ترمینال
+ -6 دسته‌بندی دیگر
  ترمینال پایه صاف 2 پین آبی KF300
  ترمینال پایه صاف 2 پین آبی KF300
  KF3002PIN
  KF۳۰۰۲PIN
  ۴,۰۰۰ تومان
  ترمینال پایه صاف 2 پین سبز KF128
  ترمینال پایه صاف 2 پین سبز KF128
  KF128
  KF۱۲۸
  ۴,۰۰۰ تومان
  ترمینال پایه صاف 3 پین آبی KF300
  ترمینال پایه صاف 3 پین آبی KF300
  3PIN
  ۳PIN
  ۶,۰۰۰ تومان
  ترمینال پایه صاف 3 پین سبز KF128
  ترمینال پایه صاف 3 پین سبز KF128
  KF1283PIN
  KF۱۲۸۳PIN
  ۷,۳۰۰ تومان
  ترمینال سبز نر و ماده فونیکس رایت 10 پایه
  ترمینال سبز نر و ماده فونیکس رایت 10 پایه
  10PIN
  ۱۰PIN
  ۲۷,۵۰۰ تومان
  ترمینال سبز نر و ماده فونیکس رایت 12 پایه
  ترمینال سبز نر و ماده فونیکس رایت 12 پایه
  12PIN
  ۱۲PIN
  ۳۱,۵۰۰ تومان
  ترمینال سبز نر و ماده فونیکس رایت 16 پایه
  ترمینال سبز نر و ماده فونیکس رایت 16 پایه
  16PIN
  ۱۶PIN
  ۴۲,۰۰۰ تومان
  ترمینال سبز نر و ماده فونیکس رایت 2 پایه
  ترمینال سبز نر و ماده فونیکس رایت 2 پایه
  2PIN
  ۲PIN
  ۵,۲۰۰ تومان
  ترمینال سبز نر و ماده فونیکس رایت 3 پایه
  ترمینال سبز نر و ماده فونیکس رایت 3 پایه
  3PIN
  ۳PIN
  ۸,۰۰۰ تومان
  ترمینال سبز نر و ماده فونیکس رایت 4 پایه
  ترمینال سبز نر و ماده فونیکس رایت 4 پایه
  4PIN
  ۴PIN
  ۱۰,۳۰۰ تومان
  ترمینال سبز نر و ماده فونیکس رایت 5 پایه
  ترمینال سبز نر و ماده فونیکس رایت 5 پایه
  5PIN
  ۵PIN
  ۱۳,۲۰۰ تومان
  ترمینال سبز نر و ماده فونیکس رایت 6 پایه
  ترمینال سبز نر و ماده فونیکس رایت 6 پایه
  6PIN
  ۶PIN
  ۱۵,۲۰۰ تومان
  ترمینال سبز نر و ماده فونیکس رایت 7 پایه
  ترمینال سبز نر و ماده فونیکس رایت 7 پایه
  7PIN
  ۷PIN
  ۱۸,۵۰۰ تومان
  ترمینال سبز نر و ماده فونیکس رایت 8 پایه
  ترمینال سبز نر و ماده فونیکس رایت 8 پایه
  8PIN
  ۸PIN
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  ترمینال سبز نر و ماده فونیکس صاف 10 پایه
  ترمینال سبز نر و ماده فونیکس صاف 10 پایه
  10PIN
  ۱۰PIN
  ۲۶,۵۰۰ تومان
  ترمینال سبز نر و ماده فونیکس صاف 12 پایه
  ترمینال سبز نر و ماده فونیکس صاف 12 پایه
  12PIN
  ۱۲PIN
  ۳۱,۵۰۰ تومان
  ترمینال سبز نر و ماده فونیکس صاف 16 پایه
  ترمینال سبز نر و ماده فونیکس صاف 16 پایه
  16PIN
  ۱۶PIN
  ۴۲,۵۰۰ تومان
  ترمینال سبز نر و ماده فونیکس صاف 2 پایه
  ترمینال سبز نر و ماده فونیکس صاف 2 پایه
  2PIN
  ۲PIN
  ۵,۲۰۰ تومان
  ترمینال سبز نر و ماده فونیکس صاف 3 پایه
  ترمینال سبز نر و ماده فونیکس صاف 3 پایه
  3PIN
  ۳PIN
  ۸,۰۰۰ تومان
  ترمینال سبز نر و ماده فونیکس صاف 4 پایه
  ترمینال سبز نر و ماده فونیکس صاف 4 پایه
  4PIN
  ۴PIN
  ۱۰,۲۰۰ تومان
  ترمینال سبز نر و ماده فونیکس صاف 5 پایه
  ترمینال سبز نر و ماده فونیکس صاف 5 پایه
  5PIN
  ۵PIN
  ۱۳,۲۰۰ تومان
  ترمینال سبز نر و ماده فونیکس صاف 6 پایه
  ترمینال سبز نر و ماده فونیکس صاف 6 پایه
  6PIN
  ۶PIN
  ۱۵,۷۰۰ تومان
  ترمینال سبز نر و ماده فونیکس صاف 7 پایه
  ترمینال سبز نر و ماده فونیکس صاف 7 پایه
  7PIN
  ۷PIN
  ۱۸,۵۰۰ تومان
  ترمینال سبز نر و ماده فونیکس صاف 8 پایه
  ترمینال سبز نر و ماده فونیکس صاف 8 پایه
  8PIN
  ۸PIN
  ۲۱,۲۰۰ تومان
  جا باطری سکه ای HOLDER CR2032
  جا باطری سکه ای HOLDER CR2032
  CH224
  CH۲۲۴
  ۴,۷۰۰ تومان
  ترمینال پایه صاف 3پین سبز KF300
  ترمینال پایه صاف 3پین سبز KF300
  KF3003PIN
  KF۳۰۰۳PIN

   کانکتور

   کانکتور
   بر اساس سازنده
   • KEFA
   • phoenix
   خیر
   بله