رله بند انگشتی هونگفا 12 ولت 5 آمپر 5 پایه (Hf32F (HONGFA JZC-32F
  رله بند انگشتی هونگفا 12 ولت 5 آمپر 5 پایه -Hf32F -HONGFA JZC-32F
  JZC-32F-012
  JZC-۳۲F-۰۱۲
  خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  رله بند انگشتی هونگفا 24 ولت 3 آمپر 5 پایه HONGFA JZC-32F-024-ZS3
  رله بند انگشتی هونگفا 24 ولت 3 آمپر 5 پایه HONGFA JZC-32F-024-ZS3
  رله 24 ولت هونگفا
  رله ۲۴ ولت هونگفا
  خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  رله بند انگشتی هونگفا 5 ولت 10 آمپر 4 پایه HONGFA HF32F-G
  رله بند انگشتی هونگفا 5 ولت 10 آمپر 4 پایه HONGFA HF32F-G
  رله 5 ولت هونگفا
  رله ۵ ولت هونگفا
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  ۲۹,۰۰۰ تومان
  رله پکیجی هونگفا 24 ولت 5 آمپر 6 پایه HONGFA HF42
  رله پکیجی هونگفا 24 ولت 5 آمپر 6 پایه HONGFA HF42
  HF42-024
  HF۴۲-۰۲۴
  ۹۵,۰۰۰ تومان
  رله پی ال سی باریک هونگفا 12 ولت 5 آمپر 4 پایه HONGFA HF49FD-012-1H12
  رله پی ال سی باریک هونگفا 12 ولت 5 آمپر 4 پایه HONGFA HF49FD-012-1H12
  رله 12 ولت هونگفا
  رله ۱۲ ولت هونگفا
  خرید بالای 25 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۶۵۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 200 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۳۹,۶۰۰ تومان
  رله پی ال سی باریک هونگفا 24 ولت 5 آمپر 4 پایه HONGFA HF49FD-024-1H12
  رله پی ال سی باریک هونگفا 24 ولت 5 آمپر 4 پایه HONGFA HF49FD-024-1H12
  رله 24 ولت هونگفا
  رله ۲۴ ولت هونگفا
  خرید بالای 25 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۳۳۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 200 واحد۳۸۵ تومان تخفیف ( %۱)
  ۳۷,۶۲۰ تومان
  رله پی ال سی باریک هونگفا 5 ولت 5 آمپر 4 پایه HONGFA HF49FD-05-1H12
  رله پی ال سی باریک هونگفا 5 ولت 5 آمپر 4 پایه HONGFA HF49FD-05-1H12
  رله 5 ولت هونگفا
  رله ۵ ولت هونگفا
  خرید بالای 25 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۴۳۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 200 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۴۴,۰۰۰ تومان
  رله پی ال سی باریک هونگفا 60 ولت 6 آمپر 5 پایه HONGFA HF41F-24-ZS
  رله پی ال سی باریک هونگفا 60 ولت 6 آمپر 5 پایه HONGFA HF41F-24-ZS
  رله 60 ولت هونگفا
  رله ۶۰ ولت هونگفا
  خرید بالای 100 واحد۱,۱۵۵ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۱۵۵ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 200 واحد۱,۱۵۵ تومان تخفیف ( %۱)
  ۱۱۳,۱۹۰ تومان
  رله پی ال سی هونگفا 24 ولت 5 آمپر 4 پایه HONGFA HF49FD-024-1H11G
  رله پی ال سی هونگفا 24 ولت 5 آمپر 4 پایه HONGFA HF49FD-024-1H11G
  HF49FD-024-1H11G
  HF۴۹FD-۰۲۴-۱H۱۱G
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 200 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۳۹,۰۰۰ تومان
  رله پی ال سی هونگفا 24 ولت 6 آمپر 5 پایه HONGFA HF41F-24-ZS
  رله پی ال سی هونگفا 24 ولت 6 آمپر 5 پایه HONGFA HF41F-24-ZS
  رله 24 ولت هونگفا
  رله ۲۴ ولت هونگفا
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 200 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۶۱,۰۰۰ تومان
  رله پی ال سی هونگفا پایه معکوس 12 ولت 10 آمپر 4 پایه HONGFA HF118F-012-1HS5T
  رله پی ال سی هونگفا پایه معکوس 12 ولت 10 آمپر 4 پایه HONGFA HF118F-012-1HS5T
  رله 12 ولت هونگفا
  رله ۱۲ ولت هونگفا
  خرید بالای 25 واحد۱,۲۶۵ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۲۶۵ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۵۳۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 200 واحد۳,۷۹۵ تومان تخفیف ( %۸)
