رله شیشه ای پاور امرون سوکتی 4 کنتاکت 110 ولت ای سی 3 آمپر 14 پایه OMRON MY4N-GS
  رله شیشه ای پاور امرون سوکتی 4 کنتاکت 110 ولت ای سی 3 آمپر 14 پایه OMRON MY4N-GS
  رله 110 امرون
  رله ۱۱۰ امرون
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 200 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۱۷۳,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای پاور سانگ چوآن 110 ولت ای سی 25 آمپر 8 پایه SONG CHUAN 735-2C-C1
  رله شیشه ای پاور سانگ چوآن 110 ولت ای سی 25 آمپر 8 پایه SONG CHUAN 735-2C-C1
  رله 110 ولت سانگ چوآن
  رله ۱۱۰ ولت سانگ چوآن
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای پایه ایزومی تی تی آی 110 ولت 10 آمپر 8 پایه TTI TRL-110VAC P-2C
  رله شیشه ای پایه ایزومی تی تی آی 110 ولت 10 آمپر 8 پایه TTI TRL-110VAC P-2C
  رله 110 ولت تی تی آی
  رله ۱۱۰ ولت تی تی آی
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان ۳۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲۹ )
  ۷۸,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای پایه ایزومی تی تی آی 110 ولت 10 آمپر 8 پایه TTI TRL-110VAC P-2CL
  رله شیشه ای پایه ایزومی تی تی آی 110 ولت 10 آمپر 8 پایه TTI TRL-110VAC P-2CL
  رله 110 ولت تی تی آی
  رله ۱۱۰ ولت تی تی آی
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۸ )
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای پایه راستا لحیمی تی تی آی 110 ولت 10 آمپر 8 پایه TTI TRY-110VAC S-2C R
  رله شیشه ای پایه راستا لحیمی تی تی آی 110 ولت 10 آمپر 8 پایه TTI TRY-110VAC S-2C R
  رله 110 ولت تی تی آی
  رله ۱۱۰ ولت تی تی آی
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۸ )
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای پایه سوکتی تی تی آی 4 کنتاکت 110 ولت 5 آمپر 14 پایه TTI TRY110VAC S-4CL
  رله شیشه ای پایه سوکتی تی تی آی 4 کنتاکت 110 ولت 5 آمپر 14 پایه TTI TRY110VAC S-4CL
  رله 110 ولت تی تی آی
  رله ۱۱۰ ولت تی تی آی
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان ۳۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲۹ )
  ۷۸,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای پایه گرد فیندر 110 ولت ای سی 10 آمپر 11 پایه 60.13.8.110 FINDER
  رله شیشه ای پایه گرد فیندر 110 ولت ای سی 10 آمپر 11 پایه 60.13.8.110 FINDER
  رله 110 ولت فیندر
  رله ۱۱۰ ولت فیندر
  خرید بالای 10 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۱۹)
  • خرید بالای 10 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۱۹)
  • خرید بالای 50 واحد۵۱,۷۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  ۵۸۸,۵۰۰ تومان
  رله شیشه ای صنعتی الستا 110 ولت ای سی 8 آمپر 8 پایه ELESTA SIR282
  رله شیشه ای صنعتی الستا 110 ولت ای سی 8 آمپر 8 پایه ELESTA SIR282
  رله 110 ولت الستا
  رله ۱۱۰ ولت الستا
  ۸۰۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی امرون 110 ولت ای سی 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2
  رله شیشه ای کتابی امرون 110 ولت ای سی 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2
  رله 110 ولت امرون
  رله ۱۱۰ ولت امرون
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۲)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۴)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۴۸)
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی سانگ چوآن 110 ولت ای سی 12 آمپر 8 پایه SONG CHUAN 607-2CC-DM-1
  رله شیشه ای کتابی سانگ چوآن 110 ولت ای سی 12 آمپر 8 پایه SONG CHUAN 607-2CC-DM-1
  رله 110 ولت سانگ چوآن
  رله ۱۱۰ ولت سانگ چوآن
  ۳۵۶,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی فیندر 110 ولت ای سی 16 آمپر 8 پایه FINDER 40.61.8.110
  رله شیشه ای کتابی فیندر 110 ولت ای سی 16 آمپر 8 پایه FINDER 40.61.8.110
  رله 110 ولت فیندر
  رله ۱۱۰ ولت فیندر
  ۳۶۸,۴۴۵ تومان
  رله شیشه ای کتابی فیندر 110 ولت ای سی 8 آمپر 8 پایه FINDER 40.52.8.110
  رله شیشه ای کتابی فیندر 110 ولت ای سی 8 آمپر 8 پایه FINDER 40.52.8.110
  رله 110 ولت فیندر
  رله ۱۱۰ ولت فیندر
  خرید بالای 20 واحد۱,۱۵۵ تومان تخفیف ( %۰.۳۳)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۱۵۵ تومان تخفیف ( %۰.۳۳)
  • خرید بالای 50 واحد۳۱,۱۸۵ تومان تخفیف ( %۹)
  ۳۴۸,۸۱۰ تومان
  رله کتابی تی تی آی 110 ولت ای سی 16 آمپر 6 پایه TTI CH11-EA110/120F
  رله کتابی تی تی آی 110 ولت ای سی 16 آمپر 6 پایه TTI CH11-EA110/120F
  رله 110 ولت تی تی آی
  رله ۱۱۰ ولت تی تی آی
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶ )
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  رله کتابی شراک ارتفاع کوتاه 110 ولت ای سی 16 آمپر 8 پایه SCHRACK RT314615
  رله کتابی شراک ارتفاع کوتاه 110 ولت ای سی 16 آمپر 8 پایه SCHRACK RT314615
  رله 110 ولت شراک
  رله ۱۱۰ ولت شراک
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۳۱)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۳۱)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۳۲۱,۰۰۰ تومان
  رله کتابی شراک ارتفاع کوتاه 110 ولت ای سی 8 آمپر 8 پایه SCHRACK RTE24615
  رله کتابی شراک ارتفاع کوتاه 110 ولت ای سی 8 آمپر 8 پایه SCHRACK RTE24615
  رله 110 ولت شراک
  رله ۱۱۰ ولت شراک
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۳۱)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۳۱)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۳۲۱,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای پاور تی تی آی پایه راستا 110 ولت 10 آمپر 8 پایه TTI TRY-110VAC S-2CL
  رله شیشه ای پاور تی تی آی پایه راستا 110 ولت 10 آمپر 8 پایه TTI TRY-110VAC S-2CL
  رله 110 ولت تی تی آی
  رله ۱۱۰ ولت تی تی آی
  رله شیشه ای پایه راستا تی تی آی 110 ولت 10 آمپر 8 پایه TTI TRY-110VAC S-2C
  رله شیشه ای پایه راستا تی تی آی 110 ولت 10 آمپر 8 پایه TTI TRY-110VAC S-2C
  رله 110 ولت تی تی آی
  رله ۱۱۰ ولت تی تی آی
  رله شیشه ای صنعتی الستا 110 ولت ای سی 10 آمپر 10 پایه ELESTA SIR222
  رله شیشه ای صنعتی الستا 110 ولت ای سی 10 آمپر 10 پایه ELESTA SIR222
  رله 110 ولت الستا
  رله ۱۱۰ ولت الستا
  رله کولری NT90 تی تی آی 110Ac ولت 40 آمپر 4 پایه TTI TR91-110VAC-SC-A
  رله کولری NT90 تی تی آی 110Ac ولت 40 آمپر 4 پایه TTI TR91-110VAC-SC-A
  رله 110 ولت تی تی آی
  رله ۱۱۰ ولت تی تی آی

