فیوز تند کار 1000 ولت اهمتر 10 آمپر HOLLY 10*38
  فیوز تند کار 1000 ولت اهمتر 10 آمپر HOLLY 10*38
  10A
  ۱۰A
  ۳۰۵,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲ )
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  فیوز تند کار 1000 ولت اهمتر 11 آمپر BUSS DMM-11A 10*38
  فیوز تند کار 1000 ولت اهمتر 11 آمپر BUSS DMM-11A 10*38
  DMM-11A
  DMM-۱۱A
  ۳۲۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲ )
  ۳۱۵,۰۰۰ تومان
  فیوز تند کار 1000 ولت اهمتر 11 آمپر HOLLY 10*38
  فیوز تند کار 1000 ولت اهمتر 11 آمپر HOLLY 10*38
  11A
  ۱۱A
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  فیوز تند کار 1000 ولت اهمتر 250 میلی آمپر HOLLY 10*38
  فیوز تند کار 1000 ولت اهمتر 250 میلی آمپر HOLLY 10*38
  250MA
  ۲۵۰MA
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  فیوز تند کار 1000 ولت اهمتر 44 میلی آمپر BUSSMANN DMM-B-44 10*35
  فیوز تند کار 1000 ولت اهمتر 44 میلی آمپر BUSSMANN DMM-B-44 10*35
  DMM-B--44MA
  DMM-B--۴۴MA
  ۳۲۰,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲ )
  ۳۱۵,۰۰۰ تومان
  فیوز تند کار 1000 ولت اهمتر 440 میلی آمپر HOLLY 10*38
  فیوز تند کار 1000 ولت اهمتر 440 میلی آمپر HOLLY 10*38
  440MA
  ۴۴۰MA
  ۳۰۵,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲ )
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  فیوز تند کار 1000 ولت اهمتر 630 میلی آمپر HOLLY 10*38
  فیوز تند کار 1000 ولت اهمتر 630 میلی آمپر HOLLY 10*38
  630MA
  ۶۳۰MA
  ۳۰۵,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲ )
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
   فیوز تند کار FAST
   بر اساس سازنده
   • BUSSMANN
   • HOLLY
   خیر
   بله