  ۵۰,۶۰۰ تومان
  رله پی ال سی هونگفا پایه معکوس 12 ولت 10 آمپر 5 پایه HONGFA HF118F-012-1ZS1T
  رله پی ال سی هونگفا پایه معکوس 12 ولت 10 آمپر 5 پایه HONGFA HF118F-012-1ZS1T
  رله 12 ولت هونگفا
  رله ۱۲ ولت هونگفا
  خرید بالای 25 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۵۵۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 200 واحد۱,۶۵۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۶۳,۸۰۰ تومان
  رله پی ال سی هونگفا پایه معکوس 24 ولت 10 آمپر 5 پایه HONGFA HF118F-024-1ZS1T
  رله پی ال سی هونگفا پایه معکوس 24 ولت 10 آمپر 5 پایه HONGFA HF118F-024-1ZS1T
  رله 24 ولت هونگفا
  رله ۲۴ ولت هونگفا
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 200 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۶۵,۰۰۰ تومان
  رله پی ال سی هونگفا پایه معکوس 5 ولت 10 آمپر 5 پایه HONGFA HF118F-005-1ZS1T
  رله پی ال سی هونگفا پایه معکوس 5 ولت 10 آمپر 5 پایه HONGFA HF118F-005-1ZS1T
  رله 5 ولت هونگفا
  رله ۵ ولت هونگفا
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 200 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۷۲,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی دوبل هونگفا 12 ولت 20 آمپر 8 پایه HONGFA HFKJ-012-BZSPT
  رله ماشینی دوبل هونگفا 12 ولت 20 آمپر 8 پایه HONGFA HFKJ-012-BZSPT
  رله 12 ولت هونگفا
  رله ۱۲ ولت هونگفا
  خرید بالای 100 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۱۴۵,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی دوبل هونگفا 12 ولت 25 آمپر 10 پایه HONGFA HFKDV 012-2ZST
  رله ماشینی دوبل هونگفا 12 ولت 25 آمپر 10 پایه HONGFA HFKDV 012-2ZST
  رله 12 ولت هونگفا
  رله ۱۲ ولت هونگفا
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی دوبل هونگفا 12 ولت 25 آمپر 10 پایه HONGFA HFKF-012-2ZST
  رله ماشینی دوبل هونگفا 12 ولت 25 آمپر 10 پایه HONGFA HFKF-012-2ZST
  HFKF-012-2ZT
  HFKF-۰۱۲-۲ZT
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی دوبل هونگفا 12 ولت 30 آمپر 10 پایه HONGFA HFKC-T 012-2ZT
  رله ماشینی دوبل هونگفا 12 ولت 30 آمپر 10 پایه HONGFA HFKC-T 012-2ZT
  رله 12 ولت هونگفا
  رله ۱۲ ولت هونگفا
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی هونگفا 12 ولت 20 آمپر 4 پایه HONGFA HFV11 12-H
  رله ماشینی هونگفا 12 ولت 20 آمپر 4 پایه HONGFA HFV11 12-H
  رله 12 ولت هونگفا
  رله ۱۲ ولت هونگفا
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی هونگفا 12 ولت 20 آمپر 4 پایه HONGFA HFV9 012-1H
  رله ماشینی هونگفا 12 ولت 20 آمپر 4 پایه HONGFA HFV9 012-1H
  رله 12 ولت هونگفا
  رله ۱۲ ولت هونگفا
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی هونگفا 12 ولت 25 آمپر 10 پایه HONGFA HFKD012-2ZST
  رله ماشینی هونگفا 12 ولت 25 آمپر 10 پایه HONGFA HFKD012-2ZST
  رله 12 ولت هونگفا
  رله ۱۲ ولت هونگفا
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی هونگفا 12 ولت 25 آمپر 5 پایه HONGFA HFKA-T 012-1ZPT
  رله ماشینی هونگفا 12 ولت 25 آمپر 5 پایه HONGFA HFKA-T 012-1ZPT
  رله 12 ولت هونگفا
  رله ۱۲ ولت هونگفا
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی هونگفا 12 ولت 25 آمپر 5 پایه HONGFA HFKF-12-1ZT
  رله ماشینی هونگفا 12 ولت 25 آمپر 5 پایه HONGFA HFKF-12-1ZT
  رله 12 ولت هونگفا
  رله ۱۲ ولت هونگفا
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی هونگفا 12 ولت 40 آمپر 6 پایه HONGFA 12-HST
  رله ماشینی هونگفا 12 ولت 40 آمپر 6 پایه HONGFA 12-HST
  رله 12 ولت هونگفا
  رله ۱۲ ولت هونگفا
