رله میلون کیانجی 24 ولت 7 آمپر 5 پایه QIANJI JQC-3F
  رله میلون کیانجی 24 ولت 7 آمپر 5 پایه QIANJI JQC-3F
  رله 24 ولت کیانجی
  رله ۲۴ ولت کیانجی
  ۷,۲۰۰ تومان
  رله میلون کیانجی 12 ولت 7 آمپر 5 پایه QIANJI JQC-3f(T73)-12vdc
  رله میلون کیانجی 12 ولت 7 آمپر 5 پایه QIANJI JQC-3f-T73--12vdc
  رله 12 ولت کیانجی
  رله ۱۲ ولت کیانجی
  ۷,۰۰۰ تومان
  رله میلون هلی شان 9 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-DC9V-S-C
  رله میلون هلی شان 9 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-DC9V-S-C
  رله 9 ولت هلی شان
  رله ۹ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۴۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 1000 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۱۶,۲۰۰ تومان
  رله میلون هلی شان 6 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-DC6V-S-C
  رله میلون هلی شان 6 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-DC6V-S-C
  رله 6 ولت هلی شان
  رله ۶ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۴۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 1000 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۱۶,۲۰۰ تومان
  رله میلون هلی شان 48 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-DC48V-S-C
  رله میلون هلی شان 48 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-DC48V-S-C
  رله 48 ولت هلی شان
  رله ۴۸ ولت هلی شان
  خرید بالای 100 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 1000 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۱۶,۵۰۰ تومان
  رله میلون هلی شان 3 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-DC3V-S-C
  رله میلون هلی شان 3 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-DC3V-S-C
  رله 3 ولت هلی شان
  رله ۳ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۴۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 1000 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۱۵,۲۰۰ تومان
  رله میلون هلی شان 24 ولت 12 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8-22F-DC24V-C
  رله میلون هلی شان 24 ولت 12 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8-22F-DC24V-C
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 25 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 1000 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  ۱۶,۵۰۰ تومان
  رله میلون هلی شان 24 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-DC24V-S-C
  رله میلون هلی شان 24 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-DC24V-S-C
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۱۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۱۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 1000 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۱۳,۴۰۰ تومان
  رله میلون هلی شان 12 ولت 10 آمر 5 پایه HELISHUN HLS8L-DC12V-S-C
  رله میلون هلی شان 12 ولت 10 آمر 5 پایه HELISHUN HLS8L-DC12V-S-C
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 1000 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۱۲,۵۰۰ تومان
  رله میلون هلی شان 12 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-22F-DC12V-C
  رله میلون هلی شان 12 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-22F-DC12V-C
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۴۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 1000 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۱۴,۴۰۰ تومان
  رله میلون هلی شان 5 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-DC5V-S-C
  رله میلون هلی شان 5 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-DC5V-S-C
  رله 5 ولت هلی شان
  رله ۵ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 1000 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۱۵,۲۰۰ تومان
  رله میلون تی تی آی 48 ولت 10 آمپر 5 پایه TTI TRD-48VDC-FC-CL
  رله میلون تی تی آی 48 ولت 10 آمپر 5 پایه TTI TRD-48VDC-FC-CL
  TRD-48VDC-FC-CL
  TRD-۴۸VDC-FC-CL
  ۱۵,۰۰۰ تومان
  رله میلون پاسر تچ 9 ولت 7 آمپر 5 پایه PACER TECH RW-9SH-1C-N
  رله میلون پاسر تچ 9 ولت 7 آمپر 5 پایه PACER TECH RW-9SH-1C-N
  رله 9 ولت پاسر تچ
  رله ۹ ولت پاسر تچ
  ۹,۰۰۰ تومان ۵۰۰ تومان تخفیف ( %۶ )
  ۸,۵۰۰ تومان
  رله میلون پاسر تچ 9 ولت 6 آمپر 5 پایه PACER TECH RU-9SH-1C-P
  رله میلون پاسر تچ 9 ولت 6 آمپر 5 پایه PACER TECH RU-9SH-1C-P
  رله 9 ولت پاسر تچ
  رله ۹ ولت پاسر تچ
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵)
  • خرید بالای 1000 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲۰)
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  رله میلون اسپرینت 12 ولت 10 آمپر 5 پایه SPRINT SP3F-1Z-12
  رله میلون اسپرینت 12 ولت 10 آمپر 5 پایه SPRINT SP3F-1Z-12
  رله 12 ولت اسپرینت
  رله ۱۲ ولت اسپرینت
  خرید بالای 25 واحد۱۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۱۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 1000 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  ۸,۰۰۰ تومان
  رله بچه میلون هلی شان 5 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC5V-C
  رله بچه میلون هلی شان 5 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC5V-C
  رله 5 ولت هلی شان
  رله ۵ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 1000 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۱۲,۵۰۰ تومان
  رله بچه میلون هلی شان 24 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC24V-C
  رله بچه میلون هلی شان 24 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC24V-C
  رله 24 ولت هلی شان
  رله ۲۴ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۴۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 1000 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۱۳,۲۰۰ تومان
  رله بچه میلون هلی شان 12 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC12V
  رله بچه میلون هلی شان 12 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC12V
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۱۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۱۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 1000 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۱۲,۱۰۰ تومان
  رله امرن میلون 5 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5LA-14-5VDC
  رله امرن میلون 5 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5LA-14-5VDC
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۷)
  • خرید بالای 1000 واحد۹,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲۰)
  ۴۶,۰۰۰ تومان
  رله امرن میلون 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5LE-14R387
  رله امرن میلون 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5LE-14R387
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 1000 واحد۶,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۳)
  ۴۶,۰۰۰ تومان
  رله امرن میلون 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5LA-14-24VDC
  رله امرن میلون 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5LA-14-24VDC
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۸,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۷)
  • خرید بالای 1000 واحد۹,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲۰)
  ۴۶,۰۰۰ تومان
  رله امرن میلون 12ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5LE-14
  رله امرن میلون 12ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5LE-14
  رله میلون امرن
  رله میلون امرن
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 1000 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۵۱,۰۰۰ تومان
  رله میلون لیمینگ 5 ولت 10 آمپر 5 پایه LIMING JQC-3F-10-5VDC
  رله میلون لیمینگ 5 ولت 10 آمپر 5 پایه LIMING JQC-3F-10-5VDC
  رله 5 ولت لیمینگ
  رله ۵ ولت لیمینگ
  ناموجود
  رله میلون لیمینگ 12 ولت 5 پایه LIMING JQC-3F-1C-12VDC
  رله میلون لیمینگ 12 ولت 5 پایه LIMING JQC-3F-1C-12VDC
  رله 12 ولت لیمینگ
  رله ۱۲ ولت لیمینگ
  ناموجود
  رله میلون رایکس 12 ولت 10 آمپر 5 پایه RAYEX LEG-12
  رله میلون رایکس 12 ولت 10 آمپر 5 پایه RAYEX LEG-12
  رله 12 ولت رایکس
  رله ۱۲ ولت رایکس
  ناموجود
  رله میلون اسپرینت 24 ولت 10 آمپر 5 پایه SPRINT SP3F-1Z-24
  رله میلون اسپرینت 24 ولت 10 آمپر 5 پایه SPRINT SP3F-1Z-24
  رله 24 ولت اسپرینت
  رله ۲۴ ولت اسپرینت
  ناموجود
  رله میلون اچ کا پی 12 ولت 10 آمپر 5 پایه HKP JQC-3FP
  رله میلون اچ کا پی 12 ولت 10 آمپر 5 پایه HKP JQC-3FP
  رله 12 ولت اچ کا پی
  رله ۱۲ ولت اچ کا پی
  ناموجود
  رله میلون اچ کا اف 12 ولت 10 آمپر 5 پایه HKF JQC-3F
  رله میلون اچ کا اف 12 ولت 10 آمپر 5 پایه HKF JQC-3F
  رله 12 ولت اچ کا اف
  رله ۱۲ ولت اچ کا اف
  ناموجود
  رله امرن پایه میلون 12 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5LA-14-12VDC
  رله امرن پایه میلون 12 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5LA-14-12VDC
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  ناموجود
  رله میلون تیانبو 24 ولت 7 آمپر 5 پایه TIANBO HJR-3FF-S-Z
  رله میلون تیانبو 24 ولت 7 آمپر 5 پایه TIANBO HJR-3FF-S-Z
  رله 24 ولت تیانبو
  رله ۲۴ ولت تیانبو
  تماس بگیرید

