کلید کلنگی ۶ پایه سه حالته CNTD
  کلید کلنگی ۶ پایه سه حالته CNTD
  C523B
  C۵۲۳B
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ فشاری 15 آمپر 3 پایه CNTD CM-1300
  میکروسوئیچ فشاری 15 آمپر 3 پایه CNTD CM-1300
  1300
  ۱۳۰۰
  خرید بالای 20 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۰)
  • خرید بالای 20 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۰)
  • خرید بالای 50 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۹۹,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ غلطک دار کوتاه 15 آمپر 3 پایه CNTD CM-1704
  میکروسوئیچ غلطک دار کوتاه 15 آمپر 3 پایه CNTD CM-1704
  CM-1704
  CM-۱۷۰۴
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۰)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۰)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ غلطک دار کوتاه 10 آمپر 3 پایه CNTD CMV-104D
  میکروسوئیچ غلطک دار کوتاه 10 آمپر 3 پایه CNTD CMV-104D
  CMV-104D
  CMV-۱۰۴D
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ غلطک دار جهت بدنه 15 آمپر 3 پایه CNTD CM-1308
  میکروسوئیچ غلطک دار جهت بدنه 15 آمپر 3 پایه CNTD CM-1308
  CM-1308
  CM-۱۳۰۸
  خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۱۷۰,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ غلطک دار جهت بدنه 15 آمپر CNTD CZ-7311
  میکروسوئیچ غلطک دار جهت بدنه 15 آمپر CNTD CZ-7311
  CZ-7311
  CZ-۷۳۱۱
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ غلطک دار بلند 15 آمپر 3 پایه CNTD CM-1703
  میکروسوئیچ غلطک دار بلند 15 آمپر 3 پایه CNTD CM-1703
  CM-1703
  CM-۱۷۰۳
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ غلطک دار بلند 10 آمپر 3 پایه CNTD CMV103D
  میکروسوئیچ غلطک دار بلند 10 آمپر 3 پایه CNTD CMV103D
  CMV-103D
  CMV-۱۰۳D
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۸۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۴۴,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ ضد آب(واترپروف WATER PROOF) اهرم دار 5 آمپر 3 پایه CNTD CN-041C2
  میکروسوئیچ ضد آب-واترپروف WATER PROOF- اهرم دار 5 آمپر 3 پایه CNTD CN-041C2
  CN-041C2
  CN-۰۴۱C۲
  ۲۶۰,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ ضد آب دکمه ای 10 آمپر 3 پایه CNTD CZ-7100
  میکروسوئیچ ضد آب دکمه ای 10 آمپر 3 پایه CNTD CZ-7100
  CZ-7100
  CZ-۷۱۰۰
  ۱۹۰,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ شاسی دار بلند 15 آمپر 3 پایه CNTD CM-1307
