مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات EC1SA05N
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات EC1SA05N
  EC1SA05N
  EC۱SA۰۵N
  ۲۰۷,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات EC1SA16N
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات EC1SA16N
  EC1SA16N
  EC۱SA۱۶N
  ۲۰۷,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات EC1SA21N
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات EC1SA21N
  EC1SA21N
  EC۱SA۲۱N
  ۲۰۷,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات EC1SA22N
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات EC1SA22N
  EC1SA22N
  EC۱SA۲۲N
  ۲۰۷,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات EC1SA23N
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات EC1SA23N
  EC1SA23N
  EC۱SA۲۳N
  ۲۰۷,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات EC1SA24N
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات EC1SA24N
  EC1SA24N
  EC۱SA۲۴N
  ۲۰۷,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات EC1SA25N
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات EC1SA25N
  EC1SA25N
  EC۱SA۲۵N
  ۲۰۷,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات EC1SA26N
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات EC1SA26N
  EC1SA26N
  EC۱SA۲۶N
  ۲۳۰,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات FDD01-05S0
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات FDD01-05S0
  FDD01-05S0
  FDD۰۱-۰۵S۰
  ۴۰۳,۲۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات FDD01-12D0
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات FDD01-12D0
  FDD01-12D0
  FDD۰۱-۱۲D۰
  ۴۰۳,۲۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات FDD01-12S0
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات FDD01-12S0
  FDD01-12S0
  FDD۰۱-۱۲S۰
  ۴۰۳,۲۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات FDD01-15S0
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات FDD01-15S0
  FDD01-15S0
  FDD۰۱-۱۵S۰
  ۴۰۳,۲۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات NMA0509SC
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات NMA0509SC
  NMA0509SC
  NMA۰۵۰۹SC
  ۱۶۵,۶۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات NMA1209SC
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات NMA1209SC
  NMA1209SC
  NMA۱۲۰۹SC
  ۱۶۵,۶۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات NMA1215SC
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات NMA1215SC
  NMA1215SC
  NMA۱۲۱۵SC
  ۱۶۵,۶۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات NMA1505SC
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات NMA1505SC
  NMA1505SC
  NMA۱۵۰۵SC
  ۱۶۵,۶۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات NMA1512SC
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات NMA1512SC
  NMA1512SC
  NMA۱۵۱۲SC
  ۱۶۵,۶۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات NMA1515SC
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات NMA1515SC
  NMA1515SC
  NMA۱۵۱۵SC
  ۱۶۵,۶۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات NMA2409SC
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات NMA2409SC
  NMA2409SC
  NMA۲۴۰۹SC
  ۱۶۵,۶۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات NME0505SC
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات NME0505SC
  NME0505SC
  NME۰۵۰۵SC
  ۴۱۴,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات NME0509SC
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات NME0509SC
  NME0509SC
  NME۰۵۰۹SC
  ۲۷۶,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات NME0512DC
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات NME0512DC
  NME0512DC
  NME۰۵۱۲DC
  ۲۷۶,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات NME0512SC
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات NME0512SC
  NME0512SC
  NME۰۵۱۲SC
  ۲۷۶,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات NME0515DC
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات NME0515DC
  NME0515DC
  NME۰۵۱۵DC
  خرید بالای 5 واحد۱۳,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 5 واحد۱۳,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 10 واحد۱۳,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 50 واحد۱۳,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۲۸۹,۸۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات NME0524DC
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات NME0524DC
  NME0524DC
  NME۰۵۲۴DC
  ۲۷۶,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات NME0524SC
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات NME0524SC
  NME0524SC
  NME۰۵۲۴SC
  ۲۷۶,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات NME1205DC
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات NME1205DC
  NME1205DC
  NME۱۲۰۵DC
  ۲۷۶,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات NME1212SC
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات NME1212SC
  NME1212SC
  NME۱۲۱۲SC
  ۲۷۶,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات NME1215DC
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات NME1215DC
  NME1215DC
  NME۱۲۱۵DC
  ۲۷۶,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات NME1215SC
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات NME1215SC
  NME1215SC
  NME۱۲۱۵SC
  ۲۷۶,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات NMR101C
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات NMR101C
  NMR101C
  NMR۱۰۱C
  ۱۳۸,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات NMR108C
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات NMR108C
  NMR108C
  NMR۱۰۸C
  ۱۳۸,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات NMR112C
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات NMR112C
  NMR112C
  NMR۱۱۲C
  ۱۳۸,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات NMR113C
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات NMR113C
  NMR113C
  NMR۱۱۳C
  ۱۳۸,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات NMR114C
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات NMR114C
  NMR114C
  NMR۱۱۴C
  ۱۳۸,۰۰۰ تومان
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات NMR118
  مبدل ولتاژ دی سی به دی سی 1 وات NMR118
  NMR118C
  NMR۱۱۸C
  ۱۳۸,۰۰۰ تومان
   مبدل ولتاژ دی سی به دی سی DC/DC
   بر اساس سازنده
   • CHINFA
   • CINCON
   • MINMAX
   • MURATA
   • TOP POWER
   • TRACO POWER
   ولتاژ ورودی
   ولتاژ خروجی
   جریان
   توان مصرفی
   خیر
   بله