میکروسوئیچ اهرم 1.5سانتیمتر 5 آمپر 2 پایه ZIPPY NO
  میکروسوئیچ اهرم 1.5سانتیمتر 5 آمپر 2 پایه ZIPPY NO
  VM-5
  VM-۵
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ اهرم 1.5سانتیمتر 5 آمپر 3 پایه KW11-2
  میکروسوئیچ اهرم 1.5سانتیمتر 5 آمپر 3 پایه KW11-2
  KW11
  KW۱۱
  خرید بالای 20 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 20 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۴۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۹۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  ۱۲,۹۰۰ تومان
  میکروسوئیچ اهرم 3 سانتیمتر 16 آمپر 3 پایه KW7-1
  میکروسوئیچ اهرم 3 سانتیمتر 16 آمپر 3 پایه KW7-1
  KW7-1
  KW۷-۱
  خرید بالای 20 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  ۱۵,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ اهرم بلند 15 آمپر 3 پایه HIGHLY VT16031C2
  میکروسوئیچ اهرم بلند 15 آمپر 3 پایه HIGHLY VT16031C2
  VT16C031
  VT۱۶C۰۳۱
  ۵۷,۵۰۰ تومان
  میکروسوئیچ اهرم بلند 28میلیمتر پایه فیش خور 5 آمپر CQC
  میکروسوئیچ اهرم بلند 28میلیمتر پایه فیش خور 5 آمپر CQC
  CQC28MM
  CQC۲۸MM
  ۸,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ اهرم بلند 5 سانتی 16 آمپر 3 پایه TAIMING KW7-9
  میکروسوئیچ اهرم بلند 5 سانتی 16 آمپر 3 پایه TAIMING KW7-9
  KW7-9
  KW۷-۹
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۱۶,۵۰۰ تومان
  میکروسوئیچ اهرم دار 1.5 سانت 4 آمپر 2 پایه DONGNAN KW11
  میکروسوئیچ اهرم دار 1.5 سانت 4 آمپر 2 پایه DONGNAN KW11
  KW4A
  KW۴A
  ۱۰,۰۰۰ تومان ۳,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳۵ )
  ۶,۵۰۰ تومان
  میکروسوئیچ اهرم دار 1.5 سانتیمتر 15 آمپر 2 پایه OPEN VMN-15
  میکروسوئیچ اهرم دار 1.5 سانتیمتر 15 آمپر 2 پایه OPEN VMN-15
  VMN-15
  VMN-۱۵
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ اهرم دار 16 آمپر 3 پایه KW9-1
  میکروسوئیچ اهرم دار 16 آمپر 3 پایه KW9-1
  KW9-1
  KW۹-۱
  خرید بالای 20 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۱,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ اهرم دار بلند 15 آمپر 3 پایه CNTD CM-1701
  میکروسوئیچ اهرم دار بلند 15 آمپر 3 پایه CNTD CM-1701
  CM-1701
  CM-۱۷۰۱
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ اهرم دار بلند 15 آمپر 3 پایه S-13H SUNS
  میکروسوئیچ اهرم دار بلند 15 آمپر 3 پایه S-13H SUNS
  S-13H
  S-۱۳H
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ اهرم دار منحنی فیش رو به رو 16 آمپر 3 پایه ZIPPY
  میکروسوئیچ اهرم دار منحنی فیش رو به رو 16 آمپر 3 پایه ZIPPY
  ZIPPY
  ZIPPY
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ اهرم منحنی 16 آمپر 2 پایه OMRON D3V-164-3-C25 OPEN
  میکروسوئیچ اهرم منحنی 16 آمپر 2 پایه OMRON D3V-164-3-C25 OPEN
  D3V-164-3-C25
  D۳V-۱۶۴-۳-C۲۵
  خرید بالای 20 واحد۱,۱۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۱۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۴۱,۴۰۰ تومان
  میکروسوئیچ اهرم منحنی 16 آمپر 2 پایه OMRON V-164-2C CCLOSE
  میکروسوئیچ اهرم منحنی 16 آمپر 2 پایه OMRON V-164-2C CCLOSE
  V-164-2C
  V-۱۶۴-۲C
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۴۵,۵۰۰ تومان
  میکروسوئیچ اهرم منحنی پایه بلند 0.1 آمپر 3 پایه OMRON SS-01GL13T
  میکروسوئیچ اهرم منحنی پایه بلند 0.1 آمپر 3 پایه OMRON SS-01GL13T
  SS-01GL13T
  SS-۰۱GL۱۳T
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۴۷,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ پایه رایت 5 آمپر 3 پایه TONELUCK MQS-1D
  میکروسوئیچ پایه رایت 5 آمپر 3 پایه TONELUCK MQS-1D
  MQS-1D
  MQS-۱D
  خرید بالای 20 واحد۱,۱۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۱۵۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۷۲۵ تومان تخفیف ( %۸)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ پایه سوزنی اهرم 1.5 سانتیمتر 5 آمپر 3 پایه KW11-2
  میکروسوئیچ پایه سوزنی اهرم 1.5 سانتیمتر 5 آمپر 3 پایه KW11-2
  KW11-2Z-00P-F1
  KW۱۱-۲Z-۰۰P-F۱
  خرید بالای 20 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  ۱۵,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ پایه فیش خور اهرم 5 سانتیمتر 5 آمپر 3 پایه KW11-2
  میکروسوئیچ پایه فیش خور اهرم 5 سانتیمتر 5 آمپر 3 پایه KW11-2
  KW11
  KW۱۱
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۱۵,۵۰۰ تومان
