رله تلفنی تی ای سی 48 ولت 2 کنتاکنت 2500 اهم TEC
  رله تلفنی تی ای سی 48 ولت 2 کنتاکنت 2500 اهم TEC
  رله 48 ولت تی ای سی
  رله ۴۸ ولت تی ای سی
  خرید بالای 20 واحد۲۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 20 واحد۲۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 50 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  رله تلفنی زیمنس 20 ولت 550 اهم 5 آمپر SIEMENS V23154-DO720-C110
  رله تلفنی زیمنس 20 ولت 550 اهم 5 آمپر SIEMENS V23154-DO720-C110
  رله 20 ولت زیمنس
  رله ۲۰ ولت زیمنس
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  رله کتابی اچ کا ای 12 ولت 5 آمپر 6 پایه HKE HRMA-S-DC12V
  رله کتابی اچ کا ای 12 ولت 5 آمپر 6 پایه HKE HRMA-S-DC12V
  رله 12 ولت اچ کا ای
  رله ۱۲ ولت اچ کا ای
  ۳۰,۰۰۰ تومان
  رله کتابی الستا 110 ولت دی سی 8 آمپر 8 پایه ELESTA SGR282
  رله کتابی الستا 110 ولت دی سی 8 آمپر 8 پایه ELESTA SGR282
  رله 110 ولت الستا
  رله ۱۱۰ ولت الستا
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  رله کتابی الستا 24 ولت 6 آمپر 8 پایه ELESTA SGR282Z
  رله کتابی الستا 24 ولت 6 آمپر 8 پایه ELESTA SGR282Z
  رله 24 ولت الستا
  رله ۲۴ ولت الستا
  ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  رله کتابی امرون 1 کنتاکت باز 5 ولت 10 آمپر 4 پایه OMRON G2R-1117
  رله کتابی امرون 1 کنتاکت باز 5 ولت 10 آمپر 4 پایه OMRON G2R-1117
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  ۵۷,۷۵۰ تومان
  رله کتابی امرون 12 ولت 15 آمپر 6 پایه OMRON G4W-2214P-US-T130
  رله کتابی امرون 12 ولت 15 آمپر 6 پایه OMRON G4W-2214P-US-T130
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  رله کتابی امرون 12 ولت 5 آمپر 5 پایه OMRON G4U-117P
  رله کتابی امرون 12 ولت 5 آمپر 5 پایه OMRON G4U-117P
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  رله کتابی امرون 220 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G2R-1-SN
  رله کتابی امرون 220 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G2R-1-SN
  رله 220 ولت امرون
  رله ۲۲۰ ولت امرون
  ۲۱۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵ )
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  رله کتابی امرون 220 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G2R-1SNI
  رله کتابی امرون 220 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G2R-1SNI
  رله 220 ولت امرون
  رله ۲۲۰ ولت امرون
  ۲۳۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴ )
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  رله کتابی امرون 220 ولت 2 کنتاکت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2
  رله کتابی امرون 220 ولت 2 کنتاکت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2
  رله 220 ولت امرون
  رله ۲۲۰ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 20 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۲۵۵,۰۰۰ تومان
  رله کتابی امرون 24 ولت 15 آمپر 6 پایه OMRON G4W-2212P-VD-T130-R
  رله کتابی امرون 24 ولت 15 آمپر 6 پایه OMRON G4W-2212P-VD-T130-R
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۶۶,۰۰۰ تومان
  رله کتابی امرون 5 ولت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2
  رله کتابی امرون 5 ولت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۵۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۵۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۱۵۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۷۶,۶۵۰ تومان
  رله کتابی امرون ارتفاع کوتاه 12 ولت 12 آمپر 5 پایه OMRON G2RL-1
  رله کتابی امرون ارتفاع کوتاه 12 ولت 12 آمپر 5 پایه OMRON G2RL-1
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۵۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۵۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۱۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۶۴,۰۵۰ تومان
  رله کتابی امرون ارتفاع کوتاه 12 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2RL-1-E
  رله کتابی امرون ارتفاع کوتاه 12 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2RL-1-E
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۶۵,۰۰۰ تومان
  رله کتابی امرون ارتفاع کوتاه 12 ولت 8 آمپر 8 پایه OMRON G2RL-2
  رله کتابی امرون ارتفاع کوتاه 12 ولت 8 آمپر 8 پایه OMRON G2RL-2
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۶۱,۰۰۰ تومان
  رله کتابی امرون ارتفاع کوتاه 24 ولت 12 آمپر 5 پایه OMRON G2RL-1
  رله کتابی امرون ارتفاع کوتاه 24 ولت 12 آمپر 5 پایه OMRON G2RL-1
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۵۲۵ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۵۲۵ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۵۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۷۵ تومان تخفیف ( %۲)
  ۶۴,۰۵۰ تومان
  رله کتابی امرون ارتفاع کوتاه 24 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2RL-1-E -24VDC
  رله کتابی امرون ارتفاع کوتاه 24 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2RL-1-E -24VDC
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۲۱۰ تومان تخفیف ( %۰.۳۲)
  • خرید بالای 20 واحد۲۱۰ تومان تخفیف ( %۰.۳۲)
  • خرید بالای 50 واحد۴۲۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۵۲۵ تومان تخفیف ( %۱)
  ۶۴,۷۸۵ تومان
  رله کتابی امرون ارتفاع کوتاه 24 ولت 8 آمپر 8 پایه OMRON G2RL-2
  رله کتابی امرون ارتفاع کوتاه 24 ولت 8 آمپر 8 پایه OMRON G2RL-2
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۲۱۰ تومان تخفیف ( %۰.۳۱)
  • خرید بالای 20 واحد۲۱۰ تومان تخفیف ( %۰.۳۱)
  • خرید بالای 50 واحد۳۶۸ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۴۲۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۶۸,۴۶۰ تومان
