پتانسیومتر 3 پایه PT10MV10 10K
  پتانسیومتر 3 پایه PT10MV10 10K
  10K-PT10
  ۱۰K-PT۱۰
  خرید بالای 50 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 50 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۱)
  • خرید بالای 500 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۶)
  ۹,۵۰۰ تومان
  پتانسیومتر 3 پایه PX10MV105A 1M
  پتانسیومتر 3 پایه PX10MV105A 1M
  PX10MV105
  PX۱۰MV۱۰۵
  خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵)
  • خرید بالای 500 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲۰)
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  پتانسیومتر 3 پایه POT 100K-PT10
  پتانسیومتر 3 پایه POT 100K-PT10
  100K
  ۱۰۰K
  ۸,۵۰۰ تومان
  پتانسیومتر آبی 3 پایه 100K PT-15
  پتانسیومتر آبی 3 پایه 100K PT-15
  PT-15100K
  PT-۱۵۱۰۰K
  خرید بالای 50 واحد۲۱۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۲۱۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۳۱۵ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 500 واحد۴۲۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۹,۶۶۰ تومان
  پتانسیومتر آبی 3 پایه 10K PT-15
  پتانسیومتر آبی 3 پایه 10K PT-15
  PT-1510K
  PT-۱۵۱۰K
  خرید بالای 50 واحد۲۱۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۲۱۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۳۱۵ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 500 واحد۴۲۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۹,۶۶۰ تومان
  پتانسیومتر مشکی 3 پایه POT100K PT-15
  پتانسیومتر مشکی 3 پایه POT100K PT-15
  100KPT-15
  ۱۰۰KPT-۱۵
  خرید بالای 50 واحد۱۰۵ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱۰۵ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۴۲۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 500 واحد۶۳۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۱۱,۱۳۰ تومان
  پتانسیومتر مشکی 3 پایه POT10K PT-15
  پتانسیومتر مشکی 3 پایه POT10K PT-15
  PT-15 10K
  PT-۱۵ ۱۰K
  خرید بالای 50 واحد۱۰۵ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱۰۵ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۴۲۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 500 واحد۶۳۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۱۱,۱۳۰ تومان
  ولوم 10 کیلو 5 پایه CTR B10K
  ولوم 10 کیلو 5 پایه CTR B10K
  B10K
  B۱۰K
  خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 500 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان

   پتانسیومتر

   بیشتر بخوانید: پتانسیومتر چیست؟⁠

   پتانسیومتر
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله