لیمیت سوئیچ غلطک دار 6 آمپر 3 پایه CNTD TZ-8108
  لیمیت سوئیچ غلطک دار 6 آمپر 3 پایه CNTD TZ-8108
  TZ-8108
  TZ-۸۱۰۸
  ۳۷۰,۰۰۰ تومان
  لیمیت سوئیچ غلطک دار روی بدنه 10 آمپر CNTD TZ-8112
  لیمیت سوئیچ غلطک دار روی بدنه 10 آمپر CNTD TZ-8112
  TZ-8112
  TZ-۸۱۱۲
  خرید بالای 20 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۳۶۵,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ پایه فیش خور تایوان غلطک دار 5 آمپر 3 پایه ZIPPY SM-G
  میکروسوئیچ پایه فیش خور تایوان غلطک دار 5 آمپر 3 پایه ZIPPY SM-G
  SM-G
  SM-G
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ دوبل غلطک دار ۵ آمپر ۵ پایه DECO 6625453114
  میکروسوئیچ دوبل غلطک دار ۵ آمپر ۵ پایه DECO 6625453114
  6625453114
  ۶۶۲۵۴۵۳۱۱۴
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ ضد آب غلطک دار 3 آمپر 3 پایه SSJW3L2H
  میکروسوئیچ ضد آب غلطک دار 3 آمپر 3 پایه SSJW3L2H
  SSJW3L2H
  SSJW۳L۲H
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۷۵,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ غلطک بلند 15 آمپر 3 پایه OMRON V-156-1C25
  میکروسوئیچ غلطک بلند 15 آمپر 3 پایه OMRON V-156-1C25
  V-156-1C25
  V-۱۵۶-۱C۲۵
  ۶۵,۵۰۰ تومان ۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱ )
  ۶۵,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ غلطک بلند 15 آمپر 3 پایه TAIMING KW7-2
  میکروسوئیچ غلطک بلند 15 آمپر 3 پایه TAIMING KW7-2
  KW7-2
  KW۷-۲
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  ۱۶,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ غلطک دار 4 آمپر 2 پایه DONGNAN KW11
  میکروسوئیچ غلطک دار 4 آمپر 2 پایه DONGNAN KW11
  KW4A
  KW۴A
  ۱۰,۰۰۰ تومان ۳,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳۵ )
  ۶,۵۰۰ تومان
  میکروسوئیچ غلطک دار 5 آمپر 3 پایه KW11-2
  میکروسوئیچ غلطک دار 5 آمپر 3 پایه KW11-2
  KW11
  KW۱۱
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۱۵,۵۰۰ تومان
  میکروسوئیچ غلطک دار بلند 10 آمپر 3 پایه CNTD CMV103D
  میکروسوئیچ غلطک دار بلند 10 آمپر 3 پایه CNTD CMV103D
  CMV-103D
  CMV-۱۰۳D
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۴۴,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ غلطک دار بلند 15 آمپر 3 پایه CNTD CM-1703
  میکروسوئیچ غلطک دار بلند 15 آمپر 3 پایه CNTD CM-1703
  CM-1703
  CM-۱۷۰۳
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ غلطک دار بلند 15 آمپر 3 پایه S-13K SUNS
  میکروسوئیچ غلطک دار بلند 15 آمپر 3 پایه S-13K SUNS
  S-13K
  S-۱۳K
  ۱۸۵,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ غلطک دار جهت بدنه 15 آمپر CNTD CZ-7311
  میکروسوئیچ غلطک دار جهت بدنه 15 آمپر CNTD CZ-7311
  CZ-7311
  CZ-۷۳۱۱
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ غلطک دار جهت بدنه 15 آمپر 3 پایه CNTD CM-1308
  میکروسوئیچ غلطک دار جهت بدنه 15 آمپر 3 پایه CNTD CM-1308
  CM-1308
  CM-۱۳۰۸
  خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۱۷۰,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ غلطک دار سوزنی 5 آمپر 3 پایه KW11-2
  میکروسوئیچ غلطک دار سوزنی 5 آمپر 3 پایه KW11-2
  KW11
  KW۱۱
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۱۵,۵۰۰ تومان
  میکروسوئیچ غلطک دار کوتاه 10 آمپر 3 پایه CNTD CMV-104D
  میکروسوئیچ غلطک دار کوتاه 10 آمپر 3 پایه CNTD CMV-104D
  CMV-104D
  CMV-۱۰۴D
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ غلطک دار کوتاه 15 آمپر 3 پایه CNTD CM-1704
  میکروسوئیچ غلطک دار کوتاه 15 آمپر 3 پایه CNTD CM-1704
  CM-1704
  CM-۱۷۰۴
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۴۵)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۴۵)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ غلطک کوتاه 15 آمپر 3 پایه OMRON V-155-1C25
  میکروسوئیچ غلطک کوتاه 15 آمپر 3 پایه OMRON V-155-1C25
  V-155-1C-25
  V-۱۵۵-۱C-۲۵
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۶۴,۵۰۰ تومان
  میکروسوئیچ غلطک کوتاه 15 آمپر 3 پایه TAIMING KW7-3
  میکروسوئیچ غلطک کوتاه 15 آمپر 3 پایه TAIMING KW7-3
  KW7-3
  KW۷-۳
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۱۵,۵۰۰ تومان
  میکروسوئیچ دوبل غلطک دار 20 آمپر 6 پایه XV-155-2C25
  میکروسوئیچ دوبل غلطک دار 20 آمپر 6 پایه XV-155-2C25
  XV-155-2C25
  XV-۱۵۵-۲C۲۵
  میکروسوئیچ ضد آب غلطک دار کوتاه 10 آمپر 3 پایه CNTD CZ-7141
  میکروسوئیچ ضد آب غلطک دار کوتاه 10 آمپر 3 پایه CNTD CZ-7141
  CZ-7141
  CZ-۷۱۴۱
  میکروسوئیچ غلطک دار 1 آمپر 3 پایه KW D2F-J01
  میکروسوئیچ غلطک دار 1 آمپر 3 پایه KW D2F-J01
  D2F-J01FL2-001
  D۲F-J۰۱FL۲-۰۰۱
  میکروسوئیچ غلطک دار پایه فیش خور ضد آب 6 آمپر 3 پایه ZIPPY SW
  میکروسوئیچ غلطک دار پایه فیش خور ضد آب 6 آمپر 3 پایه ZIPPY SW
  SW
  SW
  میکروسوئیچ غلطک دار صنعتی 15 آمپر 3 پایه CHERRY GPTNRH02 1309
  میکروسوئیچ غلطک دار صنعتی 15 آمپر 3 پایه CHERRY GPTNRH02 1309
  1309GPTNRH02
  ۱۳۰۹GPTNRH۰۲
  میکروسوئیچ غلطک دار مخالف بدنه 15 آمپر 3 پایه CNTD CM-1309
  میکروسوئیچ غلطک دار مخالف بدنه 15 آمپر 3 پایه CNTD CM-1309
  CM-1309
  CM-۱۳۰۹
  میکروسوئیچ غلطک کوتاه 16 آمپر 3 پایه OMRON V-165-1C25
  میکروسوئیچ غلطک کوتاه 16 آمپر 3 پایه OMRON V-165-1C25
  V-165-1C25
  V-۱۶۵-۱C۲۵