  رله کتابی امرون شیشه ای 110 ولت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2
  رله کتابی امرون شیشه ای 110 ولت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2
  رله 110 ولت امرون
  رله ۱۱۰ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۲)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۴)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۴۸)
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  رله کتابی امرون شیشه ای 12 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G2R-1
  رله کتابی امرون شیشه ای 12 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G2R-1
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۱۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۱۵)
  • خرید بالای 20 واحد۱۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۱۵)
  • خرید بالای 50 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۳۱)
  • خرید بالای 100 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۴۶)
  ۶۴,۸۰۰ تومان
  رله کتابی امرون شیشه ای 12 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2R-1-E
  رله کتابی امرون شیشه ای 12 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2R-1-E
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۵۹,۰۰۰ تومان
  رله کتابی امرون شیشه ای 12 ولت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2
  رله کتابی امرون شیشه ای 12 ولت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۱۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۱۷)
  • خرید بالای 20 واحد۱۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۱۷)
  • خرید بالای 50 واحد۱۵۰ تومان تخفیف ( %۰.۲۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۳۳)
  ۶۰,۱۰۰ تومان
  رله کتابی امرون شیشه ای 230 ولت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2SNI
  رله کتابی امرون شیشه ای 230 ولت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2SNI
  رله 230 ولت امرون
  رله ۲۳۰ ولت امرون
  ۳۰۴,۵۰۰ تومان
  رله کتابی امرون شیشه ای 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G2R-1
  رله کتابی امرون شیشه ای 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G2R-1
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۶۳,۰۰۰ تومان
  رله کتابی امرون شیشه ای 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G2R-1-SN
  رله کتابی امرون شیشه ای 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G2R-1-SN
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  خرید بالای 50 واحد۵,۲۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۵,۲۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۵,۲۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۱۸۳,۷۵۰ تومان
  رله کتابی امرون شیشه ای 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G2R-1SNI
  رله کتابی امرون شیشه ای 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G2R-1SNI
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  خرید بالای 50 واحد۵,۲۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۵,۲۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۵,۲۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۱۸۳,۷۵۰ تومان
  رله کتابی امرون شیشه ای 24 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2R-1-E
  رله کتابی امرون شیشه ای 24 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2R-1-E
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  رله کتابی امرون شیشه ای 24 ولت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2
  رله کتابی امرون شیشه ای 24 ولت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۱۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۱۵)
  • خرید بالای 20 واحد۱۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۱۵)
  • خرید بالای 50 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۳۰)
  ۶۷,۲۰۰ تومان
  رله کتابی امرون شیشه ای 24 ولت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2-SN
  رله کتابی امرون شیشه ای 24 ولت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2-SN
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۲۶۲,۵۰۰ تومان
  رله کتابی او ای جی 5 ولت 10 آمپر 4 پایه OEG OMI-SH-105LM
  رله کتابی او ای جی 5 ولت 10 آمپر 4 پایه OEG OMI-SH-105LM
  رله 5 ولت او ای جی
  رله ۵ ولت او ای جی
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  رله کتابی او ای جی 5 ولت 16 آمپر 4 پایه OEG OMIH-SH-105LM
  رله کتابی او ای جی 5 ولت 16 آمپر 4 پایه OEG OMIH-SH-105LM
  رله 5 ولت او ای جی
  رله ۵ ولت او ای جی
  ۳۸,۵۰۰ تومان
  رله کتابی او ای جی 9 ولت 10 آمپر 4 پایه OEG OMIH-SH-109LM
  رله کتابی او ای جی 9 ولت 10 آمپر 4 پایه OEG OMIH-SH-109LM
  رله 9 ولت او ای جی
  رله ۹ ولت او ای جی
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۳۶,۰۰۰ تومان
  رله کتابی پاسر 12 ولت 10 آمپر 4 پایه PACER TECH RH-D12SH-1A-M
  رله کتابی پاسر 12 ولت 10 آمپر 4 پایه PACER TECH RH-D12SH-1A-M
  رله 12 ولت پاسر
  رله ۱۲ ولت پاسر
  خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 50 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۱)
  ۳۲,۰۰۰ تومان
  رله کتابی پاناسونیک 12 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC JW1FSN
  رله کتابی پاناسونیک 12 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC JW1FSN
  رله 12 ولت پاناسونیک
  رله ۱۲ ولت پاناسونیک
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۶۶,۰۰۰ تومان
  رله کتابی پاناسونیک 12 ولت 5 آمپر 8 پایه PANASONIC JW2SN-DC12
  رله کتابی پاناسونیک 12 ولت 5 آمپر 8 پایه PANASONIC JW2SN-DC12
  رله 12 ولت پاناسونیک
  رله ۱۲ ولت پاناسونیک
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۷۵,۰۰۰ تومان