  میکروسوئیچ شاسی دار بلند 15 آمپر 3 پایه CNTD CM-1307
  CM-1307
  CM-۱۳۰۷
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ بدون اهرم 10 آمپر 3 پایه CNTD CMV100D
  میکروسوئیچ بدون اهرم 10 آمپر 3 پایه CNTD CMV100D
  CMV100D
  CMV۱۰۰D
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ اهرم دار بلند 15 آمپر 3 پایه CNTD CM-1701
  میکروسوئیچ اهرم دار بلند 15 آمپر 3 پایه CNTD CM-1701
  CM-1701
  CM-۱۷۰۱
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  لیمیت سوئیچ فشاری 10 آمپر CNTD CLS-101
  لیمیت سوئیچ فشاری 10 آمپر CNTD CLS-101
  CLS-101
  CLS-۱۰۱
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  لیمیت سوئیچ غلطک دار روی بدنه 10 آمپر CNTD TZ-8112
  لیمیت سوئیچ غلطک دار روی بدنه 10 آمپر CNTD TZ-8112
  TZ-8112
  TZ-۸۱۱۲
  خرید بالای 20 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۳۶۵,۰۰۰ تومان
  لیمیت سوئیچ غلطک دار 6 آمپر 3 پایه CNTD TZ-8108
  لیمیت سوئیچ غلطک دار 6 آمپر 3 پایه CNTD TZ-8108
  TZ-8108
  TZ-۸۱۰۸
  ۳۷۰,۰۰۰ تومان
  میکروسوییچ دکمه دار فشاری 10 آم‍پر CMV100D
  میکروسوییچ دکمه دار فشاری 10 آم‍پر CMV100D
  CMV100D
  CMV۱۰۰D
  میکروسوئیچ غلطک دار مخالف بدنه 15 آمپر 3 پایه CNTD CM-1309
  میکروسوئیچ غلطک دار مخالف بدنه 15 آمپر 3 پایه CNTD CM-1309
  CM-1309
  CM-۱۳۰۹
  میکروسوئیچ ضد آب غلک دار بلند 10 آمپر 3 پایه CNTD CZ-7121
  میکروسوئیچ ضد آب غلک دار بلند 10 آمپر 3 پایه CNTD CZ-7121
  CZ-7121
  CZ-۷۱۲۱
  میکروسوئیچ ضد آب غلطک دار کوتاه 10 آمپر 3 پایه CNTD CZ-7141
  میکروسوئیچ ضد آب غلطک دار کوتاه 10 آمپر 3 پایه CNTD CZ-7141
  CZ-7141
  CZ-۷۱۴۱
  میکروسوئیچ ضد آب دکمه ای بلند 10 آمپر 3 پایه CNTD CZ-7310
  میکروسوئیچ ضد آب دکمه ای بلند 10 آمپر 3 پایه CNTD CZ-7310
  CZ-7310
  CZ-۷۳۱۰
  میکروسوئیچ ضد آب دکمه ای بدون مهره بلند 10 آمپر 3 پایه CNTD CZ-7110
  میکروسوئیچ ضد آب دکمه ای بدون مهره بلند 10 آمپر 3 پایه CNTD CZ-7110
  CZ-7110
  CZ-۷۱۱۰
  میکروسوئیچ ضد آب اهرم دار بلند 10 آمپر 3 پایه CNTD CZ-7120
  میکروسوئیچ ضد آب اهرم دار بلند 10 آمپر 3 پایه CNTD CZ-7120
  CZ-7120
  CZ-۷۱۲۰
  میکروسوئیچ شاسی دار 15 آمپر 3 پایه CNTD CM-1305
  میکروسوئیچ شاسی دار 15 آمپر 3 پایه CNTD CM-1305
  CM-1305
  CM-۱۳۰۵
  میکروسوئیچ دکمه ای 15 آمپر 3 پایه CNTD CM-1306
  میکروسوئیچ دکمه ای 15 آمپر 3 پایه CNTD CM-1306
  CM-1306
  CM-۱۳۰۶

