ماژول رله 1 کانال 5 ولت
  ماژول رله 1 کانال 5 ولت
  5V 1-Channel Relay Interface Board Module
  ۵V ۱-Channel Relay Interface Board Module
  ۳۲,۰۰۰ تومان
  ماژول رله 16کانال 5 ولت
  ماژول رله 16کانال 5 ولت
  5V 16-Channel Relay Interface Board Module
  ۵V ۱۶-Channel Relay Interface Board Module
  ۳۹۵,۰۰۰ تومان
  ماژول رله 1کانال 12ولت
  ماژول رله 1کانال 12ولت
  12V 1-Channel Relay Interface Board Module
  ۱۲V ۱-Channel Relay Interface Board Module
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  ماژول رله 2 کانال 12ولت
  ماژول رله 2 کانال 12ولت
  12V 2-Channel Relay Interface Board Module
  ۱۲V ۲-Channel Relay Interface Board Module
  ۵۹,۰۰۰ تومان
  ماژول رله 2 کانال 5 ولت
  ماژول رله 2 کانال 5 ولت
  5V 2-Channel Relay Interface Board Module
  ۵V ۲-Channel Relay Interface Board Module
  ۵۸,۰۰۰ تومان
  ماژول رله 8کانال 5 ولت
  ماژول رله 8کانال 5 ولت
  5V 8-Channel Relay Interface Board Module
  ۵V ۸-Channel Relay Interface Board Module
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  ماژول رله 4 کانال 12ولت
  ماژول رله 4 کانال 12ولت
  12V 4-Channel Relay Interface Board Module
  ۱۲V ۴-Channel Relay Interface Board Module
  ماژول رله 8 کانال 12ولت
  ماژول رله 8 کانال 12ولت
  12V 8-Channel Relay Interface Board Module
  ۱۲V ۸-Channel Relay Interface Board Module
   ماژول رله
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله