فیوز سی ان سی 1 آمپر
  فیوز سی ان سی 1 آمپر
  1A
  ۱A
  خرید بالای 5 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 5 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 10 واحد۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 15 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  فیوز سی ان سی 1.6 آمپر
  فیوز سی ان سی 1.6 آمپر
  1/6A
  ۱/۶A
  خرید بالای 5 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 5 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 10 واحد۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 15 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  فیوز سی ان سی 3.2 آمپر
  فیوز سی ان سی 3.2 آمپر
  3/2A
  ۳/۲A
  خرید بالای 5 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 5 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 10 واحد۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 15 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  فیوز سی ان سی 320 میلی آمپر
  فیوز سی ان سی 320 میلی آمپر
  320MA
  ۳۲۰MA
  خرید بالای 5 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 5 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 10 واحد۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 15 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  فیوز سی ان سی 5 آمپر
  فیوز سی ان سی 5 آمپر
  5A
  ۵A
  خرید بالای 5 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 5 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 10 واحد۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 15 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  فیوز سی ان سی 7.5 آمپر
  فیوز سی ان سی 7.5 آمپر
  7/5A
  ۷/۵A
  خرید بالای 5 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 5 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 10 واحد۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 15 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  فیوز سی ان سی 2 آمپر
  فیوز سی ان سی 2 آمپر
  2A
  ۲A
  خرید بالای 5 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 5 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 10 واحد۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 15 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  فیوز سی ان سی 500 میلی آمپر
  فیوز سی ان سی 500 میلی آمپر
  500MA
  ۵۰۰MA
  خرید بالای 5 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 5 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 10 واحد۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 15 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
   فیوز سی ان سی CNC
   خیر
   بله