رله امرون پایه میلون رله امرون پکیجی رله امرون پی ال سی رله امرون کتابی رله امرون کبریتی رله امرون کولری رله امرون مخابراتی رله امرون مینی مخابراتی رله امرون مینیاتوری رله امرون اس ام دی رله امرون ایزومی رله امرون پایه گرد رله امرون صنعتی رله امرون الکترونیکی رله امرون ماشینی رله امرون لچ سوکت رله امرون تک سوئیچ امرون میکروسوئیچ امرون کارت رله امرون
+ 13 دسته‌بندی دیگر
   رله مینی مخابراتی امرون 12ولت 2 آمپر 8 پایه OMRON G6S-2
  رله مینی مخابراتی امرون 12ولت 2 آمپر 8 پایه OMRON G6S-2
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 200 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۴۹,۰۰۰ تومان
   رله مینی مخابراتی امرون 5 ولت 2 آمپر 8 پایه OMRON G6S-2
  رله مینی مخابراتی امرون 5 ولت 2 آمپر 8 پایه OMRON G6S-2
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 200 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۴۹,۰۰۰ تومان
  تک سوئیچ سر شاسی خور دیپ 4 پایه OMRON B3F 12*12
  تک سوئیچ سر شاسی خور دیپ 4 پایه OMRON B3F 12*12
  BTF12*12
  BTF۱۲*۱۲
  ۲,۵۰۰ تومان ۷۰۰ تومان تخفیف ( %۲۸ )
  ۱,۸۰۰ تومان
  رله 3ولت لچ دوبوبین امرون 8 آمپر 8 پایه OMRON G6CK-2114P-US-360
  رله 3ولت لچ دوبوبین امرون 8 آمپر 8 پایه OMRON G6CK-2114P-US-360
  G6CK
  G۶CK
  ۳۲۵,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱ )
  ۳۲۳,۰۰۰ تومان
  رله 5 ولت لچ دو بوبین 8 پایه OMRON G6CK-2114P-US
  رله 5 ولت لچ دو بوبین 8 پایه OMRON G6CK-2114P-US
  G6CK-2114P
  G۶CK-۲۱۱۴P
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
  رله SMD مینی مخابراتی امرون 12 ولت 1 آمپر 8 پایه OMRON G6K-2F-Y
  رله SMD مینی مخابراتی امرون 12 ولت 1 آمپر 8 پایه OMRON G6K-2F-Y
  رله 12ولت امرون
  رله ۱۲ولت امرون
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۶۸,۰۰۰ تومان
  رله SMD مینی مخابراتی امرون 12 ولت 2 آمپر 8 پایه OMRON G6S-2F-12VDC
  رله SMD مینی مخابراتی امرون 12 ولت 2 آمپر 8 پایه OMRON G6S-2F-12VDC
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  ۴۶,۰۰۰ تومان
  رله SMD مینی مخابراتی امرون 24 ولت 1 آمپر 8 پایه SMD OMRON G6K-2F
  رله SMD مینی مخابراتی امرون 24 ولت 1 آمپر 8 پایه SMD OMRON G6K-2F
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  خرید بالای 25 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 25 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 100 واحد۷,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۶۷,۰۰۰ تومان
  رله SMD مینی مخابراتی امرون 24 ولت 2 آمپر 8 پایه OMRON G6S-2F-24VDC
  رله SMD مینی مخابراتی امرون 24 ولت 2 آمپر 8 پایه OMRON G6S-2F-24VDC
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  خرید بالای 25 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۳۶)
  • خرید بالای 25 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۰.۳۶)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۵۵,۲۰۰ تومان
  رله SMD مینی مخابراتی امرون 5 ولت 1 آمپر 8 پایه OMRON G6K-2F-Y
  رله SMD مینی مخابراتی امرون 5 ولت 1 آمپر 8 پایه OMRON G6K-2F-Y
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  خرید بالای 25 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 25 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 50 واحد۶,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۱)
  • خرید بالای 100 واحد۷,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  ۵۵,۰۰۰ تومان
  رله SMD مینی مخابراتی امرون 5 ولت 2 آمپر 8 پایه OMRON G6S-2F-5VDC
  رله SMD مینی مخابراتی امرون 5 ولت 2 آمپر 8 پایه OMRON G6S-2F-5VDC
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  خرید بالای 25 واحد۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 25 واحد۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 100 واحد۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۵۴,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR امرون 24 ولت 2 آمپر OMRON G3RD-X02PN-2 DC/DC
  رله الکترونیکی SSR امرون 24 ولت 2 آمپر OMRON G3RD-X02PN-2 DC/DC
  G3RD-X02PN-2
  G۳RD-X۰۲PN-۲
  ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲ )
  ۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی امرون 5 ولت 2 آمپر OMRON G3R-202PN DC/AC
  رله الکترونیکی SSR روبردی امرون 5 ولت 2 آمپر OMRON G3R-202PN DC/AC
  G3R-202PN
  G۳R-۲۰۲PN
  ۹۹۰,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی امرون 12 ولت 3 آمپر OMRON G3M-203P DC/AC
  رله الکترونیکی SSR روبردی امرون 12 ولت 3 آمپر OMRON G3M-203P DC/AC
  G3M-203P
  G۳M-۲۰۳P
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳ )
  ۳۳۹,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی امرون 24 ولت 1 آمپر OMRON G3SD-Z01P-PD-US DC/DC
  رله الکترونیکی SSR روبردی امرون 24 ولت 1 آمپر OMRON G3SD-Z01P-PD-US DC/DC
  G3SD-Z01P-PD-US
  G۳SD-Z۰۱P-PD-US
  خرید بالای 10 واحد۱۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 10 واحد۱۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 50 واحد۱۶,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 100 واحد۲۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  ۱۷۶,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی امرون 24 ولت 1.5 آمپر OMRON G3RD-101PN DC/DC
  رله الکترونیکی SSR روبردی امرون 24 ولت 1.5 آمپر OMRON G3RD-101PN DC/DC
  G3RD-101PN
  G۳RD-۱۰۱PN
  ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی امرون 24 ولت 2 آمپر OMRON G3MB-202P DC/AC
  رله الکترونیکی SSR روبردی امرون 24 ولت 2 آمپر OMRON G3MB-202P DC/AC
  G3MB-202P
  G۳MB-۲۰۲P
  خرید بالای 10 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 10 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۶,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۲۴۵,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی امرون 5 ولت 2 آمپر OMRON C3MC-202P DC/AC
  رله الکترونیکی SSR روبردی امرون 5 ولت 2 آمپر OMRON C3MC-202P DC/AC
  G3MC-202P
  G۳MC-۲۰۲P
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی امرون 5 ولت 2 آمپر OMRON G3MB-202P DC/AC
  رله الکترونیکی SSR روبردی امرون 5 ولت 2 آمپر OMRON G3MB-202P DC/AC
  G3MB-202P
  G۳MB-۲۰۲P
  خرید بالای 10 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 10 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۲۱۲,۰۰۰ تومان
  رله پایه میلون امرون 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5LA-14-24VDC
  رله پایه میلون امرون 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5LA-14-24VDC
  رله 24 ولت
  رله ۲۴ ولت
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  رله پایه میلون امرون 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5LE-14R387
  رله پایه میلون امرون 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5LE-14R387
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 1000 واحد۶,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  ۴۶,۰۰۰ تومان
  رله پکیجی امرون 12ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G5NB-1A-E
  رله پکیجی امرون 12ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G5NB-1A-E
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  خرید بالای 50 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 500 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۱۹,۵۰۰ تومان
  رله پکیجی امرون 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5Q-14
  رله پکیجی امرون 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5Q-14
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  خرید بالای 50 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 500 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۳۷,۰۰۰ تومان
  رله پکیجی امرون 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G5NB-1A-E
  رله پکیجی امرون 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G5NB-1A-E
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  خرید بالای 50 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 500 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۱۸,۵۰۰ تومان
  رله پکیجی امرون 5 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G5NB-1A-E
  رله پکیجی امرون 5 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G5NB-1A-E
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 500 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  رله پی ال سی امرون 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G6D-1A-ASI
  رله پی ال سی امرون 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G6D-1A-ASI
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  خرید بالای 25 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 200 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۲۸۲,۰۰۰ تومان
  رله پی ال سی امرون 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G6DS-1A-H
  رله پی ال سی امرون 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G6DS-1A-H
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۴۹۰,۰۰۰ تومان
  رله پی ال سی امرون 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G6M-1A
  رله پی ال سی امرون 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G6M-1A
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 200 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۱۱۱,۰۰۰ تومان
  رله پی ال سی امرون 24 ولت 6 آمپر 5 پایه OMRON G2RV-SR700
  رله پی ال سی امرون 24 ولت 6 آمپر 5 پایه OMRON G2RV-SR700
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
  رله پی ال سی امرون 5 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G6M-1A
  رله پی ال سی امرون 5 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G6M-1A
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 200 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۱۱۱,۰۰۰ تومان
  رله پی ال سی باریک امرون 12 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G6D-1A-ASI
  رله پی ال سی باریک امرون 12 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G6D-1A-ASI
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  خرید بالای 25 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 200 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۲۱۲,۰۰۰ تومان
  رله پی ال سی باریک امرون 24 ولت 8 آمپر 5 پایه OMRON G6RN-1
  رله پی ال سی باریک امرون 24 ولت 8 آمپر 5 پایه OMRON G6RN-1
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 200 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۸۹,۰۰۰ تومان
  رله پی ال سی باریک امرون 5 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G6D-1A-ASI
  رله پی ال سی باریک امرون 5 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G6D-1A-ASI
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  خرید بالای 25 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 200 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۱۸۲,۰۰۰ تومان
  رله شاخک دار امرون 12 ولت 16 آمپر 3 پایه OMRON G5G-1A
  رله شاخک دار امرون 12 ولت 16 آمپر 3 پایه OMRON G5G-1A
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  خرید بالای 10 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 10 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۹۵,۷۰۰ تومان
  رله شیشه ای 4 کنتاکت امرون پایه سوکتی 220 AC ولت 6 آمپر 14پایه OMRON MY4N-GS
  رله شیشه ای 4 کنتاکت امرون پایه سوکتی 220 AC ولت 6 آمپر 14پایه OMRON MY4N-GS
  رله 220 ولت امرون
  رله ۲۲۰ ولت امرون
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 200 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۱۷۳,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای 4 کنتاکت سوکتی امرون 24 ولت 6 آمپر 14 پایه OMRON MY4N-GS
  رله شیشه ای 4 کنتاکت سوکتی امرون 24 ولت 6 آمپر 14 پایه OMRON MY4N-GS
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 200 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۱۷۳,۰۰۰ تومان