  خرید بالای 5 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 5 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 25 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 100 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی هونگفا 24 ولت 20 آمپر 4 پایه HONGFA HFV9 024-1H
  رله ماشینی هونگفا 24 ولت 20 آمپر 4 پایه HONGFA HFV9 024-1H
  رله 24 ولت هونگفا
  رله ۲۴ ولت هونگفا
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی هونگفا 24 ولت 20 آمپر 5 پایه HONGFA HFV9 024-1Z
  رله ماشینی هونگفا 24 ولت 20 آمپر 5 پایه HONGFA HFV9 024-1Z
  رله 24 ولت هونگفا
  رله ۲۴ ولت هونگفا
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی هونگفا 24 ولت 30 آمپر 6 پایه HONGFA HFKP 024-1ZST
  رله ماشینی هونگفا 24 ولت 30 آمپر 6 پایه HONGFA HFKP 024-1ZST
  رله 24 ولت هونگفا
  رله ۲۴ ولت هونگفا
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی هونگفا دوبل 12 ولت 25 آمپر 10 پایه HONGFA HFKA 012-2ZST
  رله ماشینی هونگفا دوبل 12 ولت 25 آمپر 10 پایه HONGFA HFKA 012-2ZST
  رله 12 ولت هونگفا
  رله ۱۲ ولت هونگفا
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹ )
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری هونگفا 3 ولت 2 آمپر 6 پایه HONGFA HFD-003-1ZS
  رله مینیاتوری هونگفا 3 ولت 2 آمپر 6 پایه HONGFA HFD-003-1ZS
  رله 3 ولت هونگفا
  رله ۳ ولت هونگفا
  خرید بالای 25 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 25 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 200 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۱۷,۰۰۰ تومان
  رله کتابی هونگفا 1 کنتاکت باز 12 ولت 26 آمپر 4 پایه HONGFA HF161F-W
  رله کتابی هونگفا 1 کنتاکت باز 12 ولت 26 آمپر 4 پایه HONGFA HF161F-W
  رله 12 ولت هونگفا
  رله ۱۲ ولت هونگفا
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  رله کتابی هونگفا 12 ولت 12 آمپر 4 پایه HONGFA HF115FD-012
  رله کتابی هونگفا 12 ولت 12 آمپر 4 پایه HONGFA HF115FD-012
  HF115FD-012-1H1A
  HF۱۱۵FD-۰۱۲-۱H۱A
  ۳۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳۳ )
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  رله کتابی هونگفا 24 ولت 16 آمپر 8 پایه HONGFA HF115FK
  رله کتابی هونگفا 24 ولت 16 آمپر 8 پایه HONGFA HF115FK
  HF115FK-24-ZS3T
  HF۱۱۵FK-۲۴-ZS۳T
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۴۸,۰۰۰ تومان
  رله کتابی هونگفا ارتفاع کوتاه 24 ولت 16 آمپر 8 پایه HONGFA HF115F-024-1ZS3
  رله کتابی هونگفا ارتفاع کوتاه 24 ولت 16 آمپر 8 پایه HONGFA HF115F-024-1ZS3
  رله 24 ولت هونگفا
  رله ۲۴ ولت هونگفا
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  ۴۳,۰۰۰ تومان
  رله کتابی هونگفا ارتفاع کوتاه 24 ولت 8 آمپر 8 پایه HONGFA HF115F-024-2ZS4
  رله کتابی هونگفا ارتفاع کوتاه 24 ولت 8 آمپر 8 پایه HONGFA HF115F-024-2ZS4
  HF115F
  HF۱۱۵F
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۴۳,۰۰۰ تومان
  رله کتابی هونگفا ارتفاع کوتاه 24 ولت 8 آمپر 8 پایه HONGFA HF115FK
  رله کتابی هونگفا ارتفاع کوتاه 24 ولت 8 آمپر 8 پایه HONGFA HF115FK
  HF115FK-24-2ZS4T
  HF۱۱۵FK-۲۴-۲ZS۴T
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۴۸,۵۰۰ تومان
  رله کولری هونگفا 220 ولت 25 آمپر 6 پایه HONGFA HF116F-1
  رله کولری هونگفا 220 ولت 25 آمپر 6 پایه HONGFA HF116F-1
  رله 220 ولت هونگفا
  رله ۲۲۰ ولت هونگفا
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
   فیلتر های اعمال شده:حذف
   جستجوی عبارت HONGFA
   بر اساس سازنده
   • Hongfa
   خیر
   بله