   میکروسوئیچ چیست ؟

   میکروسوئیچ نوعی کلید مکانیکی است که با فشردن دکمه آن اتصال بین پایه های آن برقرار شده و در اصطلاح مدار بسته و یا باز میشود. میکروسوئیچ ها دارای یک دکمه بر روی بدنه بالایی هستند که با تولید صدای کلیک کاربر را از اتصال آن مطلع میکند. میکروسوئیچ ها اغلب دارای سوراخ های ثابت هستند تا بتوان آنها رو روی بدنه پیچ کرد در تمامی سایز های میکروسوئیچ این سوراخ ها استاندارد و با فاصله یکسان میباشند. از آنجایی که میکروسوئیچ ها قابل اعتماد و حساس هستند، اغلب به عنوان یک وسیله ایمنی استفاده می شود. برای مثال یکی از کاربردهای میکروسوئیچ جلوگیری از بسته شدن درب‌ها در صورت وجود شی یا شخصی و سایر کاربردهای مشابه استفاده می شود.
   از آنجایی که سوئیچ بسیار ساده‌ای هستند، عملاً نیازی به تعمیر و نگهداری ندارند و به دلیل عمر طولانی به ندرت نیاز به تعویض دارند.

   فواید ( مزایا ) میکروسوئیچ

   همانطور که گفته شد، مزیت اصلی استفاده از میکرو سوئیچ ارزان بودن آن به همراه عمر طولانی و نگهداری کم آنهاست. درواقع میکروسوئیچ ها همه کاره هستند. برخی از میکروسوئیچ ها دارای رتبه حفاظتی IP67 میباشند یعنی دربرابر گرد و غبار و آب مقاوم هستند. این ویژگی از میکروسوئیچ‌ها باعث میشود که بتوانند در شرایطی کار کنند که در معرض گرد و غبار و آب هستند و همچنان به درستی عمل می کنند. از دیگر مزایای میکروسوئیچ می توان به  تنوع بالا، قیمت مناسب و کاربرد وسیع نیز اشاره کرد.

   انواع میکروسوئیچ

   انواع میکروسوییچ ها در دو مدل صنعتی و خانگی طراحی و تولید و به بازار عرضه می‌شوند. اما از نظر کارکرد تفاوت خاصی بین آنها وجود ندارد فقط میکروسوییچ‌های صنعتی عمر مفید بیشتری نسبت به میکروسوییچ های خانگی دارند و استانداردهای فنی بیشتری برای ساخت آنها رعایت میشود. از ویژگی های بارز میکروسوئیچ این است که یک حرکت تقریبا کوچک در دکمه محرک، یک حرکت نسبتا بزرگ در اتصال های الکتریکی ایجاد می کند که این امر با سرعت بالا (بدون در نظر گرفتن سرعت تحریک) رخ می دهد. میکروسوئیچ ازجمله قطعاتی است که در تابلوهای کنترل به ویژه مدار فرمان کاربرد دارد.

   برندهای میکروسوئیچ :


   میکروسوئیچ ها در برندهای مختلف برای خرید در اسپرینت الکترونیک موجود است ، کافی است از قسمت سازنده این صفحه برند سازنده میکروسوئیچ خود را انتخاب کنید از جمله مهمترین این سازنده ها میتوان به برندهای امرون ( OMRON ) ، هایلی HIGHLY ، سی ان تی دی CNTD و ... اشاره کرده .

   تاریخچه میکروسوئیچ

   نخستین میکروسوئیچ توسط فردی به نام پیتر مک‌گل در سال ۱۹۳۲ میلادی در فریپورت، ایلینویز ابداع شد. مک‌گل در آن زمان یکی از کارمندان شرکت باتری‌سازی برگس بود. او در سال ۱۹۳۷ یک شرکت با عنوان میکروسوئیچ بنیان نهاد. از آن زمان تا کنون نام تجاری میکروسوئیچ برای اشاره به این نوع از سوئیچ‌ها رایج شده‌ است و شرکت‌های زیاد دیگری هم به تولید آن می‌پردازند.

   نحوه عملکرد میکروسوئیچ

   میکروسوئیچ (micro switch) که گاها "کلید مینیاتور سریع (فنری)" نامیده میشود، یک نوع کلید با اتصال آنی و لحظه ای است که بطور گسترده در ابزار خودرو، صنعت و پزشکی بعنوان سنسور استفاده می شود. این سوئیچ به دلیل نام کمپانی Micro ، اولین شرکت سازنده‌ی این نوع کلید بصورت تجاری ؛ “میکرو” نام گرفت. محرک این سوئیچ ها
   اغلب دارای یک چرخ محوری در بالای یک دکمه‌ی فشاری است. این سوئیچ بطور گسترده ای در برنامه های سیستم کنترل از قبیل اتصالات سوئیچ های ایمنی در آسانسورها، دستگاه های فروش و غیره استفاده می شود.
   هر کلید مکانیکی از دو قسمت رسانا تشکیل می شوند که با اتصال آن دو مدار وصل و با جدا شدن آنها قطع می شود. این دوقطعه را کنتاک می نامند. کنتاک علاوه بر اینکه باید رسانا باشد و در برابر خوردگی نیز مقاومت داشته باشند باید دارای سختی متناسب برای مقابله و مقاومت مکانیکی در مقابل سایش را نیز داشته باشد. یکی از روش های مناسب برای مقابله با ایجاد قوس الکتریکی در کلید در زمان قطع و وصل کردن، افزایش سرعت به این عمل می باشد. برای افزایش سرعت در قطع و وصل کردن در بسیاری از کلیدها از فنر استفاده می شود. به این ترتیب زمانی که فاصله کنتاک ها کم است و قابلیت ایجاد قوس الکتریکی را به حداقل می رساند. همچنین می توان از عایق های سرامیکی برای جلوگیری از قوس الکتریکی استفاده کرد.