  میکروسوئیچ پایه فیش خور اهرم منحنی 0.1 آمپر 3 پایه OMRON SS-01GL1731
  میکروسوئیچ پایه فیش خور اهرم منحنی 0.1 آمپر 3 پایه OMRON SS-01GL1731
  SS-01GL1731
  SS-۰۱GL۱۷۳۱
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ پایه فیش خور لحیمی اهرم 4 سانتیمتر 5 آمپر 3 پایه ZIPPY SM-G
  میکروسوئیچ پایه فیش خور لحیمی اهرم 4 سانتیمتر 5 آمپر 3 پایه ZIPPY SM-G
  SM-G
  SM-G
  ۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۱۷,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ پایه لحیمی اهرم 1.5 سانتیمتر 5 آمپر 3 پایه KW 10T85U
  میکروسوئیچ پایه لحیمی اهرم 1.5 سانتیمتر 5 آمپر 3 پایه KW 10T85U
  CQC
  CQC
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۱۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۴)
  ۷,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ پایه لحیمی اهرم 3 سانتیمتر 5 آمپر 3 پایه KW11-2
  میکروسوئیچ پایه لحیمی اهرم 3 سانتیمتر 5 آمپر 3 پایه KW11-2
  KW11
  KW۱۱
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۱۵,۵۰۰ تومان
  میکروسوئیچ پایه لحیمی اهرم منحنی 5 آمپر 3 پایه KW11-2
  میکروسوئیچ پایه لحیمی اهرم منحنی 5 آمپر 3 پایه KW11-2
  KW11
  KW۱۱
  خرید بالای 20 واحد۵۷۵ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 20 واحد۵۷۵ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۱۵۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۳۸۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۱۳,۸۰۰ تومان
  میکروسوئیچ ریز پایه رایت اهرم دار 1 آمپر 3 پایه MATSUSHITA AVG
  میکروسوئیچ ریز پایه رایت اهرم دار 1 آمپر 3 پایه MATSUSHITA AVG
  AVG
  AVG
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ سفید مشکی اهرم دار 2 آمپر 3 پایه KW10
  میکروسوئیچ سفید مشکی اهرم دار 2 آمپر 3 پایه KW10
  KW10
  KW۱۰
  خرید بالای 50 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲۰)
  • خرید بالای 50 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲۰)
  • خرید بالای 100 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۲۸)
  ۲,۵۰۰ تومان
  میکروسوئیچ سفید مشکی اهرم دار 3 آمپر 3 پایه TIAIHUA KW10
  میکروسوئیچ سفید مشکی اهرم دار 3 آمپر 3 پایه TIAIHUA KW10
  KW10
  KW۱۰
  خرید بالای 20 واحد۱۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۱۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 100 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۳,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ ضد آب اهرم 1.5 سانتیمتری 6 آمپر 3 پایه ZIPPY SW
  میکروسوئیچ ضد آب اهرم 1.5 سانتیمتری 6 آمپر 3 پایه ZIPPY SW
  SW
  SW
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۱۲۱,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ ضد آب اهرم دار 1 آمپر 3 پایه TIAIHUA
  میکروسوئیچ ضد آب اهرم دار 1 آمپر 3 پایه TIAIHUA
  TIAHUA
  TIAHUA
  ۹۵,۴۵۰ تومان ۳,۴۵۰ تومان تخفیف ( %۴ )
  ۹۲,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ ضد آب اهرم دار 3 آمپر 3 پایه  SSJW3L1H
  میکروسوئیچ ضد آب اهرم دار 3 آمپر 3 پایه SSJW3L1H
  SSJW3L1H
  SSJW۳L۱H
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۷۵,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ ضد آب اهرم دار کوچک 0.1 آمپر 3 پایه OMRON D2JW-01K1A1-F
  میکروسوئیچ ضد آب اهرم دار کوچک 0.1 آمپر 3 پایه OMRON D2JW-01K1A1-F
  D2JW
  D۲JW
  ۶۵۰,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ ضد آب اهرم منحنی 0.1 آمپر 3 پایه OMRON D2HW
  میکروسوئیچ ضد آب اهرم منحنی 0.1 آمپر 3 پایه OMRON D2HW
  D2HW
  D۲HW
  ۹۵,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ میله بلند نازک 3 پایه ZIPPY B6A
  میکروسوئیچ میله بلند نازک 3 پایه ZIPPY B6A
  B6A
  B۶A
  ۲۸۷,۵۰۰ تومان
  میکروسوئیچ نرم اهرم دار 5 سانتیمتر 10 آمپر 3 پایه Unionwell G5T10
  میکروسوئیچ نرم اهرم دار 5 سانتیمتر 10 آمپر 3 پایه Unionwell G5T10
  G5T10
  G۵T۱۰
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۴۱,۵۰۰ تومان
  میکروسوئیچ اهرم 2.5سانتیمتر 5 آمپر 2 پایه ZIPPY
  میکروسوئیچ اهرم 2.5سانتیمتر 5 آمپر 2 پایه ZIPPY
  VM-5
  VM-۵
  میکروسوئیچ اهرم دار 3 سانت 15 آمپر 3 پایه HIGHLY VT16021C2
  میکروسوئیچ اهرم دار 3 سانت 15 آمپر 3 پایه HIGHLY VT16021C2
  VT16021C2
  VT۱۶۰۲۱C۲
  میکروسوئیچ پایه سوزنی اهرم 3 سانتیمتر 5 آمپر 3 پایه KW11-2
  میکروسوئیچ پایه سوزنی اهرم 3 سانتیمتر 5 آمپر 3 پایه KW11-2
  KW11
  KW۱۱