   رله پایه میلون

   این رله ها که شکل ساختاری اکثر آنها به صورت مکعب مربع و 5 پایه میباشند معروف به رله میلیون هستند.که به صورت یک کنتاکت باز و بسته و در ولتاژ های مختلف از 3 ولت تا 48 ولت و جریان 7 تا 20 آمپر در بازار موجود میباشند
   به خاطر ارزان بودن و همیشه در دسترس بودن این نوع رله ها به یکی از محبوب ترین رله ها برای تولید دستگاه های الکترونیک درآمده است 

   رله میلون در بازار ایران به سه مدل معروف میباشد:

   رله بچه میلیون که معروف به رله ماشینی میباشد و بیشتر در صنایع خودرو سازی استفاده میشود 
   رله های بدنه کوتاه 7 امپری که بیشترین نوع مصرف را در بین اقشار مختلف دارا می باشد از پروژه های دانشجویی تا صنایع لوازم خانگی و نظامی همه رله میلیون را استفاده می‌نمایند
   رله بدنه بلند 15 آمپری که بیشتر در ساخت محافظ برق کاربرد دارد 
   اسپرینت الکترونیک مفتخر است که  رله های میلون با برند هلی شان را در هر سه مدل و با رنج کامل ولتاژی واردات می نماید.
   فیلتر های اعمال شده:حذف
   رله پایه میلون
   بر اساس سازنده
   • HELISHUN
   • HKF
   • HKP
   • LIMING
   • OEG
   • OMRON
   • PACER TECH
   • QIANJI
   • RAYEX
   • SPRINT
   • TIANBO
   • TTI
   ولتاژ
   جریان
   تعداد پایه
   نوع کنتاکت
   خیر
   بله