   رله 110 ولت

   رله بوبین 110 ولت در دو نوع 110 ولت DC/AC می‌باشد. نکته حائز اهمیت رله 110 ولت این است که رله های 110 ولت در مدل VAC110 در بازار ایران مصرفی تر نیز هست. همچنین برق 110 ولت خطر کمتری به نسبت برق 220 ولت شهری دارد. 
   در برخی از کشورهای دنیا برق مصرفی شهری 110 ولت می‌باشد و در برخی از کشورها مانند ایران برق مصرفی شهری 220 ولت نیز هستند. رله های بوبین 110 ولت در مصارف صنعتی قابلیت های زیادی دارند.

   در ادامه به برخی از این موارد می‌پردازیم:

   1. رله های تابلو فرمان آسانسور
   2. رله مصرفی تابلو فرمان رله کتابی فیندر 110 ولت ای سی 8 آمپر 8 پایه FINDER 40.52.8.110

   خرید و قیمت رله 110 ولت در فروشگاه اسپرینت الکترونیک

   همانطور که در بالا خواندید رله های 110 ولت به دو نوع تقسیم می‌شوند. حال شما عزیزان بسته به نیاز خود می‌توانید رله مورد نظر خود را انتخاب و خریداری کنید.

   رله 110 ولت
   خیر
   بله