   رله امرون (OMRON)

   معرفی رله و برند امرون

   رله امرون OMRON  شاخص ترین کالای برند امرون و از پرکاربردترین رله های بازار قطعات الکترونیک است. امرون یک شرکت الکترونیک ژاپنی مستقر در کیوتو، ژاپن که توسط کازوما تاتیشی و در سال 1948 تاسیس شد. امرون شایستگی های اصلی خود را در فناوری های سنجش و کنترل از طریق انواع عملیات در مقیاس جهانی به کار می‌گیرد. این شرکت از نوآوری های مشتریان خود در هنر ساخت اشیا با ارائه قطعات کنترلی با کیفیت بالا همراه با فناوری های سنجش و کنترل امرون پشتیبانی می کند. ساخت و فروش قطعات و تجهیزات امرون کسب و کار اصلی سیستم های اتوماسیون است. شرکت امرون در زمینه های مختلف فعالیت دارد که از جمله این فعالیت ها ساخت رله های پایه میلون، پکیجی، کولری و...می‌باشد. درادامه به توضیحی در رابطه با این رله ها می‌پردازیم

   رله پایه میلون امرون

   رله امرون پایه میلون که اکثرا مکعبی شکل و 5 پایه می‌باشند و در رنج 5 ولت، 12 ولت و 24 ولت و جریان 10 آمپر قابل عرضه هستند.

   رله پکیجی امرون

   رله امرون پکیجی از مجموعه رله هایی هستند که در بازار الکترونیک ایران استفاده می‌شوند که همانطور که از نامش پیداست در بردهای پکیج کاربرد دارد. این نوع رله نیز دارای رنج 5 ولت، 12 ولت و 24 ولت موجود هستند.

