رله لچ مینیاتوری امرون 5 ولت 4 پایه OMRON GCU-1117P-US
  رله لچ مینیاتوری امرون 5 ولت 4 پایه OMRON GCU-1117P-US
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  ۷۸,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 12 ولت 0.5 آمپر 6 پایه OMRON G5V-1
  رله مینیاتوری امرون 12 ولت 0.5 آمپر 6 پایه OMRON G5V-1
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  ۴۰,۲۵۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 12 ولت 1 آمپر 5 پایه OMRON G6E-134P-ST-US
  رله مینیاتوری امرون 12 ولت 1 آمپر 5 پایه OMRON G6E-134P-ST-US
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  ۸۴,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 12 ولت 8 آمپر 4 پایه OMRON G6C-1114P-US-12VDC
  رله مینیاتوری امرون 12 ولت 8 آمپر 4 پایه OMRON G6C-1114P-US-12VDC
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 12 ولت 8 آمپر 6 پایه OMRON G6C-2114P-US
  رله مینیاتوری امرون 12 ولت 8 آمپر 6 پایه OMRON G6C-2114P-US
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  ۱۳۷,۵۰۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 24 ولت 0.5 آمپر 6 پایه OMRON G5V-1
  رله مینیاتوری امرون 24 ولت 0.5 آمپر 6 پایه OMRON G5V-1
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۴۰,۲۵۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 24 ولت 0.5 آمپر 8 پایه OMRON G5A-237P
  رله مینیاتوری امرون 24 ولت 0.5 آمپر 8 پایه OMRON G5A-237P
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 24 ولت 1 آمپر 5 پایه OMRON G6E-134P-US
  رله مینیاتوری امرون 24 ولت 1 آمپر 5 پایه OMRON G6E-134P-US
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۸۴,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 24 ولت 7 آمپر 6 پایه OMRON G6C-2117P-US
  رله مینیاتوری امرون 24 ولت 7 آمپر 6 پایه OMRON G6C-2117P-US
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 24 ولت 8 آمپر 4 پایه OMRON G6C-1114P-US-24VDC
  رله مینیاتوری امرون 24 ولت 8 آمپر 4 پایه OMRON G6C-1114P-US-24VDC
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 24 ولت 8 آمپر 6 پایه OMRON G6C-2114P-US
  رله مینیاتوری امرون 24 ولت 8 آمپر 6 پایه OMRON G6C-2114P-US
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۱۳۷,۵۰۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 4.5 ولت 0.5 آمپر 8 پایه OMRON G5A-237P 4/5VDC
  رله مینیاتوری امرون 4.5 ولت 0.5 آمپر 8 پایه OMRON G5A-237P 4/5VDC
  رله 4.5 ولت امرون
  رله ۴.۵ ولت امرون
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 5 ولت 0.5 آمپر 6 پایه OMRON G5V-1
  رله مینیاتوری امرون 5 ولت 0.5 آمپر 6 پایه OMRON G5V-1
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  ۴۰,۲۵۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 5 ولت 1 آمپر 5 پایه OMRON G6E-134P-US
  رله مینیاتوری امرون 5 ولت 1 آمپر 5 پایه OMRON G6E-134P-US
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  ۸۴,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 5 ولت 30 میلی آمپر 8 پایه OMRON G6J-2P-Y
  رله مینیاتوری امرون 5 ولت 30 میلی آمپر 8 پایه OMRON G6J-2P-Y
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  ۴۸,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 5 ولت 7 آمپر 6 پایه OMRON G6C-2117P-US-SV
  رله مینیاتوری امرون 5 ولت 7 آمپر 6 پایه OMRON G6C-2117P-US-SV
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 5 ولت 8 آمپر 4 پایه OMRON G6C-1114P-US-5VDC
  رله مینیاتوری امرون 5 ولت 8 آمپر 4 پایه OMRON G6C-1114P-US-5VDC
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 5 ولت 8 آمپر 6 پایه OMRON G6CN-2
  رله مینیاتوری امرون 5 ولت 8 آمپر 6 پایه OMRON G6CN-2
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  ۸۲,۵۰۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 9 ولت 0.5 آمپر 6 پایه OMRON G5V-1
  رله مینیاتوری امرون 9 ولت 0.5 آمپر 6 پایه OMRON G5V-1
  رله 9 ولت امرون
  رله ۹ ولت امرون
  ۴۶,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 9 ولت 7 آمپر 6 پایه OMRON G6C-2117P-US-SV
  رله مینیاتوری امرون 9 ولت 7 آمپر 6 پایه OMRON G6C-2117P-US-SV
  رله 9 ولت امرون
  رله ۹ ولت امرون
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون خوابیده 24 ولت 1 آمپر 9 پایه OMRON LZN2
  رله مینیاتوری امرون خوابیده 24 ولت 1 آمپر 9 پایه OMRON LZN2
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون خوابیده 5 ولت 10 آمپر 4 پایه OMRON G6C-1117P-US
  رله مینیاتوری امرون خوابیده 5 ولت 10 آمپر 4 پایه OMRON G6C-1117P-US
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 5 ولت 8 آمپر 6 پایه OMRON G6C-2114P-US
  رله مینیاتوری امرون 5 ولت 8 آمپر 6 پایه OMRON G6C-2114P-US
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  ناموجود
  رله مینیاتوری امرون خوابیده 12 ولت 10 آمپر 4 پایه OMRON G5C-1
  رله مینیاتوری امرون خوابیده 12 ولت 10 آمپر 4 پایه OMRON G5C-1
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  ناموجود

   رله امرون مینیاتوری

   رله امرون مینیاتوری
   ولتاژ
   جریان
   تعداد پایه
   نوع کنتاکت
   خیر
   بله