فیوز شیشه‌ای ترموسوئیچ ترموفیوز فیوز سی ان سی CNC فیوز تند کار FAST برکر فیوز فیوز اس ام دی SMD فیوز ماشینی فیوز گچی
+ 2 دسته‌بندی دیگر
  برکر فیوز بزرگ 10 آمپر
  برکر فیوز بزرگ 10 آمپر
  10A
  ۱۰A
  ۲۵۵,۵۰۰ تومان ۲,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱ )
  ۲۵۳,۰۰۰ تومان
  برکر فیوز بزرگ 12 آمپر
  برکر فیوز بزرگ 12 آمپر
  12A
  ۱۲A
  ۲۵۳,۰۰۰ تومان
  برکر فیوز بزرگ 15 آمپر
  برکر فیوز بزرگ 15 آمپر
  15A
  ۱۵A
  ۲۵۵,۵۰۰ تومان ۲,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱ )
  ۲۵۳,۰۰۰ تومان
  برکر فیوز بزرگ 18 آمپر
  برکر فیوز بزرگ 18 آمپر
  18A
  ۱۸A
  ۲۵۵,۵۰۰ تومان ۲,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱ )
  ۲۵۳,۰۰۰ تومان
  برکر فیوز بزرگ 20 آمپر
  برکر فیوز بزرگ 20 آمپر
  20A
  ۲۰A
  ۲۵۵,۵۰۰ تومان ۲,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱ )
  ۲۵۳,۰۰۰ تومان
  برکر فیوز بزرگ 25 آمپر
  برکر فیوز بزرگ 25 آمپر
  25A
  ۲۵A
  ۲۵۵,۵۰۰ تومان ۲,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱ )
  ۲۵۳,۰۰۰ تومان
  برکر فیوز بزرگ 3 آمپر
  برکر فیوز بزرگ 3 آمپر
  3A
  ۳A
  ۲۵۵,۳۰۰ تومان ۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱ )
  ۲۵۳,۰۰۰ تومان
  برکر فیوز بزرگ 30 آمپر
  برکر فیوز بزرگ 30 آمپر
  30A
  ۳۰A
  ۲۵۵,۵۰۰ تومان ۲,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱ )
  ۲۵۳,۰۰۰ تومان
  برکر فیوز بزرگ 40 آمپر
  برکر فیوز بزرگ 40 آمپر
  40A
  ۴۰A
  ۲۵۵,۵۰۰ تومان ۲,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱ )
  ۲۵۳,۰۰۰ تومان
  برکر فیوز بزرگ 5 آمپر
  برکر فیوز بزرگ 5 آمپر
  5A
  ۵A
  ۲۵۳,۰۰۰ تومان
  برکر فیوز بزرگ 8 آمپر
  برکر فیوز بزرگ 8 آمپر
  8A
  ۸A
  ۲۵۳,۰۰۰ تومان
  برکر فیوز کوچک 10 آمپر
  برکر فیوز کوچک 10 آمپر
  10A
  ۱۰A
  ۶۳,۲۰۰ تومان
  برکر فیوز کوچک 12 آمپر
  برکر فیوز کوچک 12 آمپر
  12A
  ۱۲A
  ۶۳,۲۰۰ تومان
  برکر فیوز کوچک 15 آمپر
  برکر فیوز کوچک 15 آمپر
  15A
  ۱۵A
  ۶۳,۲۰۰ تومان
  برکر فیوز کوچک 20 آمپر
  برکر فیوز کوچک 20 آمپر
  20A
  ۲۰A
  ۶۳,۲۰۰ تومان
  برکر فیوز کوچک 3 آمپر
  برکر فیوز کوچک 3 آمپر
  3A
  ۳A
  ۶۳,۲۰۰ تومان
  برکر فیوز کوچک 3.15 آمپر
  برکر فیوز کوچک 3.15 آمپر
  3/15A
  ۳/۱۵A
  ۶۳,۲۰۰ تومان
  برکر فیوز کوچک 4 آمپر
  برکر فیوز کوچک 4 آمپر
  4A
  ۴A
  ۶۳,۲۰۰ تومان
  برکر فیوز کوچک 5 آمپر
  برکر فیوز کوچک 5 آمپر
  5A
  ۵A
  ۶۳,۲۰۰ تومان
  برکر فیوز کوچک 6 آمپر
  برکر فیوز کوچک 6 آمپر
  6A
  ۶A
  ۶۳,۲۰۰ تومان
  برکر فیوز کوچک 7 آمپر
  برکر فیوز کوچک 7 آمپر
  7A
  ۷A
  ۶۳,۲۰۰ تومان
  برکر فیوز کوچک 8 آمپر
  برکر فیوز کوچک 8 آمپر
  8A
  ۸A
  ۶۳,۲۰۰ تومان
