رله شیشه ای تلفنی تی ای سی 48 ولت 2 کنتاکنت 2500 اهم TEC
  رله شیشه ای تلفنی تی ای سی 48 ولت 2 کنتاکنت 2500 اهم TEC
  رله 48 ولت تی ای سی
  رله ۴۸ ولت تی ای سی
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹ )
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای تلفنی زیمنس 20 ولت 550 اهم 5 آمپر SIEMENS V23154-DO720-C110
  رله شیشه ای تلفنی زیمنس 20 ولت 550 اهم 5 آمپر SIEMENS V23154-DO720-C110
  رله 20 ولت زیمنس
  رله ۲۰ ولت زیمنس
  ۸۵۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی الستا 24 ولت 6 آمپر 8 پایه ELESTA SGR282Z
  رله شیشه ای کتابی الستا 24 ولت 6 آمپر 8 پایه ELESTA SGR282Z
  رله 24 ولت الستا
  رله ۲۴ ولت الستا
  ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی امرون 1 کنتاکت باز 5 ولت 10 آمپر 4 پایه OMRON G2R-1117
  رله شیشه ای کتابی امرون 1 کنتاکت باز 5 ولت 10 آمپر 4 پایه OMRON G2R-1117
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  ۵۷,۷۵۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی امرون 110 ولت ای سی 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2
  رله شیشه ای کتابی امرون 110 ولت ای سی 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2
  رله 110 ولت امرون
  رله ۱۱۰ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۲)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۴)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۴۸)
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی امرون 110 ولت دی سی 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2
  رله شیشه ای کتابی امرون 110 ولت دی سی 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2
  G2R-2-110VDC
  G۲R-۲-۱۱۰VDC
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی امرون 12 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G2R-1
  رله شیشه ای کتابی امرون 12 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G2R-1
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۱۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۱۵)
  • خرید بالای 20 واحد۱۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۱۵)
  • خرید بالای 50 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۳۰)
  • خرید بالای 100 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۴۵)
  ۶۶,۲۰۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی امرون 12 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2R-1-E
  رله شیشه ای کتابی امرون 12 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2R-1-E
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۲۹)
  • خرید بالای 20 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۲۹)
  • خرید بالای 50 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۴۴)
  • خرید بالای 100 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۶۸,۵۰۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی امرون 12 ولت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2
  رله شیشه ای کتابی امرون 12 ولت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۳۱)
  • خرید بالای 20 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۳۱)
  • خرید بالای 50 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۴۶)
  • خرید بالای 100 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۶۵,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی امرون 220 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G2R-1SNI
  رله شیشه ای کتابی امرون 220 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G2R-1SNI
  رله 220 ولت امرون
  رله ۲۲۰ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۳۲۲,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی امرون 220 ولت 2 کنتاکت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2
  رله شیشه ای کتابی امرون 220 ولت 2 کنتاکت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2
  رله 220 ولت امرون
  رله ۲۲۰ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۲۰۲,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی امرون 230 ولت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2SNI
  رله شیشه ای کتابی امرون 230 ولت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2SNI
  رله 230 ولت امرون
  رله ۲۳۰ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۳۲۲,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی امرون 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G2R-1
  رله شیشه ای کتابی امرون 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G2R-1
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۲۹)
  • خرید بالای 20 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۲۹)
  • خرید بالای 50 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۴۳)
  • خرید بالای 100 واحد۴۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۶۹,۲۰۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی امرون 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G2R-1-SN
  رله شیشه ای کتابی امرون 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G2R-1-SN
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  خرید بالای 50 واحد۵,۵۱۳ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۵,۵۱۳ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۵,۵۱۳ تومان تخفیف ( %۳)
  ۱۹۲,۹۳۸ تومان
  رله شیشه ای کتابی امرون 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G2R-1SNI
  رله شیشه ای کتابی امرون 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G2R-1SNI
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۱۹۶,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی امرون 24 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2R-1-E
  رله شیشه ای کتابی امرون 24 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2R-1-E
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۲۹)
  • خرید بالای 20 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۲۹)
  • خرید بالای 50 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۴۴)
  • خرید بالای 100 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۶۸,۵۰۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی امرون 24 ولت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2
  رله شیشه ای کتابی امرون 24 ولت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۵۰ تومان تخفیف ( %۰.۰۷)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰ تومان تخفیف ( %۰.۰۷)
  • خرید بالای 50 واحد۱۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۱۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۲۹)