   رله کولری امرون

   انواع رله کولری:

   رله امرون کولری به 5 نوع متفاوت شامل رله گازی، روبردی، جاپیچ یا گوشواره‌ای، T شکل ، شاخک دار تقسیم میشود.

    رله سیگنال امرون

    رله امرون سیگنال یا مینیاتوری معروف به رله های رو بردی PCB با حداقل جریان 2 آمپر هستند

   رله پاور امرون

   رله های پاور امرون  رله های برق با ظرفیت سوئیچینگ بالا که کاربرد عمده آنها برای بردهای مدار چاپی و تجهیزات داخلی، برد های لوازم خانگی، برد های فرمان آسانسور ، رله های برد یخچال  میباشد

   رله خودرویی امرون

   رله امرون ماشینی یا خودرویی کاربرد این رله برای کنترل تجهیزات الکتریکی خودرو مانند رله های پمپ بنزین، ساندروف، بالابر شیشه، رله های سیستم صوتی خودرو، رله های بردECU و رله قفل مرکزی میباشد

    رله صنعتی امرون

   رله‌های صنعتی امرون شامل رله های پایه گرد و پایه ایزومی میشوند

   رله SMD اس ام دی امرون

   رله های اس ام دی امرون ظاهری کوچک و کاملا پلمپ شده دارند.
   این مدل از رله های اس ام دی مناسب برای تکنولوژی های پیشرفته و بردهای کوچک هستند که از تکنولوژی قطعات اس ام دی استفاده کردند مناسب می‌باشند و به دلیل کم جا بودن کمک شایانی در کوچک نمودن بردهای الکترونیکی نموده اند.
   تمام رله های SMD OMRON  قابل نصب سطحی بوده و به راحتی لحیم می‌شوند.
   به دلیل جریان کم این مدل از رله ها  تولید کنندگان لوازم خانگی بردهای مربوط به صنایع خودرویی و نظامی از مدل رله های مینی مخابراتی SMD  بهره می‌برند .

   انواع رله اس ام دی امرون

   رله های فرکانسی اس ام دی امرون 

   یک محصول جدید با فرکانس یک مگاهرتز ارائه شده توسط شرکت امرون که مناسب جهت مصارف تست و اندازه گیری تجهیزات سمعی و بصری ،تجهیزات صدا و سیما و صنایع نظامی می‌باشد 
   رله های اس ام دی فرکانسی سری G6K-2F-RF در اسپرینت الکترونیک موجود می‌باشد 

   خرید رله امرون (OMRON) از نمایندگی امرون

   باتوجه به توضیحات مفصلی که دررابطه با رله های امرون بیان شد، میتوان گفت رله های امرون Omron دارای بالاترین استانداردها و کیفیت عالی در مقایسه با برندهای اروپایی و مطرح می‌باشد و در برخی مدل ها تولیدات منحصر به فرد دارد. حال به توضیحات و مقایسه های فنی تری میپردازیم تا خرید بهتری  را تجربه کنید، برای مثال رله های پکیجی امرون Omron  با شماره فنی G5NB  به شدت در بازار الکترونیک ایران معروف و پر مصرف بوده و رقیب جدی این مدل نیز برند پاناسونیک Panasonic  با شماره فنی ALDP است. کارخانه امرون در تولید رله‌های بردی مورد مصرف در سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی مانند رله‌های پکیج دیواری در بازار ایران پیشتاز بوده و رقیب سر سخت رله های پکیجی پاناسونیک نیز می‌باشد. رله های پکیجی امرون سری  G5NB  دارای جریان 3 آمپر ، 5 آمپر و 7 آمپر بوده که البته 7 آمپر آن در بازار الکترونیک ایران واردات نمی‌شود.
   این مدل از رله های پکیجی به رله‌های باریک و اسلیم پکیجی و یا PCB معروف می‌باشند. اگر همچنان سوال و ابهاماتی دررابطه با خرید رله های امرون دارید، میتوانید از مشاوره با متخصصین اسپرینت الکترونیک بهره مند شوید.
   شما عزیزان میتوانید تمامی رله های نام برده را از فروشگاه اسپرینت الکترونیک، نمایندگی اصلی رله امرون OMRON ، با اطمینان از قیمت مناسب و کیفیت بالای آن خریداری کنید.

   رله امرون Omron
   خیر
   بله