فیوز شیشه‌ای ترموسوئیچ ترموفیوز فیوز سی ان سی CNC فیوز تند کار FAST برکر فیوز
+ -1 دسته‌بندی دیگر
  برکر فیوز بزرگ 10 آمپر
  برکر فیوز بزرگ 10 آمپر
  10A
  ۱۰A
  ۲۲۲,۲۰۰ تومان ۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱ )
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  برکر فیوز بزرگ 15 آمپر
  برکر فیوز بزرگ 15 آمپر
  15A
  ۱۵A
  ۲۲۲,۲۰۰ تومان ۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱ )
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  برکر فیوز بزرگ 18 آمپر
  برکر فیوز بزرگ 18 آمپر
  18A
  ۱۸A
  ۲۲۲,۲۰۰ تومان ۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱ )
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  برکر فیوز بزرگ 20 آمپر
  برکر فیوز بزرگ 20 آمپر
  20A
  ۲۰A
  ۲۲۲,۲۰۰ تومان ۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱ )
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  برکر فیوز بزرگ 25 آمپر
  برکر فیوز بزرگ 25 آمپر
  25A
  ۲۵A
  ۲۲۲,۲۰۰ تومان ۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱ )
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  برکر فیوز بزرگ 30 آمپر
  برکر فیوز بزرگ 30 آمپر
  30A
  ۳۰A
  ۲۲۲,۲۰۰ تومان ۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱ )
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  برکر فیوز بزرگ 40 آمپر
  برکر فیوز بزرگ 40 آمپر
  40A
  ۴۰A
  ۲۲۲,۲۰۰ تومان ۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱ )
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  برکر فیوز کوچک 10 آمپر
  برکر فیوز کوچک 10 آمپر
  10A
  ۱۰A
  ۵۵,۰۰۰ تومان
  برکر فیوز کوچک 12 آمپر
  برکر فیوز کوچک 12 آمپر
  12A
  ۱۲A
  ۵۵,۰۰۰ تومان
  برکر فیوز کوچک 15 آمپر
  برکر فیوز کوچک 15 آمپر
  15A
  ۱۵A
  ۵۵,۰۰۰ تومان
  برکر فیوز کوچک 20 آمپر
  برکر فیوز کوچک 20 آمپر
  20A
  ۲۰A
  ۵۵,۰۰۰ تومان
  برکر فیوز کوچک 3 آمپر
  برکر فیوز کوچک 3 آمپر
  3A
  ۳A
  ۵۵,۰۰۰ تومان
  برکر فیوز کوچک 3.15 آمپر
  برکر فیوز کوچک 3.15 آمپر
  3/15A
  ۳/۱۵A
  ۵۵,۰۰۰ تومان
  برکر فیوز کوچک 4 آمپر
  برکر فیوز کوچک 4 آمپر
  4A
  ۴A
  ۵۵,۰۰۰ تومان
  برکر فیوز کوچک 5 آمپر
  برکر فیوز کوچک 5 آمپر
  5A
  ۵A
  ۵۵,۰۰۰ تومان
  برکر فیوز کوچک 6 آمپر
  برکر فیوز کوچک 6 آمپر
  6A
  ۶A
  ۵۵,۰۰۰ تومان
  برکر فیوز کوچک 7 آمپر
  برکر فیوز کوچک 7 آمپر
  7A
  ۷A
  ۵۵,۰۰۰ تومان
  برکر فیوز کوچک 8 آمپر
  برکر فیوز کوچک 8 آمپر
  8A
  ۸A
  ۵۵,۰۰۰ تومان
  ترمو فیوز 185 درجه 10 آمپر 250 ولت
  ترمو فیوز 185 درجه 10 آمپر 250 ولت
  185
  ۱۸۵
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲۳)
  ۶,۵۰۰ تومان
  ترمو فیوز 192 درجه 10 آمپر 250 ولت
  ترمو فیوز 192 درجه 10 آمپر 250 ولت
  192
  ۱۹۲
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲۳)
  ۶,۵۰۰ تومان
  ترمو فیوز 100 درجه 10 آمپر 250 ولت
  ترمو فیوز 100 درجه 10 آمپر 250 ولت
  100
  ۱۰۰
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲۳)
  ۶,۵۰۰ تومان
  ترمو فیوز 216 درجه 10 آمپر 250 ولت
  ترمو فیوز 216 درجه 10 آمپر 250 ولت
  216
  ۲۱۶
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲۳)
  ۶,۵۰۰ تومان
  ترمو فیوز 240 درجه 10 آمپر 250 ولت
  ترمو فیوز 240 درجه 10 آمپر 250 ولت
  240
  ۲۴۰
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲۳)
  ۶,۵۰۰ تومان
  ترمو فیوز 250 درجه 10 آمپر 250 ولت
  ترمو فیوز 250 درجه 10 آمپر 250 ولت
  250
  ۲۵۰
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲۳)
  ۶,۵۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 60 درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 60 درجه KSD301
  60NO
  ۶۰NO
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 65 درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 65 درجه KSD301
  65NO
  ۶۵NO
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای کلوز 105درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای کلوز 105درجه KSD301
  105NC
  ۱۰۵NC
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای کلوز 110 درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای کلوز 110 درجه KSD301
  110NC
  ۱۱۰NC
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای کلوز 120 درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای کلوز 120 درجه KSD301
  120NC
  ۱۲۰NC
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای کلوز 130 درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای کلوز 130 درجه KSD301
  130NC
  ۱۳۰NC
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای کلوز 150 درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای کلوز 150 درجه KSD301
  150NC
  ۱۵۰NC
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای کلوز 50 درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای کلوز 50 درجه KSD301
  50NC
  ۵۰NC
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای کلوز 60 درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای کلوز 60 درجه KSD301
  65NO
  ۶۵NO
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای کلوز 70 درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای کلوز 70 درجه KSD301
  60NO
  ۶۰NO
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  ترموسوئیچ قابلمه ای کلوز 80 درجه KSD301
  ترموسوئیچ قابلمه ای کلوز 80 درجه KSD301
  80NC
  ۸۰NC
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  ترموسوییچ سیم دار 100 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  ترموسوییچ سیم دار 100 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700
  100NC
  ۱۰۰NC
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  ۱۵,۰۰۰ تومان