  ۶۸,۵۰۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی امرون 24 ولت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2-SN
  رله شیشه ای کتابی امرون 24 ولت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2-SN
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی امرون 24 ولت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2SNI
  رله شیشه ای کتابی امرون 24 ولت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2SNI
  G2R-2SNI
  G۲R-۲SNI
  خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۷,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۲۲۲,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی امرون 5 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G2R-1
  رله شیشه ای کتابی امرون 5 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G2R-1
  رله 5 ولت G2R-1
  رله ۵ ولت G۲R-۱
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی امرون 5 ولت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2
  رله شیشه ای کتابی امرون 5 ولت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۵۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۵۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۱۵۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۷۶,۶۵۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی پاناسونیک 24 ولت 4 کنتاکت 6 آمپر 10 پایه PANASONIC SFS3-DC24V
  رله شیشه ای کتابی پاناسونیک 24 ولت 4 کنتاکت 6 آمپر 10 پایه PANASONIC SFS3-DC24V
  رله 24 ولت پاناسونیک
  رله ۲۴ ولت پاناسونیک
  ۴۰۱,۵۰۰ تومان ۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱ )
  ۳۹۶,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی پاناسونیک 24ولت 4 کنتاکت 6 آمپر 10 پایه PANASONIC SFS2-DC24V
  رله شیشه ای کتابی پاناسونیک 24ولت 4 کنتاکت 6 آمپر 10 پایه PANASONIC SFS2-DC24V
  رله 24 ولت پاناسونیک
  رله ۲۴ ولت پاناسونیک
  ۴۷۳,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی پاناسونیک 6 کنتاکت 24 ولت 6 آمپر 14 پایه PANASONIC SFS4-DC24
  رله شیشه ای کتابی پاناسونیک 6 کنتاکت 24 ولت 6 آمپر 14 پایه PANASONIC SFS4-DC24
  رله 24 ولت پاناسونیک
  رله ۲۴ ولت پاناسونیک
  ۴۸۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی سانگ چوآن 110 ولت ای سی 12 آمپر 8 پایه SONG CHUAN 607-2CC-DM-1
  رله شیشه ای کتابی سانگ چوآن 110 ولت ای سی 12 آمپر 8 پایه SONG CHUAN 607-2CC-DM-1
  رله 110 ولت سانگ چوآن
  رله ۱۱۰ ولت سانگ چوآن
  ۳۵۶,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی سانگ چوآن 220 ولت 2 کنتاکت 12 آمپر 8 پایه SONG CHUAN 607-2CC-DM-1
  رله شیشه ای کتابی سانگ چوآن 220 ولت 2 کنتاکت 12 آمپر 8 پایه SONG CHUAN 607-2CC-DM-1
  رله 220 ولت سانگ چوآن
  رله ۲۲۰ ولت سانگ چوآن
  خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی فیندر 110 ولت ای سی 16 آمپر 8 پایه FINDER 40.61.8.110
  رله شیشه ای کتابی فیندر 110 ولت ای سی 16 آمپر 8 پایه FINDER 40.61.8.110
  رله 110 ولت فیندر
  رله ۱۱۰ ولت فیندر
  ۳۶۸,۴۴۵ تومان
  رله شیشه ای کتابی فیندر 110 ولت ای سی 8 آمپر 8 پایه FINDER 40.52.8.110
  رله شیشه ای کتابی فیندر 110 ولت ای سی 8 آمپر 8 پایه FINDER 40.52.8.110
  رله 110 ولت فیندر
  رله ۱۱۰ ولت فیندر
  خرید بالای 20 واحد۱,۱۵۵ تومان تخفیف ( %۰.۳۳)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۱۵۵ تومان تخفیف ( %۰.۳۳)
  • خرید بالای 50 واحد۳۱,۱۸۵ تومان تخفیف ( %۹)
  ۳۴۸,۸۱۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی فیندر 12 ولت 8 آمپر 8 پایه FINDER 40.52.9.012
  رله شیشه ای کتابی فیندر 12 ولت 8 آمپر 8 پایه FINDER 40.52.9.012
  رله 12 ولت فیندر
  رله ۱۲ ولت فیندر
  خرید بالای 20 واحد۱,۱۵۵ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۱۵۵ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱۹,۶۳۵ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 100 واحد۲۳,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۱۱)
  ۲۱۰,۲۱۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی فیندر 220 ولت 8 آمپر 8 پایه 2 کنتاکت FINDER 40.52.8.230
  رله شیشه ای کتابی فیندر 220 ولت 8 آمپر 8 پایه 2 کنتاکت FINDER 40.52.8.230
  رله 220 ولت فیندر
  رله ۲۲۰ ولت فیندر
  خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۳۴۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی فیندر 230 ولت 16 آمپر 8 پایه FINDER 40.61.8.230
  رله شیشه ای کتابی فیندر 230 ولت 16 آمپر 8 پایه FINDER 40.61.8.230
  رله 230 ولت فیندر
  رله ۲۳۰ ولت فیندر
  خرید بالای 20 واحد۱,۱۵۵ تومان تخفیف ( %۰.۳۱)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۱۵۵ تومان تخفیف ( %۰.۳۱)
  • خرید بالای 50 واحد۳۲,۳۴۰ تومان تخفیف ( %۹)
  ۳۷۴,۲۲۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی فیندر 24 ولت 8 آمپر 8 پایه FINDER 40.52.9.024
  رله شیشه ای کتابی فیندر 24 ولت 8 آمپر 8 پایه FINDER 40.52.9.024
  رله 24 ولت فیندر
  رله ۲۴ ولت فیندر
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۲۹)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۲۹)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۱۷۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی فیندر ارتفاع کوتاه 12 ولت 16 آمپر 8 پایه FINDER 40.61.9.12
  رله شیشه ای کتابی فیندر ارتفاع کوتاه 12 ولت 16 آمپر 8 پایه FINDER 40.61.9.12
  رله 12 ولت فیندر
  رله ۱۲ ولت فیندر
  خرید بالای 20 واحد۱,۱۵۵ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۱۵۵ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۳,۴۶۵ تومان تخفیف ( %۲)
  ۱۵۲,۴۶۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی هلی شان 12 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-14F1L-DC12V-C
  رله شیشه ای کتابی هلی شان 12 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-14F1L-DC12V-C
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۴۳,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی هلی شان 12 ولت 16 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-14F2L-DC12V-C
  رله شیشه ای کتابی هلی شان 12 ولت 16 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-14F2L-DC12V-C
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 20 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۴۵)
  • خرید بالای 20 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۴۵)
  • خرید بالای 50 واحد۴۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۴۴,۲۰۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی هلی شان 24 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-14F1L-DC24V-C
  رله شیشه ای کتابی هلی شان 24 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-14F1L-DC24V-C
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۴۳,۰۰۰ تومان

