رله کولری نایس ۱۲ ولت ۲۵ آمپر ۸ پایه NAIS HE2AN-DC12
  رله کولری نایس ۱۲ ولت ۲۵ آمپر ۸ پایه NAIS HE2AN-DC12
  رله 12 ولت نایس
  رله ۱۲ ولت نایس
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری نایس 5 ولت 10 آمپر 4 پایه NAIS DK1A-5V
  رله مینیاتوری نایس 5 ولت 10 آمپر 4 پایه NAIS DK1A-5V
  رله 5 ولت نایس
  رله ۵ ولت نایس
  خرید بالای 100 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری نایس 24 ولت 1 آمپر 6 پایه NAIS HY1-24V
  رله مینیاتوری نایس 24 ولت 1 آمپر 6 پایه NAIS HY1-24V
  رله 24 ولت نایس
  رله ۲۴ ولت نایس
  ۱۸,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲۸ )
  ۱۳,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی نایس 5 ولت 1 آمپر 10 پایه NAIS TQ2-5V
  رله مینی مخابراتی نایس 5 ولت 1 آمپر 10 پایه NAIS TQ2-5V
  رله 5 ولت نایس
  رله ۵ ولت نایس
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 200 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۴۵,۵۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی نایس 5 ولت 1 آمپر 10 پایه NAIS TN2-5V
  رله مینی مخابراتی نایس 5 ولت 1 آمپر 10 پایه NAIS TN2-5V
  رله 5 ولت نایس
  رله ۵ ولت نایس
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی نایس 4.5 ولت 1 آمپر 8 پایه NAIS AGN2004H
  رله مینی مخابراتی نایس 4.5 ولت 1 آمپر 8 پایه NAIS AGN2004H
  رله 4.5 ولت نایس
  رله ۴.۵ ولت نایس
  خرید بالای 25 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 25 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 200 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی نایس 12ولت 1 آمپر 8 پایه NAIS
  رله مینی مخابراتی نایس 12ولت 1 آمپر 8 پایه NAIS
  رله 12 ولت نایس
  رله ۱۲ ولت نایس
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی لچ نایس دوبوبین 24 ولت 1 آمپر 10 پایه NAIS TQ2-L2-24V
  رله مینی مخابراتی لچ نایس دوبوبین 24 ولت 1 آمپر 10 پایه NAIS TQ2-L2-24V
  رله 24 ولت نایس
  رله ۲۴ ولت نایس
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی لچ نایس دوبوبین 12 ولت 1 آمپر 10 پایه NAIS TQ2-L2-12V
  رله مینی مخابراتی لچ نایس دوبوبین 12 ولت 1 آمپر 10 پایه NAIS TQ2-L2-12V
  رله 12 ولت نایس
  رله ۱۲ ولت نایس
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی لچ نایس دوبوبین 1.5 ولت 0.5 آمپر 16 پایه NAIS DS4E-SL2
  رله مینی مخابراتی لچ نایس دوبوبین 1.5 ولت 0.5 آمپر 16 پایه NAIS DS4E-SL2
  رله لچ 4 کنتاکت
  رله لچ ۴ کنتاکت
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی لچ نایس 4.5 ولت 1 آمپر 8 پایه NAIS AGN2104H
  رله مینی مخابراتی لچ نایس 4.5 ولت 1 آمپر 8 پایه NAIS AGN2104H
  رله 4.5 ولت نایس
  رله ۴.۵ ولت نایس
  خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۷۷,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی نایس دوبل 12 ولت 3 آمپر 14 پایه NAIS DS4E-S-DC12V-H195
  رله مخابراتی نایس دوبل 12 ولت 3 آمپر 14 پایه NAIS DS4E-S-DC12V-H195
  رله 12 ولت نایس
  رله ۱۲ ولت نایس
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی نایس 5 ولت 5 آمپر 6 پایه NAIS DSP2A-DC5V
  رله مخابراتی نایس 5 ولت 5 آمپر 6 پایه NAIS DSP2A-DC5V
  رله 5 ولت نایس
  رله ۵ ولت نایس
  خرید بالای 50 واحد۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  ۷۷,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی نایس 5 ولت 5 آمپر 6 پایه NAIS DSP1-DC5V-F
  رله مخابراتی نایس 5 ولت 5 آمپر 6 پایه NAIS DSP1-DC5V-F
  رله 5 ولت نایس
  رله ۵ ولت نایس
  ۷۷,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی نایس 24 ولت 8 آمپر 6 پایه NAIS ST2-DC24V-F
  رله مخابراتی نایس 24 ولت 8 آمپر 6 پایه NAIS ST2-DC24V-F
  رله 24 ولت نایس
  رله ۲۴ ولت نایس
  ۳۶۰,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی نایس 24 ولت 5 آمپر 6 پایه NAIS DSP2A
  رله مخابراتی نایس 24 ولت 5 آمپر 6 پایه NAIS DSP2A
  رله 24 ولت نایس
  رله ۲۴ ولت نایس
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 200 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۱۱۱,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی نایس 12 ولت 8 آمپر 6 پایه NAIS ST2-DC12V
  رله مخابراتی نایس 12 ولت 8 آمپر 6 پایه NAIS ST2-DC12V
  رله 12 ولت نایس
  رله ۱۲ ولت نایس
  خرید بالای 20 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۶,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 200 واحد۷,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۳۸۵,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی نایس 12 ولت 4 آمپر 12 پایه NAIS S2EB-12V
