رله کولری سانگ چوآن فیش خور 12 ولت 54 آمپر 6 پایه SONG CHUAN 510H-P-2A-C
  رله کولری سانگ چوآن فیش خور 12 ولت 54 آمپر 6 پایه SONG CHUAN 510H-P-2A-C
  رله 12 ولت سانگ چوآن
  رله ۱۲ ولت سانگ چوآن
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
  رله کولری سانگ چوآن 12 ولت 25 آمپر 6 پایه SONG CHUAN 841-S-2A-F-C1
  رله کولری سانگ چوآن 12 ولت 25 آمپر 6 پایه SONG CHUAN 841-S-2A-F-C1
  رله 12 ولت سانگ چوآن
  رله ۱۲ ولت سانگ چوآن
  خرید بالای 10 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 10 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۳۲۲,۰۰۰ تومان
  رله کولری سانگ چوآن 12 ولت 25 آمپر 4 پایه SONG CHUAN 821-P-1A-C
  رله کولری سانگ چوآن 12 ولت 25 آمپر 4 پایه SONG CHUAN 821-P-1A-C
  رله 12 ولت سانگ چوآن
  رله ۱۲ ولت سانگ چوآن
  ۶۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲۵ )
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  رله کتابی سانگ چوآن ارتفاع کوتاه 24 ولت 12 آمپر 5 پایه Song Chuan 888-1CH-F
  رله کتابی سانگ چوآن ارتفاع کوتاه 24 ولت 12 آمپر 5 پایه Song Chuan 888-1CH-F
  رله 24 ولت سانگ چوآن
  رله ۲۴ ولت سانگ چوآن
  خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 50 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 100 واحد۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  ۵۲,۰۰۰ تومان
  رله کتابی سانگ چوآن ارتفاع کوتاه 24 AC ولت 1کنتاکت 17 آمپر 8 پایه SONG CHUAN 888H-1CH-F-C
  رله کتابی سانگ چوآن ارتفاع کوتاه 24 AC ولت 1کنتاکت 17 آمپر 8 پایه SONG CHUAN 888H-1CH-F-C
  رله 24 ولت سانگ چوآن
  رله ۲۴ ولت سانگ چوآن
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  رله کتابی سانگ چوآن ارتفاع کوتاه 24 AC ولت 12 آمپر 8 پایه SONG CHUAN 888-2CH-F-C
  رله کتابی سانگ چوآن ارتفاع کوتاه 24 AC ولت 12 آمپر 8 پایه SONG CHUAN 888-2CH-F-C
  رله 24 ولت سانگ چوآن
  رله ۲۴ ولت سانگ چوآن
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  رله کتابی سانگ چوآن 60 ولت 8 آمپر 8 پایه SONG CHUAN 845H-2C-C
  رله کتابی سانگ چوآن 60 ولت 8 آمپر 8 پایه SONG CHUAN 845H-2C-C
  845H-2C-C
  ۸۴۵H-۲C-C
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  رله کتابی سانگ چوآن 6 ولت 8 آمپر 8 پایه SONG CHUAN 845HN-1C-C
  رله کتابی سانگ چوآن 6 ولت 8 آمپر 8 پایه SONG CHUAN 845HN-1C-C
  845HN-2C
  ۸۴۵HN-۲C
  ۷۲,۰۰۰ تومان
  رله کتابی سانگ چوآن 5 ولت 12 آمپر 5 پایه SONG CHUAN 845HN-1C-C
  رله کتابی سانگ چوآن 5 ولت 12 آمپر 5 پایه SONG CHUAN 845HN-1C-C
  845HN-1C-C
  ۸۴۵HN-۱C-C
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۴۶,۰۰۰ تومان
  رله کبریتی سانگ چوآن 24 ولت 7 آمپر 5 پایه SONG CHUAN 851N-1C-C
  رله کبریتی سانگ چوآن 24 ولت 7 آمپر 5 پایه SONG CHUAN 851N-1C-C
  رله 24 ولت سانگ چوآن
  رله ۲۴ ولت سانگ چوآن
  ۹۵,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری سانگ چوآن خوابیده 12 ولت 10 آمپر 4 پایه SONG CHUAN 834-1A-F-C
  رله مینیاتوری سانگ چوآن خوابیده 12 ولت 10 آمپر 4 پایه SONG CHUAN 834-1A-F-C
  رله 12 ولت سانگ چوآن
  رله ۱۲ ولت سانگ چوآن
  ۳۹,۵۰۰ تومان ۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱ )
  ۳۹,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری سانگ چوآن بوبین وسط 6 ولت 3 آمپر 6 پایه SONG CHUAN 842-1C-C
  رله مینیاتوری سانگ چوآن بوبین وسط 6 ولت 3 آمپر 6 پایه SONG CHUAN 842-1C-C
  رله 6 ولت سانگ چوآن
  رله ۶ ولت سانگ چوآن
  ۱۴,۰۰۰ تومان ۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱۶ )
  ۱۱,۸۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی لچ سانگ چوآن 5 ولت 1 آمپر 10 پایه SONG CHUAN 702U-2C-S
