رله ماشینی فیش خور رایکس 12 ولت 40 آمپر 5 پایه RAYEX LD-12F
  رله ماشینی فیش خور رایکس 12 ولت 40 آمپر 5 پایه RAYEX LD-12F
  رله 12 ولت رایکس
  رله ۱۲ ولت رایکس
  خرید بالای 5 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 5 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۴۲,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی رایکس 12 ولت 80 آمپر 4 پایه RAYEX AM3-1A-12B
  رله ماشینی رایکس 12 ولت 80 آمپر 4 پایه RAYEX AM3-1A-12B
  رله 12 ولت رایکس
  رله ۱۲ ولت رایکس
  خرید بالای 5 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 5 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۶۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۹۹,۵۰۰ تومان
  رله ماشینی رایکس 12 ولت 20 آمپر 5 پایه RAYEX AM1-12R1
  رله ماشینی رایکس 12 ولت 20 آمپر 5 پایه RAYEX AM1-12R1
  رله 12 ولت رایکس
  رله ۱۲ ولت رایکس
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  رله ماشینی بدون کاور رایکس 12 ولت 30 آمپر 7 پایه RAYEX LA-12
  رله ماشینی بدون کاور رایکس 12 ولت 30 آمپر 7 پایه RAYEX LA-12
  رله 12 ولت رایکس
  رله ۱۲ ولت رایکس
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  رله بدون کاور رایکس 12ولت 20 آمپر 6 پایه RAYEX L-90
  رله بدون کاور رایکس 12ولت 20 آمپر 6 پایه RAYEX L-90
  رله 12 ولت رایکس
  رله ۱۲ ولت رایکس
  خرید بالای 50 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۳۰,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 80 آمپر DC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 80 آمپر DC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۸۱۰,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 60 آمپر DC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 60 آمپر DC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۷۴۵,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 50 آمپر DC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 50 آمپر DC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۶۴۵,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 40 آمپر DC/DC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 40 آمپر DC/DC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰)
  ۵۸۵,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 40 آمپر DC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 40 آمپر DC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  خرید بالای 50 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰)
  ۵۸۴,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 40 آمپر AC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 40 آمپر AC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۵۷۷,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 25 آمپر DC/DC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 25 آمپر DC/DC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  خرید بالای 50 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰)
  ۴۶۶,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 25 آمپر DC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 25 آمپر DC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  خرید بالای 50 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۰)
  ۴۴۴,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 25 آمپر AC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 25 آمپر AC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۴۹۴,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 100 آمپر DC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 100 آمپر DC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 10 آمپر DC/DC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 10 آمپر DC/DC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  خرید بالای 10 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۰)
  • خرید بالای 10 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۰)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۰)
  ۳۹۶,۵۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 10 آمپر DC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 10 آمپر DC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۴۰۵,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 10 آمپر AC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 10 آمپر AC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۴۶۷,۰۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور بلوکی تک فاز 40 آمپر AC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور بلوکی تک فاز 40 آمپر AC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۳۵۴,۲۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور بلوکی تک فاز 40 آمپر AC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور بلوکی تک فاز 40 آمپر AC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۳۵۴,۲۰۰ تومان
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور بلوکی تک فاز 40 آمپر AC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی SSR پیچ خور بلوکی تک فاز 40 آمپر AC/AC رایکس تایوان RAYEX
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۴۹۳,۳۵۰ تومان
  رله مینیاتوری رایکس 5 ولت 2 آمپر 6 پایه RAYEX LU-5
  رله مینیاتوری رایکس 5 ولت 2 آمپر 6 پایه RAYEX LU-5
  رله 5 ولت رایکس
  رله ۵ ولت رایکس
  رله میلون رایکس 12 ولت 10 آمپر 5 پایه RAYEX LEG-12
  رله میلون رایکس 12 ولت 10 آمپر 5 پایه RAYEX LEG-12
  رله 12 ولت
  رله ۱۲ ولت
  رله شیشه ای پاور رایکس 4 کنتاکت پایه سوکتی 24 AC ولت 5 آمپر 14 پایه RAYEX LB4H
  رله شیشه ای پاور رایکس 4 کنتاکت پایه سوکتی 24 AC ولت 5 آمپر 14 پایه RAYEX LB4H
  رله 24 ولت رایکس
  رله ۲۴ ولت رایکس
  رله شاخک دار رایکس 24 ولت 20 آمپر 5 پایه RAYEX L902-24D
  رله شاخک دار رایکس 24 ولت 20 آمپر 5 پایه RAYEX L902-24D
  رله 24 ولت رایکس
  رله ۲۴ ولت رایکس

   بازرگانی قطعات الکترونیک


   الکترونیک چیست؟

   الکترونیک به واسطه استفاده از مجموعه‌ای از قطعات الکترونیکی که عموماً می‌توان به صورت مریح در مدارهای الکتریکی نصب کرد، امکان انتقال، تقویت و کنترل اطلاعات الکتریکی را فراهم می‌کند.
   اسپرینت الکترونیک یک فروشگاه در زمینه انواع قطعات الکترونیک فعالیت می‌کند. این فروشگاه توانایی ارائه محصولاتی از قبیل رله، سوکت رله، تک‌سوئیچ، میکروسوئیچ، رید سوئیچ، مبدل ولتاژ، مقاومت، دیود و ترانزیستور، سون سگمنت، فیوز، آی‌سی، پتانسیومتر، خازن، و سنسور را دارد و این محصولات را با کیفیت بالا به مشتریان ارائه می‌دهد.
   همچنین شما عزیزان علاوه بر خرید قطعات الکترونیک مورد نیاز، می‌توانید از تنوع تجهیزات الکترونیک نیز بهره مند شوید. این فروشگاه با توجه به تنوع و کیفیت محصولات خود، به شما اطمینان می‌دهد که در برخورد با نیازهای الکترونیکی خود، از بهترین و مطمئن‌ترین گزینه‌ها بهره خواهید برد.
   با انتخاب اسپرینت الکترونیک به عنوان مقصد خرید قطعات الکترونیک، شما در معرض دسترسی به محصولات با کیفیت و خدمات ویژه‌ای قرار خواهید گرفت. اعتماد به این فروشگاه بهانه‌ای است برای انتخاب هوشمندانه و موفقیت در پروژه‌های الکترونیکی خود. در ادامه به برخی از این موارد می‌پردازیم:

   رله

   رله یک قطعه الکترومکانیکی است که در مدارهای الکتریکی به منظور کنترل جریان الکتریکی به کار می‌رود. وظیفه رله این است که یک سیگنال الکتریکی را به یک دستگاه فیزیکی، مانند یک لامپ یا موتور، منتقل کند. رله دو حالت آن/خاموش دارد و در صورتی که ورودی آن برقرار شود، این قطعه باز می‌شود یا بسته می‌شود.

   سوکت رله

   سوکت رله به عنوان واسطه‌ای برای نصب و اتصال رله در یک مدار الکتریکی و اتصال آن به سیم‌ها و دستگاه‌های الکتریکی استفاده می‌شود. این سوکت‌ها برای سهولت تعویض رله‌ها و ایجاد اتصالات مطمئن و ایمن مورد استفاده قرار می‌گیرند.

   تک سوئیچ

   تک سوئیچ یک قطعه ساده الکترونیکی است که برای باز و بسته کردن یک مدار الکتریکی به کار می‌رود. با عملکرد فشار دادن یا رها کردن یک دکمه یا سوئیچ، تغییرات در جریان الکتریکی موجب روشن یا خاموش شدن دستگاه‌ها می‌شود

   میکروسوئیچ

   میکروسوئیچ یک دستگاه کوچک الکترومکانیکی است که برای فعالسازی یا غیرفعالسازی وظایف خاص در مدارهای الکتریکی استفاده می‌شود. این سوئیچ‌ها معمولاً در داخل دستگاه‌های الکترونیکی برای تعیین یک عمل خاص، مانند باز یا بسته بودن یک در، استفاده می‌شوند.

   رید سوئیچ

   رید سوئیچ یک قطعه الکترومکانیکی حساسیت بالا است که بر اساس وجود یا عدم وجود یک فیلد مغناطیسی عمل می‌کند. این سوئیچ‌ها برای کاربردهایی که نیاز به مراقبت و دقت بسیار بالا دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

   مبدل ولتاژ

   مبدل ولتاژ، یا ترانسفورماتور، یک قطعه الکترومکانیکی است که برای تبدیل ولتاژ بین مدارهای الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این قطعه بر پایه اصول الکترومغناطیسی عمل می‌کند و ولتاژ و جریان الکتریکی را تغییر می‌دهد.

   مقاومت

   مقاومت یکی از قطعات اساسی الکترونیک است که برای محدود کردن جریان الکتریکی در یک مدار استفاده می‌شود. این قطعه الکترونیکی باعث ایجاد مقاومت در برابر جریان الکتریکی می‌شود و از اضطراب و حرارت ناشی از جریان زیاد جلوگیری می‌کند. مقدار مقاومت بر اساس رنگ بندی خطوط روی مقاومت تعیین می‌شود.

   دیود و ترانزیستور

   دیود یک قطعه نیمه هادی است که جریان الکتریکی را به یک جهت گذر می‌دهد، اما در جهت دیگر آن را قطع می‌کند. دیود‌ها برای تبدیل جریان متناوب به جریان مستقیم، حفاظت از قسمت‌های حساس مدار یا نورافکن‌ها استفاده می‌شوند.
   ترانزیستور یک قطعه نیمه هادی است که می‌تواند جریان الکتریکی را کنترل کرده و تقویت کند. این قطعه برای سوئیچینگ، الکترونیک پایه‌ای، و تقویت سیگنال‌های الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

   سون سگمنت

   سون سگمنت یک نمایشگر عددی است که از هفت قطعه نمایشگر سگمنت تشکیل شده است. هر یک از این قطعات قادر به نمایش اعداد 0 تا 9 هستند. این نمایشگرها برای نمایش عدد در دستگاه‌های الکترونیکی و نمایش اعداد در دیجیتال استفاده می‌شوند.

   فیوز

   فیوز یک قطعه محافظتی است که جریان الکتریکی را قطع می‌کند در صورتی که مقدار جریان بیش از حد مجاز شود. این قطعه برای حفاظت از مدارهای الکتریکی در برابر آسیب و خطرات ناشی از افزایش ناگهانی جریان استفاده می‌شود. 

   آی سی

   آی سی یا Integrated Circuit، یک ترکیب از قطعات الکترونیکی مختلف بر روی یک تراشه یا چیپ است. این قطعه برای اجرای توابع مختلف در یک دستگاه الکترونیکی و کاهش حجم و هزینه مدارها استفاده می‌شود.

   پتانسیومتر

   پتانسیومتر یا Potentiometer یک قطعه قابل تنظیم است که برای تنظیم و تغییر مقدار ولتاژ یا جریان در یک مدار الکتریکی استفاده می‌شود. این قطعه اغلب برای کنترل صدا، نور یا سایر پارامترها در مدارهای الکتریکی استفاده می‌شود.

   خازن

   خازن یک قطعه الکترونیکی است که برای ذخیره و انتقال بار الکتریکی بین دو پیچیدگی الکترودی استفاده می‌شود. این قطعه در تاخیر زمانی، تغییر مقدار سیگنال‌های الکتریکی و کاربردهای فیلترینگ مورد استفاده قرار می‌گیرد.

   سنسور

   سنسور یک دستگاه یا قطعه الکترونیکی است که تغییرات فیزیکی یا شیمیایی را به سیگنال‌های الکتریکی تبدیل می‌کند. این قطعه برای اندازه‌گیری و کنترل دما، رطوبت، فشار، نور و سایر ویژگی‌ها در محیط‌های مختلف استفاده می‌شود.
   همچنین این محصولات اساسی و حیاتی برای انجام پروژه‌ها و ساخت دستگاه‌های الکترونیکی متنوع هستند. از رله به عنوان یک ترکیب الکترومکانیکی که بین مدارها شارژ و شاره نقل می‌کند و تا سوئیچ‌ها، میکروسوئیچ‌ها و رید سوئیچ‌ها که برای کنترل و تحرک مدارها به کار می‌روند، تا مبدل ولتاژ که ورودی و خروجی‌های ولتاژ را تبدیل می‌کند. 
   همچنین، مقاومت‌ها که باند قدرت الکتریکی را کنترل می‌کنند و دیود و ترانزیستور که برای کنترل جریان الکتریکی و تقویت سیگنال‌ها به کار می‌روند. از سون‌سگمنت برای نمایش اعداد و حروف در دیجیتال فرهنگ‌ها استفاده می‌شود و فیوز برای محافظت از مدار در برابر اتصال کوتاه یا جریان بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
   آیسی (مدار مجتمع یا Integrated Circuit) نیز یکی از اجزای حیاتی و توانمند این لیست است که حاوی تعداد زیادی از اجزا الکترونیکی در یک تراشه کوچک است که عملکرد مشخصی را انجام می‌دهد. پتانسیومتر برای تنظیم مقدار مقاومت در یک مدار الکتریکی و خازن برای ذخیره و تخلیه انرژی الکتریکی به کار می‌رود.
   سنسورها نیز بخش مهمی از این مجموعه هستند که به طور مداوم اندازه‌گیری‌ها و اطلاعات محیطی را به دستگاه‌های الکترونیکی انتقال می‌دهند. این تنوع و ترکیب از اجزا الکترونیکی، به مهندسان و طراحان الکترونیک کمک بزرگی می‌کند تا انواع دستگاه‌های الکترونیکی را طراحی و ساخته و نیازهای مختلف صنایع را پاسخ دهند.
   پس، اگر به دنبال انتخاب قطعات الکترونیکی برای پروژه‌ها یا ساخت محصولات الکترونیکی هستید، محصولات فروشگاه اسپرینت می‌توانند یک گزینه عالی باشند که نیازهای شما را پوشش دهند.
   فروشگاه اسپرینت الکترونیک توانسته در زمینه قطعات الکترونیک به موفقیت بسزایی برسد. همچنین اسپرینت الکترونیک واردکننده از کشورهایی از قبیل چین، تایوان و آلمان و شامل انواع رله، مبدل ولتاژ، سوکت رله و... می‌باشد. اسپرینت تمامی قطعات را از وب سایت های آمریکایی معتبر مانند digikey.com و mouser.com نیز به دست می‌آورد.