  ترمو فیوز 185 درجه 10 آمپر 250 ولت
  ترمو فیوز 185 درجه 10 آمپر 250 ولت
  185
  ۱۸۵
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۷۰۰ تومان تخفیف ( %۲۳)
  ۷,۴۰۰ تومان
  ترمو فیوز 192 درجه 10 آمپر 250 ولت
  ترمو فیوز 192 درجه 10 آمپر 250 ولت
  192
  ۱۹۲
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۷۰۰ تومان تخفیف ( %۲۳)
  ۷,۴۰۰ تومان
  ترمو فیوز 100 درجه 10 آمپر 250 ولت
  ترمو فیوز 100 درجه 10 آمپر 250 ولت
  100
  ۱۰۰
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۷۰۰ تومان تخفیف ( %۲۳)
  ۷,۴۰۰ تومان
  ترمو فیوز 110 درجه 10 آمپر 250 ولت
  ترمو فیوز 110 درجه 10 آمپر 250 ولت
  110c
  ۱۱۰c
  ۷,۴۰۰ تومان ۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷ )
  ۶,۹۰۰ تومان
  ترمو فیوز 117 درجه 10 آمپر 250 ولت
  ترمو فیوز 117 درجه 10 آمپر 250 ولت
  117c
  ۱۱۷c
  ۷,۴۰۰ تومان ۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷ )
  ۶,۹۰۰ تومان
  ترمو فیوز 121 درجه 10 آمپر 250 ولت
  ترمو فیوز 121 درجه 10 آمپر 250 ولت
  121c
  ۱۲۱c
  ۷,۴۰۰ تومان ۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷ )
  ۶,۹۰۰ تومان
  ترمو فیوز 130 درجه 10 آمپر 250 ولت
  ترمو فیوز 130 درجه 10 آمپر 250 ولت
  130c
  ۱۳۰c
  ۷,۴۰۰ تومان ۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷ )
  ۶,۹۰۰ تومان
  ترمو فیوز 141 درجه 10 آمپر 250 ولت
  ترمو فیوز 141 درجه 10 آمپر 250 ولت
  141c
  ۱۴۱c
  ۷,۴۰۰ تومان ۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷ )
  ۶,۹۰۰ تومان
  ترمو فیوز 152 درجه 10 آمپر 250 ولت
  ترمو فیوز 152 درجه 10 آمپر 250 ولت
  152c
  ۱۵۲c
  ۷,۴۰۰ تومان ۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷ )
  ۶,۹۰۰ تومان
  ترمو فیوز 169 درجه 10 آمپر 250 ولت
  ترمو فیوز 169 درجه 10 آمپر 250 ولت
  169C
  ۱۶۹C
  ۷,۴۰۰ تومان ۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷ )
  ۶,۹۰۰ تومان
  ترمو فیوز 172 درجه 10 آمپر 250 ولت
  ترمو فیوز 172 درجه 10 آمپر 250 ولت
  172c
  ۱۷۲c
  ۷,۴۰۰ تومان ۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷ )
  ۶,۹۰۰ تومان
  ترمو فیوز 216 درجه 10 آمپر 250 ولت
  ترمو فیوز 216 درجه 10 آمپر 250 ولت
  216
  ۲۱۶
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۷۰۰ تومان تخفیف ( %۲۳)
  ۷,۴۰۰ تومان
  ترمو فیوز 227 درجه 10 آمپر 250 ولت
  ترمو فیوز 227 درجه 10 آمپر 250 ولت
  227c
  ۲۲۷c
  ۷,۴۰۰ تومان ۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷ )
  ۶,۹۰۰ تومان
  ترمو فیوز 240 درجه 10 آمپر 250 ولت
  ترمو فیوز 240 درجه 10 آمپر 250 ولت
  240
  ۲۴۰
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۷۰۰ تومان تخفیف ( %۲۳)
  ۷,۴۰۰ تومان