  رله مینی مخابراتی لچ سانگ چوآن 5 ولت 1 آمپر 10 پایه SONG CHUAN 702U-2C-S
  رله 5 ولت سانگ چوآن
  رله ۵ ولت سانگ چوآن
  خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۱۵۲,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی سانگ چوان 24 ولت 30 آمپر 7 پایه SONG SHUAN 905-1C
  رله ماشینی سانگ چوان 24 ولت 30 آمپر 7 پایه SONG SHUAN 905-1C
  رله 24 ولت سانگ چوآن
  رله ۲۴ ولت سانگ چوآن
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی سانگ چوآن 220 ولت 2 کنتاکت 12 آمپر 8 پایه SONG CHUAN 607-2CC-DM-1
  رله شیشه ای کتابی سانگ چوآن 220 ولت 2 کنتاکت 12 آمپر 8 پایه SONG CHUAN 607-2CC-DM-1
  رله 220 ولت سانگ چوآن
  رله ۲۲۰ ولت سانگ چوآن
  خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای کتابی سانگ چوآن 110 ولت ای سی 12 آمپر 8 پایه SONG CHUAN 607-2CC-DM-1
  رله شیشه ای کتابی سانگ چوآن 110 ولت ای سی 12 آمپر 8 پایه SONG CHUAN 607-2CC-DM-1
  رله 110 ولت سانگ چوآن
  رله ۱۱۰ ولت سانگ چوآن
  ۳۵۶,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای پایه گرد سانگ چوآن 24 ولت 10 آمپر 8 پایه SONG CHUAN 205-2CC-DM-1
  رله شیشه ای پایه گرد سانگ چوآن 24 ولت 10 آمپر 8 پایه SONG CHUAN 205-2CC-DM-1
  رله 24 ولت سانگ چوآن
  رله ۲۴ ولت سانگ چوآن
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای پایه گرد سانگ چوآن 230 ولت 3 کنتاکت 6 آمپر 11 پایه SONG CHUAN 205
  رله شیشه ای پایه گرد سانگ چوآن 230 ولت 3 کنتاکت 6 آمپر 11 پایه SONG CHUAN 205
  رله 230 ولت سانگ چوآن
  رله ۲۳۰ ولت سانگ چوآن
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای پایه گرد سانگ چوآن 230 ولت 10 آمپر 11 پایه SONG CHUAN 205-3CC-DM-1
  رله شیشه ای پایه گرد سانگ چوآن 230 ولت 10 آمپر 11 پایه SONG CHUAN 205-3CC-DM-1
  رله 230 ولت سانگ چوآن
  رله ۲۳۰ ولت سانگ چوآن
  خرید بالای 10 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 10 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 50 واحد۲۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • خرید بالای 100 واحد۴۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۷)
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای پایه گرد سانگ چوآن 220 ولت 10 آمپر 11 پایه SONG CHUAN 703XC
  رله شیشه ای پایه گرد سانگ چوآن 220 ولت 10 آمپر 11 پایه SONG CHUAN 703XC
  رله 220 ولت سانگ چوآن
  رله ۲۲۰ ولت سانگ چوآن
  خرید بالای 10 واحد۶,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 10 واحد۶,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 100 واحد۱۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۲۸۲,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای پایه گرد سانگ چوآن ۱۲ ولت ۱۰ آمپر ۸ پایه SONG CHUAN 703XB
  رله شیشه ای پایه گرد سانگ چوآن ۱۲ ولت ۱۰ آمپر ۸ پایه SONG CHUAN 703XB
  رله 12 ولت سانگ چوآن
  رله ۱۲ ولت سانگ چوآن
  خرید بالای 10 واحد۶,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 10 واحد۶,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 100 واحد۱۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۲۸۲,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای پاور سانگ چوآن 220 ولت 20 آمپر 11 پایه SONG CHUAN 731H-TPDT-C
  رله شیشه ای پاور سانگ چوآن 220 ولت 20 آمپر 11 پایه SONG CHUAN 731H-TPDT-C
  رله 220 ولت سانگ چوآن
  رله ۲۲۰ ولت سانگ چوآن
  خرید بالای 10 واحد۳۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 10 واحد۳۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 50 واحد۴۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  ۵۳۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای پاور سانگ چوآن 12 ولت 20 آمپر 8 پایه 3 کنتاکت باز SONG CHUAN 735-3A-C