   روند واردات قطعات الکترونیک از خارج از کشور

   1. عضویت و ارسال درخواست
   2.  بررسی توسط بازرگانی
   3. اعلام زمان تحویل و تسویه

   تحویل قطعات سفارشی

   1.  تحویل در فروشگاه اسپرینت الکترونیک
   2.  تحویل در چین به آدرس مشتری

   اسپرینت الکترونیک به عنوان یکی از نمایندگی‌های معتبر برندهای معروف نظیر رله هلی شان (HELISHUN) و رایکس (RAYEX) عمل می‌کند. این نمایندگی به معنای این است که اسپرینت الکترونیک دارای حقوق انحصاری برای فروش و پخش محصولات این دو برند معتبر در منطقه مربوطه می‌باشد.
   برندهای مذکور، یعنی رله هلی و رایکس، شهرت زیادی در صنعت خودروسازی و الکترونیک دارند. رله هلی (HELISHUN) یک شرکت مشهور آلمانی در زمینه تولید تجهیزات الکترونیکی و نوری برای صنعت خودروسازی است. همچنین، رایکس (RAYEX) یکی از برندهای معتبر در زمینه تولید قطعات الکترونیکی برای صنعت خودروسازی و صنایع دیگر است. با توجه به وجود ارتباط و همکاری با این دو برند پرطرفدار، اسپرینت الکترونیک به عنوان نمایندگی آن‌ها، امکان تأمین و ارائه محصولات با کیفیت و مطابق با استانداردهای بین‌المللی این دو برند برای مشتریان خود را فراهم می‌کند.

   فیلتر های اعمال شده:حذف
   قطعات الکترونیک
   بر اساس سازنده
   • AROMAT
   • AXICOM
   • BURGESS
   • BUSSMANN
   • BUSSMANN
   • CDIL
   • CHINFA
   • CINCON
   • CLION
   • CNTD
   • CRYDOM
   • DECO
   • DOLMEN
   • DONGNAN
   • ELCO
   • ELESTA
   • FINDER
   • FUJITSU
   • GOODSKY
   • HELISHUN
   • HI LINK
   • HIGHLY
   • HKE
   • HKF
   • HKP
   • HOLLY
   • Hongfa
   • IDEC
   • ISKRA
   • JIANGSU
   • KEFA
   • KSD
   • KW
   • KYOTTO
   • LIMING
   • MATSUSHITA
   • MINMAX
   • MURATA
   • NAIS
   • NCR
   • NEC
   • NHG
   • NNC
   • OEG
   • OMRON
   • OPTO 22
   • PACER TECH
   • PANASONIC
   • phoenix
   • QIANJI
   • RAYEX
   • SANYOU
   • SCHNEIDER
   • SCHRACK
   • SDS
   • SHARP
   • SHINMEI
   • SIEMENS
   • SONG CHUAN
   • SONGLE
   • SPRINT
   • SQY
   • ST
   • SUNS
   • TAIKO NIKKO
   • TAIMING
   • TAKAMISAWA
   • TEC
   • TEXAS
   • TIANBO
   • TOP POWER
   • TOSHIBA
   • TRACO POWER
   • TTI
   • TYCO
   • VW
   • WEIDY
   • ZETTLER
   • ZING EAR
   • ZIPPY
   بر اساس رنگ
   خیر
   بله