   کاربرد میکروسوئیچ

   کاربرد میکروسوییچ‌ها بسیار گسترده و مختلف است، از کاربردهای رایج آن‌ها می‌توان به اینترلاک درب دستگاه مایکروویو،کلیدهای تشخیص طبقه و ایمنی در آسانسورها، دستگاه‌های سکه‌ای، تشخیص جمع‌شدگی کاغذ در دستگاه‌های کپی، بالابر، رباتیک، ایمنی و تشخیص در بردهای مختلف، اتومبیل سازی، دزدگیر و… اشاره کرد.
   هرچند میکروسوییچ‌هایی وجود دارند که می‌توانند موتورهای کوچک، لامپ‌ها و سیم‌پیچ‌ها را مستقیم قطع و وصل کنند اما معمولاً جریان نامی میکروسوییچ‌ها در حد مدارهای فرمان است. از عمده کاربرد های دیگر میکروسوییچ ها می توان به میکروسوییچ موس های کامپیوتر اشاره کرد. میکروسوییچ های ماشین لباسشویی ، میکروسويیچ های بالابر خودرو ،  میکروسوییچ های رگلاژی بالابرهای آسانسور و ... نیز در مجموعه اسپرینت الکترونیک عرضه میگردد.
   یکی از مثال‌هایی که می‌توان برای نحوه استفاده از میکروسوئیچ‌ها در زندگی روزمره ذکر کرد، استفاده از آنها در دستگاه‌های محاسباتی مانند ماوس‌های کامپیوتر است. در این موارد، از میکروسوئیچ‌های ریز یا همان "میکروسوئیچ‌های ماوسی" برای انجام کارهای مختلف در ماوس‌ها استفاده می‌شود.
   علاوه بر این، کلیدهای دوربین‌های دیجیتال، دوربین‌های فیلمبرداری، درب‌های اسانسور، بالابر‌های خودرو و سایر تجهیزات نیز از میکروسوئیچ‌ها برای کنترل و عملکرد استفاده می‌کنند. 

   تفاوت میکروسوئیچ و کلید

   تفاوت عمده میکروسوئیچ با کلید قطع و وصل عادی این است که شاسی میکروسوئیچ به صورت فنری می‏باشد، یعنی تا زمانی که روی آن فشار اعمال می‏شود، جریان برق را
   قطع یا وصل نگه می‏دارد و در لحظه رها شدن شاسی، وضعیت به حالت اولیه خود برخواهد گشت.
   مجموعه اسپرینت الکترونیک محصولات متنوع میکروسوئیچ از برندهای معتبر را ارائه می‌کند. به عنوان مثال، شرکت‌هایی همچون:
   1. امرون Omron
   2. زی پی ZIPPY
   3. و سایر برندها مانند سی ان تی دی Cntd

   متخصص در تولید میکروسوئیچ و ارائه محصولات با کیفیت در این زمینه می‌باشند.

   قیمت و خرید میکروسوئیچ

   برای خرید میکروسوئیچ ها باید اطلاعات دقیقی از قیمت و کیفیت آنها داشته باشید و در اصل بودن قطعه مورد نظر دقت لازم را داشته باشید و اسپرینت الکترونیک در خرید میکروسوئیچ تمامی موارد لازم را برای شما کاربران گرامی فراهم کرده و با لیست قیمت ⁠انواع میکروسوئیچ ها  از جمله فشاری و صنعتی و پایه دار ( 2 پایه  ، 3 پایه و ...) در شرایط خرید لذت بخشی را برای شما فراهم کرده است . 

   فیلتر های اعمال شده:حذف
   میکروسوئیچ
   بر اساس سازنده
   • BURGESS
   • CNTD
   • DECO
   • DONGNAN
   • HIGHLY
   • KSD
   • KW
   • MATSUSHITA
   • OMRON
   • SUNS
   • TAIMING
   • Unionwell
   • ZIPPY
   جریان
   مدل پایه
   نوع کنتاکت
   مدل قطعه
   خیر
   بله