   میکروسوئیچ غلطک دار

   میکروسوئیچ غلطک دار (قرقره دار) چیست؟

   میکروسوییچ غلطک دار یک نوع میکروسوییچ است که دارای یک غلطک یا رولر (قرقره) است که به عنوان پارامتر ورودی برای فعال کردن یا خاموش کردن سیستم یا دستگاه استفاده می‌شود. وقتی که غلطک حرکت می‌کند، این اقدام به میکروسوییچ اجازه می‌دهد تا وضعیت خروجی را تغییر دهد. این نوع میکروسوییچ‌ها معمولاً برای کاربردهای صنعتی و اتوماسیون استفاده می‌شوند.

   کاربرد میکروسوئیچ غلطک دار (قرقره دار)

   میکروسوییچ های غلطک دار کاربرد گسترده ای در صنایع مختلف همچون صنعت خودروسازی، صنعت الکترونیک، صنعت برق و ماشین‌آلات دارد. همچنین این مدل میکروسوییچ‌ها جهت کنترل وضعیت‌های مختلف دستگاه‌ها و سیستم‌ها مانند تشخیص حضور یا عدم حضور، کنترل حرکت و قطع یا وصل شدن مدارها قابل استفاده هستند.
   به عنوان مثال، از کاربردهای میکروسوییچ غلطک دار در صنعت خودروسازی میتوان به کنترل سیستم‌های ایمنی و قفل‌های خودرو اشاره کرد. در صنایع الکترونیکی نیز از میکروسوییچ های غلطک دار جهت کنترل وضعیت دستگاه‌ها و تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده قرار میگیرد.

   مزایا میکروسوئیچ غلطک دار

   از مزایای میکروسوییچ غلطک دار میتوان به مواردی همچون دقت بالا، اندازه کوچک، عمر طولانی، قابلیت کارکرد در شرایط مختلف محیطی (مانند دما و رطوبت) و قابلیت اتصال به مدارهای الکتریکی مختلف اشاره کرد.همچنین این نوع سوئیچ‌ها از قابلیت ایجاد اتصال و قطع سریع برخوردارند و معمولاً دارای قابلیت تنظیم و تعویض آسان هستند.

   معایب میکروسوئیچ غلطک دار

   معایب میکروسوییچ غلطک دار شامل قابلیت خرابی در صورت استفاده نادرست از آنها، حساسیت به لرزش و شوک‌های محیطی و همچنین قابلیت خرابی در صورت استفاده بیش ازحد یا فشار زیاد بر روی آنهاست. همچنین برخی مدل‌ها ممکن است نیاز به نگهداری و تعویض دوره‌ای داشته باشند.

   خرید میکروسوئیچ غلطک دار

   باتوجه به توضیحاتی که در قسمت بالا داده شد و باتوجه به نیاز خود میتوانید خریدی آسان و مطمئن در اسپرینت الکترونیک از انواع میکروسوئیچ ها از جمله نوع غلطک دار را از برندهای معتبری نظیر سی ان تی دی (CNTD) و امرون (OMRON) که در حوزه تولید انواع قطعات الکترونیک ازجمله میکروسوئیچ ها نامدار هستند داشته باشید.

   میکروسوئیچ غلطک دار
   خیر
   بله