   میکروسوئیچ اهرم دار

   میکروسوئیچ اهرم دار چیست؟

   میکروسوییچ اهرم دار یک نوع میکروسوییچ است که دارای یک اهرم است که با فشار دادن آن، مدار را باز یا بسته می‌کند. این نوع میکروسوییچ‌ها برای کاربردهایی که نیاز به عملکرد سریع و دقیق دارند مانند دستگاه های الکترونیکی، اتومبیل ها و تجهیزات صنعتی. در ادامه به کاربرد های تخصصی میکروسوئیچ های اهرم دار می‌پردازیم:

   کاربرد میکروسئیچ اهرم دار در دستگاه های الکترونیکی

   • کامپیوترها
   • تلفن‌ها
   • دستگاه‌های بازی
   • دستگاه‌های پزشکی

   کاربرد میکروسئیچ اهرم دار در اتومبیل و خودرو ها

   • سیستم‌های رانندگی خودکار
   • سیستم‌های ایمنی

    کاربرد میکروسئیچ اهرم دار در تجهیزات صنعتی

   • کنترل و مانور دستگاه‌ها
   • کنترل و مانور تجهیزات 

   به طور کلی، میکروسوییچ اهرم دار در هر کاربردی که نیاز به کنترل دقیق و سریع دارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

   خرید و قیمت میکروسوئیچ اهرم دار در فروشگاه اسپرینت الکترونیک

   همانطور که می‌دانید میکروسوئیچ های اهرم دار در صنایع مختلفی کاربرد دارند. فروشگاه اسپرینت الکترونیک در حوزه مختلف الکترونیک از جمله این موارد عبارتند از رله ، میکروسوئیچ ( اهرم دار، سیم دار ، روبردی و...)  فعالیت دارد.
   شما عزیزان می‌توانید با توجه به نیاز خود میکروسوئیچ مورد نظر خود را انتخاب و خریداری کنید.

   میکروسوئیچ اهرم دار
   خیر
   بله