   رله کتابی

   معروف ترین نوع رله های کتابی از برند فیندر (FINDER) ایتالیا و امرون (OMRON) مالزی می باشد. اسپرینت الکترونیک در جهت کمک به تولیدکنندگان و طراحان بردهای اکترونیکی و صرفه جویی در هزینه های تولید اقدام به واردات انواع رله های کتابی از برند هلی شان (HELISHUN) نموده است که از نظر ساختار کاملا مطابق با برند فیندر و امرون بوده. و از لحاظ قیمت تقریبا نصف قیمت این دو برند معروف میباشد. نکته قابل توجه در مورد رله های کتابی هلی شان استاندارد های موجود بر روی رله میباشد که باعث شده تولیدکنندگان در ایران با اطمینان خاطر بیشتر بتوانند این برند از رله کتابی را جایگزین دو برند دیگر کنند.

   معرفی انواع رله کتابی

   معروف ترین و پرکاربردترین نوع رله کتابی، رله های کتابی 8 پایه هستند که در دو نوع شفاف یا شیشه ای و مهر و موم شده یا پلاستکی  با جریان 16 آمپر ، 8 آمپر و 5 آمپر ارائه میشوند. رله کتابی نوع 16 آمپر در اصطلاح یک کنتاکت باز و بسته است و نوع دوکنتاکت باز و بسته آن هم 8 آمپر و 5 آمپر موجود میباشد. البته رله های کتابی دارای تنوع زیادی است; مدل های 5 پایه ، 4 پایه و 6 پایه که 5 پایه با جریان 10 آمپر و 12 آمپر یک کنتاکت باز و بسته موجود میباشد. رله های 4 پایه کتابی نیز اغلب یک کنتاکت باز هستند با جریان های مختلف 10 آمپر ،12 آمپر و 16 آمپر میباشند که مدل 16 آمپر برای مصارف لوازم خانگی نظیر یخچال، ماشین لباسشویی و ماکروویو کاربرد فراوانی دارد.

   کاربرد‌های رله کتابی شیشه‌ای

   • برد‌های آسانسور
   • پمپ‌های آب ست ریست
   • برد‌های الکترونیکی خانگی مانند یخچال
   این رله جهت استفاده در تابلو های فرمان آسانسور و موارد دیگر نیاز به پایه سوکت ( پایه رله ) دارد که از طریق فروشگاه اسپرینت الکترونیک و لینک های ذیل میتوانید پایه های رله های شیشه ای سری G2R  را تهیه فرمایید.

   پایه سوکت‌های مناسب برای رله کتابی شیشه‌ای G2R

   سوکت رله ریلی مناسب برای رله های کتابی و شیشه ای 8 پایه
   سوکت رله روبردی مخصوص رله های کتابی 8 ‍پایه

   رله کتابی
   بر اساس سازنده
   • ELESTA
   • FINDER
   • HELISHUN
   • HKE
   • Hongfa
   • MATSUSHITA
   • NHG
   • OEG
   • OMRON
   • PACER TECH
   • PANASONIC
   • SANYOU
   • SCHNEIDER
   • SCHRACK
   • SIEMENS
   • SONG CHUAN
   • TEC
   • TIANBO
   • TTI
   • TYCO
   ولتاژ
   جریان
   تعداد پایه
   نوع کنتاکت
   سایز
   خیر
   بله