 آمپر 4 پایه SONG CHUAN 892N-1AC-C
  رله بند انگشتی سانگ چوآن 5 ولت 5 آمپر 4 پایه SONG CHUAN 892N-1AC-C
  رله 5 ولت سانگ چوآن
  رله ۵ ولت سانگ چوآن
  رله بند انگشتی سانگ چوآن 12 ولت 10 آمپر 4 پایه SONG SHUAN 835-1A-C-10A
  رله بند انگشتی سانگ چوآن 12 ولت 10 آمپر 4 پایه SONG SHUAN 835-1A-C-10A
  197059
  ۱۹۷۰۵۹
  رله بند انگشتی سانگ چوآن 12 ولت 5 آمپر 4 پایه SONG SHUAN 307N-1AC-F-C
  رله بند انگشتی سانگ چوآن 12 ولت 5 آمپر 4 پایه SONG SHUAN 307N-1AC-F-C
  رله 12 ولت سانگ چوآن
  رله ۱۲ ولت سانگ چوآن
  رله بند انگشتی هونگفا 24 ولت 5 آمپر 4 پایه HONGFA JZC-32F 024-HS3
  رله بند انگشتی هونگفا 24 ولت 5 آمپر 4 پایه HONGFA JZC-32F 024-HS3
  رله 24 ولت هونگفا
  رله ۲۴ ولت هونگفا
  رله بند انگشتی هونگفا 5 ولت 5 آمپر 4 آمپر HONGFA JZC-32F
  رله بند انگشتی هونگفا 5 ولت 5 آمپر 4 آمپر HONGFA JZC-32F
  رله 5 ولت هونگفا
  رله ۵ ولت هونگفا
  رله کبریتی امرون 12 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G5PA-1-2
  رله کبریتی امرون 12 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G5PA-1-2
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  رله کبریتی تاکامیساوا 12 ولت 5 آمپر 5 پایه TAKAMISAWA VE12HE-K
  رله کبریتی تاکامیساوا 12 ولت 5 آمپر 5 پایه TAKAMISAWA VE12HE-K
  رله 12 ولت تاکامیساوا
  رله ۱۲ ولت تاکامیساوا
  رله کبریتی نایس 5 ولت 100 آمپر 4 پایه NAIS LK1AF-5V
  رله کبریتی نایس 5 ولت 100 آمپر 4 پایه NAIS LK1AF-5V
  رله 5 ولت نایس
  رله ۵ ولت نایس

   رله کبریتی

   رله‌های کبریتی از لحاظ ظاهری باریک و از رله‌های کتابی کوچکتر هستند. این رله‌ها به صورت 4 پایه، کنتاکت باز و 10 آمپری تولید می‌شوند. اکثر این محصولات از برند (تیاکو) tyco  و  (امرون) omron می‌باشند. برند TYCO با کدفنی SDT  نسبت به برند OMRON  با کدفنی G5PA  تولید قوی تری دارد.

   کاربرد‌ رله کبریتی

   رله های کبریتی عموما در لوازم خانگی، تلویزیون‌های قدیمی ( کابلی و مانیتورها) وصنایع روشنایی مورد استفاده قرار میگیرد.

   رله های کبریتی در رنج ولتاژهای متفاوتی در فروشگاه اسپرینت ارائه میشود:

   رله کبریتی 5 ولت
   رله کبریتی 12 ولت
   رله کبریتی 24 ولت
   رله کبریتی
   بر اساس سازنده
   • HELISHUN
   • Hongfa
   • NAIS
   • OEG
   • OMRON
   • SHINMEI
   • SONG CHUAN
   • SONGLE
   • TAKAMISAWA
   • TIANBO
   • TTI
   • TYCO
   ولتاژ
   جریان
   تعداد پایه
   نوع کنتاکت
   سایز
   خیر
   بله