   رله کتابی

   معروف ترین نوع رله های کتابی از برند فیندر (FINDER) ایتالیا و امرون (OMRON) مالزی می باشد. اسپرینت الکترونیک در جهت کمک به تولیدکنندگان و طراحان بردهای اکترونیکی و صرفه جویی در هزینه های تولید اقدام به واردات انواع رله های کتابی از برند هلی شان (HELISHUN) نموده است که از نظر ساختار کاملا مطابق با برند فیندر و امرون بوده. و از لحاظ قیمت تقریبا نصف قیمت این دو برند معروف میباشد. نکته قابل توجه در مورد رله های کتابی هلی شان استاندارد های موجود بر روی رله میباشد که باعث شده تولیدکنندگان در ایران با اطمینان خاطر بیشتر بتوانند این برند از رله کتابی را جایگزین دو برند دیگر کنند.

   معرفی انواع رله کتابی

   معروف ترین و پرکاربردترین نوع رله کتابی، رله های کتابی 8 پایه هستند که در دو نوع شفاف یا شیشه ای و مهر و موم شده یا پلاستکی  با جریان 16 آمپر ، 8 آمپر و 5 آمپر ارائه میشوند. رله کتابی نوع 16 آمپر در اصطلاح یک کنتاکت باز و بسته است و نوع دوکنتاکت باز و بسته آن هم 8 آمپر و 5 آمپر موجود میباشد. البته رله های کتابی دارای تنوع زیادی است; مدل های 5 پایه ، 4 پایه و 6 پایه که 5 پایه با جریان 10 آمپر و 12 آمپر یک کنتاکت باز و بسته موجود میباشد. رله های 4 پایه کتابی نیز اغلب یک کنتاکت باز هستند با جریان های مختلف 10 آمپر ،12 آمپر و 16 آمپر میباشند که مدل 16 آمپر برای مصارف لوازم خانگی نظیر یخچال، ماشین لباسشویی و ماکروویو کاربرد فراوانی دارد.

   رله‌های G2R

   رله کتابی شیشه ای برند امرون (omron ) ساخت کشور اندونزی از کمپانی مطرح ژاپن می‌باشد. رله‌های کتابی شیشه‌ای در برخی از صنف‌های تجاری به رله 24 ولت پمپ آب معروف است. بیشترین استفاده این رله‌ها در برد رله‌های 8 عددی و 16 عددی و برد‌های ست ریست (پمپ‌های آب) و در برخی از موارد قابل استفاده در انواع رله برد و انواع کارت رله PLC Relay Board می‌باشد. همانطور که از نام این محصول پیداست، رله‌های سری G2R امرون اکثرا دارای بدنه شیشه‌ای و شفاف هستند اما در مدل‎‌های قدیمی تر بدنه این رله‌ها پلاستیکی می‌باشند. سایز رله‌های سری G2R امرون 29x13x25.5mm  و درجه حرارت این رله -40...70°C می‌باشند.
   فروشگاه اسپرینت الکترونیک واردکننده اصلی رله‌های کتابی و دارای کامل‌ترین مجموعه از رله‌های OMRON است.

   کاربرد‌های رله کتابی شیشه‌ای

   • برد‌های آسانسور
   • پمپ‌های آب ست ریست
   • برد‌های الکترونیکی خانگی مانند یخچال
   این رله جهت استفاده در تابلو های فرمان آسانسور و موارد دیگر نیاز به پایه سوکت ( پایه رله ) دارد که از طریق فروشگاه اسپرینت الکترونیک و لینک های ذیل میتوانید پایه های رله های شیشه ای سری G2R  را تهیه فرمایید.

   پایه سوکت‌های مناسب برای رله کتابی شیشه‌ای G2R

   سوکت رله ریلی مناسب برای رله های کتابی و شیشه ای 8 پایه
   سوکت رله روبردی مخصوص رله های کتابی 8 ‍پایه

   رله کتابی
   بر اساس سازنده
   • ELESTA
   • FINDER
   • HELISHUN
   • HKE
   • Hongfa
   • MATSUSHITA
   • NHG
   • OEG
   • OMRON
   • PACER TECH
   • PANASONIC
   • SANYOU
   • SCHNEIDER
   • SCHRACK
   • SIEMENS
   • SONG CHUAN
   • TEC
   • TTI
   • TYCO
   ولتاژ
   جریان
   تعداد پایه
   نوع کنتاکت
   سایز
   خیر
   بله