   فیوز

   فیوز چیست؟

   فیوز یک وسیله ایمنی الکتریکی است که از مدار الکتریکی در برابر جریان الکتریکی بیش از حد محافظت می‌کند. فیوزها در شرایط اضافه بار از بین می‌روند. زمانی که انجام این کار معقول باشد (از نظر اقتصادی )، به جای آن از قطع کننده‌های مدار استفاده می‌شود زیرا در شرایط اضافه بار از بین نمی‌روند.⁠
   انواع فیوز‌ها که در مدارات و تجهیزات الکترونیکی استفاده می‌شوند و در بازار قطعات الکترونیک ایران موجود می‌باشند عبارتنداز:

   فیوزها کجا استفاده می شوند؟

   در سیستم توزیع برق، فیوزها را در خازن، ترانسفورماتور، مبدل قدرت، استارت موتور، ترانسفورماتور قدرت خواهید یافت. آنها در نمایشگرهای LCD، بسته های باتری و غیره استفاده می شوند. فیوز ها بیشتر در سر راه جریان اصلی برق مدارات قرار می‌گیرند که در صورت نوسان و ... ابتدا فیوز می سوزد و جلوگیری از آسیب جدی به مدار الکترونیکی می کند .

   ویژگی های فیوز‌ها

   فیوزها در طیف وسیعی از اندازه‌ها و سبک‌ها برای بسیاری از اصناف مورد استفاده قرار گرفته است و در طرح‌بندی‌های بسته استاندارد ساخته می‌شوند تا به راحتی قابل تعویض باشند. بدنه فیوزها بسته به کاربرد و کلاس ولتاژ ممکن است از سرامیک، شیشه، پلاستیک، فایبرگلاس، ورقه های میکای قالب گیری یا فیبر فشرده ساخته شده باشند.جریان دقیق فیوز به خوبی یک فیوز بسته کنترل نمی شود و استفاده از قطر و مواد مناسب در هنگام تعویض سیم فیوز بسیار مهم است و به همین دلایل این فیوزها به آرامی از بین می روند. این‌ها هنوز در واحدهای مصرف کننده در برخی از نقاط جهان استفاده می شوند، اما کمتر رایج می شوند. در حالی که فیوزهای شیشه ای مزیت قابل مشاهده برای اهداف بازرسی را دارند، ظرفیت شکستگی پایینی دارند (میزان وقفه)، که معمولاً آنها را به کاربردهای 15A یا کمتر در 250 VAC محدود می کند. فیوزهای سرامیکی دارای مزیت ظرفیت شکست بالاتر هستند که استفاده از آنها را در مدارهایی با جریان و ولتاژ بالاتر تسهیل می کند. پر کردن بدنه فیوز با ماسه باعث خنک شدن اضافی قوس می شود و ظرفیت شکست فیوز را افزایش می دهد.

   بیشتر بخوانید : با ساختار و کاربرد فیوزها بیشتر آشنا شوید

   فیوز
   بر اساس سازنده
   • BUSSMANN
   • HOLLY
   • KSD
   خیر
   بله