   فیوز

   فیوز چیست؟

   فیوز یک وسیله ایمنی الکتریکی است که از مدار الکتریکی در برابر جریان الکتریکی بیش از حد محافظت می‌کند. فیوزها در شرایط اضافه بار از بین می‌روند. زمانی که انجام این کار معقول باشد (از نظر اقتصادی )، به جای آن از قطع کننده‌های مدار استفاده می‌شود زیرا در شرایط اضافه بار از بین نمی‌روند.⁠
   انواع فیوز‌ها که در مدارات و تجهیزات الکترونیکی استفاده می‌شوند و در بازار قطعات الکترونیک ایران موجود می‌باشند عبارتنداز:

   فیوزها کجا استفاده می شوند؟

   در سیستم توزیع برق، فیوزها را در خازن، ترانسفورماتور، مبدل قدرت، استارت موتور، ترانسفورماتور قدرت خواهید یافت. آنها در نمایشگرهای LCD، بسته های باتری و غیره استفاده می شوند. فیوز ها بیشتر در سر راه جریان اصلی برق مدارات قرار می‌گیرند که در صورت نوسان و ... ابتدا فیوز می سوزد و جلوگیری از آسیب جدی به مدار الکترونیکی می کند .

   ویژگی های فیوز‌ها

   فیوزها در طیف وسیعی از اندازه‌ها و سبک‌ها برای بسیاری از اصناف مورد استفاده قرار گرفته است و در طرح‌بندی‌های بسته استاندارد ساخته می‌شوند تا به راحتی قابل تعویض باشند. بدنه فیوزها بسته به کاربرد و کلاس ولتاژ ممکن است از سرامیک، شیشه، پلاستیک، فایبرگلاس، ورقه های میکای قالب گیری یا فیبر فشرده ساخته شده باشند.جریان دقیق فیوز به خوبی یک فیوز بسته کنترل نمی شود و استفاده از قطر و مواد مناسب در هنگام تعویض سیم فیوز بسیار مهم است و به همین دلایل این فیوزها به آرامی از بین می روند. این‌ها هنوز در واحدهای مصرف کننده در برخی از نقاط جهان استفاده می شوند، اما کمتر رایج می شوند. در حالی که فیوزهای شیشه ای مزیت قابل مشاهده برای اهداف بازرسی را دارند، ظرفیت شکستگی پایینی دارند (میزان وقفه)، که معمولاً آنها را به کاربردهای 15A یا کمتر در 250 VAC محدود می کند. فیوزهای سرامیکی دارای مزیت ظرفیت شکست بالاتر هستند که استفاده از آنها را در مدارهایی با جریان و ولتاژ بالاتر تسهیل می کند. پر کردن بدنه فیوز با ماسه باعث خنک شدن اضافی قوس می شود و ظرفیت شکست فیوز را افزایش می دهد.

   خرید و قیمت فیوز در فروشگاه اسپرینت الکترونیک

   همانطور که می‌دانید فیوز ها یک وسیله ایمنی در صنعت الکترونیک می‌باشد. شما عزیزان می‌توانید با توجه به نیاز خود فیوز مورد نظر خود را انتخاب و خریداری کنید . همچنین اسپرینت الکترونیک با توجه به اینکه ارائه دهنده رله و قطعات الکترونیک از جمله فیوز ها می‌باشد به همین سبب تلاش دارد بهترین قطعه در بالاترین کیفیت و پایین ترین قیمت را به مشتریان خود عرضه کند.

   بیشتر بخوانید : با ساختار و کاربرد فیوزها بیشتر آشنا شوید

   فیوز
   بر اساس سازنده
   • BUSSMANN
   • BUSSMANN
   • HOLLY
   • KSD
   خیر
   بله