رله الکترونیکی SSR پیچ خور بلوکی تک فاز 40 آمپر AC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور بلوکی تک فاز 40 آمپر AC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۲۸۰,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور بلوکی تک فاز 40 آمپر AC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور بلوکی تک فاز 40 آمپر AC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۲۸۰,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور بلوکی تک فاز 40 آمپر AC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور بلوکی تک فاز 40 آمپر AC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۳۹۰,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 40 آمپر AC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 40 آمپر AC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۴۵۶,۵۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 40 آمپر DC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 40 آمپر DC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۴۶۲,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 40 آمپر DC/DC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 40 آمپر DC/DC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۴۶۲,۰۰۰ تومان
  رله صنعتی لچ ان سی ار تک بوبین 12 ولت 40 آمپر NCR NRL709-12S
  رله صنعتی لچ ان سی ار تک بوبین 12 ولت 40 آمپر NCR NRL709-12S
  رله 12 ولت ان سی ار
  رله ۱۲ ولت ان سی ار
  ۵۲۵,۰۰۰ تومان
  رله صنعتی لچ ان سی ار تک بوبین 24 ولت 40 آمپر NCR NRL709M-24S
  رله صنعتی لچ ان سی ار تک بوبین 24 ولت 40 آمپر NCR NRL709M-24S
  رله 24 ولت ان سی ار
  رله ۲۴ ولت ان سی ار
  ۵۲۵,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی بدون کاور هلی شان 12 ولت 40 آمپر 7 پایه HELISHUN HLS-4120
  رله ماشینی بدون کاور هلی شان 12 ولت 40 آمپر 7 پایه HELISHUN HLS-4120
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 5 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 5 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۳۱,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی فیش خور دیود دار سانگل 12ولت 40 آمپر 5 پایه SONGLE SLD-12VDC-1C
  رله ماشینی فیش خور دیود دار سانگل 12ولت 40 آمپر 5 پایه SONGLE SLD-12VDC-1C
  رله 12 ولت سانگل
  رله ۱۲ ولت سانگل
  خرید بالای 5 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 5 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  ۳۱,۲۰۰ تومان
  رله ماشینی هلی شان 12 ولت 40 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-CMA3-PS
  رله ماشینی هلی شان 12 ولت 40 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-CMA3-PS
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 5 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 5 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۴۸,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی هلی شان 24 ولت 40 آمپر 5 پایه HLS-CMA3-PS
  رله ماشینی هلی شان 24 ولت 40 آمپر 5 پایه HLS-CMA3-PS
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  خرید بالای 5 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 5 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۳۶,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی هلی شان 24 ولت 40 آمپر 7 پایه HELISHUN HLS-4120-S-CE
  رله ماشینی هلی شان 24 ولت 40 آمپر 7 پایه HELISHUN HLS-4120-S-CE
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۵۵,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی هلی شان بدون کاور 24 ولت 40 آمپر 7 پایه HELISHUN HLS-4120-CE
  رله ماشینی هلی شان بدون کاور 24 ولت 40 آمپر 7 پایه HELISHUN HLS-4120-CE
  4120
  ۴۱۲۰
  خرید بالای 5 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 5 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۳۱,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی هونگفا 12 ولت 40 آمپر 6 پایه HONGFA 12-HST
  رله ماشینی هونگفا 12 ولت 40 آمپر 6 پایه HONGFA 12-HST
  رله 12 ولت هونگفا
  رله ۱۲ ولت هونگفا
  خرید بالای 5 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 5 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 25 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 100 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  رله کتابی لچ زتلر 2 بوبین 12 ولت 40 آمپر 6 پایه ZETTLER AZ2501P2-1C-12DK
  رله کتابی لچ زتلر 2 بوبین 12 ولت 40 آمپر 6 پایه ZETTLER AZ2501P2-1C-12DK
  رله 12 ولت زتلر
  رله ۱۲ ولت زتلر
  ۶۵۰,۰۰۰ تومان
  رله کولری تی تی آی 110 AC ولت 40 آمپر 4 پایه TTI TR91-110VAC-SC-A
  رله کولری تی تی آی 110 AC ولت 40 آمپر 4 پایه TTI TR91-110VAC-SC-A
  رله 110 ولت تی تی آی
  رله ۱۱۰ ولت تی تی آی
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  رله اچ کا اف فیش خور کولری 12 ولت 40 آمپر 5 پایه HKF NT90TNCE12CB
  رله اچ کا اف فیش خور کولری 12 ولت 40 آمپر 5 پایه HKF NT90TNCE12CB
  NT90
  NT۹۰
  رله اچ کا اف فیش خور کولری 24 ولت 40 آمپر 5 پایه HKF NT90TNCE24CB
  رله اچ کا اف فیش خور کولری 24 ولت 40 آمپر 5 پایه HKF NT90TNCE24CB
  رله 24 ولت اچ کا اف
  رله ۲۴ ولت اچ کا اف
  رله فیش خور ان اچ جی کولری 12 ولت 40 آمپر 5 پایه NHG NT90TNCE12CB
  رله فیش خور ان اچ جی کولری 12 ولت 40 آمپر 5 پایه NHG NT90TNCE12CB
  رله 12 ولت ان اچ جی
  رله ۱۲ ولت ان اچ جی
  رله ماشینی فیش خور رایکس 12 ولت 40 آمپر 5 پایه RAYEX LD-12F
  رله ماشینی فیش خور رایکس 12 ولت 40 آمپر 5 پایه RAYEX LD-12F
  رله 12 ولت رایکس
  رله ۱۲ ولت رایکس
  رله کولری ان اچ جی فیش خور 24 ولت 40 آمپر 5 پایه NHG NT90TNCE24CB
  رله کولری ان اچ جی فیش خور 24 ولت 40 آمپر 5 پایه NHG NT90TNCE24CB
  رله 24 ولت ان اچ جی
  رله ۲۴ ولت ان اچ جی

   رله 40 آمپر

   رله 40 آمپر
   خیر
   بله