  رله شیشه ای پاور سانگ چوآن 12 ولت 20 آمپر 8 پایه 3 کنتاکت باز SONG CHUAN 735-3A-C
  رله 12 ولت سانگ چوآن
  رله ۱۲ ولت سانگ چوآن
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای پاور سانگ چوآن 110 ولت ای سی 25 آمپر 8 پایه SONG CHUAN 735-2C-C1
  رله شیشه ای پاور سانگ چوآن 110 ولت ای سی 25 آمپر 8 پایه SONG CHUAN 735-2C-C1
  رله 110 ولت سانگ چوآن
  رله ۱۱۰ ولت سانگ چوآن
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  رله شیشه ای ایزومی سانگ چوآن پایه سوکتی 24 ولت 10 آمپر 8 پایه SONG CHUAN SCL-DPDT-C1
  رله شیشه ای ایزومی سانگ چوآن پایه سوکتی 24 ولت 10 آمپر 8 پایه SONG CHUAN SCL-DPDT-C1
  رله 24 ولت سانگ چوآن
  رله ۲۴ ولت سانگ چوآن
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
  رله شاخک دار کولری سانگ چوآن 24 ولت 25 آمپر 4 پایه Song Chuan 852-WP-1A-C
  رله شاخک دار کولری سانگ چوآن 24 ولت 25 آمپر 4 پایه Song Chuan 852-WP-1A-C
  رله 24 ولت سانگ چوآن
  رله ۲۴ ولت سانگ چوآن
  ۴۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲۵ )
  ۳۰,۰۰۰ تومان
  رله پی ال سی باریک سانگ چوآن 12 ولت 6 آمپر 5 پایه SONG CHUAN 882-1CHA-C
  رله پی ال سی باریک سانگ چوآن 12 ولت 6 آمپر 5 پایه SONG CHUAN 882-1CHA-C
  رله 12 ولت سانگ چوآن
  رله ۱۲ ولت سانگ چوآن
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  رله بند انگشتی سانگ چوآن 24 ولت 5 آمپر 4 پایه SONG SHUAN 307N-1AC-F-C
  رله بند انگشتی سانگ چوآن 24 ولت 5 آمپر 4 پایه SONG SHUAN 307N-1AC-F-C
  رله 24 ولت سانگ چوآن
  رله ۲۴ ولت سانگ چوآن
  خرید بالای 50 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۱۳,۰۰۰ تومان
  رله کتابی سانگ چوآن ارتفاع کوتاه 5 ولت 16 آمپر 6 پایه SONG CHUAN 881H-1AH-C
  رله کتابی سانگ چوآن ارتفاع کوتاه 5 ولت 16 آمپر 6 پایه SONG CHUAN 881H-1AH-C
  رله 5 ولت سانگ چوآن
  رله ۵ ولت سانگ چوآن
  رله کتابی سانگ چوآن ارتفاع کوتاه ۴۸ ولت ۲ کنتاکت باز ۱۶ آمپر ۶ پایه SONG CHUAN 888-2AH-F-C
  رله کتابی سانگ چوآن ارتفاع کوتاه ۴۸ ولت ۲ کنتاکت باز ۱۶ آمپر ۶ پایه SONG CHUAN 888-2AH-F-C
  رله 48 ولت سانگ چوآن
  رله ۴۸ ولت سانگ چوآن
  رله کتابی سانگ چوآن ارتفاع کوتاه 24 ولت 16 آمپر 6 پایه SONG CHUAN 881H-1AH-F-C
  رله کتابی سانگ چوآن ارتفاع کوتاه 24 ولت 16 آمپر 6 پایه SONG CHUAN 881H-1AH-F-C
  رله 24 ولت سانگ چوآن
  رله ۲۴ ولت سانگ چوآن
  رله مینی مخابراتی سانگ چوآن 24 ولت 2 آمپر 8 پایه SONG SHUAN 902-2C-S-Y
  رله مینی مخابراتی سانگ چوآن 24 ولت 2 آمپر 8 پایه SONG SHUAN 902-2C-S-Y
  رله 24 ولت سانگ چوآن
  رله ۲۴ ولت سانگ چوآن
  رله شاخک دار سانگ چوآن روبردی 12 ولت 17 آمپر 6 پایه SONG CHUAN 881WP2-1AC-F-C
  رله شاخک دار سانگ چوآن روبردی 12 ولت 17 آمپر 6 پایه SONG CHUAN 881WP2-1AC-F-C
  رله 12 ولت سانگ چوآن
  رله ۱۲ ولت سانگ چوآن
  رله سانگ چوآن T شکل 12 ولت 20 آمپر 5 پایه SONG CHUAN 832AM-1C-C
  رله سانگ چوآن T شکل 12 ولت 20 آمپر 5 پایه SONG CHUAN 832AM-1C-C
  رله 12 ولت سانگ چوآن
  رله ۱۲ ولت سانگ چوآن
  رله پکیجی سانگ چوآن 5 ولت 5 آمپر 4 پایه SONG CHUAN 202-1AC
  رله پکیجی سانگ چوآن 5 ولت 5 آمپر 4 پایه SONG CHUAN 202-1AC
  رله 5 ولت سانگ چوآن
  رله ۵ ولت سانگ چوآن
  رله بند انگشتی سانگ چوآن 12 ولت 5 آمپر 4 پایه SONG SHUAN 307N-1AC-F-C
  رله بند انگشتی سانگ چوآن 12 ولت 5 آمپر 4 پایه SONG SHUAN 307N-1AC-F-C
  رله 12 ولت سانگ چوآن
  رله ۱۲ ولت سانگ چوآن
   فیلتر های اعمال شده:حذف
   جستجوی کالا
   بر اساس سازنده
   • SONG CHUAN
   خیر
   بله