  رله مخابراتی نایس 12 ولت 4 آمپر 12 پایه NAIS S2EB-12V
  رله 12 ولت نایس
  رله ۱۲ ولت نایس
  خرید بالای 20 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 20 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 50 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 200 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۲۶۰,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی لچ نایس دو بوبین 5 ولت 5 آمپر 8 پایه NAIS DSP1-L2-DC5V
  رله مخابراتی لچ نایس دو بوبین 5 ولت 5 آمپر 8 پایه NAIS DSP1-L2-DC5V
  رله 5 ولت نایس
  رله ۵ ولت نایس
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی نایس 12ولت 20 آمپر 8 پایه NAIS ACT212
  رله ماشینی نایس 12ولت 20 آمپر 8 پایه NAIS ACT212
  رله 12 ولت نایس
  رله ۱۲ ولت نایس
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی نایس 12ولت 20 آمپر 4 پایه NAIS CP1A-12V
  رله ماشینی نایس 12ولت 20 آمپر 4 پایه NAIS CP1A-12V
  رله 12 ولت نایس
  رله ۱۲ ولت نایس
  خرید بالای 5 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 5 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۹۲,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی نایس 12 ولت 25 آمپر 8 پایه NAIS ACJ2112P
  رله ماشینی نایس 12 ولت 25 آمپر 8 پایه NAIS ACJ2112P
  رله 12 ولت نایس
  رله ۱۲ ولت نایس
  خرید بالای 5 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 5 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 25 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۲۱۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی نایس 12 ولت 20 آمپر 10 پایه NAIS ACT512
  رله ماشینی نایس 12 ولت 20 آمپر 10 پایه NAIS ACT512
  رله 12 ولت نایس
  رله ۱۲ ولت نایس
  خرید بالای 5 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 5 واحد۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 25 واحد۲۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۲۱۰,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی نایس 5 ولت 1 آمپر NAIS AQC1AD1-5VDC DC/DC
  رله الکترونیکی SSR روبردی نایس 5 ولت 1 آمپر NAIS AQC1AD1-5VDC DC/DC
  AQC1AD1-5VDC
  AQC۱AD۱-۵VDC
  ۲۷۵,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی نایس 5 ولت 1 آمپر NAIS AQG12105 DC/AC
  رله الکترونیکی SSR روبردی نایس 5 ولت 1 آمپر NAIS AQG12105 DC/AC
  AQG12105
  AQG۱۲۱۰۵
  ۲۰۵,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲ )
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی نایس ۱۲ولت 2 آمپر NAIS AQG22212 DC/AC
  رله الکترونیکی SSR روبردی نایس ۱۲ولت 2 آمپر NAIS AQG22212 DC/AC
  AQG22212
  AQG۲۲۲۱۲
  خرید بالای 10 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 10 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۶,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۲۴۵,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی نایس 12 ولت 1 آمپر NAIS AQC1A2-ZT DC/AC
  رله الکترونیکی SSR روبردی نایس 12 ولت 1 آمپر NAIS AQC1A2-ZT DC/AC
  AQC1A2-ZT12VDC
  AQC۱A۲-ZT۱۲VDC
  ۳۱۹,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR روبردی نایس 24 ولت 1 آمپر NAIS AQC1A2-ZT DC/AC
  رله الکترونیکی SSR روبردی نایس 24 ولت 1 آمپر NAIS AQC1A2-ZT DC/AC
  AQC1A2-ZT24VDC
  AQC۱A۲-ZT۲۴VDC
  ۳۱۹,۰۰۰ تومان
  رله 24 ولت لچ 2 بوبین 8 پین NAIS DSP2A-L2-DC24
  رله 24 ولت لچ 2 بوبین 8 پین NAIS DSP2A-L2-DC24
  DSP2A-L2
  DSP۲A-L۲
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  رله کبریتی نایس 5 ولت 100 آمپر 4 پایه NAIS LK1AF-5V
  رله کبریتی نایس 5 ولت 100 آمپر 4 پایه NAIS LK1AF-5V
  رله 5 ولت نایس
  رله ۵ ولت نایس
  رله مینی مخابراتی لچ نایس دوبوبین 5 ولت 1 آمپر 10 پایه NAIS TQ2-L2-5V
  رله مینی مخابراتی لچ نایس دوبوبین 5 ولت 1 آمپر 10 پایه NAIS TQ2-L2-5V
  رله 5 ولت نایس
  رله ۵ ولت نایس
  رله مخابراتی نایس 24 ولت 5 آمپر 6 پایه NAIS DSP1-DC24V-F
  رله مخابراتی نایس 24 ولت 5 آمپر 6 پایه NAIS DSP1-DC24V-F
  رله 24 ولت نایس
  رله ۲۴ ولت نایس
  رله SMD مینی مخابراتی نایس 4.5 ولت 1 آمپر 8 پایه NAIS TX2SA 4/5VDC
  رله SMD مینی مخابراتی نایس 4.5 ولت 1 آمپر 8 پایه NAIS TX2SA 4/5VDC
  رله 4.5 ولت نایس
  رله ۴.۵ ولت نایس
   فیلتر های اعمال شده:حذف
   جستجوی کالا
   بر اساس سازنده
   • NAIS
   خیر
   بله